U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Land (1)

Generatie I

Ia  Jacob Land.
Jacob Land wordt in de Grondschatting van Peize van 1630 vermeld met een vol erf. Er zijn 8 inwonende personen.
In de Grondschatting 1646 wordt Jacob Land vermeld met een vol waar en nog 1/4 waardeel, het bezit is dan ongeveer twee keer de waarde van een vol erf. In het Register van Nieuwe Huizen 1742 is Barteld Bavinge de opvolger van Jacob Lant. Het betreft vermoedelijk het huis dat in 1813 huisnummer 134 heeft.
Grondschatting 1654:
Jacob Landt nu desen arfgenaemen is verdielt op naevolgende personen:
Barelt Landt, sijn gedielte is hier voor bij sijn Naem gestelt (zie f. 470)
Bartelt Landt, 1/5 part van 1 1/4 waer en (1/5 van) 1/3 part van 1/4 waer
3/5 parten van het huijs caemer en schuire
noch van Ebbinck Lant 3/4 madt ...
Ebbinck Landt (waardeel als boven)
Luijtjen en Aeltjen Landt, (waardeel als boven), 1/5 part van huijs, caemer en schuijre.
Jan Jacobs (waardeel als boven), 1/5 part van huijs, caemer en schuire.

Ebbinck Landt is chirurgijn in Groningen. Barelt Landt woont in 1654 huis 81, waar in 1742 Jan Ebbinge woont. Bartelt Landt woont in 1654 ook in huis 134.

In 1653 eisen Wolter Jansen en Henrick Roelofs wegens hun vrouwen, dochters van wijlen Jacob Lant te Peize hun aandeel in de erfenis van hun ouders, wijlen Jacob Lant en wijlen zijn huisvrouw.
Verweerders zijn Bartelt Lant, Barelt Lant en Ebbinge Lant en de kinderen van hun overleden twee broers. De eisers zouden al afgekocht zijn.
Het verweer is dat de n al zou zijn afgeboedeld en de ander al enige afkooppenningen zou hebben ontvangen.

En van de broers is mogelijk Jan Lant, die in de Grondschatting 1646 voorkomt als Jacob Lants zoon, nu deser weduwe en kinderen (achteraan in de lijst, met een waarde van 340 gld. en 160 hoppekuilen).
De ander is vermoedelijk Jacob Lant, over wiens zoon in 1642 Ebbing Lant voormond wordt. De zoon is vermoedelijk de dr. Johan Land, over wiens erfenis neef Roelof Land in 1666 een proces voert tegen zijn ooms. Hij zal ook identiek zijn met de Jan Jacobs, die in 1654 1/5 van het waardeel van (grootvader) Jacob Land bezit.
Kinderen:
1. Bartelt Land (zie IIa).
2. Barelt Land (zie IIb), overleden 1655 in Peize (tussen 1654 en 1656).
3. Ebbinge Land (zie IIc).
4. Jacob Land (zie IId).
5. Jan Land (zie IIe).
6. NN Land (zie IIf).
7. NN Land (zie IIg).
 

Generatie II

IIa  Bartelt Land, zoon van Jacob Land (zie Ia).
Deel/folio/datum 13/17/16-6-1647
Eiser: Bartolt Lant te Peize
Verweerder: Jan Jacobs en Reijner Jacobs
Onderwerp: verwonding
Inhoud: verweerders zouden eiser bijna doodgeslagen hebben. Alleen door
tussenkomst van de schulte van Peize en zijn beide broers was hij gered.
Volgens verweerders is de eiser begonnen. Eiser krijgt ongelijk.

In 1705 wordt de weduwe van Bartelt Land begraven. De erfgenamen betalen voor het laken.
Kinderen:
1. NN Land (zie IIIa).
 
IIb  Barelt Land, overleden 1655 in Peize (tussen 1654 en 1656), zoon van Jacob Land (zie Ia).
In 1656 klaagt Roelof Writsers, burger en koopman te Groningen Martjen Roelofs, weduwe Barelt Lant te Peize en erfgenamen aan omdat zij geen hop hebben geleverd zoals beloofd. In 1657 krijgt de klager krijgt ongelijk.
Gehuwd met Martjen Roelofs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Land (zie IIIb), overleden 1685 in Peize (1685 of iets eerder).
2. NN Land (zie IIIc).
 
IIc  Ebbinge Land, zoon van Jacob Land (zie Ia).
Ebbinge Land is chirurgijn in Groningen.
Gehuwd met Annichjen Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Land, geboren 1642 in Groningen, gedoopt 19-7-1642.
2. Jacob Land, geboren 1644 in Groningen, gedoopt 21-5-1644.
3. Aaltjen (Alegonda) Land, geboren 1646 in Groningen, gedoopt 26-7-1646.
Gehuwd 27-12-1668 in Groningen met Simen Elings Attema, geboren in Dokkum?, hertrouwd 31-5-1674 in Dokkum met Fennegien Dobbema, geboren in Kollum?.
Huwelijk: Simon Attama en Alagonda Lants waervoor mestr Derck als bekende.
Huwelijksafkondiging in Dokkum: Sijmen Elings Attema van Dokkum en Alegunda Landts van Groningen.

In 1669 wordt in Groningen zoon Ebbinck Lant gedoopt. Deze trouwt in 1699 in Sexbierum als mr. Ebink Attama met Grietie Pieters.
Daarnaast is er een zoon Elingius, gedoopt in 1671, vermoedelijk jong overleden, omdat uit het tweede huwelijk ook nog twee keer een zoon Eling wordt geboren.
4. Hilletien Land, geboren 1648 in Groningen, gedoopt 29-11-1648.
5. Harmen Land, geboren 1652 in Groningen, gedoopt 2-6-1652.
6. Rebecca Land, geboren 1654 in Groningen, gedoopt 15-9-1654, overleden 1727 in Delfzijl, begraven 14-8-1727. In 1717 geeft Rebecca Land, weduwe van Theodorus ter Horn, proviandmeester te Delfzijl aan dat zij een half huis te Peize met enige landerijen heeft verkocht voor 1300 gld. Zij betaalt pas in 1719 de verschuldigde 50ste penning.
Gehuwd (1) 3-11-1681 in Groningen met Jurrien Collen, geboren 1660 in Groningen, gedoopt 8-3-1660, zoon van Jan Collen en Aaltjen Jurjens.
Huwelijk: Jurrien Collen en Rebecca Landts, (pro) qua Mons. Jacob Landt als broeder, beide van Groningen.
Vanaf 1684 worden kinderen gedoopt in Delfzijl, Jurrien Collen proviandmeester.

Gehuwd (2) 6-12-1691 in Delfzijl met Theodorus ter Horn.
Huwelijk: Monsr. Theodorus ter Horn, proviandmeester van Delfzijl en Vrouw Rebecca Landt, weduwe van Jurrien Collen, in zijn leven proviandmr. alhier.
Bij de dopen van de kinderen als vader Derk (Jacobs) ter Horn.
 
IId  Jacob Land, zoon van Jacob Land (zie Ia).
Etstoel 1666
Eiser: Rolof Landt te Peize en cons
Verweerder: Bartolt Landt en cons
Onderwerp: erfenis
Inhoud: eisers willen hun aandeel in de erfenis van hun neef dr. Johan Landt, van wie zij de 4e graad familie zijn en nevens de ooms in 3e graad. Alhoewel de eisers verder verwant zijn dan de verweerder, zijn zij van mening dat het
huwelijkscontract niet geldig is.
Preciezer: De ooms stellen dat het huwelijkscontract niet geldig is. De eisers brengen daar tegen in dat het huwelijkscontract is ondertekend door de vader en de ooms van de bruidegomszijde en door de mombaren en de naaste vrienden van de bruidszijde en ook door de vader van de overledene, omdat deze zelf nog minderjarig was. Dit zou ook in Groningen gebruikelijk zijn geweest. Er wordt een commissie benoemd .

Aangezien een dochter van Ebbinge Land nog leeft, moet deze Doctor Johan Landt een zoon zijn van n van de zoons van Jacob Land die in 1653 al zijn overleden.

Gehuwd 6-1-1633 in Groningen met Jouchien de Veno, dochter van Gisebert de Veno en NN.
Huwelijk: Die Erb. Jacop Lant ende die deugtsame jonge dochter Jouchijn D' Veno, daer haer vader Gisebartus D' Veno voor caveerde, is die proclamatie consenteert.
Voogdijaanstelling Groningen 5-10-1642: Ebbing Lant voormunt, Johan Albers ende Hillebrant Jansen vooghden aengesworen over Jacob Lants ende Joucke de Venoo naegelaten soentien.
Huwelijksafkondiging Groningen 25-10-1634: Hillebrant Jansens, daervoor caveerde sijn moeder Grijt Veno ende Aeltijn Lants van Peise daer voor caveerde haer broeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johan Land, overleden 1665 in Groningen?. Doctor.
 
IIe  Jan Land, zoon van Jacob Land (zie Ia).
Luitien en Aaltien Land bezitten in 1654 1/5 deel van het waardeel en het huis van Jacob Land.
Kinderen:
1. Luitien Land, overleden 1721 in Peize. Luitien Landt komt voor in het Haardstedenregister van 1672 en 1691-1695 met 2 paarden, resp. na Bartolt Landt en voor weduwe Bartolt Landt. Mogelijk hebben zij ieder in een deel van hetzelfde huis gewoond.
In 1712 geeft Derk Heines aan dat Luitien Lant en de weduwe van Jan Heines erven van Roelof Hemmericks te Peize, waarde van de erfenis is 1000 gld.
In 1721 betaalt Barelt Heijnens voor het laken over Luichien Lant.
2. Aaltien Land.
 
IIf  NN Land, dochter van Jacob Land (zie Ia).
Gehuwd met Wolter Jansen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Wolters (zie IIId).
2. Jan Wolters. Jan Wolters en Jacob Wolters worden na elkaar vermeld in het Haardstedenregister van Peize, ieder met 2 paarden, ongeveer op de plaats waar in 1646 Wolter Jansen woont en in 1742 Floris Staal.
 
IIg  NN Land, dochter van Jacob Land (zie Ia).
Gehuwd met Hemrik Roelofs.
Aanname dat de naam Henrick Roelofs, die in 1653 met Wolter Jansen namens hun vrouwen de overige erfgenamen van Jacob Land aanklaagt, moet worden gelezen als Hemrick Roelofs.
In 1712 geeft Derk Heines aan dat Luitien Lant en de weduwe van Jan Heines erven van Roelof Hemmericks te Peize, waarde van de erfenis is 1000 gld. Zij zijn allen mogelijk kleinkinderen van Jacob Land.
Uit de Grondschatting van 1646 en 1654 kan worden afgeleid dat Hemrik Roelofs en Barelt Land in 1646 samen goederen bezaten, waaronder waardeel, dat zij in 1654 ieder voor de helft bezaten (uitgezonderd het waardeel afkomstig van Jacob Land, waarvan Wolter Jansen en Hemrik Roelofs waren afgekocht).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Hemmeriks, overleden 1712 in Peize.
Gehuwd met Aaltien Schuiringe, overleden 1719 in Peize, begraven 21-7-1719, dochter van Barelt Schuiringe en NN Luinge, zie genealogie Schuiringe (3).
In 1711 betaalt Roelof Hemmeriks voor het laken over zijn zoon.
Op 11-5-1712 wordt Roelof Hemricks begraven.
Op 21-7-1719 wordt de weduwe van Roelof Hemmers begraven, in het bekken 9 gld. en 3 duiten.
Roelof Schuiringe en Doede Bavinge te Peize geven in 1720 de erfenis aan van Aaltien Schuiringe, de tilbare en aangewonnen vaste goederen begroot op 600 gld, de vaste erfgoederen op 500 gld. (Doede Bavinge is getrouwd met Marchien Schuiringe, dochter van Bareld Schuiringe en Roelefje Hindriks, Roelof Schuiringe is mogelijk ook een (jongere) zoon van Barelt Schuiringe; hij is niet de zoon van Jan Schuiringe Haange, die al in 1710 is overleden).
Akte van verkoop door Rebekka Lands, weduwe van Theodorus Terhorn, in leven proviandmeester te Delfzijl, aan Aaltyn Schuringe, weduwe Roelof Hemmeriks, van twee mudden land genaamd het Harde en van een-derde deel van een kwart van Ebbingebos, beide gelegen onder Peize, 1719
Archief Popkes:
11. Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791
(mogelijk het huis van Roelof Hemmeriks, later Albertien en Margien Conraads?)
2. Harmen Hemmeriks, overleden 1708 in Peize, begraven 30-5-1708. Peize, ontvangsten voor de armen 30-5-1708: In het becken geweest doe Harmen Hemricks is begraven 4 guld 19 st 11 p. Op 25-9-1708 betaalt Roeloef Hemricks voor het laken over Hermen Hemricks.
OSA 1785, p. 1325/6 27-11-1708 Roelof Helmichs te Peize geeft aan dat hij door het overlijden van zijn broeder enige tilbare en vaste goederen te Peize gelegen heeft gerfd terwaarde van 1500 gld. na aftrek van schulden.
 

Generatie III

IIIa  NN Land, dochter van Bartelt Land (zie IIa).
Gehuwd met Doe Bavinge, overleden 1650 in Peize (tussen 1645 en 1654), zoon van Frerik Bavinge en Bareltje Doens, zie genealogie Baving.
Aanname dat Doe Bavinge is getrouwd met een dochter van Bartelt Land omdat hun kleinzoon Barteld Baving rond 1750 op dezelfde plek woont als in 1654 Bartelt Land.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Bavinge, overleden 1700 in Peize, begraven 26-11-1700, zie genealogie Baving.
2. Abeltje Bavinge, zie genealogie Baving.
 
IIIb  Roelof Land, overleden 1685 in Peize (1685 of iets eerder), zoon van Barelt Land (zie IIb) en Martjen Roelofs.
Gehuwd (1) met Abeltien Doens, dochter van Doe Arens, zie genealogie ~Doe Arens.
Doop Barelt: zoon van Roelef Lant en Abeltien Doens bij de Bredeganck.

Etstoel 1676: Jan Heinens, Arent Doens, Albert Pieters, Reijner Doens als mombers over de kinderen van Roeloff Landt te Peize verzoeken goedkeuring om enige goederen te verkopen.

Gehuwd (2) 1675 in Peize (of eerder) met Wemeltien Ebbinge, geboren 1630, overleden 1712 in Peize, begraven 31-12-1712, dochter van Barelt Ebbinge en Jansje Wichers Schuiringe, zie genealogie Ebbinge, eerder getrouwd met Reinder Wolters, geboren 1615, overleden 1680, zoon van Wolter Allerts en Catharina Luinge, zie genealogie Wolthers.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Barelt Land, geboren 1665 in Groningen, gedoopt 15-10-1665.
2. Doe Land, overleden 1701 in Peize.
Gehuwd 6-11-1694 in Groningen met Welmoet Hindriks, hertrouwd 13-9-1702 in Groningen met Jan Dercks Twelinck.
Huwelijk: Doe Lant van Peijse en Welmoet Hindricks van den Hoo(r)n, p.q. Cornelis Roelefs als oom. Met belastinge tot Peijse.
Welmoet vermoedelijk gedoopt Groningen 13-12-1672, d.v. Hindrick Eebens en Anne Roelefs op de Hoornsche Dijck.
Op 12-5-1701 (nieuwe stijl) wordt Doe Land begraven. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Welmoet hertrouwt op 13-9-1702 in Groningen als Welmoet Ebbingh van Eelderwolde, weduwe van Douwe Landt met Jan Dercks Twelinck van Dorqwert, p.q. Jan Jansen als goede bekende, met belastinge tot Peijse.
 
IIIc  NN Land, dochter van Barelt Land (zie IIb) en Martjen Roelofs.
Gehuwd met Jan Heines, overleden 1703 in Peize, begraven 15-2-1703, zoon van Derk Heines, zie genealogie Heines.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Derk Heines, overleden 1733 in Peize, begraven 20-11-1733, zie genealogie Heines.
 
IIId  Jacob Wolters, zoon van Wolter Jansen en NN Land (zie IIf).
Gehuwd 10-5-1656 in Groningen (afkondiging) met Lammetje Boelens.
Huwelijksafkondiging: Jacob Wolters van Peijze waer voor Olderm(an) Hillebr. Janzen ende Lammetje Boelens, mede caverende.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Boele Jacobs (zie IVa).
2. Wolter Jacobs, overleden 1697 in Peize. Op 19-1-1697 wordt Wolter Jacobs begraven. Hillebrant Jacobs betaalt op 23-1-1697 voor het laken, voor wie staat er niet bij, maar vermoedelijk betreft het zijn broer.
3. Hillebrant Jacobs, overleden 1711.
Gehuwd 4-1-1696 in Peize met Annechien Pieters.
Huwelijk: Hillebrant Jacobs en Annich. Peters.
4. Willemtien Jacobs, overleden 1706 in Groningen.
Gehuwd 22-11-1696 in Peize met Allert Jansen.
Huwelijk: Allert Jansen en Willemtien Jacobs. Kinderen gedoopt in Groningen.
In 1706 geeft Boele Jacobs de erfenis aan van zijn zuster Willemtien Jacobs te Groningen.
 

Generatie IV

IVa  Boele Jacobs, zoon van Jacob Wolters (zie IIId) en Lammetje Boelens.
Boele Jacobs wordt in 1691-1694 vermeld in het Haardstedenregister waar in 1742 zijn vermoedelijke schoonzoon Floris Staal woont. Boele Jacobs is mogelijk een zoon van Jacob Wolters die in 1672 wordt vermeld en een kleinzoon van Wolter Jansen, die volgens het Register van Nieuwe Huizen in 1646 de eigenaar is van het huis waar Floris Staal in 1742 eigenaar van is.

Boele Jacobs van Peize geeft in 1706 aan dat hij en consorten van zijn zuster Willemtien te Groningen enig hoppeland heeft gerfd, waarvan de helft publiek is verkocht en daarom geschat op 150 gld.
Boele Jacobs van Peize betaalt in 1711 de 30ste penning wegens zijn broeders zoon in Groningen, die 150 gld heeft gerfd van zijn overleden oom Hillebrant Jacobs. Hij betaalt ook de 40ste penning wegens de erfenis van 150 gld. die hij zelf geniet van zijn overleden broer Hillebrant Jacobs.
Kinderen:
1. Lammechien Boelens (zie Va).
 

Generatie V

Va  Lammechien Boelens, dochter van Boele Jacobs (zie IVa).
Gehuwd 19-11-1719 in Peize met Floris Jans Staal, overleden 1772 in Peize, begraven 14-8-1772, zie genealogie Staal (2), hertrouwd 1731 met Jantien Marissen, overleden 1782 in Peize, begraven 22-1-1782.
Mogelijk huwelijk Peize 19-11-1719 Florreijs Jansen en Lammegien Boelens.
In 1731 vragen de mombers van de kinderen van Florijs Staal te Peize en Lammeghien aan de Etstoel goedkeuring van een eenkindscontract wegens het hertrouwen van de vader met Jantien Marissen (de jaren 1728-1732 ontbreken voor het grootste deel in het diaconieboek met de ontvangsten voor de armen in Peize).
Floris Staal wordt vermeld in het Haardstedenregister Peize 1742-1764.
In 1750 geeft Jan Floris aan zijn vader Floris Staal wat hij van zijn moeder heeft gerfd, waarvoor zijn vader hem zijn leven lang zal onderhouden.
Het is aannemelijk dat Lammechien Boelens een dochter is van Boele Jacobs, die in 1691-1694 op dezelfde plaats wordt vermeld in het Haardstedenregister.
Op 5-6-1753 wordt Jantien Floris begraven, in het bekken 4 gld. 5 st. 2 d. Mogelijk is zij de moeder van Floris Jans Staal. Op 20-7-1753 betaalt de vrouw van Floris Staal voor het laken over haar moeder, dit kan ook zijn schoonmoeder.
Op 14-8-1772 wordt Florris Staal begraven. De vrouw van Jan Florris betaalt voor het laken over Jan Florris.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Floris Staal, geboren in Peize, overleden 1778 in Peize, begraven 18-6-1778, zie genealogie Staal (2).
 

Index
Genealogie Land (1)