U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Alting (2)

Generatie I

Ia  Willem Alting, geboren in Exloo?.
Gehuwd 22-6-1628 in Groningen met Geesijn Hamminga.
Huwelijk: D'erbare Willem Altijnck schriver van de compannie van here Phijlip Balfort ende de ehr ende dogentrike dochter Geesijn Hamminga wort de proclamatijn geconsenteert en gecopuleert dor de E. pastor Christoferus Uchtmannus den 22 junij.

GA toegang 1247 Voogdij van het Sint Anthonygasthuis, 1481 - 1946
Regest 21 Burgemeesteren en Raad van Groningen verklaren, dat zij op verzoek der schuldeischers van wijlen Willem Altingh en diens echtgenoote Geessien Hamminge gerechterlijk bij Keerskoop hebben verkocht aan Nanne Jansen het huis "de Ovelgunne" genoemd, staande aan de oostzijde in de Kattenhage, nader in zijn grenzen omschreven.
(Oorspr.) Inv. nr. 23. Met het zegel der stad Groningen.
Datering: 1637 juni 1

De Genealogie van de Drents-Groningse familie Alting door G. Alting (Lochem 1996), pag. 73 e.v. vermeldt behalve bovenstaand huwelijk:
"Acte van overdracht door de kinderen van wijlen Hendrik Alting en zijn vrouw Grietien aan hun broer Willem Altinge en zijn vrouw Geesien Hamminga van hun aandeel in de Altinge erve te Exloo, Drenthe" (Drents Archief, toegang 0615 Huis Westervelde, inv. 371, charter, datering 1631) met als toevoeging: "Hoe het daar terecht is gekomen is onduidelijk. Vermoedelijk is het op latere datum verkocht."

"In juni 1637 wordt op verzoek van de schuldeisers van wijlen Hendrik Alting en diens echtgenote, Geesien Hamminga bij gerechtelijke verkoop een huis 'de Ovelgunne' genaamd op de Kattenhage te Groningen verkocht. De koper is het St. Anthoniegasthuis aldaar (Anth. Gasthuis, inv. 2. G.A.G.)."
Ook wordt opgemerkt:
"In 'Ons Waardeel' 1982, 74, noot 43, wordt ten onrechte Willem Jacobs, genaamd Altinge (c. 1550-1618) hiervoor gememoreerd. Hij was schulte van Eelde van c. 1600-1618, gehuwd met Hendrikje Alting, die na 1630 is overleden."

In deze genealogie wordt als vader van Willem vermeld: Hendrik Willems Altinck te Exloo, waarbij wordt opgemerkt: "Hij woonde op Altinge-erf te Exloo. Dit erf wordt ook genoemd in Nieuwe Drentse Volksalmanak 1978, 26 e.v."
In het betreffende artikel over landschapserven in Drenthe worden echter geen erven in Exloo vermeld, wel een Altynge goed in Weerdinge en een Altinge erf in Anderen, gemeente Anloo.
Tenslotte wordt als vader van laatstgenoemde Hendrik vermeld Willem Altinge te Exloo, genoemd in Goorspraken van Drenthe (Go V, 219, 24 febr. 1602), waarbij salige Willem Alting's sone Vrerick eiser is. Als vermoedelijke zoons van Willem worden nog genoemd Jacob Altinge te Exloo en zijn broer Reiner Altinge van Weerdinge (Goorspraken GO V 159/160, Exloo, 6 maart 1591).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Alting (zie IIa).
 

Generatie II

IIa  Hindrik Alting, zoon van Willem Alting (zie Ia) en Geesijn Hamminga.
Gehuwd 12-8-1654 in Groningen (afkondiging) met Anna Willems Braams.
Huwelijksafkondiging: Hindrick Altingh, soone van Willem Altingh en Anna Willems Braemse.
Op 8-3-1663 wordt zoon Menso gedoopt (ouders wonend in de Brugstraat).
Een andere Hindrik Alting trouwt in 1657 In Groningen met Hindrikje Cornelis, die echter bij de dopen van hun kinderen wordt vermeld als Annetje Cornelis, eveneens in de Brugstraat.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Hendriks Alting (zie IIIa), geboren 1658, overleden 29-1-1721.
2. Menso Alting, geboren 1663 in Groningen, gedoopt 8-3-1663. Doop: Menso s.v. Hendrik Altingh en Anna Braems in Bruggestrate.
 

Generatie III

IIIa  Willem Hendriks Alting, geboren 1658, overleden 29-1-1721, zoon van Hindrik Alting (zie IIa) en Anna Willems Braams.
Archidiaconus.
Gegevens gedeeltelijk uit Ned. Familieblad 1885, p. 1886, vierde tak, door Chr. J. Polvliet.
N.B. Een verbeterde beschrijving van de eerste tak is verschenen in Ned. Familieblad 1886.
Hij noemt als geboortejaar van Willem Alting 1658 met als ouders Hendrik Alting, boekhouder en N. Braams.

Gehuwd (1) 26-10-1684 in Niekerk met Clara Bartels, overleden 7-11-1686 in Groningen.
Huwelijk te Niekerk, Oldeker, Faan, 1684: Den 26 Octob sijn Willem Altingh en Clara Barthels, beide van en tot Groningen, alhier gecopuleert.
Huwelijksafkondiging Groningen 4-10-1684:
Willem Altinck, pro quo Monsr. Hindr. Altinck als vader en Clara Barthels, pro qua Soll(iciteur) Valerius Elema als neve, beijde van Groningen. Hijr van attestatie passeert.

Gehuwd (2) 25-4-1688 in Groningen met Anna Rijpama.
Huwelijk: Willem Altinck voor de welcke de Boekhouder Hindrick Altinck als vader en Anna Rijpema beijde van Groningen p.q. Bouwe Rijpema als oom.
Gehuwd (3) 19-10-1691 in Wesel, Duitsland met Johanna Christina van Leenhof, geboren 28-4-1668, overleden 22-7-1765, dochter van Gerrit van Leenhof en Christina van Sithart.
Huwelijksafkondiging Groningen 3-10-1691: Willem Altinck van Groningen p.q. de Boekhouder Hindrick Altinck als vader en Johanna Christina van Leenhof van Wesel voor de welcke de Commijs Grashof als lasthebbende compareerde. Hijr van attestatie gepasseert.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Hendrik Alting, geboren 1690 in Groningen, gedoopt 18-3-1690, overleden 13-5-1690 in Groningen.
Kinderen uit het derde huwelijk:
2. Gerhardus Alting, geboren 27-8-1692 in Groningen, gedoopt 28-8-1692, overleden 2-11-1692 in Groningen.
3. Gerhardus Alting (zie IVa), geboren 22-3-1694 in Groningen, gedoopt 25-3-1694.
4. Bernhardus Alting, geboren 27-12-1696 in Wesel, Duitsland, overleden 8-6-1780 in Eelde. Bernard Alting wordt op 3-8-1711 ingeschreven als student in Groningen, in 1720 proponent aldaar. Hij wordt op 23-11-1721 beroepen tot predikant in Eelde en gaat op 21-3-1780 met emeritaat (Poortvliet).

Deze benoeming wordt door Heer Jan Reint de Sijgers ther Borg tot Vennebroek aangevochten voor de Etstoel vanwege de kwestie wie het collatorschap bezit. Ook eerder en later zijn hier kwesties over. Zijn beroep op de uitspraak van Drost en Gedeputeerden van 2-10-1721 wordt op de zitting van 14-7-1722 afgewezen. De nog minderjarige jonker Sjuuck Gerrolt Jukema van Burmania geboren Rengers, vertegenwoordigd door zijn voogden en zijn vader behoudt dit recht, dat in het verleden in het bezit was gekomen van Jan van Welvelde, Heer van Oosterbroek. Zie ook Een nieuwe kijk op het oude Eelde, p. 63.

Bernhard Alting blijft 59 jaar predikant in Eelde. Bij zijn emeritaat op 21-3-1780 op 84-jarige leeftijd ontvangt hij een pensioen van 50 gld., maar hij overlijdt al enkele maanden later.
5. Anna Geertruijda Alting, geboren 17-8-1697, overleden 12-1-1704.
6. Christina Maria Alting, geboren 6-7-1702 in Wesel, Duitsland.

Gehuwd 1-8-1723 in Groningen met Harmen Meintjen Folkers, geboren 1694 in Groningen, gedoopt 7-1-1694, zoon van Martinus Folkers en Lummina Meintjes.
Huwelijk: Harmannus Meintjes Folkers, der beijden reghten Doctor, van Groningen en Maria Christina Altingh, van Wesel, pro qua de Heer Doctor Altingh als broeder.
Harmen heeft als doopnaam Harm Meintje. Hij wordt doctor genoemd bij de doop van zoon Wilhelmus. Kinderen Anna Lummina, gedoopt Groningen 21-7-1724 en Wilhelmus, gedoopt Groningen 3-8-1725.

Huwelijkscontract 16-7-1723 Groningen:
Bruidegom Hermannus Meintjes Folkers, bruid Maria Christina Altink.
Bruidegoms zijde Lummina Meintjes, moeder en weduwe Folckers , A. Adriani, oom,
Johanna Margrita Meintjes, moi, Anthonius Eding, swager, Anna Folkers, suster, H.H. Folkers, broeder, Hanna Wobbina Penninghs, suster.
Bruidegomszijde (moet zijn bruidszijde) Johanna Christina van Leenhoff, moeder en weduwe Altink, verder aan bruidszijde Gerardus Altink, broeder, Fokkelina Blenke, suster, Bernardus Altink, broeder.
 

Generatie IV

IVa  Gerhardus Alting, geboren 22-3-1694 in Groningen, gedoopt 25-3-1694, zoon van Willem Hendriks Alting (zie IIIa) en Johanna Christina van Leenhof.
Gehuwd 21-2-1723 in Groningen met Fockelina Blencke, geboren 1697 in Groningen, gedoopt 5-4-1697, dochter van Gerrit Blencke en Bouwina Huisman.
Huwelijk: Doctor Gerard Altingh en Juffer Fokelina Blencke, beide van Groningen, pro qua de Hr. Boekhouder A. Blencke als broeder.
Huwelijkscontract Groningen 5-2-1723:
Gerhard Altingh en Fockelina Blencke.
Bruidegomszijde Johanna Christina Leenhoff moeder en weduwe Willem Alting, Bernhard Alting broer.
Bruidszijde: Bouwina Huijsman moeder en weduwe Gerrit Blenck, Jan Hindrik Laan, Eliesabeth Blenck suster en ehevrou Jan Hindrik van der Laan, Abraham Blenck broeder.

In brieven aan zijn zoon Willem Arnold vermeldt Gerhard Alting dat hij op 22 maart 1770 76 jaar is geworden. Polvliet vermeldt als geboortedatum 1-4-1694.
Hij wordt ingeschreven als student in Groningen op 3-8-1711 en doctor genoemd bij dopen van zijn kinderen.
Doctor (Gerhard) Alting huurt in 1764 het Huis De Schelfhorst in Paterswolde. Hij koopt in 1768 het Huis Vennebroek en schrijft van daaruit brieven aan zijn zoon Willem Arnold Alting in Batavia, welke bewaard zijn gebleven over de periode 1770-1775, Groninger Archieven, Register Feith Handschriften in folio nr. 558. Hierin komen verschillende Groninger notabelen en ook Eeldenaren voor.
Zoals uit de brieven blijkt, logeerde de familie ook voor 1750 al in Paterswolde, waarschijnlijk ook op Vennebroek.

In zijn brieven komen als familieleden o.a. voor neef Folkers, Dominee (broer Bernhardus Alting) en Oom Doc. De laatste is volgens Een nieuwe kijk op het oude Eelde ook identiek aan Bernhardus Alting, maar dat lijkt onwaarschijnlijk aangezien van deze predikant geen huwelijk of kinderen bekend zijn. Volgens de brief van 28-3-1770 is de oudste dochter van Oom Doc getrouwd met de schultus van Vries, Homan. De tweede dochter was verloofd met Dr. Halsema, maar die verloving is beŽindigd toen bekend werd dat de familie enige financiŽle klappen kreeg te verwerken.
Echter het schulteschap van Vries is bijna de gehele 18de eeuw in handen van de familie Wolters. Johannes Homan, schulte van Norg, maar wonende te Vries, komt evenmin in aanmerking omdat hij al getrouwd is en zijn echtgenote Johanna Rikkinga pas in 1808 overlijdt, zodat dit vooralsnog een raadsel blijft.
Zie ook: Genealogische Informatie (Ria Dessauvagie-Ten Have, deze site is inmiddels niet meer actief).

Zoon Willem Arnold Alting voert een wapen dat afwijkt van het familiewapen van meest bekende Alting familie met o.a. de kerkvader Menso Alting en zijn neef burgemeester Joachim Alting, zie heraldische databank met als omschrijving: in goud een Hollandse tuin van natuurlijke kleur, met daarin een oranjeboom. De omschrijving van het wapen van Joachim Alting (o.a. in 1612 en 1613) luidt: doorsneden: A een ring; B een keper, vergezeld beneden van een bol.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Arnold Alting, geboren 11-11-1724 in Groningen, gedoopt 12-11-1724, overleden 7-6-1800 in Batavia. Doopnaam Wilhelmus Arnold.
Gouverneur-Generaal in IndiŽ van 1780-1797, zie ook Willem Arnold Alting.

Gehuwd (1) 24-11-1754 in Batavia met Hendrina Maria Knabe, overleden 20-2-1774.
Gehuwd (2) 19-6-1776 in Batavia met Susanna Maria Grebel, overleden 4-2-1779.
2. Johanna Christina Alting, geboren 14-10-1725 in Groningen, gedoopt 16-10-1725.
Gehuwd 4-12-1745 in Groningen (afkondiging) met Isaac Pieter Velingius, geboren 1723 in Groningen, gedoopt 20-7-1723, overleden 1776 in Benthuizen, Zuid-Holland, begraven 30-9-1776, zoon van Wilhelmus Velingius en Anna Margaretha Loens.
Huwelijksafkondiging: Isaac Pieter Velingius der beiden Regten Doctor ps., pro quo een notarieel consent van des selvs Heer Vader de Heer Professor Velingius gepasseert tot Rotterdam den 19-11-1745 en Johanna Christina Alting beide van Groningen pro qua de Heer Doctor Alting als Vader. Hiervan attestatie gepasseert. Met belasting tot Rotterdam.
Op 28-8-1746 wordt in Eelde zoon Wilhelmus gedoopt, de vader is baljuw van Benthuizen.
3. Fockelina Alting, geboren 29-5-1729 in Groningen, gedoopt 1-6-1729.
4. Maria Alting, geboren 1733 in Groningen, gedoopt 20-11-1733, overleden 12-5-1817 in Zuidlaren.
Gehuwd 26-4-1756 in Bourtange met Nicolaas Engelhard, geboren 1733 in Groningen, gedoopt 28-2-1733, overleden 13-2-1765 in Grave, zoon van Nicolaus Engelhard en Arnolda Leijendekker.
Huwelijk: Nicolaas Engelhard, van Groningen, luitenant en ingenieur en Maria Alting, van Groningen. Ook afkondiging in Groningen.
 

Index
Genealogie Alting (2)