U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Luinge (4)

Generatie I

Ia  Bareld Luinge, geboren 1580 in Peize.
Bareld Luinge wordt vermeld in 1612 Bezaaide Landen Peize en bij de Impost op het gemaal en de Grondschatting Peize 1630 met zijn moeder en broer, totaal 6 inwonende personen en de waarde van het bedrijf geschat op 5400 gld (een vol erf is 4500 gld.). Een plaats verder wordt genoemd Peter Luinge met 2 personen en een waarde van 2400 gld. In de Grondschatting van 1646 komt Bareld Luinge ook voor.
In 1642 heeft hij met zijn broeder een huis en nog een onbewoond huis en 3/4 waardeel. Vermoedelijk betreft het hier het huis van Peter Luinge, die mogelijk een broer of een oom is. De broer van Bareld Luinge die bij hem in huis woont is Luink Allers, als zodanig vermeld in 1654. Hij woont dan in een eigen huis, mogelijk het huis van Peter Luinge dat eerder onbewoond was?

Gehuwd met Aaltien? NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 1620, overleden 1706 in Peize, begraven 3-2-1706. Genoemd olde Jan Luinge in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 en bij zijn overlijden.
In 1652 ondertekent Jan Luinge een brief namens zijn vader Barelt Luinge (OSA 845 DoleantiŽn bij de Grondschatting Peize, p. 700).

Gehuwd (1) 1685 in Peize met Witien Gerrijts, overleden 1693 in Peize, begraven 16-8-1693, eerder getrouwd met Jan Besuin, zie genealogie Besuin, eerder getrouwd 1676 in Peize met Albert Willems ten Oever, overleden 1683.
Op de lotting van 26-11-1689 verzoeken Jan Luinge en zijn huisvrouw Witien Gerrijts tot Peize goedkeuring van hun testament, opgemaakt 1-6-1689. Dit wordt in eerste instantie goedgekeurd, maar tussen de tekst is geschreven dat de erfgenamen ab intestato van Jan Luinge de zaak willen laten rusten tot na het overlijden van de testateur.
Op 19-10-1690 is er nogmaals een rechtszaak tegen Jan Luinge de Olde over het testament van 1-6-1689 ten voordele van zijn vrouw, wat in strijd zou zijn met het landrecht. De eisers zijn Baerelt Schuiringe en Jan Luinge voor zich en Conraed Gerrijts, Frerick Bavinge en Roeloff Hindrichs nom. ux. Roeloffien Schuiringe, Aeltien Luinge en Aeltien Schuiringe als naaste in den bloede tot Jan Luinge de Olde (met dank aan Hans Homan Free).
In het Haardstedenregister van Peize wordt in 1691-1694 zowel een olde Jan Luinge (keuter) als een jonge Jan Luinge met 3 paarden vermeld.
Op 3-2-1706 wordt olde Jan Luinge begraven. Zijn erfgenamen geven op zijn wens 100 gld. aan de armen. Op 13-7-1707 betaalt Barelt Schuiringe voor het laken over zijn oom Jan Luinge en op 1-12-1707 nog een bedrag van 3 gld. 14 st. aan de armen van Peize dat de erfgenamen zijn overeengekomen bij de verdeling van de erfenis van olde Jan Luinge en vrouw Wittien Gerrits. Bij de aangifte Collaterale Successie door Barelt Schuiring te Peize wordt de erfenis van zijn oom olde Jan Luinge begroot op 1100 gld. Ook de andere (niet genoemde) erfgenamen wonen in Peize.

Gehuwd (2) 21-11-1694 in Peize met Fenne NN.
Huwelijk: Jan Luinge en Fenne, in het bekken voor de armen 3 gld. 18 st.
2. NN Luinge (zie IIa).
3. Roelof Luinge (zie IIb), overleden 1660 in Peize (tussen 1657 en 1661).
 

Generatie II

IIa  NN Luinge, dochter van Bareld Luinge (zie Ia) en Aaltien? NN.
Gehuwd met Barelt Schuiringe, zoon van Albert Schuiringe, zie genealogie Schuiringe (3).
Deze Barelt Schuiringe is mogelijk de Barelt Schuiringe die in het haardstedenregister van 1672 wordt vermeld na Barelt Schuiringe Neijbuir met drie paarden. In 1691-1695 is er een jonge Barelt Schuiringe in het westen van Peize, die mogelijk zijn zoon is.
Barelt Schuiringe, Aaltien Schuiringe getrouwd met Roelof Hindriks en Roelofje Schuiringe, getrouwd met Conraad Gerrits zijn in 1690 naaste bloedverwanten van olde Jan Luinge. Barelt Schuiringe is oomzegger. De naam Roelof Hindricks is mogelijk een verschrijving van Roelof Hemricks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barelt Schuiringe, overleden 1716 in Peize, begraven 18-12-1716, zie genealogie Schuiringe (3).
2. Aaltien Schuiringe, overleden 1719 in Peize, begraven 21-7-1719.
Gehuwd met Roelof Hemmeriks, overleden 1712 in Peize, zoon van Hemrik Roelofs en NN Land, zie genealogie Land (1).
In 1711 betaalt Roelof Hemmeriks voor het laken over zijn zoon.
Op 11-5-1712 wordt Roelof Hemricks begraven.
Op 21-7-1719 wordt de weduwe van Roelof Hemmers begraven, in het bekken 9 gld. en 3 duiten.
Roelof Schuiringe en Doede Bavinge te Peize geven in 1720 de erfenis aan van Aaltien Schuiringe, de tilbare en aangewonnen vaste goederen begroot op 600 gld, de vaste erfgoederen op 500 gld. (Doede Bavinge is getrouwd met Marchien Schuiringe, dochter van Bareld Schuiringe en Roelefje Hindriks, Roelof Schuiringe is mogelijk ook een (jongere) zoon van Barelt Schuiringe; hij is niet de zoon van Jan Schuiringe Haange, die al in 1710 is overleden).
Akte van verkoop door Rebekka Lands, weduwe van Theodorus Terhorn, in leven proviandmeester te Delfzijl, aan Aaltyn Schuringe, weduwe Roelof Hemmeriks, van twee mudden land genaamd het Harde en van een-derde deel van een kwart van Ebbingebos, beide gelegen onder Peize, 1719
Archief Popkes:
11. Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791
(mogelijk het huis van Roelof Hemmeriks, later Albertien en Margien Conraads?)
3. Roelofje Schuiringe, zie genealogie Schuiringe (3).
 
IIb  Roelof Luinge, overleden 1660 in Peize (tussen 1657 en 1661), zoon van Bareld Luinge (zie Ia) en Aaltien? NN.
In 1657 procederen Abel Lunsche, Roelof Luinge en Willem Peling, respectievelijk getrouwd met Marritjen, Ameltijn en Jacobijn Schuringe, erfgenamen van wijlen Jan Schuiringe, in leven schulte van Peize, tegen Allart Wolters, schulte van Peize en Reijner Wolters over goederen die hun aller moeder Catharina Luinge voor haar overlijden zou hebben overgedragen.
Roelof Luinge is mogelijk een zoon van Bareld Luinge of Luink Allers, die in de grondschatting van 1654 broers worden genoemd. Bareld Luinge wordt al genoemd in het register van bezaaide landen 1612 en in de grondschatting/impost op het gemaal 1630 van Peize wordt hij vermeld met zijn moeder en broer. In 1654 gaat zijn broer Luink Allers op zichzelf wonen in een naburig huis, mogelijk het huis dat eerder eigendom was van Peter Luinge.
In het Haardstedenregister van 1672 wordt Roelof Luinge niet vermeld. Het huis kan toen zijn overgeslagen of bewoond door Jan Dries.
In het register van Nieuwe Huizen 1742 wordt Jan Ebbinge (getrouwd met Jeigien Luinge) vermeld als eigenaar van het huis van Luink Allers en Roelof Luinge, zoon van Luink Luinge en Henderikjen Luinge als eigenaar en bewoner van het huis van Bareld Luinge.

Gehuwd 1650 in Peize? (voor 1657) met Ameltien Schuiringe, dochter van Jan Schuiringe en Catharina Luinge, zie genealogie Schuiringe (1).
Etstoel 18 oktober 1661:
"Ameltijn Schuiringe weduwe van wijlen den Roelof Luinge heeft procuratie en volmacht gegeven aan de old vaandrig? Wolter Sichterman ende Johan Nijsinghe om hare zelve tegens Jan Luinge op dese tegenwoordige Lottinck waartenemen? sub clausulis conscientis van rato habitio en indemnificatie". Jan Luinge is hier waarschijnlijk olde Jan Luinge.
In 1661 maakt Aemeltjen Schuiringe, weduwe Luijnge voor zich en haar minderjarige kinderen bezwaar tegen de verkoop op 13-9-1660 van de goederen van Barelt Luinge aan zijn zoon Jan Luijnge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge (zie IIIa), overleden 1700 in Peize.
2. Aaltien Luinge (zie IIIb), overleden 1696 in Peize, begraven 18-12-1696.
 

Generatie III

IIIa  Jan Luinge, overleden 1700 in Peize, zoon van Roelof Luinge (zie IIb) en Ameltien Schuiringe.
Gehuwd met Jacobjen Baving, overleden 1736 in Peize, begraven 18-5-1736, dochter van Luitien Baving en Aaltien Willinge, zie genealogie Baving.
Jonge Jan Luinge wordt in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 vermeld met 3 paarden. Daarnaast is er olde Jan Luinge, keuter, die in 1706 overlijdt zonder kinderen na te laten, waarbij hij het zeer grote bedrag van 100 gld. schenkt aan de armen van Peize.
Deze Jan Luinge is mogelijk de Jan Luinge die getuige is bij het huwelijkscontract van Jan Bavinge, zoon van Luitien Bavinge en Aaltien Willinge in 1688 en de Jan Luinge waarvan de handtekening met die van Jan Bavinge, Roelf Pelenge en anderen te vinden is bij de verdeling van het kerspel Peize in kluften t.b.v. het onderhoud van de wegen in 1698 (Drentse Rechtsbronnen, Willekeuren ... door J. Heringa cs.).
Volgens bovengenoemd huwelijkscontract waren de beide zusters van Jan Baving afgekocht van de ouderlijke goederen, maar wordt deze afkoop door het huwelijkscontract ongedaan gemaakt en blijven de ouderlijke goederen mandelig, waarbij de zwagers en zusters hetgeen zij al hebben ontvangen weer in zullen brengen. De beide zusters waren dus al getrouwd en vermoedelijk zijn de twee ondertekenaars na Jan Baving, Roelf Pelinge en Jan Luinge, zijn zwagers.
Op 11-8-1700 wordt in het Ontvangstenboek voor de armen van Peize een gift genoteerd van Jan Luinge van 15 gld. Op 26-12-1700 betaalt de weduwe van Jan Luinge voor het laken.
Op 12-12-1706 wordt dochter Ameltien begraven: In het becken geweest doe Jacobjen Luinges dochter Aemeltien is begraven 5 gld. 4 st. 1 d. (een tamelijk hoog bedrag). Op 20-2-1707 betaalt de weduwe van Jan Luinge voor het laken dat over haar dochter Ameltien Luinge heeft gelegen. Aangifte Collaterale Successie 1707 (OSA 1785): Jacobien Bavinge, weduwe van Jan Luinge de jonge te Peize, maakt bekend dat door het overlijden van haar dochter de andere kinderen erven vanwege het vaderlijke goed. De erfenis (van Ameltien) wordt begroot op 250 gld. In 1708 betaalt ze nog extra over 50 gld, waarmee de geschatte waarde van de erfenis was verhoogd.
Op 18-5-1736 wordt de weduwe van Jan Luinge begraven. Op 6-9-1736 betaalt Roelof Luinge voor het laken over zijn moeder.

Dochter Jeichien Luinge is eerst getrouwd met Lucas Peling en daarna met Jan Ebbinge. Uit het tweede huwelijk Hillina Ebbinge, getrouwd met Roelof Luinge en een derde dochter Jacomina.
Jeigien Luinge, getrouwd met Jan Ebbinge, wordt in 1736 als volle nicht genoemd in het huwelijkscontract van Lucas Baving met Roelina Meseroij, evenals Roelef Luinge als volle neef (Drents archief, Archief Meseroy).
Jan Ebbinge is in 1742 eigenaar van vermoedelijk het huis van jonge Jan Luinge, dat in 1646 eigendom was van Luink Allers, in 1807 van Jacomina Luinge en in 1832 van haar broer Reinder Luinge. Het huis wordt in deze periode steeds bewoond door huurders.
Aanname dat ook Aaltien Luinge, getrouwd met Allert Luinge, een dochter is. Roelof Luinge is in 1739 hoofdmomber over hun kinderen. In 1746 treden J(an) Ebbinge en Frerik Luinge namens hen op.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Luinge (zie IVa), overleden 1733 in Peize, begraven 26-9-1733.
2. Ameltien Luinge, overleden 1706 in Peize, begraven 12-12-1706.
3. Roelof Luinge (zie IVb), overleden 1744 in Peize, begraven 6-3-1744.
4. Jeigien Luinge (zie IVc), overleden 1755 in Peize, begraven 25-4-1755.
 
IIIb  Aaltien Luinge, overleden 1696 in Peize, begraven 18-12-1696, dochter van Roelof Luinge (zie IIb) en Ameltien Schuiringe.
Gehuwd met Frerik Bavinge, overleden 1700 in Peize, begraven 26-11-1700, zoon van Doe Bavinge en NN Land, zie genealogie Baving.
Frerik Bavinge woont omstreeks 1695 mogelijk op dezelfde plek als later Harm Klazen, getrouwd met Roelfien (DoeŽs) Baving.
In 1688 wordt een zoontje van Frerik Bavinge begraven.
Op 19-12-1696 betaalt Frerick Bavinghe voor het laken over "huis holt". Dit betreft mogelijk Aaltien Luinge, die op 18-12-1696 wordt begraven, in het bekken 6 gld. 12 st. 2 duiten. De term "huis holt" slaat mogelijk op de kist bij de begrafenis.
In 1690 is Aaltien Luinge, echtgenote van Frerik Bavinge evenals o.a. Barelt Schuiringe en Jan Luinge een naaste bloedverwant van olde Jan Luinge. Aanname dat Aaltien Luinge een zuster is van (jonge) Jan Luinge.
Op 11-8-1688 wordt Frerik Bavinges zoontje begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Doe Bavinge, overleden 1734 in Peize, begraven 30-12-1734, zie genealogie Baving.
2. Jeichien Bavinge, zie genealogie Baving.
3. Hillegien Bavinge, overleden 1742 in Peize (voor 1744, mogelijk al voor 1742), zie genealogie Baving.
4. Trijntien Bavinge, overleden 1745 in Peize (na 1742), zie genealogie Baving.
5. Bartelt Bavinge, overleden 1762 in Peize, begraven 4-11-1762. Bartelt Bavinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1742 met 2 paarden en in 1754 met een paard. Hij wordt dan opgevolgd door Barelt Roelfs, timmerman.
Gehuwd 15-6-1727 in Peize met Trijntien Ebbinge, geboren 1700, overleden 1757 in Peize, begraven 23-8-1757, dochter van Bartelt Ebbinge en Hillechien Willems, zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Bartel Bavenge en Trijntijn Ebbinge.
Bartholt Bavinck en Trijntjen Ebbinge zijn bij het huwelijk van Aaltien Ebbinge met Hilbrant Jans (Noordbroek 1745) volle oom en mombaar en meuij (tante) van de bruid, terwijl Allardijna Ebbinge een volle zuster is. Zij zijn beiden dochters van Hillegien Bavinge, die dus een zuster is van Bartelt Bavinge.
Op 23-8-1757 wordt Trijntin Ebbinge, vrouw van Bartelt Bavin begraven, in het bekken 7 gld. 2 st.
Op 28-10-1757 verkopen Bartelt Bavinge enerzijds en de erfgenamen van Trijntien Ebbinge anderzijds een huis in het Noordeinde van Peize aan Barelt Roelfs en vrouw Jantien Luinge, grenzend ten oosten aan de Oosterweg, ten zuiden aan Juffrouw Willinge en vrouw Verhaegen, ten westen de steeg en noorden Jan Freriks.
De erfgenamen van Trijntien Ebbinge zijn Hindrik Ebbinge, Bartelt Ebbinge Lzoon (Szoon?), Conraat Barelts, Bartelt Ebbinge Jzoon en Roelef Luinge Noord.
Op 9-2-1760 betalen Hindrik Ebbinge van Peize en verdere erfgenamen van wijlen hun moei (tante) Trijntien Ebbinge, voor een jaar of twee overleden, de 30ste penning over 600 gld. waarop de boedel is begroot.
In 1760 betaalt Zacharias Wigbolts 12 gld. 7 st. 8 p. (over het bedrag) waarvoor hij op de mijning van Bartelt Baving in 1757 huis en hof had getrokken. Barelt Roelofs betaalt eveneens 12 gld. 3 st. vanwege de 40ste penning over 486 gld. waarvoor hij een huis en hof te Peize uitde hand heeft gekocht van Zacharias Wigbolts.
Op 4-11-1762 wordt Bartelt Bavinge begraven, in het bekken 10 gld. 4 st.
In 1763 betaalt Roelof Luinge Noort de 30ste penning van 1800 gld. waarop de gezamenlijke erfgenamen van Barteld Bavinge deze erfenis hebben begroot.
 

Generatie IV

IVa  Aaltien Luinge, overleden 1733 in Peize, begraven 26-9-1733, dochter van Jan Luinge (zie IIIa) en Jacobjen Baving.
Gehuwd 12-5-1709 in Peize met Allert Luinge, overleden 1727 in Peize, begraven 22-1-1727, zoon van Roelof Luinge en Arentien Roelofs, zie genealogie Luinge (2).
In 1739 en 1741 treedt Roelof Luinge op als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Allert Luinge en Aaltien Luinge in een zaak voor de Etstoel over het onderhoud van de straat bij het kerkhof in Peize. Het huis naast de kerk aan het begin van de Kerkstraat is in 1832 eigendom van weduwe Aldert (Jans) Luinge, kastelein.
De hoofdmomber Roelof Luinge is vermoedelijk de zoon van Jan Luinge in Peizerwold. In 1746, wanneer deze Roelof Luinge al is overleden, treden J. Ebbinge en Frerik Luinge op namens de kinderen van Allert Luinge (legen van de bus in hun huis t.b.v. de armenkas). Jan Ebbinge is getrouwd met Jeigien Luinge.
In het Register van Nieuwe Huizen 1742 wordt een poging gedaan de bestaande huizen te vergelijken met de huizen in 1646. Hierbij wordt Allert Luinge geplaatst als opvolger van Catarina Luinge (weduwe van Wolter Allerts en van de schulte Jan Schuiringe, schultinne in 1642).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Allerts Luinge, overleden 1777 in Peize, begraven 23-5-1777, zie genealogie Luinge (2).
2. Jan Allerts Luinge, overleden 1792 in Peize, begraven 17-8-1790, zie genealogie Luinge (2).
3. Albert Luinge, geboren in Peize, overleden 10-1803 in Hoogeveen, zie genealogie Luinge (2).
4. NN Luinge, overleden 1712 in Peize, begraven 17-11-1712.
5. Arentien Luinge, overleden 1716 in Peize, begraven 7-1-1716.
6. NN Luinge, overleden 1718 in Peize, begraven 21-1-1718 (dochter).
7. NN Luinge, overleden 1718 in Peize, begraven 5-2-1718 (zoon).
 
IVb  Roelof Luinge, overleden 1744 in Peize, begraven 6-3-1744, zoon van Jan Luinge (zie IIIa) en Jacobjen Baving.
Gehuwd 25-1-1722 in Peize met Aaltien Peling, overleden 1733 in Peize, begraven 19-2-1733, dochter van Roelof Peling en Geessien Baving, zie genealogie Baving.
In 1722 geven de Schults Willinge en de Ette Jan Bavinge tot Peize aan dat Lucas en Aaltien Pelinge van Egbert Pelinge hebben alleen vaders goed, de erfenis begroot op 600 gld. Egbert Pelinge is dus hun broer en hun moeder was bij het overlijden van Egbert Pelinge nog in leven.
In 1724 geeft Roelof Luinge te Peize de erfenis aan van zijn broer Lucas Peling, bedoeld is de broer van zijn echtgenote. De weduwe van Lucas Peling (Jeigien Luinge, hertrouwd met Jan Ebbinge) behoudt de lijftucht. Aanname dat deze Roelof Luinge de vader is van Geesien Luinge en van Jan Luinge met kleinzoon Roelof Peling Luinge.
Op 19-2-1733 wordt de vrouw van Roelof Luinge, Aeltien begraven en 8 gld. 14 st. 1 d. in het bekken gedaan.
In 1734 treedt Roelof Luinge op voor de Etstoel namens zijn minderjarige kinderen bij Aaltien Pelinge tegen Ameltien en Marighien Schuiringe te Peize over de erfenis van Harmentien Schuiringe, in leven huisvrouwe van de oud Ette Jan Bavingh met beroep op een huwelijkscontract, waarin het recht van representatie is geregeld. Harmentien Schuiringe is de moeje of olde moeje (tante, oudtante) van respectievelijk de gedaagden en de kinderen.
Daartegen wordt opgeworpen dat de kinderen een graad verder af staan van de overledene en dat het huwelijkscontract niet door de overledene is ondertekend, maar alleen door haar echtgenoot Jan Bavinge. De zaak wordt verwezen voor nader onderzoek en vervolgens wordt de eiser in het gelijk gesteld. De familierelatie moet waarschijnlijk worden gezocht in het feit dat de moeder van Roelof Peling, Ameltien Homan, is hertrouwd met Jan Schuiringe Haange. Harmentien Schuring moet dan een dochter zijn van dit echtpaar en Ameltien en Marighien Schuiringe kleinkinderen.
Het huis van Roelof Luinge is gelegen aan het noordelijk gedeelte van het Achterstewold, mogelijk eerder in het bezit van zijn schoonvader Roelof Peling. In het Register van Nieuwe Huizen wordt in 1742 Roelof Luinge vermeld, in 1745 Roelof Luinge kinderen. Het huis bestond mogelijk al in 1646, maar is sindsdien uitgebreid.
In 1743 is er een zaak voor de Etstoel tussen Henderik Wittenbrock te Peize en Roelof Luinge te Peizerwold, die eerstgenoemde met een tang op het hoofd heeft geslagen. Roelof Luinge is dijkrichter en na het dijkrichten waren ze samen naar de herberg gegaan, waar Hendrik Wittenbrock hem had uitgescholden voor ezel.
Op 6-3-1744 wordt Roelf Luinge begraven, in het bekken 11 gld.
Op 16-12-1744 betaalt Ette (Lucas) Bavinge als hoofdmomber over de kinderen Geessien en Jan Luinge voor het beste laken over het lijk van hun vader.
In 1750 treedt Ette Lucas Bavinge voor de Etstoel op als hoofdmomber over Jan Luinge, minderjarige zoon van Roelof Luinge en Aaltien Pelinge te Peize tegen Steven Ebbinge op Peizerhorst om betaling af te dwingen van 188 gld. voor verkochte hop.
Op 21-6-1754 betalen beide Jan Luinges in 't Wolt 14 gld. aan de diaconie vanwege het testament van hun vader en moeder zaliger met daarbij rente "omdat seij het net weten hebben". Op 14-11-1755 komt nog het testament van Lucas Peling en Jeigien Luinge boven water waarop nog 5 gld. aan de diaconie wordt gegeven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesien Luinge, overleden 1724 in Peize, begraven 2-5-1724.
2. Geesien Luinge (zie Va), overleden 1797 in Peize, begraven 18-2-1797.
3. Jan Luinge (zie Vb), geboren 1727 in Peize, overleden 1800 in Peize, begraven 18-2-1800.
 
IVc  Jeigien Luinge, overleden 1755 in Peize, begraven 25-4-1755, dochter van Jan Luinge (zie IIIa) en Jacobjen Baving.
Gehuwd (1) 18-10-1721 in Peize met Lucas Peling, overleden 1723 in Peize, begraven 15-2-1723, zoon van Roelof Peling en Geessien Baving, zie genealogie Baving.
Op 17-7-1723 betaalt Jeichien Luinge voor het laken over haar man Luckas Pelinck. Zij betaalt ook 10 gld. door haar man aan de armen nagelaten.
Gehuwd (2) 2-3-1727 in Peize met Jan Ebbinge, geboren 1690, overleden 1756 in Peize, begraven 15-6-1759, zoon van Bartelt Ebbinge en Hillechien Willems, zie genealogie Ebbinge (3).
Uit Drents Archief, Collectie Ebbinge:
3 Akte van verkoop door Popke Datema van Sandbuir en zijn vrouw Trijntyn Luinge aan Jeigyn Luinge, weduwe Lucas Pelinge en nu gehuwd met Jan Ebbinge, van "het Gorigjen" bij de Driestal (onder Peize), 1727
5 Akte van verkoop door Jacob Luinge, "pot- en pijpbakker" te Groningen, aan Jan Ebbinge en zijn vrouw Jeigyn Luinge van 6 zwaden hooiland, gelegen in ít Wold (onder Peize), 1735
Aanname dat zij de ouders zijn van Hillina Ebbinge.
Liberale Gift 1747 Peize: Jan Ebbinge "voor hem en wegens sijn vrou als lijftogtenaersche van Lucas Pelinge en als hooftmomber over Allert Luinge kinder".
Op 25-4-1755 wordt de vrouw van Jan Ebbinge begraven, in het bekken 8 gld. Op 30-8-1755 betaalt Bartelt Ebbinge voor het beste laken over het lijk van zijn moeder. Op 15-6-1759 wordt Jan Ebbinge begraven, in het bekken 14 gld. Bartelt Ebbinge betaalt voor het laken over zijn vader.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Hillina Ebbinge, zie genealogie Ebbinge (3).
2. Bartelt Ebbinge, geboren 1727 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803. Bartelt Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize van 1764 tot 1794 als opvolger van Jan Ebbinge. In 1797 is hij oud-boer, 70 jaar, gehuwd, geen kinderen. Hij is vermoedelijk de Bartelt Ebbinge die hoofdmomber is over de minderjarige kinderen van Roelof Luinge en Hillina Ebbinge. In 1807 is Reinder Luinge, zoon van Roelof Luinge en Hillina Ebbinge eigenaar.
Gehuwd 27-11-1757 in Peize met Albertien Schuiringe, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803, dochter van Barteld Schuiringe Prijs en Jeigien Swiers, zie genealogie Schuiringe (2).
Huwelijk: Bartelt Ebbinge en Albertijn, in het bekken 6 gld.
In 1799 schenkt Albertien Schuiringe, geassisteerd door Jan Harms en na door haar echtgenoot Barteld Ebbinge te zijn ontslagen van de voogdij (als gehuwde vrouw), hooiland aan Roelof Fridsigers en zijn vrouw uit erkentelijkheid en wegens bijzondere diensten aan haar gedaan. Albertien tekent met een kruis, Jan Harms als Jan Harms Claassens en ook B. Ebbinge tekent.
Op 19-11-1803 worden Bartelt Ebbinge en zijn vrouw Albertien Schuiringe begraven, in het bekken ruim 11 gld. Op 16-3-1805 betaalt Roelf Luinge voor de beide lakens over Bartelt Ebbinge en zijn vrouw.
In 1805 verkopen de erfgenamen van Albertien Schuiringe, weduwe van Bartelt Ebbinge verschillende goederen. Deze erfgenamen zijn Zwier Geerts van Buitenpost en Antien Geerts, weduwe van Andries Abels van Collum. Zij zijn kinderen van Geert Swiers en Eelkjen Jans, in 1741 getrouwd in Augsbuurt. Swier Geerts neemt de naam Kleistra aan.
Uit een proces over de erfenis gevoerd door Swier Koenes te Roden valt af te leiden dat zijn moeder Margien Swiers een zuster was van Jeigien Swiers (DA 0616 Mensinge inv. 139 Stukken betreffende een proces tussen Zwier en Antje Geerts te Kollum en Zwier Koenes te Roden over de verdeling van de boedel van Albertje Schuiring te Peize, datering 1806, 1807).
 

Generatie V

Va  Geesien Luinge, overleden 1797 in Peize, begraven 18-2-1797, dochter van Roelof Luinge (zie IVb) en Aaltien Peling.
Gehuwd 22-5-1747 in Peize met Jan Allerts Luinge, overleden 1792 in Peize, begraven 17-8-1790, zoon van Allert Luinge en Aaltien Luinge (zie IVa), zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Jan Luinge en Gesijn Luinge, in het bekken 6 gld.
Jan Allerts Luinge woont vanaf 1754 op de boerderij van zijn schoonvader Roelof Luinge aan het Achterstewold. Zijn zoon Roelof woont daar in 1797.
Genealogie Luinge: in 1776 verkoopt hij (Roelef Luinge Allerszoon) aan zijn broer Jan Luinge en vrou Geesje Luinge zijn halve behuizinge en landerijen.
Dit betreft waarschijnlijk de brouwerij naast de kerk.
Op 17-8-1790 wordt Jan Luinge begraven, in het bekken ruim 26 gld. Zoon Roelf Luinge betaalt voor het laken en betaalt namens zijn moeder 10 gld. aan de diaconie wegens het testament van zijn vader en moeder.
Op 18-2-1797 Wordt de weduwe van Jan Luinge, Geesin Luinge begraven, in het bekken ruim 25 gld. De nagelaten kinderen van Jan Luinge en Geesien Luinge betalen voor het laken en betalen nog 10 gld. vanwege het testament.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aldert Luinge, geboren 2-8-1748 in Peize, overleden 20-4-1819 in Peize, zie genealogie Luinge (2).
2. Roelof Luinge, overleden 1754 in Peize, begraven 17-4-1754. Op 21-6-1754 betaalt Jan Luinge in 't Wolt voor het beste laken dat geweest is over zijn zoon Roelof Luinge.
3. Albert Luinge, overleden 1796 in Peize, begraven 15-2-1796. Op 15-2-1796 wordt Albert Luinge begraven, in het bekken ruim 30 gld. De weduwe van Jan Luinge betaalt voor het laken over haar zoon Albert.
4. Roelof Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 4-11-1806 in Peize, begraven 13-11-1806.
Gehuwd 8-6-1788 in Peize met Jacomina Luinge, geboren 1763 in Peize, overleden 15-3-1814 in Peize, dochter van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Roelof Luinge en Jakomina Luinge.
In 1797 is Roelof Luinge 43 jaar, gehuwd zonder kinderen.
Bij het overlijden van Roelof Luinge in Peizerwold is Jacomina Luinge zijn huisvrouw en krijgt zij de lijftucht, de erfgenamen zijn Allert Luinge, volle broer en Barteld, Jan en Allert Ebbinge, kinderen van een volle zuster (Aaltien Luinge).
De weduwe van Roelf Luinge betaalt 30 gld. wegens testament aan de armen.
De boerderij wordt daarna verhuurd aan Jannes Ensing. In 1812 woont Jacomina als weduwe Roelf Luinge in huis nr. 153, evenals Jannes Ensing. Willem Luinge woont iets zuidelijker op 154. In 1832 is Barteld Ebbinge eigenaar van de middelste van de drie boerderijen aan het Achterstewold en is Willem Luinge zijn zuiderbuurman.
5. Aaltien Luinge, overleden 1798 in Peize, begraven 18-8-1798, zie genealogie Luinge (2).
 
Vb  Jan Luinge, geboren 1727 in Peize, overleden 1800 in Peize, begraven 18-2-1800, zoon van Roelof Luinge (zie IVb) en Aaltien Peling.
Gehuwd 16-6-1754 in Peize met Annegien Wolters, overleden 1796 in Peize, begraven 8-1-1796, dochter van Roelof Wolters en Marchien Willems, zie genealogie Wolthers.
Huwelijk: Jan Luinge en Anneghien Wolters, in het bekken 6 gld.
Huwelijksafkondiging in Roderwolde: Jan Luinge van Peize en Annigjen Wolters, laatst gewoond hebbende te Roderwolde, getrouwd te Peize 16-6-1754.
Op 8-1-1796 wordt Annegien Wolters, vrouw van Jan Luinge begraven.
Omstreeks 1800 wordt hij oude Jan Luinge genoemd, in 1801 is er sprake van de erven Jan Luinge wanneer hij wordt genoemd als buurman (eigenaar) van verkochte landerijen of huizen.
Op 18-2-1800 wordt Jan Luinge begraven. Roelof Luinge betaalt voor het laken over zijn vader Jan Luinge.
Jan Luinge Roelofs koopt in 1757 stukken land in Peize van verschillende personen (aangifte 40ste penning).
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Jan Luinge, 70 jaar, oud-boer, ongehuwd (weduwnaar) en Willem Luinge, 33 jaar, boer, gehuwd met 3 kinderen, blijkbaar als opvolger van zijn schoonmoeder weduwe Roelof Wolthers, die op dezelfde plaats wordt vermeld van 1764 tot 1774.
Daarvoor woont Jan Luinge in een boerderij aan de Roderweg ten oosten van de Schipdijk, waar vanaf 1804 zijn zoon Roelof Luinge woont en in 1807 de kinderen van Jan Luinge eigenaren zijn. In 1742, Register van Nieuwe Huizen, met ook bestaande huizen, wordt Jan Tonnijs vermoedelijk bij dit huis vermeld als meier van R. Luinge en consorten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Luinge, geboren 19-6-1757 in Peize, overleden 24-12-1823 in Peize. Op 12-3-1796 legt Jan Willinge, scholtus van Peize vast dat Aaltien Luinge, meerderjarige dochter van Jan Luinge en Annigje Wolters, onlangs overleden, heeft te kennen gegeven dat zij bij de aanstaande scheiding van de boedel tussen haar vader en haar broers zij zich niet bekwaam acht de scheiding naar vereiste te verrichten en ook haar vermogens niet vertrouwde om haar aandeel te administreren, weshalve zij begeerde haar onder de curatele van enige hare vrienden te begeven waar toe zij had verkozen met goedvinden van haar vader, gelijk dezelve ook voor mij heeft verklaard Roelf Luinge in het Peizerwold als administrerende welke deze post bij provisie zo lang tot de scheidingen zijn geschied op zich heeft genomen, Allert Ebbinge en Harm Wolthers als medecuratoren, welke zulks voor mij Scholtus hebben aangenomen en bij mangel van een landregtelijken eed voor curatoren den mombaren eed voor mij scholtus hebben afgelegd. Er wordt geen inventaris of rekening ingeschreven. De curatelestelling wordt beŽindigd op 10-2-1802 waarbij het meerdere ontvangen dan uitgegeven bedrag van 7 gld. en 14 stuivers aan Aaltien wordt overhandigd. Ondertekenaars zijn dan Roelof Luinge (als hoofdcurator), Harm Wolters, Aldert Ebbinge, Aaltien Luinge, Roelef Luinge en Willem Luinge (de hoofdcurator Roelof Luinge en medecurator Aldert Ebbinge zijn respectievelijk zoon en schoonzoon van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge).
2. Roelf Luinge (zie VIa), geboren 1758 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 23-3-1809.
3. Willem Luinge (zie VIb), geboren 21-8-1763 in Peize, overleden 24-2-1852 in Peize.
4. Roelf Peling Luinge, overleden 1787 in Peize, begraven 14-4-1787. Op 14-4-1787 wordt Roelf Peling Luinge begraven. Jan Luinge betaalt voor het laken over zijn zoon.
 

Generatie VI

VIa  Roelf Luinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 23-3-1809, zoon van Jan Luinge (zie Vb) en Annegien Wolters.
Gehuwd (1) 28-5-1786 in Peize met Marchien Popkes Mulder, overleden 1798 in Peize, begraven 25-9-1798, dochter van Popke Martinus en Hillegien Wolters, zie genealogie Mulder.
Huwelijk: Roelf Luinge en Margijn Popkes.
Aanname dat Marchien Popkes Mulder evenals Roelf Popkes Mulder een kind is van Popke Martinus en Hillegien Wolters. Bij de momberaanstelling in 1807 over de kinderen van Roelof Popkes en Froukien Harms wordt de benaming halve aangehuwde oom voor Roelof Luinge gebruikt, maar mogelijk is dit een vergissing omdat Roelof Luinge is hertrouwd.
Op 25-9-1798 wordt de vrouw van Roelf Luinge begraven. Roelf Luinge betaalt voor het laken.
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Roelof Luinge, 39 jaar, coopman, ongehuwd (d.w.z. weduwnaar) met 4 kinderen. Aangezien de jongste zoon Hendrik pas in mei 1798 gedoopt is, is de lijst mogelijk iets later opgemaakt.
Momberaanstelling in Peize 26-3-1801 over de kinderen Jan 14, Popke, 11, Roelof 8 en Willem 6, als hoofdmomber Martinus Popkes, als medemombers Popke Martinus, Willem Luinge en Roelof Ebbinge. Bij de inventaris zijn enkele stuks vee en winkelattributen, maar geen onroerend goed. Roelof Ebbinge is een neef van zowel Roelf Luinge als vermoedelijk van Marchien Popkes via moederskant.
Zoon Roelof Peeling Luinge is vernoemd naar de vrij jong overleden broer van Roelf Luinge, die weer is vernoemd naar de grootvader van vader Jan Luinge aan moederszijde.

Gehuwd (2) 10-5-1801 in Peize met Annechien Abels Ebels, geboren 1763 in Bunne, gedoopt Vries 4-11-1763, overleden 22-12-1840 in Peize, dochter van Abel Jans Ebels en Henderkien Timens Odding, eerder getrouwd 7-6-1789 in Peize met Albert Alderts Buiringe, overleden 3-5-1796 in Peize, begraven 4-5-1796, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Buiringe, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
Huwelijk: Roelf Luinge en Annegien Ebbels.
Huwelijksafkondiging in Vries 26-4-1801: Roelef Luininge van Peize en Annegien Abels van Bunne, attestatie ontvangen.
Op 23-3-1809 wordt Roelof Luinge begraven. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Behalve bij het overlijden van stiefzoon Popke (memorie van successie) wordt de status van Annegien Abels in haar hoedanigheid van moeder en stiefmoeder uitgebreid beschreven op het formulier van de naamsaanneming in 1812.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Luinge (zie VIIa), geboren 22-9-1787 in Peize, gedoopt 30-9-1787, overleden 9-8-1841 in Peize.
2. Popke Luinge, geboren 7-8-1789 in Peize, gedoopt 16-8-1789, overleden 21-3-1811 in Peize, begraven 28-3-1811. Overlijdensdatum uit memorie van successie.
3. Roelof Peeling Luinge (zie VIIb), geboren 24-4-1793 in Peize, gedoopt 28-4-1793, overleden 29-1-1870 in Peize.
4. Willem Luinge (zie VIIc), geboren 1795 in Peize, gedoopt 26-4-1795, overleden 6-3-1833 in Peize.
5. Hendrik Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 26-3-1797, overleden 1797 in Peize, begraven 27-7-1797. Op 27-7-1797 wordt een kind van Roelf Luinge begraven, in het bekken ruim 3 gld.
6. Hendrik Luinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 20-5-1798, overleden 1798 in Peize, begraven 4-6-1798. Op 4-6-1798 wordt een kind van Roelf Luinge begraven, in het bekken ruim 2 gld.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
7. Abel Luinge (zie VIId), geboren 25-3-1802 in Peize, gedoopt 4-4-1802 (tweeling), overleden 25-5-1875 in Peize.
8. Annechien Luinge, geboren 1802 in Peize, gedoopt 4-4-1802 (tweeling).
9. Albert Luinge (zie VIIe), geboren 6-7-1805 in Peize, gedoopt 21-7-1805, overleden 30-3-1839 in Eelde.
 
VIb  Willem Luinge, geboren 21-8-1763 in Peize, overleden 24-2-1852 in Peize, zoon van Jan Luinge (zie Vb) en Annegien Wolters.
Gehuwd (1) 12-5-1793 in Peize met Fennechien Hendriks Huberts, geboren 1765 in Peize (in 1767 of eerder), overleden 1800 in Peize, begraven 29-9-1800, dochter van Hindrik Huiberts en Annegien Willems, zie genealogie Huiberts.
Huwelijk: Willem Luinge en Fennegijn Huibers.
Op 29-9-1800 wordt de vrouw van Willem Luinge, Fennigien Huibers begraven. Willem Luinge betaalt voor het laken.
Momberaanstelling 1-4-1802 in Peize over de kinderen Jan 9, Annigje 7 en Anna 5 met als hoofdmomber Jan Huiberts en als medemombers Jan Claasen Cruims, Roelof Luinge en Harm Wolthers.
De moeder van Jan Klazen Kruims, Hendrikje Jans Huiberts is waarschijnlijk een zuster van Hendrik Huiberts. In 1809 wordt Lambert Martinus (Venema) hoofdmomber als neef van de pupillen van moederszijde (is achterneef) en wordt Aldert Luinge medemomber i.p.v. Roelof Luinge, als neef van vaderszijde (hij is een neef van Willem Luinge).
Op 5-10-1810 worden twee kinderen van Willem Luinge begraven en op 11-10-1810 de beide jongste kinderen.

Gehuwd (2) 16-5-1802 in Peize met Grietje Jans Wilkens, geboren 14-5-1770 in Peize, overleden 3-12-1844 in Peize, dochter van Jan Pieters en Oegien Luinge, zie genealogie Wilkens.
Huwelijk: Willem Luinge.
In 1840 erven Grietje Jans Wilkens als zuster en Willem Luinge als zwager van Pieter Jans Wilkens goederen voor een totaal van ongeveer 6500 gld., voornamelijk bestaande uit de helft van de boerderij met landerijen aan het Achterstewold (nu Achterstewold 8). Bij het overlijden van Grietje Wilkens geeft Willem Luinge de erfenis aan namens zijn zoon Jan Luinge. De erfenis bestaat dan uit de helft van deze boerderij en landerijen, maar zonder het huis aan de Oude Velddijk waar Willem en Grietje dan wonen. Bij het overlijden in 1852 van Willem Luinge blijkt zoon Jan Luinge onder curatele te staan. Blijkbaar zijn zijn geestelijke vermogens niet voldoende om zelfstandig te kunnen handelen. De erfenis bestaat uit zowel de boerderij met landerijen aan het Achterstewold als het huis aan de Oude Velddijk. Naast zoon Jan Luinge is dochter Annechien Luinge uit het eerdere huwelijk erfgenaam. Het lijkt erop dat op deze manier geprobeerd is te besparen op successierechten, wel wetende dat bij kinderloos overlijden van zoon Jan uiteindelijk alle goederen bij Annechien Luinge of haar kinderen terecht zouden komen.
Op 11-5-1805 wordt een kind van Willem Luinge begraven.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 1794 in Peize, gedoopt 23-2-1794, overleden 1810 in Peize, begraven 5-10-1810.
2. Annechien Luinge (zie VIIf), geboren 1796 in Peize, gedoopt 14-2-1796, overleden 17-5-1875 in Peize.
3. Anna Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 29-10-1797, overleden 1810 in Peize, begraven 5-10-1810.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Jantje Luinge, geboren 1806 in Peize, gedoopt 13-7-1806, overleden 1810 in Peize, begraven 11-10-1810.
5. Margien Luinge, geboren 1808 in Peize, gedoopt 11-12-1808, overleden 1810 in Peize, begraven 11-10-1810.
6. Jan Luinge, geboren 1811 in Peize, gedoopt 13-4-1811, overleden 8-12-1869 in Peize.
 

Generatie VII

VIIa  Jan Luinge, geboren 22-9-1787 in Peize, gedoopt 30-9-1787, overleden 9-8-1841 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Marchien Popkes Mulder.
Beroep broodbakker.
Gehuwd 30-12-1810 in Peize met Hinderkien Alberts Buiringe, geboren 3-9-1792 in Peize, gedoopt 9-9-1791, overleden 4-9-1836 in Peize, dochter van Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
Huwelijk: Jan Luinge en Hinderkien Alberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 1-2-1812 in Peize, overleden 7-11-1831 in Peize.
2. Albert Luinge, geboren 28-6-1814 in Peize, overleden 9-2-1884 in Peize.
3. Marcus Luinge, geboren 9-11-1816 in Peize, overleden 26-1-1833 in Peize.
4. Annegien Luinge, geboren 3-11-1818 in Peize, overleden 5-12-1821 in Peize.
5. Margien Luinge, geboren 6-1-1821 in Peize, overleden 9-9-1846 in Assen.
6. Annegien Luinge, geboren 26-12-1823 in Peize, overleden 27-11-1842 in Peize.
7. Egberdina Luinge, geboren 10-11-1825 in Peize, overleden 17-1-1831 in Peize.
 
VIIb  Roelof Peeling Luinge, geboren 24-4-1793 in Peize, gedoopt 28-4-1793, overleden 29-1-1870 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Marchien Popkes Mulder.
Doopnaam Roelf Peeling.
Gehuwd 23-5-1822 in Peize met Janna Geerts Rabbens, geboren 20-12-1798 in Peize, gedoopt 26-12-1798, overleden 29-4-1848 in Peize, dochter van Geert Jans Rabbens en Janna Margaretha Luinge, zie genealogie Luinge (2).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Magretha Luinge, geboren 21-8-1823 in Peize, overleden 12-10-1848 in Peize.
2. Margien Luinge, geboren 24-2-1825 in Peize, overleden 13-7-1853 in Peize.
3. Janna Luinge, geboren 22-12-1827 in Peize, overleden 28-11-1857 in Peize.
4. Annegien Luinge, geboren 10-7-1830 in Peize, overleden 15-2-1831 in Peize.
5. Annegien Luinge, geboren 27-1-1833 in Peize, overleden 28-2-1869 in Peize.
6. Geert Luinge, geboren 12-6-1836 in Peize, overleden 25-9-1890 in Peize.
7. Hillegien Luinge, geboren 23-5-1840 in Peize, overleden 29-5-1841 in Peize.
 
VIIc  Willem Luinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 26-4-1795, overleden 6-3-1833 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Marchien Popkes Mulder.
Gehuwd 29-4-1818 in Peize met Jeichien Alberts Bakker, geboren 25-11-1792 in Peizerhorst, gedoopt Peize 9-12-1792, overleden 5-11-1880 in Vries, dochter van Albert Hindriks Bakker en Jantien Wilkens, zie genealogie Bakker (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margien Luinge, geboren 27-6-1819 in Eelde, overleden 3-1-1904 in Assen.
2. Jantien Luinge, geboren 14-3-1821 in Eelde, overleden 21-11-1886 in Peize.
3. Roelof Luinge, geboren 20-4-1824 in Eelde, overleden 21-12-1872 in Smilde. Timmerman.
 
VIId  Abel Luinge, geboren 25-3-1802 in Peize, gedoopt 4-4-1802 (tweeling), overleden 25-5-1875 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Annechien Abels Ebels.
Gehuwd 13-6-1833 in Peize met Johanna Lunsche, geboren 25-6-1812 in Peize, overleden 8-12-1834 in Peize, dochter van Jacob Lunsche en Hinderkien Barelds Dekker, zie genealogie Lunsche (2).
Johanna bij de geboorte van de tweeling overleden. Abel Luinge woont in 1848 met zijn zoon Roelof bij zijn halfzuster Egberdina Buiringe en haar echtgenoot Roelof Brink op Ter Hansouwe (volkstelling 1848, Ap van der Kaap).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 8-12-1834 in Peize, overleden 12-6-1914 in Peize.
2. Johanna Luinge, geboren 8-12-1834 in Peize, overleden 19-7-1837 in Peize.
 
VIIe  Albert Luinge, geboren 6-7-1805 in Peize, gedoopt 21-7-1805, overleden 30-3-1839 in Eelde, zoon van Roelf Luinge (zie VIa) en Annechien Abels Ebels.
Gehuwd 24-9-1828 in Eelde met Annechien Alberts Smit, geboren 8-7-1804 in Eelde, gedoopt 15-7-1804, overleden 28-1-1876 in Eelde, dochter van Albert Hindriks Smit en Anna Willems Olthof.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annechien Luinge, geboren 5-3-1829 in Eelde, overleden 29-5-1906 in Eelde.
2. Albert Luinge, geboren 24-12-1831 in Eelde, overleden 27-3-1843 in Eelde.
3. Roelof Luinge, geboren 27-11-1834 in Eelde, overleden 30-1-1922 in Eelde.
4. Hindrik Luinge, geboren 3-1-1838 in Eelde, overleden 2-6-1916 in Eelderwolde.
 
VIIf  Annechien Luinge, geboren 1796 in Peize, gedoopt 14-2-1796, overleden 17-5-1875 in Peize, dochter van Willem Luinge (zie VIb) en Fennechien Hendriks Huberts.
Gehuwd (1) 12-4-1816 in Eelde met Hindrik Freerks Bakker, geboren 6-12-1794 in Peize, gedoopt 14-12-1794, overleden 3-12-1822 in Peize, zoon van Frerik Hindriks Bakker en Lammechien Hindriks Kosters, zie genealogie Bakker (1).
Gehuwd (2) 9-4-1825 in Peize met Jan Berends Gunster, geboren 1799 in Hoogezand, gedoopt 20-10-1799, overleden 30-11-1878 in Peize, zoon van Berend Geerts Gunster en Wiepke Jans.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Willem Luinge Bakker, geboren 2-6-1816 in Peize, overleden 24-3-1888 in Peize.
2. Frerik Bakker, geboren 14-8-1818 in Peize, overleden 25-11-1903 in Peize.
3. Lammechien Bakker, geboren 15-8-1821 in Peize, overleden 19-2-1908 in Peize.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Berend Gunster, geboren 8-10-1825 in Peize, overleden 24-1-1900 in Peize.
5. Grietien Gunster, geboren 12-11-1840 in Peize, overleden 6-8-1841 in Peize.
 

Index
Genealogie Luinge (4)