U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Willinge

Generatie I

Ia  Jan Willinge, geboren 1595 in ? (ongeveer 1595), overleden 19-1-1667 in Peize, zoon van Jan Willinge en Alijt Dubbelts.
Drents Archief: 0220 Willinge

Johan Willinge (?)
1 Akte van verkoop door de gebroeders Johan, Johan en Claes Wyllynge aan Geert in de ..., anders geheten Geert Hertersches, van een aandeel in Lantinghe erve in de marke van Wezup, 1525
2 Akte van overdracht door Friesger Siurdts en zijn vrouw Jantien aan Bastiaen Swarttwols en diens vrouw Allet van een mat hooiland in het zgn. Jan van Seijensland op Peizermade, 1592

Johan Willinge, 1595-1667 tr. Roelfien Schuringe, ovl. 1671
3 Akte van ruiling tussen Johan Willinge en Sicke Hoemans, waarbij de eerste verwerft een akker land in de Nyekamp en de tweede een erfpacht van een mud winterrogge uit wijlen Harmen Willinge Willinges erf te Tinaarloo, 1636

Dubbelt Willinge, 1627-1697; tr. (1e) Lucretia Homans, ovl. 1680, (2e) Anna Tymans, 1655-1704
4 Akte van ruiling tussen Albert Lunsche en zijn vrouw Grietien Schuiringe enerzijds en Johan Willinge en zijn vrouw Roelefijn Schuiringe alsmede Dubbelt Willinge en diens vrouw Lutgertien Homans anderzijds, waarbij de laatsten een hoppenkamp bij Johan Willingehuis en een perceel grond verkrijgen, terwijl de eersten 345 guldens en een akker bouwland op de Peizer es verwerven, 1662
5 Schuldbekentenis door Dubbelt Willinge en zijn vrouw Lucretia Homans te Peize, aan Henricus Schainck en diens vrouw Jantien Hoedenborchs, 1680
6 Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Dubbelt Willinge en zijn vrouw Anna Tymans te Peize, 1697, 1704-1709
7 Akte van scheiding van het kerspel Peize in kluften, waarbij voor iedere kluft wordt aangewezen welke wegen zij dienen te onderhouden en aan schouw te onderwerpen, 1698

Johan Willinge, 1685-1771 tr. Johanna Margaretha Crans, 1693-1739
8 Brief van Gerard Crans te Kaap de Goede Hoop aan zijn oom Johan Willinge, schulte te Peize, over zijn vaders nalatenschap, 1745
9 Akte van verkoop door de curator van de failliete boedel van Theodora Elisabeth Ellents, weduwe Nijsingh, aan J. Willinge te Peize van een vierde deel van een plaats te Roderwolde, 1767

Dubbelt Willinge, 1720-1811
10 Testament van Harmen Tonnys en diens vrouw Margijn Berents te Eelde, 1731
11 Stukken betreffende de aankoop door D. Willinge, schulte te Eelde, van de havezate ther Borch, 1755, 1756, met aantekeningen over de opbrengst van sommige percelen, 1757- 1797.
12 Schuldbekentenis van Joachim Canter als voogd over de kinderen van Johan Canter en Eduarda Lucia van Haren aan Catharina Asserhuis, 1730; met in dorso akten van overdracht aan Joh. Hemsing en zijn vrouw R. Willinge, 1743, en aan dr. D. Willinge, 1756.
13 Verklaringen van jonker Sweer Clant c.s. te Groningen omtrent het recht van zegelen van jonker Johan Canter in 1710; afschrift. z.j. (c. 1774)
14 Akte van ruiling, waarbij D. Willinge in ruil voor de Cantersborgh te Eelde van J.H. de Raadt verkrijgt het huis Thedema c.a. te Nijentap, 1774
15 Staatboeken van Jan en Dubbelt Willinge, 1755-1812, 1765-1800

Berend Tjassens Willinge, 1723-1802 tr. Gezina Nijsingh, 1727-1806
16 Staatboek van Berent Tjassens Willinge, aangelegd in 1798

Aanverwante geslachten

Tymans
17 Vonnis van de Etstoel inzake een geschil tussen Mathijs Ketel te Meppel en Jantien Arens, weduwe Roeloff van Buyren, over het gebruik van de steeg tussen beider huizen en de gang naar het diep te Meppel, 1648; met de daarop gevolgde uitspraak door de daartoe aangestelde gecommitteerden, 1649.
18 Schuldbekentenis door Marghien Jacobs, weduwe Otto Albers en Berent Albers te Peeloo aan Lucas Tijmans en zijn vrouw Christina Berens Kiers benevens Peter Berens, 1663

Crans
19 Lofdicht in memoriam Wobbina Crans door haar zoon die tekent met de initialen TC, z.j. (18e eeuw)

Gehuwd met Roelfien Schuiringe, overleden 23-6-1671 in Peize.
Jan Willinge, Ette Noordenveld 1635-1660.
Zie Genealogie Willinge in Nederlands Patriciaat 31, 1945 (uitwerking begint bij zoon Dubbelt) en Genealogie Jan Willinge (Hans Homan Free, Etten van Drenthe). Ned. Patriciaat vermoedt als ouders van Roelfien Schuringe Wicher Schuringe en Margijn Alting.
Aanname dat Aaltien Willinge, getrouwd met Luitijn Bavinge een dochter is. D. Willinge ondertekent mede het huwelijkscontract in 1688 van zoon Jan Bavinge met Grietje Jans Cluivinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Willinge (zie IIa).
2. Dubbelt Willinge (zie IIb), geboren 20-8-1627 in Peize, overleden 2-7-1697 in Peize, begraven 9-7-1697.
3. Jan Willinge, overleden 1704 in Peize, begraven juni/juli 1704. Bij de begrafenis van Jan Willinge in het bekken voor de armen 11 gld. 1 st. 6 p. Niet vermeld in de genealogie Willinge, Ned. Patr. 1945. Aanname dat hij een zoon is van Jan Willinge.
 

Generatie II

IIa  Aaltien Willinge, dochter van Jan Willinge (zie Ia) en Roelfien Schuiringe.
Gehuwd met Luitien Baving, zoon van Jan Bavinge en Jacobje NN, zie genealogie Baving.
In het Groninger Museum bevindt zich een brandewijnkom uit omstreeks 1660 met de intialen L.B. en "het wapen van Luiting Baving en zijn vrouw Aaltien Willinge uit Peize". Groninger Museum 2007.0108.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Baving, overleden 1734 in Peize, begraven in de kerk 27-10-1734, zie genealogie Baving.
2. Geessien Baving, overleden 1721 in Peize, begraven 25-4-1721, zie genealogie Baving.
3. Jacobjen Baving, overleden 1736 in Peize, begraven 18-5-1736, zie genealogie Baving.
 
IIb  Dubbelt Willinge, geboren 20-8-1627 in Peize, overleden 2-7-1697 in Peize, begraven 9-7-1697, zoon van Jan Willinge (zie Ia) en Roelfien Schuiringe.
Dubbelt Willinge Ette Noordenveld 1665-1697, ook gedeputeerde van Drenthe.
Gehuwd (1) 1648 met Lucretia Homan, overleden 1681 in Peize, dochter van Johan Homan.
Heer Willinge begraven 9-7-1697, in het bekken 18 gld. 1 st. 5 d., dat is nog iets meer dan de ruim 15 gld. bij de begrafenis van de Verwalter Schulte Roelof Luinge in 1709.
Collaterale Successie (OSA 1785): Op 27-1-1682 geeft Joh. Rommerink, schults tot Haren de erfenis aan van "zijn huisvrouwen overleden suster, wijlen Vrou Willinge tot Peisse", te zijner tijd te begroten. Omdat de begroting en betaling achterwege blijft, komt deze post een aantal jaren terug. In 1685 is er sprake van de oud-schults van Haren.
In de Genealogie Homan is Lucretia Homan, getrouwd met Dubbelt Willinge en tussen 1680 en 1683 overleden, een zuster van Luchien en Hendrik Homan, terwijl Albertien Homan, getrouwd met Jan Rommering, schulte van Haren, een dochter is van Luchien Homan. Mogelijk geldt dat dus ook voor Lucretia Homan.

Gehuwd (2) 15-4-1683 in Wapserveen met Anna Tymans, geboren 10-11-1655 in Wapserveen, overleden 20-7-1704, dochter van Lucas Tymans en Christina (Stijntien) Berents Kiers.
Huwelijkafkondiging te Meppel: Dubbelt Willinge, gedeputeerde en Anna Timans, getrouwd 15-4-1683 te Wapsterveen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Jan Willinge (zie IIIa), geboren 25-11-1685 in Peize, overleden 23-1-1771 in Peize.
2. Gesina Anna Willinge (zie IIIb), geboren 1-3-1687 in Peize, overleden 1761 in Peize, begraven 28-5-1761.
3. Lucas Willinge, geboren 25-12-1689 in Peize, overleden 19-6-1734 in Peize. Majoor.
Gehuwd 9-11-1721 in Peize met Johanna Wolters, geboren 1680 in Peize (voor 1683), overleden 4-1-1767 in Peize, begraven 15-1-1767, dochter van Wolter Allerts en Henderika Kiers ten Berge, zie genealogie Wolthers.
4. Roelina Willinge (zie IIIc), geboren 15-3-1694 in Peize, overleden 13-5-1779 in Peize, begraven 20-5-1779.
5. Dubbelt Willinge, geboren 1697 in Peize, overleden 9-1698 in Peize. Op 20-9-1698 wordt een kind van Vrouw Willinge begraven.
 

Generatie III

IIIa  Jan Willinge, geboren 25-11-1685 in Peize, overleden 23-1-1771 in Peize, zoon van Dubbelt Willinge (zie IIb) en Anna Tymans.
Huizen van Stand: Jan Willinge wordt al op 10-jarige leeftijd benoemd tot schulte van Peize. Verwalter-schulte is Roelof Luinge.
In 1741 treedt Jan Willinge af als schulte vanwege zijn benoeming tot Ette, dat hij tot 1771 zal blijven. In 1742 is zoon Ludolph Jan Willinge schulte, later zoon Jan Willinge.
Op 8-2-1771 wordt de Heer Gedeputeerde Willinge begraven, in het bekken ruim 51 gld. Scholte (Dubbelt) Willinge van Eelde betaalt voor het laken.

Gehuwd 18-12-1718 in Peize met Margaretha Crans, geboren 25-10-1693 in Groningen, gedoopt 26-10-1693, overleden 1738 in Peize, begraven 13-11-1738, dochter van Ludolf Crans en Johanna Coops.
In 1730 geeft schults Willinge tot Peijze namens zijn vrouw aan dat deze voor een vierde erfgenaam is van wijlen juffr. Tjassens, nicht van zijn vrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dubbelt Willinge, geboren 2-1-1720 in Peize, overleden 11-7-1811 in Peize, begraven 20-7-1811. Schulte van Eelde 1751-1773. Gedeputeerde van Drenthe in 1773.
2. Ludolph Jan Willinge, geboren 26-10-1721 in Peize, overleden 12-2-1803 in Oldeberkoop.
Gehuwd 4-7-1754 in Oldeberkoop met Johanna Gezina Hubbelink, geboren 1727 in Oldeberkoop (op Hemelvaartsdag), overleden 10-7-1760 in Oldeberkoop, dochter van Albartus Hubbelink en Anna Barbara van Loon.
Ludolph Jan Willinge sous-lieutenant Regiment Regteren.
3. Berend Tjassens Willinge (zie IVa), geboren 23-7-1723 in Peize, overleden 2-11-1802 in Peize, begraven 10 november 1802.
4. Johanna Margrieta Willinge, geboren 8-3-1725 in Peize, overleden 11-10-1789 in Hulst. In 1789 geven Gedep. D. Willinge, Luit. L. J. Willinge, Dms. B. T. Willinge, de schultes J. Willinge en de schultes L. Willinge de erfenis aan van hun zuster Johanna Margaretha Willinge, vrouw van Luit. Coll. en Directeur Hero Waslander, overleden te Hulst 11-10-1789.
Gehuwd (1) 7-9-1760 in Zuidlaren (afkondiging) met Jan Barelts Homan, geboren 1713 in Eext, overleden 27-9-1760 in Zuidlaren, zoon van Barelt Julsingh Jans Homan en Hilletje Cluiving, zie genealogie Lunsche (1), eerder getrouwd 22-5-1750 in Zuidlaren met Gezina Homan, geboren 23-7-1716 in Vries, overleden 24-5-1754 in Zuidlaren, dochter van Lucas Homan en Lammigje Homan.
Huwelijksafkondiging:
Jan Homan van Zuitlaren, weduwnaar van Gesina Homan, schulte van Anlo en Johanna Margrieta Willinge van Peijse, bruidegom overleden voor de huwelijksvoltrekking.

Gehuwd (2) 25-2-1767 in Peize met Hero Waslander, geboren 1729 in Leeuwarden, gedoopt 13-4-1729, zoon van Ferdinand Waslander en Sytske Sterringa.
Huwelijk: De Heer Waslander en de Juffer Willinge, in het bekken 21 gld.
Ook afkondiging in Groningen 31-1-1767: Hero Waslander, Capitain Lieutenant Ingenieur ten dienste van de Staet der Vereenigde Nederlanden, van Leeuwaerden en Johanna Margaretha Willinge van Peijse, pro quibus adteestatie en van daer in data den 22 deeser maend. Met belastinge te Maastricht.
Hero Waslander is kolonel, commandant van Staats-Vlaanderen.
5. Anna Christina Willinge, geboren 8-3-1725 in Peize, overleden 20-11-1726 in Peize.
6. Jan Willinge (zie IVb), geboren 15-11-1726 in Peize, overleden 1794 in Peize, begraven 9-5-1794.
7. Gerhard Willinge, geboren 1-1-1730 in Peize, overleden 9-8-1770 in Oldeberkoop. Cadet.
In augustus 1770 geeft Lucas Willinge 75 gld. aan de armen van Peize namens de erfgenamen van hun broeder te Oldeberkoop, Geerat Willinge.
8. Lucas Willinge, geboren 6-12-1731 in Peize, overleden 4-8-1802 in Emmen. Schulte van Emmen, Odoorn en Roswinkel.
Gehuwd 10-6-1775 in Groningen (afkondiging) met Anna Siberdina Maria Winshemius, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 5-2-1741, overleden 13-11-1815 in Emmen, dochter van Jacobus Winshemius en Siberdina Margaretha Emmen.
Huwelijk: Lucas Willinge, der beiden regten Doctor en Schultes van Emmen, Odoorn en Roswnkel, van Peise en Anna Siberdina Maria Winsghemius, van Groningen, p.q. J.C. Winshemius als broeder met bel. te Sappemeer en te Emmen.
 
IIIb  Gesina Anna Willinge, geboren 1-3-1687 in Peize, overleden 1761 in Peize, begraven 28-5-1761, dochter van Dubbelt Willinge (zie IIb) en Anna Tymans.
Gehuwd 18-11-1714 in Peize met Lucas Ketel, geboren 2-4-1677 in Diever, overleden 27-3-1742 in Peize, zoon van Pier Ketel en Gesina Anna Tymans, zie genealogie Ketel.
Lucas Ketel is majoor in het Drentsche Regiment.
Gesina Anna Willinge weduwe Ketel als voogdes over haar minderjarige dochter Henderika Ketel en zoon advocaat P. Ketel, schulte H.J. Wolthers namens zijn vrouw A.C. Ketel van Vries, jufferen Gesina Anna Ketel en Arendina Barbara Ketel te Peize worden in 1747 genoemd wegens een erfeniskwestie voor de Etstoel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Christina Ketel, geboren in Peize, overleden 1795 in Vries, zie genealogie Ketel.
2. Gesina Anna Ketel, geboren 8-11-1717 in Peize, overleden 1790 in Peize, begraven in de kerk 22-2-1790, zie genealogie Ketel.
3. Pierre Ketel, geboren 1721 in Peize, overleden 22-2-1808 in Peize, begraven 1-3-1808. Schulte van Eelde 1773-1808, vanaf 1805 als waarnemer Johannes Linthorst Homan. In 1797 76 jaar.
4. Arendina Barbera Ketel, overleden 17-12-1790 in Peize, begraven 25-12-1790. Op 3-12-1772 schenkt Arendina Barbera Ketel haar vierde deel van de erfachtige vaste goederen aan haar broer P. Ketel (Schultengerechten Peize, inv. 248, p. 252).
Op 25-12-1790 wordt juffrouw Ketels begraven, in het bekken ruim 17 gld. De knecht van de heer schults P. Ketel betaalt voor het laken over de juffer Ketel.
In 1791 doet schulte P. Ketel aangifte van het overlijden van zijn zuster A.B. Ketel op 17-12-1790 te Peize (OSA 1025). Zij wordt op 24-12-1790 bijgezet in de kerk van Peize.
5. Henderika Ketel, overleden 1766 in Peize, begraven 27-3-1766. Op 27-3-1766 wordt Juffer Hinderika Ketels begraven, in het bekken ruim 10 gld. De Heer Doctor P. Ketel betaalt voor het laken over zijn zuster.
 
IIIc  Roelina Willinge, geboren 15-3-1694 in Peize, overleden 13-5-1779 in Peize, begraven 20-5-1779, dochter van Dubbelt Willinge (zie IIb) en Anna Tymans.
Gehuwd 12-7-1722 in Peize met Johannes Hemsing, geboren 1682 in Vries, overleden 3-5-1750 in Peize, zoon van Wilhelmus Hemsing en Johanna Bottichius, zie genealogie Hemsing.
Johannes Hemsing predikant van Peize 1709-1750. Op 14-5-1750 wordt de pastoor in Peize, Jan Hemsink, bijgezet in de kerk. In het bekken wordt ruim 22 gld. gedaan. Juffrouw Hemsink betaalt voor het beste laken over haar man.
Op 20-5-1779 wordt de weduwe van J. Hemsing begraven, in het bekken ruim 29 gld. (in het diaconieboek staat J. Hemsing, maar dit moet zijn de weduwe).
Op dezelfde dag betalen weduwe Baving (Johanna Hemsing) en D. Hemsing ieder 3 gld. boete aan de diaconie omdat hun moeder na haar overlijden een dag later is begraven dan de toegestane periode van 6 dagen. Op 20-8-1779 betalen de erfgenamen van wed. J. Hemsing voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Hemsing, overleden 1780 in Peize, begraven 12-9-1780, zie genealogie Hemsing.
2. Dubbelt Hemsing, zie genealogie Hemsing.
 

Generatie IV

IVa  Berend Tjassens Willinge, geboren 23-7-1723 in Peize, overleden 2-11-1802 in Peize, begraven 10 november 1802, zoon van Jan Willinge (zie IIIa) en Margaretha Crans.
Gehuwd 24-5-1762 in Westerbork met Gezina Nijsing, geboren 12-10-1728 in Westerbork, gedoopt 17-10-1728, overleden 15-12-1806 in Roden, dochter van Hendrik Nijsing en Aaltje Oldenhuis.
Huwelijksafkondiging in Gieten: Berent Tjassens Willinge, predikant en Gesina Nijsingh van Westerborck, getrouwd 24-5-1762 te Westerborck.
Berend Tjassens Willinge is predikant, laatst te Gieten. Hij volgt in 1751 Johannes Hemsinck op in Peize en wordt in 1756 beroepen naar Gieten (lijst van predikanten in het doopboek van Peize, blijkens het handschrift opgesteld in 1785). In 1798 gaat hij met emeritaat.
In 1797 woont dominee B. T. Willinge, 77 jaar in Peize met J.H. Willinge, advocaat, 27 jaar.
Volgens de genealogie Willinge in Ned. Patriciaat 1945 is Gezina geboren te Westerbork op 26-12-1727, echter het doopboek vermeldt alleeen Gesina, dochter van de schulte (N. Scholten volgens drenlias), geboren 12-10-1728, gedoopt 17-10-1728.
Eveneens volgens deze genealogie Willinge is Berend Tjassen Willinge overleden 2-12-1802 in Gieten, echter de overlijdensadvertentie in de Groninger Courant van 5-11-1802 vermeldt: "Heden trof my en myne Kinderen de gevoeligste Dag mynes levens, nadien het Gode behaagde, mynen zeergeliefden Man BERENT TJASSENS WILLINGE, na een bedlegering van ruim 4 weeken, in den Ouderdom van in de 80 Jaren, na een gezegende Egt van 40 Jaren, my door den dood te ontrukken; zijn Eerw. had het Euangelie der Zaligheid eene reeks van 47 Jaaren in de Gemeentens van Peize en Gieten mogen verkondigen, wanneer in het Jaar 1798 door toenemende zwakheid genoodzaakt wierd, zyn dienst neder te leggen. Hope op de troostgronden des Euangeliums, die hy zo lang mogt verkondigen, dat dit, met het eeuwig Zalig leven zal hebben verwisseld. PEYZE den 2 November 1802. G. NYZING, wedw. B.T. WILLINGE." (met dank aan H. van der Veen).
Op 10-11-1802 wordt in Peize dominee Willinge begraven, in het bekken 54 gld. Zijn weduwe betaalt op 14-11-1802 voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Willinge, geboren 1763 in Gieten, gedoopt 1-5-1763.
2. Margaretha Willinge (zie Va), geboren 10-6-1764 in Gieten, gedoopt 11-6-1764, overleden 4-4-1850 in Smilde.
3. Alida Gesina Willinge (zie Vb), geboren 29-12-1766 in Gieten, gedoopt 4-1-1767, overleden 21-9-1840 in Roden.
4. Jan Hendrik Willinge (zie Vc), geboren 18-8-1772 in Gieten, gedoopt 23-8-1772, overleden 6-12-1813 in Assen.
 
IVb  Jan Willinge, geboren 15-11-1726 in Peize, overleden 1794 in Peize, begraven 9-5-1794, zoon van Jan Willinge (zie IIIa) en Margaretha Crans.
Schulte van Peize. In 1742 wonen in een huis Ette Willinge, de schatbeurder en de schulte. Blijkens de ondertekening van het Haardstedenregister is Ludolph Jan Willinge dan schulte en Jan Willinge schatbeurder.
Op 16-8-1795 schrijft zoon Jan Willinge een akte in die door zijn vader was vastgelegd op 17-2-1794, maar die hij door zijn ziekte en daarop volgend overlijden niet meer kon inschrijven (Voogdijzaken inv. 251).

Gehuwd 16-10-1759 in Oldeberkoop met Hemmina Johanna Rijpma, geboren 28-7-1735 in Groningen, gedoopt 29-7-1735, overleden 13-9-1812 in Peize, dochter van Albertus Rijpma en Lucretia Idema, eerder getrouwd 22-7-1755 in Oldeberkoop met Albert Barels Hubbelink.
Volgens Ned. Patriciaat Hemmina Johanna Rypma d.v. Mr. Enno Rypma en Lucretia Idema, volgens overlijdensakte d.v. Albertus Rypma en Magreta Idema. Enno is de naam van haar grootvader en broer.
Op 9-5-1794 wordt de Heer Schulte J. Willinge begraven, in het bekken ruim 61 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Willinge, geboren 8-4-1766 in Peize, overleden 23-2-1806 in Peize, begraven 3-3-1806. Schulte van Peize van 1795 tot 1806.
Op 3-3-1806 wordt de Scholt Wijllinge begraven, in het bekken het zeer grote bedrag van ruim 43 gld. Op 18-12-1806 betaalt de vrouw van Geert Kemkers voor het beste laken.
Daarna treedt J.L. Homan, schulte van Norg, op als geauthoriseerd schulte.

Gehuwd 13-10-1799 in Peize met Roelfien Roelfs Vorenkamp, geboren 1776 in Hoornsedijk, gedoopt Haren 24-11-1776, overleden 14-8-1858 in Peize, dochter van Roelf Jans en Jantje Hendriks Vorenkamp, hertrouwd 1806 in Peize met Geert Kemkers, geboren 25-7-1772 in Emmelkamp, Duitsland (Emmlichheim), overleden 8-12-1853 in Peize, zoon van Roelof Kemkers en Margaretha Harms Lubbring, zie genealogie Kemkers.
Huwelijk: De burger Jan Willinge en Roelfien Roelfs.
Huwelijksafkondiging Eelde 13-10-1799: Jan Willinge, van Peize en Roelofje Roelofs.
Op 8-5-1805 maken schulte J. Willinge en echtgenote Roelofje Roelofs Vorenkamp van Peize een langstlevende testament op voor de schulte van Vries.
2. Enno Willinge, geboren 15-7-1769 in Peize, overleden 31-5-1791 in Groningen, begraven Peize 6-6-1791. Student te Groningen, verdronken.
Bij de begrafenis wordt ruim 55 gld. opgehaald, een zeer groot bedrag.
3. Margaretha Lucretia Willinge (zie Vd), geboren 20-6-1774 in Peize, gedoopt 26-6-1774, overleden 5-11-1798 in Groningen.
 

Generatie V

Va  Margaretha Willinge, geboren 10-6-1764 in Gieten, gedoopt 11-6-1764, overleden 4-4-1850 in Smilde, dochter van Berend Tjassens Willinge (zie IVa) en Gezina Nijsing.
Gehuwd 4-12-1788 in Gieten met Lucas Oldenhuis Kijmmell, geboren 24-12-1754 in Oversinge, gedoopt Havelte 1-1-1755, overleden 8-1-1825 in Smilde, zoon van Jan Kijmmell en Johanna Oldenhuis.
Huwelijk: Lucas Oldenhuis Kymmell, rentmeester van Cloosteren Veenen en Margaretha Willinge, ook afkondiging in Kloosterveen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Gesina Oldenhuis Kijmmell, geboren 11-12-1789 in Kloosterveen, gedoopt 13-12-1789, overleden 11-3-1858 in Assen. Doopnaam Johanna Gesina Oldenhuis.
Gehuwd 9-8-1812 in Smilde met Sibrand Gratama, geboren 20-5-1784 in Harlingen, overleden 8-1-1858 in Assen, zoon van Seerp Gratama en Aafke Talma.
2. Berend Willinge Kijmmell, geboren 19-5-1792 in Kloosterveen, gedoopt 27-5-1792, overleden 25-3-1871 in Peize. Schout en burgemeester van Peize 1819-1852.
Gehuwd 28-8-1818 in Rolde met Aleida Homan, geboren 4-9-1793 in Rolde, gedoopt 8-9-1793, overleden 17-3-1875 in Peize, dochter van Johannes Homan en Roelofje Vos.
3. Gesina Kijmmell, geboren 14-3-1795 in Kloosterveen, gedoopt 22-3-1795, overleden 18-11-1884 in Westervelde, Norg.
Gehuwd 23-4-1821 in Smilde met Johannes Tonckens, geboren 26-1-1784 in Westervelde, gedoopt Norg 1-2-1784, overleden 29-4-1857 in Westervelde, zoon van Joachimus Lunsing Tonckens en Maria Hellinga.
4. Jan Kijmmell, geboren 18-3-1798 in Kloosterveen, gedoopt 25-3-1798, overleden 9-8-1824 in Westervelde, Norg, wonende te Wolvega. Jan Kijmmell bij overlijden medicinae dokter.
5. Coenraad Wolter Ellents Kijmmell, geboren 13-2-1801 in Kloosterveen, gedoopt 22-2-1801, overleden 14-9-1865 in Zandvoort, wonende te Smilde.
Gehuwd (1) 13-4-1834 in De Wijk met Anna Nijsingh, geboren 2-10-1811 in De Eemster, gedoopt IJhorst/De Wijk 6-10-1811, overleden 9-4-1835 in Smilde, dochter van Lucas Nijsingh en Karsje Steenbergen.
Gehuwd (2) 2-8-1848 in Winschoten met Hendrika Jantje Stheeman, geboren 23-10-1818 in Winschoten, overleden 18-2-1904 in Assen, dochter van Sijpko Stheeman en Titia Post, hertrouwd 3-7-1868 in Assen met Jan Oosting, geboren 31-8-1810 in Assen, overleden 18-4-1879 in Assen, zoon van Hendrik Jan Oosting en Maria Hofstede.
6. Dubbeld Ludolf Johan Kijmmell, geboren 9-1-1805 in Kloosterveen, gedoopt 13-1-1805, overleden 29-1-1834 in Havelte.
Gehuwd 15-5-1830 in Smilde met Jantien Fledderus, geboren 30-10-1805 in Kloosterveen, gedoopt 10-11-1805, overleden 4-1-1881 in Kloosterveen, Smilde, dochter van Lambertus Fledderus en Roelina Hendrika Dijck.
 
Vb  Alida Gesina Willinge, geboren 29-12-1766 in Gieten, gedoopt 4-1-1767, overleden 21-9-1840 in Roden, dochter van Berend Tjassens Willinge (zie IVa) en Gezina Nijsing.
Gehuwd 8-1-1795 in Gieten met Jan Wilmsonn Kijmmell, geboren 13-4-1761 in Overcinge, gedoopt Havelte 19-4-1761, overleden 23-9-1823 in Roden, zoon van Jan Kijmmell en Johanna Oldenhuis.
Huwelijksafkondiging in Roden: Jan Wilmsonn Kijmmell, scholtes van Roden en Roderwolde en Alida Gesina Willinge van Gieten, getrouwd te Gieten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Coenraad Wolter Ellents Kijmmell, geboren 30-11-1795 in Roden, gedoopt 6-12-1795, overleden 17-10-1878 in Roden.
2. Berend Kijmmell, geboren 15-11-1798 in Roden, gedoopt 25-11-1798, overleden 24-3-1863 in Roden.
3. Jan Kijmmell, geboren 22-3-1802 in Roden, gedoopt 28-3-1802.
4. Hendrik Jan Kijmmell, geboren 10-5-1806 in Roden, gedoopt 18-5-1806, overleden 23-3-1851 in Huizen, Hoogeveen.
 
Vc  Jan Hendrik Willinge, geboren 18-8-1772 in Gieten, gedoopt 23-8-1772, overleden 6-12-1813 in Assen, zoon van Berend Tjassens Willinge (zie IVa) en Gezina Nijsing.
Gehuwd 17-10-1803 in Norg (afkondiging) met Trijntje Tonckens, geboren 1786 in Westervelde, gedoopt Norg 9-4-1786, overleden 25-3-1829 in Meppel, dochter van Joachimus Lunsing Tonckens en Maria Hellinga, hertrouwd 7-1-1824 in Meppel met Warmold Lunsingh Tonckens, geboren 16-12-1791 in De Wijk, gedoopt IJhorst 18-12-1791, overleden 8-12-1868 in Meppel, zoon van Wijncko Tonckens en Maria Vos.
Huwelijksafkondiging in Norg: Jan Hendrik Willinge, Meester beider rechten, van Peize en Trijntje Tonckens van Westervelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Willinge, geboren 1804 in Peize, gedoopt 23-9-1804, overleden 22-3-1872 in Meppel.
2. Gezina Willinge, geboren 1805 in Peize, gedoopt 22-12-1805, overleden 23-8-1860 in Oldeberkoop, Ooststellingwerf.
Gehuwd 20-8-1828 in Meppel met Lambertus Petrus Prins, geboren 6-11-1799 in Dwingeloo, gedoopt 10-11-1799, overleden 16-11-1858 in Oldeberkoop, Ooststellingwerf, zoon van Henricus Conradus Prins en Roelofje Aling, zie genealogie Lunsche (1).
3. Berendina Johanna Willinge, geboren 20-11-1807 in Assen, overleden 13-11-1879 in Oenkerk, Tietjerksteradeel.
Gehuwd 24-5-1839 in Meppel met Theodorus Marius Theresius Looxma, geboren 22-2-1807 in Leeuwarden, overleden 24-4-1876 in Oenkerk, Tietjerksteradeel, zoon van Age Looxma en Catharina Theresia de Vries.
4. Joachim Lunsingh Willinge, geboren 25-10-1809 in Assen, overleden 4-3-1810 in Assen.
5. Catharina Maria Willinge, geboren 14-3-1811 in Assen, overleden 28-7-1868 in Meppel.
6. Jan Albert Willinge, geboren 9-4-1813 in Assen, overleden 26-5-1813 in Norg.
 
Vd  Margaretha Lucretia Willinge, geboren 20-6-1774 in Peize, gedoopt 26-6-1774, overleden 5-11-1798 in Groningen, dochter van Jan Willinge (zie IVb) en Hemmina Johanna Rijpma.
Gehuwd 1-5-1796 in Peize met Mattheus van Heijningen Bosch, geboren 13-11-1773 in Groningen, gedoopt 17-11-1773, overleden 27-12-1821 in Groningen, zoon van Mattheus Bosch en Catharina Gesina Bolt, zie genealogie Bolt, hertrouwd 18-10-1800 in Groningen met Johanna Riedel, geboren 1778 in Groningen, gedoopt 7-6-1778, overleden 23-1-1846 in Groningen, dochter van Philip Willem Christiaan Riedel en Petronella Uchtman.
Huwelijk: M.H. Bos en M.L. Willinge, in het bekken twee dukaten, zijnde 10 gld. 10 st.
Mattheus van Heijningen Bosch letterkundige, oprichter en uitgever van de Provinciale Groninger Courant.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina Gezina van Heijningen Bosch, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 18-12-1796.
 

Index
Genealogie Willinge