U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Mulder1

Generatie I

Ia  Hindrick Mulder.
Collaterale Successie (OSA 1785): Op 7-4-1700 geven Hendrik Hendrix te Eelde en zijn broer de erfenis aan van hun overleden broer Jan Hendrix van 450 gld.
In 1702 wordt de erfenis aangegeven van de mulder Hendrick Hendrix te Eelde van 1000 gld. Er zijn 3 erfgenamen, in Eelde een broer die ook Hendrik heet, in Beem in Groningerland (Bedum) Abel Jansen nomine uxoris (namens zijn vrouw) en in Groningen Hendrik Hansen (de zoon van Grietje Hindriks en Hans Spiets).
In 1705 geeft Hendrick Hendrix mulder te Eelde de erfenis aan van zijn overleden zuster Trijntien Hendrix, in leven woonachtich in de Ommelanden te Beem.
In 1711 geeft Hendrik Spies, dan nog wonend te Groningen, de erfenis aan van zijn overleden oom Hendrik Hendriks te Eelde, waarbij zijn dochter Grietien een legaat heeft gekregen van 150 gld. Het totaal wordt begroot op 2150 gld. Hendrik Spies verzoekt om het tarief van de 40ste penning toe te passen i.p.v. de 30ste penning voor niet-ingezetenen van Drenthe. Blijkbaar wil hij als enige erfgenaam de goederen in Eelde zelf gaan beheren. Hij moet toch de hogere belasting betalen.

Gehuwd met Grietien Hindriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietjen Hindriks (zie IIa).
2. Jan Hindriks, overleden 1700 in Eelde.
3. Hindrik Hindriks, overleden 1702 in Eelde.
4. Hindrik Hindriks, overleden 1711 in Eelde. Hindrick Hindricks wordt in het Haardstedenregister van Eelde in 1693 vermeld als mulder en met 2 paarden.
5. Trijntien Hindriks, overleden 1705 in Bedum.
Gehuwd met Abel Jansen.
6. Thale Hindriks, overleden 1667.
Gehuwd 10-3-1666 in Eelde? (huwelijkscontract) met Jantien Wolters, hertrouwd met Egbert Dentinge.
In 1668 eist Egbert Dentinge te Yde als man en voogd van zijn vrouw Jantien Wolters betaling van een morgengave van 100 daalders, die haar was beloofd volgens huwelijkscontract op 10-3-1666 tussen haar en wijlen Thale Hindriks, zoon, resp. broer van de verweerders Grietien Hindrixs en Hindrick Hindrixs Muller te Eelde. De Etstoel kent de eis toe.
 

Generatie II

IIa  Grietjen Hindriks, dochter van Hindrick Mulder (zie Ia) en Grietien Hindriks.
Gehuwd 17-12-1662 in Groningen met Hans Spiets, overleden 1674 in Groningen, eerder getrouwd 17-11-1660 in Groningen met Geesjen Hindriks.
Huwelijk: Hans Spies en Grietjen Hindrix, p.q. mons. Jacobus Robers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Spiets, geboren 1664 in Groningen, gedoopt 9-2-1664.
2. Hendrik Spiets (zie IIIa), geboren 1666 in Groningen, gedoopt 21-1-1666, overleden 1732 in Groningen (breuk betaald 23-5-1732).
3. Aeltien Spiets, geboren 1668 in Groningen, gedoopt 8-11-1668.
 

Generatie III

IIIa  Hendrik Spiets, geboren 1666 in Groningen, gedoopt 21-1-1666, overleden 1732 in Groningen (breuk betaald 23-5-1732), zoon van Hans Spiets en Grietjen Hindriks (zie IIa).
In 1693 wordt Hindrick Hindricks vermeld als mulder in Eelde met 2 paarden en in 1654 (Grondschatting) wordt Hindrick Mulder vermeld. Dit zou de vader kunnen zijn geweest van Hendrik Spiets, ware het niet dat in Een Geslacht Spiets in Gruoninga 1985 door Petronella J. C. Elema een uitvoerig levensverhaal wordt geschetst van Hindrik Spiets, zoon van Hans Spies en Grietjen Hindrix, die eerst als bakker in Groningen woont en vanaf ongeveer 1718 in Eelde. In juni 1726 laten Hindrik Spiets en zijn tweede echtgenote Swaantijn Ulgers zich weer inschrijven als lidmaat in Groningen. Zijn eerste echtgenote Lijsbeth Hindriks is bij huwelijk afkomstig van Zandeweer. In 1708 bij het hertrouwen van Hendrik Spiets blijkt dat er een erfenis is van zijn ooms Jan en Hindrick Hindricks in de Landschap Drenthe, waarschijnlijk broers van zijn moeder Grietje Hindrix.
De boerderij waarbij de molen hoort wordt in het haardstedenregister steeds vermeld als eerste (meest zuidelijke) huis in Eelde, gelegen aan het eind van de huidige Molenweg.
Aangenomen is dat Johanna evenals Grietje een dochter is van Hendrik Spiets. Beiden hebben gewoond bij de molen in Eelde.
Grietje Hendriks wordt bij de dopen van haar kinderen soms vermeld als Grietje Hendricks, soms als Grietje Spiets, bij de doop van Hendrickje (Henderkien) vermeld als Grietje Hendrieks, alias Spiets, Johanna wordt bij de dopen van haar kinderen steeds vermeld als Johanna Spiets of Hanna Spiets, zij heeft ook een zoon Hendrik.
In 1744 erven Grietje Hindriks, getrouwd met Tijmen Arents, Johanna Hindriks tot IJde en Afijn Hindriks in het Oldampt van wijlen Trijntien Hindriks (OSA 1785, collaterale successie).

Gehuwd (1) 12-11-1693 in Groningen met Lijsbeth Hindriks.
Huwelijk: Hindrik Spiets en Lisebeth Hindricks van Sandeweer, p.q. Albert Roeleffs als swager.
Op 3 maart 1708 wordt de inventaris opgemaakt van wijlen Elisabeth Hendricks (Groninger Archieven, Rechterlijke Archieven III x 85, fol. 236).
Volgens het Weeskamerarchief (inv. 81, fol. 164) zijn er de minderjarige kinderen Gritien in het 14de, Trijntien in het 12de, Afijn in het 9de en Johanna Spiets in het 6de jaar met als voormond Johannes Doesborgh en als voogd Harm Ferré. Deze voorstanders zijn aangezworen op 1-3-1708 (R.A. III hh 3). Er is een onverdeelde erfenis van vaders ooms Jan en Hindrick Hindricks in de Landschap Drenthe.
Aan te nemen is dat zij broers zijn van Grietje Hindrix en dat Hindrick Hindricks de in 1693 in het Haardstedenregister van Eelde vermelde mulder is.

Gehuwd (2) 28-3-1708 in Groningen met Swaantijn Ulgers.
Huwelijk: Hindrik Spiets en Swaantijn Ulgers van Slochteren, p.q. Hindrick Jans Meijer als swager.
Bij de doop van Siwerdijna als ouders Hindrik Spelts en Swaantje Olgerts.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Hendriks Spiets (zie IVa), geboren 1694 in Groningen, gedoopt 25-12-1694.
2. Trijntien Hendriks Spiets, geboren 1696 in Groningen, gedoopt 23-8-1696, overleden 1743 in Groningen.
Gehuwd 16-5-1720 in Groningen met Lambert Proeninck.
Huwelijk: Lammert Proennincks van 's Hertogenbosch en Trijntien Spiets, p.q. Harmen Ferré als voogd, met bel. tot Eelde. Trijntien Spees, vrou van Lamb. Proeninck wordt in 1721 lidmaat in Groningen, komend van Eelde. Op 6-12-1743 wordt voor weduwe Lambert Proning de breuk betaald.
3. Afijn Hendriks Spiets, geboren 1699 in Groningen, gedoopt 21-4-1699.
Gehuwd 15-12-1729 in Groningen met Jan Alderts.
Huwelijk: Jan Alderts van Midwolde in den Oldampte en Aefjen Spiets, p.q. Hindrick Spiets als vader. Bij de doop van de kinderen in Groningen wonend in de Guldenstraat.
4. Johanna Hendriks Spiets (zie IVb), geboren 1702 in Groningen, gedoopt 17-9-1702, overleden 1777 in Eelde (of kort daarvoor).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Siwerdijna Spiets, geboren 1710 in Groningen, gedoopt 28-1-1710.
 

Generatie IV

IVa  Grietje Hendriks Spiets, geboren 1694 in Groningen, gedoopt 25-12-1694, dochter van Hendrik Spiets (zie IIIa) en Lijsbeth Hindriks.
Gehuwd met Timen Arents Odding, overleden in Yde, zie genealogie Odding.
Doop Aaltje: dochter van Tijmen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arent Odding, geboren 1721 in Vries (of Eelde), overleden 30-9-1812 in Yde, Vries, zie genealogie Odding.
2. Hendrick Odding, geboren 1723 in Eelde, an de Meulen, gedoopt 8-11-1723.
3. Henderkien Timens Odding, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 3-10-1726, overleden 1805 in Bunne (na 1804), zie genealogie Odding.
4. Lucas Odding, geboren 1729 in Eelde, van de Meulen, gedoopt 10-7-1729.
5. Elizabeth Tiemens Odding, geboren 1733 in Eelde?, overleden 2-1-1813 in Eelde, zie genealogie Odding.
6. Hendrik Odding, geboren 1736 in Eelde, bij de Meulen, gedoopt 26-2-1736.
7. Aaltje Tiemens Odding, geboren 1740 in Yde, gedoopt Vries 29-5-1740.
 
IVb  Johanna Hendriks Spiets, geboren 1702 in Groningen, gedoopt 17-9-1702, overleden 1777 in Eelde (of kort daarvoor), dochter van Hendrik Spiets (zie IIIa) en Lijsbeth Hindriks.
Gehuwd 10-4-1728 in Groningen (afkondiging) met Lammert Willems, overleden 1760 in Eelde (tussen 1754 en 1764).
Huwelijksafkondiging: Lammert Willems van Peijse en Johanna Spijets van Groningen, p.q. Hindrick Spijets als vader, met attestatie.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 en 1754 staat Lambert Willems, mulder en 2 paarden als eerste vermeld (molen aan de Molenweg, de boerderij daarachter), in 1764 weduwe Lambert Willems. In 1774 nog steeds weduwe Lambert Willems, nu met 3 paarden, maar is er een aparte mulder, Wolter Abels. In 1784 Hendrik Lambert, daarna Jelke Harts, afkomstig uit Friesland.
In 1767 betaalt commies Emmen te Groningen de 40ste penning over 4475 gld. waarvoor hij de Eelder molen heeft aangekocht van Johanna hindrix Spiets, weduwe van wijlen Lambert Willems.
In 1804 worden Hindrik en Roelf Lamberts, arm, genoemd voor Reinder Berends Nijensikkinge, mogelijk wonend in hetzelfde pand. In 1807 staat Jan Jans Smit voor Reinder Berends, wonend in een huis van Reinder Berends.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Lammerts (zie Va), geboren 1729 in Eelde, gedoopt 27-2-1729, overleden 1777 in Blokzijl? (of kort daarvoor).
2. Hendrik Lammerts Mulder (zie Vb), geboren 1730 in Eelde, bij de Meulen, gedoopt 12-11-1730, overleden 15-12-1807 in Eelde.
3. Roelefje Lammerts, geboren 1733 in Eelde, gedoopt 14-5-1733.
4. Roelef Lammerts Mulder, geboren 1737 in Eelde, gedoopt 30-5-1737, overleden 4-12-1814 in Eelde. Bij de naamsaanneming 1812 op 25, Roelof Mulder, geen kinderen.
Bij overlijden 81 jaar, huis 14, z.v. Lambert Mulder en Johanna Roelfs, molenaars, overleden in Eelde. Aangifte door Harm Oltkamp en Jan Egberts Sluiter, nabuur. Hij woonde hier ook in 1804.
 

Generatie V

Va  Willem Lammerts, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 27-2-1729, overleden 1777 in Blokzijl? (of kort daarvoor), zoon van Lammert Willems en Johanna Hendriks Spiets (zie IVb).
Gehuwd 9-5-1762 in Eelde met Grietje Eissing, geboren 1741 in Ezinge, gedoopt 17-12-1741, overleden 1777 in Blokzijl? (of kort daarvoor), dochter van Eisso Hoving en Folkertje Folkerts.
Huwelijk: Willem Lammers en Grietje Hoving, van Ezinge. Bij de dopen van de kinderen als moeder Grietje Eissing of Eissink. Zij is gedoopt als dochter van Eisse Hovingh en Folkertje Folkerts.
Folkert Eissing uit Harenermolen is in 1777 medemomber over de kinderen van Grietje Eissing, later als Folkert Eit(s)es. Folkert Eisses is overleden 1832 in Haren, 85 jaar en geboren in Ezinge als zoon van Eisse Hoving en Deiskes Eisses.
In 1777 worden mombers aangesteld over de kinderen van Willem Lamberts en Grietien Eijsinge omdat beiden zijn overleden. Willem Lamberts was laatst molenaarsknecht in Blokzijl. De kinderen zijn Lambert 13 jaar en een niet ingevulde naam. Zij wonen dan bij hun ooms Hendrik Lamberts en Roelf Lamberts in Eelde. Als hoofdmomber wordt aangesteld Arent Tijmens van Ide, als medemombers Abel Jans van Bunne, Folkert Eijsinge van Harenermolen en Harte Jans van het Oosterbroek. Op dezelfde dag wordt ook de inventaris opgemaakt van Johanna Willems, weduwe van Lambert Hendriks, onlangs te Eelde overleden. De kinderen van Willem Lamberts bezitten hiervan een derde deel. Blijkbaar zijn de patroniemen van Johanna en Lambert hier verwisseld. Tot de inventaris behoort een huis en hof met vier kampen en enige landerijen. Bij de schulden is een obligatie van fl. 1000 aan mevr. Westpalm en nog een obligatie van fl 200.
De kinderen zullen tot mei 1779 worden onderhouden door Hendrik en Roelf Lamberts.
In 1785 verzoeken de mombers over de minderjarige kinderen van Willem Lamberts te Eelde enige goederen te mogen verkopen. Dit verzoek wordt in eerste instantie afgewezen omdat geen bewijzen worden overgeleverd dat de goederen met schulden zijn bezwaard.
In 1789 maakt Arent Tijmens als momber over de kinderen van Willem Hindriks (!) een rekening op. De mijnpenningen van de vaste goederen verkocht op 2-6-1785 bedragen 1000 gld. Na aftrek van kosten en schulden (o.a. 400 gld aan de heer Ippius) blijft er 243 gld over. De medemombers Folkert Eijtes, Abel Jans en Hartlief Jans tekenen voor accoord.
In 1791 vindt de eindafrekening plaats. Arent Tijmens is dan alleen nog momber over Lambert, die nu Lambert Willems Haan wordt genoemd. Folkertje is blijkbaar in 1790 overleden. In dat jaar zijn haar lijfstoebehoren verkocht en er sprake van betaling van doodskosten. Er is verder een uitgave van 160 gld voor een paspoort aan de Captain ... te Weesel voor Lambert en nog wat betalingen van schulden in Wesel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammert Willems Haan, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 15-5-1763, overleden 1792 in Paterswolde. Hendrik Lamberts doet in 1792 aangifte van het overlijden van zijn neef Lambert Willems Haan te Paterswolde.
2. Folkertje Willems, geboren 1765 in Eelde, bij de Meule, gedoopt 24-2-1765, overleden 1790.
 
Vb  Hendrik Lammerts Mulder, geboren 1730 in Eelde, bij de Meulen, gedoopt 12-11-1730, overleden 15-12-1807 in Eelde, zoon van Lammert Willems en Johanna Hendriks Spiets (zie IVb).
Gehuwd 17-8-1755 in Eelde met Zwaantje Jans, geboren 1736 in Oosterhesselen, gedoopt 8-1-1736, overleden 6-3-1812 in Eelde, dochter van Jan Lanting en Jantien Jans.
Huwelijk: Hendrik Lammerts en Zwaantje Jans, van Oosterhessel.
Bij de doop van Johanna wordt als moeder vermeld Johanna Spiets, maar dat is de grootmoeder.
Bij overlijden als Hinderk Lamberts 30 jaar, 9 kinderen. De leeftijd moet fout zijn. Bij het overlijden van Zwaantje Jans op huisnummer 43 wordt als geboorteplaats Groningen opgegeven, 72 jaar, e.v. Hindrik Lammert Mulder, ouders Jan Jans en Jantien Geerts, in leven arbeiders, laatst wonende en overleden te Groningen. Aangifte door Roelof Lammerts Mulder.
Volgens het begraafboek Zwaantje Jans overleden in Eelde, 72 jaar, 10 kinderen.
Het lijkt waarschijnlijker dat zij de Zwaantje is die in 1736 in Oosterhesselen is gedoopt als dochter van Jan Lanting en Jantje Janzen. Dochter Elisabeth zal zijn vernoemd naar de moeder van Johanna Hendriks Spiets.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Hendriks, geboren 1755 in Eelde, gedoopt 13-9-1755.
2. Lammert Hindriks Mulder (zie VIa), geboren 1758 in Eelde, van de Meulen, gedoopt 8-1-1758, overleden 9-10-1834 in Groningen.
3. Johanna Hindriks (zie VIb), geboren 1761 in Eelde, gedoopt 22-2-1761, overleden 19-4-1812 in Haren.
4. Jantje Hendriks, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 16-7-1763.
5. Hindrik Hindriks Mulder, geboren 1766 in Eelde, van de Meulen, gedoopt 16-2-1766, overleden 2-1-1836 in Groningen.
Gehuwd 30-5-1813 in Groningen met Swaantje Harms Rotgers, geboren 1778 in Veendam, gedoopt 22-2-1778, overleden 23-8-1826 in Groningen, dochter van Harm Jans Rotgers en Beertjen Gosses.
6. Roelefje Hendriks, geboren 1768 in Eelde, gedoopt 14-2-1768.
7. Jan Hendriks, geboren 1770 in Eelde, bij de Meulen, 7-10-1770.
8. Roelof Hindriks Mulder (zie VIc), geboren 1774 in Eelde, gedoopt 26-6-1774, overleden 16-7-1855 in Veendam.
9. Trijntje Hendriks Mulder, geboren 1777 in Eelde, gedoopt 16-2-1777, overleden 20-3-1819 in Haren.
Gehuwd met Jannes van Wolde, geboren 1768 in Haren, gedoopt 30-10-1768, overleden 3-7-1832 in Haren, zoon van Eite Jans van Wolde en Grietje Jannes, zie genealogie ~Hendrik Eitens.
10. Willemtjen Hendriks Mulder, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 28-1-1781, overleden 23-2-1827 in Glimmen, Haren.
Gehuwd (1) 8-5-1808 in Haren met Lammert Roelofs Bruins, geboren 1775 in Drouwen, gedoopt Borger 1-1-1775, zoon van Roelof Lamberts Bruins en Geessien Berends.
Huwelijk: Lambertus Roelof Bruins, van Borger en Willemtje Hindriks, van Eelde.
Gehuwd (2) 16-1-1814 in Haren met Lukas Alberts Oosterveld, geboren 1786 in Haren, gedoopt 12-3-1786, overleden 11-4-1857 in Glimmen, Haren, zoon van Albert Lukas Oosterveld en Annegien Jochems.
Huwelijk: Lukas Alberts Oosterveld, 27 jaar en Willempje Hendriks Mulder, weduwe van Lammert Bruins.
 

Generatie VI

VIa  Lammert Hindriks Mulder, geboren 1758 in Eelde, van de Meulen, gedoopt 8-1-1758, overleden 9-10-1834 in Groningen, zoon van Hendrik Lammerts Mulder (zie Vb) en Zwaantje Jans.
Gehuwd 24-6-1790 in Groningen met Geertje Hilbrands, geboren 1767 in Groningen, gedoopt 22-10-1767, overleden 1-10-1826 in Groningen, dochter van Hillebrand Meinders en Christina Rose.
Huwelijk: Lammert Hindriks van Eelde en Geertjen Hillebrants van Groningen, pro qua de attestatie van aantekening van de dms. Meijer van Haren, met belastinge te Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Lammerts Mulder, geboren 1790 in Groningen, gedoopt 19-8-1790.
2. Hindrik Lammerts Mulder, geboren 1794 in Groningen, gedoopt 14-9-1794.
3. Zwaantje Lammerts Mulder, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 26-11-1797.
4. Hindrik Lammerts Mulder, geboren 1800 in Groningen, gedoopt 26-11-1800, overleden 23-4-1849 in Groningen.
Gehuwd 21-5-1826 in Groningen met Jantje Rinderts Kruizinga, geboren 22-8-1804 in Kropswolde, gedoopt 9-9-1804, overleden 22-3-1871 in Groningen, dochter van Rindert Reinderts Kruizinga en Kornelisje Roelofs, hertrouwd 1-9-1850 in Groningen met Jan Meijer, geboren 2-9-1819 in Groningen, overleden 20-10-1882 in Veenhuizen, Norg, zoon van Klaas Meijer en Cornelsien Jans Zuidema.
5. Hilbrand Lammerts Mulder, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 14-10-1803, overleden 20-7-1849 in Groningen.
Gehuwd 11-8-1825 in Groningen met Grietje Walregt, geboren 1800 in Groningen, gedoopt 5-3-1800, overleden 19-5-1873 in Groningen, dochter van Willem Walregt en Trijntje Wolters.
6. Willem Lammerts Mulder, geboren 1808 in Groningen, gedoopt 13-1-1808, overleden 30-3-1876 in Groningen.
Gehuwd 13-5-1832 in Groningen met Hilke Zeeven, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 15-3-1805, overleden 12-11-1870 in Groningen, dochter van Jan Alberts Zeeven en Antje Jacobs.
 
VIb  Johanna Hindriks, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 22-2-1761, overleden 19-4-1812 in Haren, dochter van Hendrik Lammerts Mulder (zie Vb) en Zwaantje Jans.
Gehuwd (1) 6-2-1785 in Haren met Hindrik Willems Takens, geboren 1755 in Haren, gedoopt 13-4-1755, overleden 27-9-1801 in Haren, zoon van Willem Takens en Leentje Hindriks, zie genealogie Takens.
Huwelijk: Hinderk Willems en Johanna Hinderks van Eelde.
Het overlijden van Johanna Hendriks wordt aangegeven door echtgenoot Steffen Hindriks (,) Boer te Haren met de vermelding dat zij eerder getrouwd was met Hendrik Willems, uit welk vorig huwelijk zijn achtergebleven Leentje 26, Swaantje 24, Willem 22, Hendrik 20, Taco 18 en Aaltien Takens 15 jaar, getuigen Willem Eisens 59 jaar en Tako Willem Takens 46 jaar, beiden Boeren, de eerste wonende te Onnen en de laatste te Haren, aanbehuwd broeders van de overledene.
De overlijdensdatum van Hindrik Willems Takens is vermeld in de huwelijksakte van dochter Leentien.

Gehuwd (2) 7-11-1802 in Haren met Steffen Hindriks, geboren 19-12-1763 in Wagenborgen, gedoopt 25-12-1763, overleden 14-6-1813 in Wagenborgen, Termunten, zoon van Hindrik Steffens en Hindertje Hitjes.
Huwelijk: Steffen Hinderks van Slogteren en Johanna Hinderks, weduwe van Hinderk Willems, ook afkondiging in Slochteren.
Steffen Hindriks is vermoedelijk geboren in Wagenborgen.
Het ledematenboek van Slochteren vermeldt dat Steffen Hindriks in 1795 is overgekomen van Wagenborgen. In 1798 vertrekt hij naar Noorddijk. Het ledematenboek van Haren vermeldt in 1803 als nieuw lid: Steffen Hinderks van Noordijk.
Hij trouwt 14-6-1789 in Zuidbroek als Steffen Hindriks van Wagenborgen, wonende te Nieuw-Scheemda met Grietje Jans van Siddeburen, wonende te Zuidbroek, weduwe van Hindrik Jacobs (ook afkondiging in Nieuw-Scheemda, waar in dezelfde maand nog een Steffen Hindriks trouwt).
Steffen Hindriks Hof bij overlijden 50 jaar, geen ouders vermeld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Leentien Takens, geboren 1786 in Haren, gedoopt 23-4-1786, overleden 18-5-1832 in Noordbroek. Bij overlijden als Helena Hindriks Takens.
Gehuwd 25-11-1813 in Noordbroek met Nanno Jans Kok, geboren 3-8-1791 in Noordbroek, gedoopt 14-8-1791, overleden 15-7-1816 in Noordbroek, zoon van Jan Nannes Kok en Eimt Hilkes, hertrouwd 26-10-1837 in Noordbroek met Zwaantje Jans van der Laan, geboren 1781 in Sappemeer, gedoopt 1-4-1781, overleden 19-7-1859 in Noordbroek, dochter van Jan Alberts van der Laan en Hillegien Pieters.
2. Swaantien Takens, geboren 1787 in Haren, gedoopt 2-9-1787, overleden 23-7-1851 in Haren.
Gehuwd 19-8-1819 in Haren met Berend Hassels, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 11-5-1794, overleden 6-5-1856 in Haren, zoon van Jan Hassels en Egbertien Derks, zie genealogie Hassels.
3. Willem Takens, geboren 1790 in Haren, gedoopt 4-3-1790, overleden 23-10-1867 in Groningen.
Gehuwd 1-2-1824 in Groningen met Antje Roos, geboren 1798 in Groningen, overleden 1-8-1890 in Groningen, dochter van Harmina Lepel.
4. Hindrik Takens, geboren 1792 in Haren, gedoopt 1-4-1792, overleden 29-2-1852 in Haren.
Gehuwd 6-4-1822 in Haren met Geertien Jans Been, geboren 27-8-1797 in Peize, gedoopt 27-8-1797, overleden 6-1-1863 in Groningen, dochter van Jan Roelfs Been en Jaapkien Hindriks Vijfschaft.
5. Tako Takens, geboren 1793 in Haren, gedoopt 8-12-1793.
6. Aaltje Takens, geboren 1796 in Haren, gedoopt 6-11-1796, overleden 11-4-1875 in Garmerwolde, Ten Boer.
Gehuwd (1) 26-5-1816 in Ten Boer met Jan Jannes Eggens, geboren 1792 in Zuidwolde, overleden 17-10-1830 in Garmerwolde, Ten Boer, zoon van Jannes Eggens en Anje Jans.
Gehuwd (2) 17-3-1833 in Ten Boer met Cornelis Jannes Evenhuis, geboren 1791 in Heidenschap, gedoopt Garmerwolde 13-11-1791, overleden 24-3-1859 in Garmerwolde, Ten Boer, zoon van Jannes Rudolphs Evenhuis en Trijntje Kornelis Hamminga.
 
VIc  Roelof Hindriks Mulder, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 26-6-1774, overleden 16-7-1855 in Veendam, zoon van Hendrik Lammerts Mulder (zie Vb) en Zwaantje Jans.
Zaagmuldersknecht.
Gehuwd (1) 2-12-1798 in Groningen met Jantien Jans, geboren 1770 in Westerwijtwerd, gedoopt 24-6-1770, dochter van Jan Nitters en Trienje Boelens.
Huwelijk: Roelof Hinderks van Eelde en Jantjen Jans van Westerwijtwert, pro qua Jan Nittert als vader.
Gehuwd (2) 10-5-1807 in Groningen met Renske Everts Brandewijn, geboren 1776 in Veendam, gedoopt 29-9-1776, overleden 27-7-1860 in Oosterdiep, Veendam, dochter van Evert Everts Brandewijn en Grietje Aris.
Huwelijk: Roelf Mulder van Eelde en Renske Everts van Veendam.
Roelf Hindriks Mulder bij overlijden 80 jaar, geboren te Eelde, echtgenoot van Renske Brandewijn, ouders niet vermeld. Renske soms ook als Brandewe(e), bij overlijden 82 jaar, geen ouders vermeld.
Bij de geboorte van zoon Lammert is Roelf Hindriks Mulder zaagmuldersknecht, wonende te Winschoten en wordt de naam van de moeder vermeld als Renske Everts Brandewijn.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Swaantien Mulder, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 1-6-1802, overleden 5-5-1882 in Groningen. Bij de doop ingeschreven als Maartin, d.v. Roelf Hindriks Mulder en Jantin Jans.
Swaantien Mulder bij huwelijk dochter van Roelf Hindriks Mulder, zaagmuldersknecht, wonende te Groningen en van wijlen Jantien Jans.

Gehuwd 3-8-1828 in Groningen met Johan Filip Sio, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 29-5-1796, overleden 22-12-1861 in Groningen, zoon van Rudolph Sio en Hetje Wilems.
2. Jantien Mulder, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 11-1-1805, overleden 2-9-1827 in Veendam. Bij de doop als Jantien, d.v. Roelf Mulder en Jantien Jans, Gelkingestraat, bij overlijden als ouders Roelf Hindriks Mulder en Jantje Jans Nitters.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Hindrik Roelfs Mulder, geboren 1808 in Groningen, gedoopt 15-4-1808, overleden 6-9-1849 in Appingedam.
Gehuwd 28-10-1833 in Veendam met Geesje Hindriks Post, geboren 17-1-1809 in Veendam, gedoopt 22-1-1809, overleden 19-12-1875 in Sappemeer, dochter van Hindrik Ottes Post en Geesjen Pieters Wever.
4. Lammert Roelfs Mulder, geboren 18-11-1817 in Winschoten, overleden 30-5-1828 in Veendam.
 

Index
Genealogie Mulder1