U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Wolthers

Generatie I

Ia  Wolthers familie.
Kinderen:
1. Wolter Allerts (zie IIa).
2. Wolter Teunis (zie IIb).
 

Generatie II

IIa  Wolter Allerts.
Gehuwd in Peize met Catharina Luinge, geboren 1580, overleden 1656 in Peize, dochter van Roelof Luinge, hertrouwd 1620 in Peize met Jan Schuiringe, overleden 1638 in Peize (tussen 1637 en 1639), zoon van Johan Schuiringe en Anna Alting, zie genealogie Schuiringe (1).
Wolter Allers komt voor in de lijst van bezaaide landen Peize 1612.
In 1645 is er een proces tussen Allert Wolters schulte te Peize en de mombers van zijn broers en zusters bij wijlen Wolter Allers en Catharina Luijnge verwekt tegen jr. Adam van Heerdt op grond van naarkoop.
Eiser is van mening gerechtigd te zijn tot naarkoop van enige goederen te Winde op grond van sibbe. De goederen zijn door Jan Schuijringe, in leven schulte van Peize en Catharina Luijnge, de moeder van de eiser aan de verweerder verkocht. De eis wordt afgewezen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Allert Wolters (zie IIIa), geboren 1610, overleden 1673 in Peize (tussen 1672 en 1674).
2. Reinder Wolters (zie IIIb), geboren 1615, overleden 1680.
 
IIb  Wolter Teunis.
Hoewel Wolter Teunis niet verwant is aan Wolter Allerts, zijn hij en zijn nakomelingen in dezelfde genealogie geplaatst om de erfgenamen van Johanna Wolters, die in beide families voorkomen, duidelijker weer te geven.

Rentmeester Wolter Teunis wordt in 1679 genoemd als bestevader (grootvader) van de respectievelijke partijen in een rechtszaak voor de Etstoel van Drenthe tussen luitenant Roelof Wolters mede namens zijn zuster Aaltien Wolters en luitenant Warmolt Lunsinck en zijn broer over de verkoop van een huis van grietman Antoni Wolteri (in Noordwijk bij Marum), waarbij de vader van de gedaagden (Joachim Lunsing, getrouwd met Elisabeth Wolteri) het recht van naarkoop zou hebben uitgeoefend.

Genealogische gegevens van deze familie zijn vermeld bij de inventaris van het archief van het Huis Westervelde (Drents Archief) op grond van verschillende stukken aanwezig in dat archief, waaronder familieaantekeningen van Wouter Anthonissen en zijn zoon Johannes Woltheri over de periode 1606-1658 (deze zijn nog niet bekeken). Daar is wel een zoon Hindrik opgevoerd, maar zonder veel nadere gegevens. Hij treedt in 1634 met zijn broer Johannes op als volmacht van zijn vader.

Leden van de familie worden soms met Wolt(h)ers, soms met Wolt(h)eri aangeduid. Hier worden alleen de nakomelingen van vermoedelijk zoon Hindrik gevolgd vanwege hun banden met Peizer families.
Kinderen:
1. Elisabeth Wolteri, geboren 1615, overleden 1673.
Gehuwd 1635 met Joachim Lunsingh, overleden 1674 in Westervelde?, zoon van Herman Lunsingh en Frekyen Brunniger.
Voor voorouders en nakomelingen zie Lunsingh in Westervelde in Ons Waardeel 1982, door H.M. Luning en F. Keverling Buisman. Het huwelijk vindt plaats op Pinkstermaandag 1635. Als moeder van Elisabeth wordt vermeld Christoffel(tje) Abkens.
Er is o.a. een dochter Stoffeltje.
Zie Genealogie Alting (Eelder genalogien) voor zoon Warmolt Lunsing.
2. Antoni Wolteri, overleden 7-6-1659.
Gehuwd met Jeltje van Teijens, geboren 18-2-1627, overleden 11-5-1693 in Beetsterzwaag, dochter van Saco van Teijens en Antje Tincodr van Andringa, hertrouwd 17-10-1672 in Leeuwarden met Focke Fockens Eringa, overleden 1679.
Archief Huis Westervelde, inv. 132: Testament van Anthoni Woltheri en zijn vrouw Jeltjen Teiens, 1649.
In 1654 eist Jan Luitjens, burger in Groningen van Joachim Lunsche 2000 gld. die geleend zijn aan rentmeester Antonij Wolters, waarvoor Joachim Lunsche zich borg heeft gesteld.
Op 29-10-1657 wordt in Groningen gedoopt Cornelia, d.v. Antonius Wolters en Jeltjen Thijssen, woonplaats buiten de Herepoort. Niet zeker dat het dit echtpaar betreft.

Zie ook Voorouders en nageslacht van Saco van Teyens (1601-1650), eerder gepubliceerd in Genealogysk Jierboek 2006, pp. 7-85 (informatie van Reinder Pieters):
Jeltje van Teyens, geb. 18 febr. 1627, overl. Beetsterzwaag 11 mei 1693, trouwt 1. vr 16 juni 1649 Anthonius Woltheri (ook: Gualteri), geb. 1613, "rentmeester van t huys ten Nieuwenoort" en rentmeester "op de Middelgaest onder de clockslagh van Boornbergum", overl. 7 juni 1659, zoon van Woltherus Torrenius en Sara van Leuven.
Jeltje van Teyens trouwt 2. Leeuwarden 17 okt. 1672 Focke Fockens Eringa, secretaris van Smallingerland (1668-1675), overl. vr 29 mei 1679, ondertrouwt 1. Wirdum 13 jan. 1667 Lijsbeth Aysma, van Wirdum.
3. Hindrik Wolters (zie IIIc).
4. Josina Wolters. In 1680 wordt luitenant Wolters aangeklaagd wegens de heer van Nienoord vanwege verkochte goederen van wijlen grietman Wolteri en zijn zuster Josina.
Twee kleinkinderen van Aaltien Wolters, dochter van Hindrik Wolters, met de namen Jesina zijn vermoedelijk direct of indirect vernoemd naar deze Josina.
5. Johannes Wolters, overleden 1678. Johannes Wolters is vermoedelijk dezelfde als Johannes Woltherus, grietman van Vredewold in de periode 1645-1676 (diverse akten in het huisarchief Nienoord, Groninger Archieven).
Mogelijk tweede huwelijk (afkondiging): Groningen 18-7-1663 Joannes Wolteri en Aeltjen Jansen waer voor Lubbert Jansen als broeder. Attestatie 8 aug.

Gehuwd 24-4-1647 in Groningen (afkondiging) met Cornelia Metelen.
Huwelijksafkondiging: D' Eerentveste welgeleerde Johannes Wolterus, Committeerde Staedt der Omblanden tusschen d' Eems en Lauwers voor wien Monsr. Johannes Hegemortis? als swager compareerde en de Eer en veel deuchtrijcke Cornelia Metelen waer voor de E. Jan Geerts Metelen als oom compareerde. Hiervan attestatie gepasseert.
In 1648 is er de akte van overdacht van een akker in de marke van Westervelde aan Johannes Woltheri en zijn vrouw Cornelis Metelen (archief Huis Westervelde).
In 1679 dient Catharina Schuiringe, weduwe Harinxma een aanklacht in tegen Rudolph Bloemberch (verwalter-schulte van Vries) vanwege de mijnpenningen van de boedel van J. Wolteri.
 

Generatie III

IIIa  Allert Wolters, geboren 1610, overleden 1673 in Peize (tussen 1672 en 1674), zoon van Wolter Allerts (zie IIa) en Catharina Luinge.
Allert Wolthers is schulte van Peize ong. 1640-1674 als opvolger van zijn stiefvader Jan Schuiringe. Hij tekent in 1672 het Haardstedenregister. In 1674 wordt de boedelbeschrijving opgemaakt van Jan Crabbe te Peize, waarbij de weduwe en de erfgenamen van schulte Allert Wolters te Peize behoren tot de schuldeisers (Etstoel dl. 22, f. 223, 8-12-1674).
Kinderen:
1. Wolter Allerts (zie IVa), overleden 1694 in Peize, begraven 15-10-1694.
2. Roelof Luinge, overleden 1709 in Peize, begraven 20-6-1709, zie genealogie Luinge (2).
3. Roeloffien Allerts (zie IVb).
 
IIIb  Reinder Wolters, geboren 1615, overleden 1680, zoon van Wolter Allerts (zie IIa) en Catharina Luinge.
Reinder Wolters wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1672, in 1691-1694 zijn weduwe. Aanname dat de laatste Wemeltien Ebbinge is. Zoon Wolter Reinders kan een kind zijn uit een eerder huwelijk. Deze zal in elk geval zijn afgekocht door Wemeltien Ebbinge en haar zoon Roelof Luinge Noord (mogelijk vernoemd naar de vader van Catharina Luinge). Er zijn leningen van de diaconie van 250 en 100 gld.
Gehuwd (1) met NN NN.
Gehuwd (2) met Wemeltien Ebbinge, geboren 1630, overleden 1712 in Peize, begraven 31-12-1712, dochter van Barelt Ebbinge en Jansje Wichers Schuiringe, zie genealogie Ebbinge, hertrouwd 1675 in Peize (of eerder) met Roelof Land, overleden 1685 in Peize (1685 of iets eerder), zoon van Barelt Land en Martjen Roelofs, zie genealogie Land (1).
Opvallend is dat Wemeltien Ebbinge vrijwel steeds onder eigen naam wordt vermeld. Wemeltien Ebbinge betaalt vanaf 1689 en mogelijk al eerder rente over een kapitaal van 250 gld. geleend uit de armenkas dat in 1694 samen met Roelef Luinge wordt afgelost (Hervormde Gemeente Peize inv. 58).
Daarna betaalt zij vele jaren een rentebedrag van 1 gld. 17 st., dat na haar overlijden door zoon Roelof Luinge wordt betaald.
In 1708 is er een zaak voor de Etstoel tussen Henrica Kiers, weduwe van de scholts Wolter Allerts en haar kinderen tegen de verwalter Roelof Luinge neffens Wemeltien Ebbinge, laatst weduwe van Roelof Land en haar zoon Roelof Luinge Noort en haar dochter, blijkbaar uit een eerder huwelijk. Wemeltien Ebbinge en Roelof Luinge lijken te wonen waar in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 weduwe Reinder Wolters wordt vermeld en waar later de kleinzoon van Roelof, ook Roelof Luinge Noord geheten, woont. Reinder Wolters is mogelijk evenals Allert Wolters een zoon van Wolter Allerts en Catharina Luinge. Roelof Luinge zou dan vernoemd kunnen zijn naar de vader van Catarina Luinge.
Op 7-12-1694 lossen Wemeltien Ebbinge en Roelof Luinge 250 gulden af van een lening van de diaconie.
Uit Drentse Rechtsbronnen, Willekeuren etc. door J. Heringa cs, p. 167, met als bronvermelding afschrift Collectie Oldenhuis Gratama nr. 511: In 1708 bij de verkoop van een gedeelte van de Hiddinge en Woldse Slag is Roelof Luinge Noort een van de ondertekenaars als volmacht van de kluftgenoten. Bij de eigenaren zijn o.a. schults Allert Reinder Wolthers en Jan Schuiringe cs. en de verwalter schults cs.
Archief Overcingel:
481 Akte van overdracht door Roelof Luinge Noord, namens zichzelf, zijn zuster Trijntje Luinge en zijn kinderen aan Hindericus Homan en Lucas Homan en diens vrouw Lammegien Homan van een stuk hooiland in het Peizer Oosterbroek genaamd de Beelde, 1720; met in dorso akte van overdracht van de helft van dit land aan Jan Jansen en zijn vrouw Jantien Jansen, 1721.
Mogelijk heeft hij met de opbrengst de nog uitstaande lening van de diaconie afgelost.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Wolter Reinders (zie IVc), geboren 1650, overleden 1712 in Peize, begraven april 1712.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Roelof Luinge, overleden 1726 in Peize, begraven 21-11-1726, zie genealogie Luinge (1).
3. Trijntje Luinge.
 
IIIc  Hindrik Wolters, zoon van Wolter Teunis (zie IIb).
Gehuwd met Jantje Suinge, overleden 1680, dochter van Allart Suinge, hertrouwd met Eijlart Kiers ten Berge, geboren 1610, overleden 1650 in Vries? (tussen 1649 en 1652), zoon van Jan Kiers ten Berge en Anneke Groothuis.
In 1631 is Hinrick Wouters, veenmeester, eiser als man en momber van zijn huisvrouw Jantjen Suijnge, dochter van Allert Suijnge, met beroep op naarkoop wegens swette inzake een stuk groenland te Bunne.
Jantje Suinge is een dochter van Allert Suinge, die in 1630 inwoont bij zijn meier Gebbe Berends in Bunne.
Ook in 1645 wordt Allert Suinge vermeld met zijn meier Jan Berends, voorouder van de familie Swartwolt, die later eigenaar is van deze boerderij. Daarnaast bezit Allert Suinge nog enkele huizen in Bunne en een huis in Winde. Ook in 1654 wordt Allert Suinge nog genoemd, al moet hij in 1651/1652 zijn overleden.
In 1652 treedt Jantje Suinge op als zijn dochter en erfgename. Er is ook sprake van een Allart Suinge de jongere. Dat betreft mogelijk een betrekkelijk jong overleden zoon van Jantje Suinge (vernoemd naar zijn grootvader).
Allert Ebbinge, zoon van Frerik Ebbinge en dochter Aaltien Wolters zou kunnen zijn vernoemd naar Allert Suinge (eerder was gedacht dat hij was vernoemd naar Allert Wolters, schulte van Peize 1642-1674).
Jantje Suinge wordt in een andere rechtszaak in 1652 vermeld als weduwe luitenant Eijlart Kiers ten Berge, die in 1649 nog optreedt in een rechtszaak namens de buren van Vries en dus omstreeks 1650 moet zijn overleden. Later wordt zij meestal aangeduid als weduwe Kiers.

In 1655 treedt Jantje Suinge op samen met haar zoon Roelof Wolters, die blijkens een rechtzaak in 1676 een kleinzoon is van de rentmeester Wolter Teunis. De rechtszaak gaat tegen Warmolt Lunsing en broer, die eveneens kleinzoons zijn van deze Wolter Teunis. Het gaat over de afwikkeling van de erfenis van rentmeester Antonij Wolteri met een huis in Noordwijk bij Marum.

Jantje Suinge, wed. Kiers is betrokken bij verschillende rechtszaken. Ondanks dat soms sprake is van executoriale verkopingen, lijken zij en ook haar nakomelingen niet geheel zonder middelen te zijn gebleven.
In 1670 eist weduwe Kiers te Bunne achterstallige huur van Roelof Klinkhamer. Voor haar treedt op haar zoon Rudolf Wolters. Volgens Roelof Klinkhamer zijn er nog andere posten die moeten worden verrekend.
In het Haardstedenregister van 1672 wordt onder Bunne/Winde echter geen Jantje Suinge of weduwe Kiers vermeld en evenmin Roelof Klinkhamer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Wolters (zie IVd), overleden 1707 in Peize, begraven 18-10-1707.
2. Roelof Wolters (zie IVe), overleden 1700 in Bunne? (na 1699).
 

Generatie IV

IVa  Wolter Allerts, overleden 1694 in Peize, begraven 15-10-1694, zoon van Allert Wolters (zie IIIa).
Gehuwd met Henderika Kiers ten Berge, overleden 1720 in Peize, begraven 19-6-1721, dochter van Eijlart Kiers ten Berge en Jantje Suinge.
Wolter Allerts is schulte van Peize ong. 1674-1694.
Op 15-10-1694 wordt in Peize de schulte begraven, in het bekken 15 gld. 3 st.
Jan Willinge moet hem opvolgen, maar is nog minderjarig.
In 1701 geeft de scholtinne Wolters van Peize aan dat zij van Hendrik Jans van Achteren te Groningen enig vast land te Peize heeft gerfd voor 256 gld. en aangeerfd van de erfgenamen van Jacob Wolters te Groningen een huis met enige landerijen te Peize voor 530 gld. Met het laatste is mogelijk bedoeld dat zij de aangifte deed voor de erfgenamen.
In 1705 doet de weduwe scholtinne Wolters te Peize aangifte van het overlijden van haar zoon en twee dochters, waarvan de erfenis voor de andere kinderen wegens vaderlijk goed wordt begroot op 2000 gld.
In 1708 is er een proces voor de Etstoel tussen Henrica Kiers, weduwe van de Scholts Wolter Allerts en haar meerderjarige dochters en als mombersche over haar minderjarig zoontje tegen de Verwalter Roelof Luininge en Wemeltien Ebbinge, laatst weduwe van Roelof Land en haar zoon Roelof Luininge Noort en haar dochter over een stuk bos.
Op 19-6-1721 wordt de weduwe schultinne Wolters begraven. Op dezelfde dag wordt betaald voor het bijzetten in de kerk van Peize van Henrika Kiers, weduwe van schults Wolter Allers. Zij wordt bij haar dochter geplaatst. Dit zal zijn Catarina Wolters, voor wie op 29-3-1720 wordt betaald (Hervormde Gemeente Peize inv. 101).
In 1720 geeft advocaat Wolters te Peize de erfenis aan van zijn zuster Catharina Wolters, begroot op 2000 gld.
In 1730 beroept Jacobus Hartghers te Groningen zich op het recht van naarkoop namens zijn vrouw Gesina Ebbinge, die in de zesde graad verwant zou zijn aan Johanna Wolthers, huisvrouw van de vaandrig Lucas Willinge. Het gaat om een huis in Peize, dat Johanna Wolthers heeft verkregen uit de erfenis van wijlen de scholts Eilard Wolthers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Wolters, geboren 1680 in Peize (voor 1683), overleden 4-1-1767 in Peize, begraven 15-1-1767. Op 15-1-1767 wordt Juffrouw Willinge begraven, in het bekken ruim 20 gld. De erfgenamen betalen voor het laken.
Eind 1767 is er een rechtzaak voor de Etstoel over de erfenis van Johanna Wolters, weduwe Lucas Willinge.
De eisers zijn Albert Bos te Ulrum namens zijn vrouw Rolina Luinge, dochter van wijlen Roelof Luinge en Geesjen Ebbinge uit hoofde van het huwelijkscontract van 16-8-1715 tussen haar ouders, haar moeder representerende en dus met en nevens capitain F. Ebbinge, Alina Ebbinge en Allerdina Ebbinge en Grietijn Lunsche gerechtigd tot de nalatenschap tegen Bartelt Ebbinge, getrouwd met Alina Ebbinge en Dubbelt Hemsingh getrouwd met Allerdina Ebbinge en Grijtijn Lunsche als te samen ab intestato ieder voor 1/11 portie mede gerechtigde erfgenamen. De eis is om 1/5 vijfde van ieders aandeel te ontvangen.
Het genoemde huwelijkscontract waarbij het recht op representatie was geregeld was medeondertekend door Allert Ebbinge, vader van Alina, Allerdina en de Capt. F. Ebbinge en verder door Jan Lunsche, de eerste man van Grietijn Lunsche. Het verweer is dat Allert Ebbinge het huwelijkscontract heeft getekend als hoofdmomber over Gesina Ebbinge en dat Jan Lunsche het contract niet heeft getekend als man en voogd over Grietijn Lunsche, die een volle nicht is van de bruid Geesjen Ebbinge, maar omdat hij een broer was van Otte Lunsche, de eerste man van de bruid Geesjen Ebbinge, zodat hij als zwager van de bruid heeft getekend, waarbij komt dat het huwelijkscontract van Jan Lunsche en Grietijn Lunsche niet is getekend door de ouders van Rolina Luinge.
De gedaagden stellen voor omdat de vrouw van de eiser erfgenaam is van vaders kant, dat zij 1/12 krijgt, omdat indien Geesje Ebbinge nog leefde, er 12 erfgenamen zouden zijn. Eigenlijk zou het dan maar 1/13de zijn, omdat Allert Ebbinge ook heeft getekend voor het huwelijkscontract van Jantijn Ebbinge. De eis tegen Grietijn Lunsche wordt afgewezen, de overige eis wordt voor 1/12 toegestaan, echter indien de kinderen van Jantijn Ebbinge ook hun aandeel opeisen wordt dit 1/13de.
Aansluitend is er uitspraak over het geschil over het testament van Johanna Wolters, waarin zij goederen nalaat aan capitein F. Ebbinge, de Scholts H.J. Wolters en Bartelt Ebbinge namens zijn vrouw Alijna Ebbinge, wat wordt betwist door de overige 8 erfgenamen Roelof Lunsche, Grietijn Lunsche, Jan Luinge, Roelof Luinge, Dubbelt Hemsing voor zijn echtgenote Allerdina Ebbinge te Peize, Albert Luinge op 't Hogeveen, Roelof Luinge te Lijveren en Albert Bos namens zijn vrouw Roelina Luinge te Ulrum. Er is ook sprake van een overeenkomst met de weduwe van wijlen haar broer de Scholts Wolters en een half erf te Bunne.
De hier genoemden zijn blijkbaar allen kleinkinderen van broers en zusters van de ouders van Johanna Wolters (in het geval van moeder Henderika Kiers ten Berge gaat het om haar halfbroer Roelof Wolters en halfzuster Aaltien Wolters, getrouwd met Frerik Ebbinge). Achterkleinkinderen doen hier niet mee, zoals Luink Luinge, zoon van Frerik Luinge, die een broer is van Roelof Luinge van Lieveren en de kinderen van Jesina en Jantien Gerrits, halfzusters van Roelof en Grietien Lunsche. Dit alles vanwege het recht op representatie, waar alleen Albert Bosch namens Rolina Luinge aanspraak op maakt, hoewel zij dus al erfgenaam is via haar vaderskant.

Gehuwd 9-11-1721 in Peize met Lucas Willinge, geboren 25-12-1689 in Peize, overleden 19-6-1734 in Peize, zoon van Dubbelt Willinge en Anna Tymans, zie genealogie Willinge.
2. Catarina Wolters, geboren 1680 in Peize (voor 1683), overleden 1720 in Peize, begraven 29-3-1720. Op 29-3-1720 wordt juffer Catarijna Wolters begraven, in het bekken ruim 12 gld.
3. Eilard Wolters, geboren 1690 in Peize (tussen 1683 en 1694), overleden 1727 in Roden.
Gehuwd 18-4-1723 in Zuidbroek met Mecheltien Amsingh, geboren 1700 in Zuidbroek, gedoopt Noordbroek 21-7-1700, dochter van Hajo Nannens Amsingh en Eenje NN.
Huwelijk: de advocaat Eilhart Wolthers en Megteltje Amsing van Zuidbroek.
Huwelijkscontract Zuidbroek 19-3-1723 Eilart Wolthers en Mechteltje Amsing.
In 1721 wordt Mechteltje Amsing aangenomen als lidmaat in Zuidbroek.
Advocaat Wolters te Peize geeft in 1720 het overlijden aan van zijn zuster Catharina. Hij is in 1708 nog minderjarig.
In Gens Nostra 1964, Het geslacht Mezeroy wordt bij de annotaties vermeld dat Eylardt Wolthers, gehuwd met Mecheltien Amsingh, de opvolger is van de in 1722 overleden schulte van Roden Hendrik Mezeroy.
Op de Landsdag van 18-3-1727 wordt bekend gemaakt dat als zijn opvolger als schulte van Roden wordt aangesteld de nog minderjarige Warner Carsten. Als verwalter wordt op verzoek van zijn vader Jan Carsten benoemd Jodocus Harmannus Sluiter, waarvoor al 2 jaar later in de plaats komt Thijlo Crijthe, omdat die als ingezetene het schultambt eenvoudiger kan uitoefenen. Daarna is Thijlo Crijthe verwalter voor de eveneens minderjarige Hendrik Alingh, die in 1740 wordt benoemd (bron DVA 1868, p. 157).
In 1732 betaalt Albert Berkman (Barkman) te Roden namens de weduwe schultinne 50 gld. wegens de 40ste penning van 2000 gld. waarop de belijftuchtigde goederen van de schults Wolthers door oud vaandrig Lucas Willinge zijn begroot.
Op 24-5-1727, 1-6-1728 en 21-6-1729 zijn er rechtszaken tussen Machteltien Amsinck, weduwe van advocaat en scholtes Eilard Wolthers te Roden en Lucas Willinge, oud-vaandrig en echtgenoot van Johanna Wolthers, zuster van Eilard Wolthers. Etstoel 14, deel 43, fol. 24vo, 83 en 161vo. 1728 juni 1 deel 43, fol. 83
 
IVb  Roeloffien Allerts, dochter van Allert Wolters (zie IIIa).
Roeloffien Allerts, weduwe Hilverdinx, spant in 1678 twee rechtszaken aan tegen respectievelijk Wolter Allerts, schulte van Peize en Roelof Luinge, eveneens te Peize, die blijkbaar haar broers zijn, zie bij Roelof Luinge.

Roeloffien Allerts voert op dezelfde lotting ook een zaak tegen Jacob Wolters te Peize wegens een begrag van 36 gld., maar omdat deze niet is verschenen wordt zijn pandkering afgewezen en zijn geen nadere bijzonderheden vermeld.

Gehuwd (1) 23-4-1663 in Peize (huwelijkscontract) met Henrick Timens van der Weijde.
Huwelijksafkondiging in Meppel 1663: Henrick Timens van der Weijde en Roelefien Alberts van Peijse, getrouwd te Peijse.
Ook gedoopt 10-5-1669 in Groningen: Jantien, dochter van Hindrick Timens en Roelefjen Talens aan de Oosterweg.

Gehuwd (2) 10-5-1677 in Groningen met Johannes Hilverdinx, overleden 1678, eerder getrouwd 31-8-1661 in Groningen (afkondiging) met Christina van Hoff.
Huwelijk: Johannes Hilverdinck S.S. Ministerij Candidatus (kandidaat predikant) en Rolina Allers, wed. Hindrik van der Weijde, waervoor Vaendrig Muntinck als neve.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Arent Roelofs van der Weijde, geboren 1664 in Meppel, gedoopt 25-9-1664. Doopnaam Arent Roelofs.
2. Arent van der Weijde, geboren 1666 in Groningen, gedoopt 13-8-1666. Bij de doop als ouders Hindrick Timens en Roelefjen Alberts, bij ter A.
3. Alegonda van der Weijde, geboren 1667 in Groningen, gedoopt 1-10-1667. Bij de doop als ouders Hindrick Tijmens van der Weijde en Roelefjen Hindricks, bij ter A.
4. Hindrik van der Weijde, geboren 1668 in Groningen, gedoopt 13-11-1668. Bij de doop als ouders Hindrick Timens en Roelefjen Allers, bij ter A.
 
IVc  Wolter Reinders, geboren 1650, overleden 1712 in Peize, begraven april 1712, zoon van Reinder Wolters (zie IIIb) en NN NN.
Gehuwd met Margaretha Snetlage, geboren 1653, overleden 1707 in Peize, begraven 15-7-1707, dochter van Johannes Snetlage en Trijntje Ebbinge, zie genealogie Snetlage.
Genealogie Snetlage in Ned. Patriciaat jaargang 63, 1977.
Margaretha kan ook een dochter zijn uit het eerste huwelijk van Johannes Snetlage. Zij wordt december 1674 lidmaat te Groningen, afkomstig uit Peize.
Op 15-7-1707 wordt Margrieta Snetlage, vrouw van Wolter Reinders begraven. Wolter Reinders betaalt voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntien Wolters, geboren 1685 in Peize, overleden 1770 in Peize, begraven december 1770.
Gehuwd 23-5-1723 in Peize met Jan Jansen, overleden 1762 in Peize, begraven 10-12-1762.
Huwelijk: Jan Jansen en Trintien Wolters.
Liberale Gift 1747-1749 Peize: Jan Jansen betaalt mede vanwege de erfenis van Reinder Wolthers.
In 1753 lenen Jan Jansen en huisvrouw Trijntien Wolthers 250 gld. van de hoofdmomber over Roelof Luinge, zoon van Reinder Luinge.
Mogelijk deze Jan Jans is in 1755 boekhouder van de armenkas van de diakonie van Peize en woont in 1742 en 1754 in de buurt van zwager Roelof Wolters als keuter met een handmolen om gort te malen.
Op 10-12-1762 wordt Jan Jansen begraven. Zijn weduwe betalat voor het laken.
In december 1770 wordt Jan Jans moeder Trintijn Wolters begraven.
2. Reinder Wolters, overleden 1748 in Peize, begraven 12-9-1748.
Gehuwd 26-10-1710 in Peize met Annegien Lunsche, overleden 1761 in Peize, begraven 4-2-1761, dochter van Allert Lunsche en Grietien Schuiringe, zie genealogie Lunsche (2).
Op 12-9-1748 wordt Reinder Wolters begraven, in het bekken 12 gld. 7 st. De erfgenamen betalen voor het beste laken.
In 1751 geeft docter P. Ketel wegens Jannes Wolters en consorten de erfenis aan van 700 gld. van wijlen Reinder Wolters te Peize.
Op 4-2-1761 wordt weduwe Reinder Wolters begraven, in het bekken ruim 4 gld. Roelf Lunsche betaalt voor het laken over "Anne moei" en daarnaast nog 20 gld. wegens het testament.
3. Jannes Wolters (zie Va), overleden 1765 in Groningen.
4. Roelof Wolters (zie Vb), overleden 1742 in Peize (of eerder).
 
IVd  Aaltien Wolters, overleden 1707 in Peize, begraven 18-10-1707, dochter van Hindrik Wolters (zie IIIc) en Jantje Suinge.
Gehuwd met Frerik Ebbinge, geboren 1640, overleden 1675 in Peize (tussen 1674 en 1677), zoon van Jan Ebbinge en NN NN, zie genealogie Ebbinge (2).
Op 18-10-1707 wordt Aaltien Ebbinge begraven, in het bekken 11 gld. 3 st. 12 p. Op 27-11-1707 betaalt Aldert Ebbinge voor het laken over zijn moeder Altien Ebbinge.
Aaltien Wolters, weduwe Frerik Ebbinge wordt genoemd in de rekening van de Etstoel van 20-11-1677.
In 1684 eist Aaltien Wolters, weduwe Frerick Ebbinge 7 ducatons van Frerick Luinge, die de moeder van de eiser zou hebben geleend aan de moeder van de verweerder.
Frerik Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1672 met 4 paarden, in 1691-1694 zijn weduwe. Hij woont mogelijk op de plaats waar in 1646 Jan Ebbinge woont en in 1742 Willem Tinge, die getrouwd is met Hillechien Bavinge, daarvoor getrouwd met Allert Ebbinge.
Frerik Ebbinge is Ette voor het Noordenveld 1669-1674. Vermoedelijk is hij dat geworden als opvolger van zijn zwager Roelof Wolters, die het laatst Ette is in 1668.
In een lijst van personen die moeten worden ingelicht over het overlijden van gedeputeerd Warmolt Lunsingh in 1708 (Nieuwe DrentseVolksalmanak 1939, p. 56 e.v.) namens zijn zoon Focco Lunsingh wordt o.a. vermeld "d'E Albert Schuiring op de Hansouw". Hij zal daar dus hebben gewoond als opvolger van Gerrit Roelofs, de eerste echtgenoot van Jeichien Ebbinge.
Ook worden vermeld d'Wed. Schultinne Wolters (Henderika Kiers ten Berge, halfzuster van Aaltien Wolters), N(eef) Allert Ebbinge, N(icht) Abeltien Ebbinge op de Horst, getrouwd aan Lucas Reijnders Lunsingh, N(eef) Wolters tot Bunne, N(eef) Schults Wolters tot Vries (de laatste twee zoons van Roelof Wolters, broer van Aaltien Wolters).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeichien Ebbinge, zie genealogie Ebbinge (2).
2. Hindrik Ebbinge, overleden 1702 in Peize, begraven 18-5-1702, zie genealogie Ebbinge (2).
3. Allert Ebbinge, overleden 1724 in Peize, begraven 24-2-1724, zie genealogie Ebbinge (2).
4. Abeltien Ebbinge, overleden 1746 in Siddeburen. Op 22-9-1746 betaalt dominee Helperi 10 gld. zoals aan de armenkas van Peize is vermaakt volgens het testament tussen hem en zijn vrouw Abeltien Ebbinge.
Op een openbare verkoping op 21-11-1754 verkopen de erfgenamen van juffrouw Abeltijn Ebbinge van Zitbuiren verschillende goederen.
Als erfgenamen worden genoemd de meester Roelef Lunsche, Bartelt Ebbinge, Conraat Barelts (niet genoemd in de eerste aktes), de Hr. Hemsink nom. uxoris (in een van de aktes wordt genoemd juffr. Allerdina Ebbinge), Hinderik Ebbinge, Jan Buirema, mede caverende voor zijn broeder Harm Buirema, Gerrit Elevelt, mede caverende voor zijn broer Frerik Elevelt, en de weduwe Hartchers (Gesien Ebbinge, getrouwd geweest met Otto Lunsche, Roelof Luinge en Jacobus Hartgers). Waarschijnlijk zijn hierbij niet alle erfgenamen genoemd, aangezien er ook niet genoemde broers en zusters zijn van de hier vermelde personen.

Gehuwd (1) 16-11-1704 in Peize met Lucas Lunsche, overleden 1710 in Peize (voor 1712), zoon van Jan Reinders Lunsche en Aaffien Abbringe, zie genealogie Lunsche (1).
Gehuwd (2) 1-10-1719 in Siddeburen met Helperus Helperi, geboren 1681 in Farmsum, overleden 20-9-1754 in Siddeburen, zoon van Helperus Helperi en Aechtje Luitjens Groenewolt, eerder getrouwd 17-8-1710 in Beerta (afkondiging) met Hillechien Wibbes, geboren 1689 in Winschoten, gedoopt 22-11-1689, dochter van Wibbe Dreeuwes en Griete Frericks.
Huwelijk: Ben ick Helperus Helperi pastor tot Siddeburen met mijn bruit Abeltijn Ebbings weduwe Lunsche van Peijse door de Eerw. godsal. en welgel. Heer D. Vleck pastor tot Hel(lu)m in den Egstant bevestigt.
5. Jan Ebbinge, overleden 1707 in Peize, begraven 1-2-1707. Bij de begravenis van Jan Ebbinge wordt 7 gld. 8 st. 4 p. in het bekken gedaan. De weduwe van Frerik Ebbinge betaalt 1 gld. voor het laken over haar zoon Jan Ebbinge.
 
IVe  Roelof Wolters, overleden 1700 in Bunne? (na 1699), zoon van Hindrik Wolters (zie IIIc) en Jantje Suinge.
In 1663 legt Roelof Wolters te Bunne de eed af als Ette. Hij is het laatst Ette in 1668.
N.B. In De Etten van het Noordenveld wordt Roelof Wolters vermeld van 1622-1668. Het betreft hier waarschijnlijk twee verschillende personen.

Cornet, later luitenant Roelof of Rudolf Wolters is regelmatig partij bij rechtszaken voor de Etstoel in de periode 1670-1690, ook samen met of optredend voor zijn moeder Jantje Suinge, wed. Kiers en zijn zuster Aaltien Wolters, vermoedelijk getrouwd met Frerik Ebbinge in Peize, die Ette is van 1669 tot zijn overlijden in 1674.
In 1688 (Etstoel dl 28, f. 190, 6-6-1688) treedt Roelof Wolters op voor zich en als lasthebbende van zijn zwager de schulte van Peize (Wolter Allerts, getrouwd met vermoedelijk halfzuster Henrica Kiers ten Berge) samen met Allert Ebbinge wegens zijn moeder (Aaltien Wolters, wed. Frerik Ebbinge). De zaak ging tegen Coert Aven te Vries over de ondergrond van een huis, waarover eerder al Jantje Suinge een rechtszaak voerde.

Op de winterlotting van 1678 eist Rudolf Wolters, gewezen luitenant onder ritmeester Dongen 486 gld. van Rudolf Bloembarch, oud verwalter-schulte van Vries wegens diverse posten.
Op dezelfde lotting eist Rudolf Wolters de eigendom van de plaats het Vriesen hecke genaamd van luitenant Warmolt Lunsinck en andere crediteuren van grietman Wolteri. Deze zaak wordt verwezen naar de volgende lotting (zomer 1679), waar luitenant Roelof Wolters van luitenant Warmolt Lunsinge en zijn broer 245 gld. eist wegens de helft van de kooppenningen van een plaats te Noordwijk (bij Marum) en het huis van grietman Wolteri. Ook eist hij 200 gld. die door zijn zuster Aaltien Wolters uit de gemene boedel is gehaald ten behoeve van verweerders vader, die borg stond voor Antoni Wolters vanwege een lening bij Jan Luitiens te Groningen.
Rentmeester Wolter Teunis wordt genoemd als bestevader (grootvader) van de twee partijen.
Kinderen:
1. Lambert Wolthers (zie Vc), overleden 30-5-1736 in Vries.
2. Joannes Wolthers, overleden 1735. In 1720 geeft de schulte van Vries aan dat zijn broeder Jannes Wolthers te Bunne voor 5150 gld. de goederen te Winde van de jonkheren Herema cs? heeft gekocht.
In 1735 geeft schulte Jan Wolthers van Vries wegens zijn vader de oud-schulte Lambert Wolthers de erfenis aan van diens broer Jannes Wolthers te Bunne, begroot op 6000 gld.
 

Generatie V

Va  Jannes Wolters, overleden 1765 in Groningen, zoon van Wolter Reinders (zie IVc) en Margaretha Snetlage.
Breukdodenboek Groningen 22-6-1765: Jannes Wolters (een conventuaal) in Pelstergasthuis. Aanname dat het deze Jannes Wolters betreft.
Gehuwd (1) 7-5-1715 in Groningen met Medina Papinck.
Huwelijk: Jannes Wolters van Peijse en Medina Papinck van Groningen, pro qua Hindrick Heijens als daer toe versoght.
Gehuwd (2) 6-1-1722 in Groningen met Geesjen Busch.
Huwelijk: Jannes Wolthers van Peijse en Geesjen Busch van Groningen, pro qua Jan Busch als neef.
Gehuwd (3) 5-6-1733 in Groningen met Geertjen Roelofs, overleden 1752 in Groningen, dochter van Roelof NN.
Huwelijk: Jannes Wolthers van Peijse en Geertjen Roelefs, mede van Peijse, pro qua Jan Tonnis als swager (deze trouwt in 1722, komend van Coevorden met Albertien Roelfs; in 1723 wordt in Groningen dochter Annegjen gedoopt).
Breukdodenboek Groningen 11-11-1752: Geertien Roelfs, man Jannes Wolthers, voor Steentilpoort.

Gehuwd (4) 20-3-1753 in Groningen met Geesje Klein, eerder getrouwd met Pieter Nienhuis.
Huwelijk: Jannes Wolters van Peise en Geesje Klein, wed. van Peter Nijenhuis van Vries, pro qua Jan Hindriks als broer.
In 1734 is in Groningen gedoopt Aleida, dochter van Pieter Nienhuis, mulder op het oude Reithok en Geesje de Klein.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hermannus Wolters, geboren 1716 in Groningen, gedoopt 26-2-1716.
2. Margareta Wolters, geboren 1717 in Groningen, gedoopt 23-11-1717.
3. Harmannus Wolters, geboren 1720 in Groningen, gedoopt 9-4-1720.
 
Vb  Roelof Wolters, overleden 1742 in Peize (of eerder), zoon van Wolter Reinders (zie IVc) en Margaretha Snetlage.
Gehuwd 14-7-1720 in Peize met Marchien Willems, overleden 1783 in Peize, begraven 30-9-1783.
Huwelijk: Roelef Wolters en Marchien Willems of Willens, in het bekken 6 gld.
Op 30-9-1783 wordt Margijn Willems, weduwe van Roelf Wolthers begraven, in het bekken het hoge bedrag van ruim 16 gld. Harm Wolters betaalt voor het laken over zijn moeder Margijn Willems.
Roelof Wolters is in 1742 eigenaar van het huis dat in 1642 eigendom was van Egbert Schuiringe. Mogelijk heeft hier Wolter Reinders gewoond, vermeld in 1691-1694. In het Haardstedenregister 1742 wordt weduwe Roelof Wolters vermeld.
Aanname dat Roelof Wolters de zoon is van Wolter Reinders en Margaretha Snetlage vanwege de woonplaats en de naam van de oudste dochter Margaretha.
In 1775 verkopen Marchien Willems, weduwe van Roelof Wolthers voor de ene helft en voor de andere helft Wolter Wolthers benevens zijn broers en zusters Barelt Wolthers, Willem Wolthers, Harm Wolthers, Jan Buirema wegens zijn vrouw Grietje, Popke Martinus wegens zijn vrouw Hillegje, Jan Luinge wegens zijn vrouw Annigje Wolthers en Margaretha Wolthers weduwe van Hindrik Ebbinge hun behuizing in het Noordeinde van Peize aan zoon, broer en mede-comparant Willem Wolthers. Het huis grenst ten oosten aan de lose weg, ten zuiden aan Roelef Luinge en ten noorden en westen aan Jan Freriks.
De hier genoemde broers en zusters of hun kinderen behalve Willem die vermoedelijk eerder is overleden zonder kinderen na te laten erven in 1808 van hun zuster Grietje. Harm Wolters is in 1802 medemomber over de kinderen van Willem Luinge, zoon van Jan Luinge en Annegien Wolters.
Drents Archief, archief Popkes:
10 Akte van verkoop door Barelt Wolters te Groningen aan Popke Martinus voor hem en zijn zoon Martinus Popkes te Rolde, Willem, Aaltien en Roelof Luinge van zijn aandeel in de plaats in het Noordeinde van Peize, bewoond en gebruikt door Willem Luinge, en aan Roelof Ebbinge en zijn moeder van een-zevende deel van dezelfde plaats, 1802
Zie ook de erfgenamen bij dochter Grietje en zoon Harm.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margaretha Wolters (zie VIa), geboren 1721, overleden 1804 in Peize, begraven 18-2-1804.
2. Willem Wolters, overleden 1792 in Peize, begraven 23-7-1792.
Gehuwd 5-6-1774 in Peize met Jantien Mensing, geboren 1740 in Bonnen, gedoopt Gieten 8-5-1740, overleden 1776 in Peize, begraven 7-2-1776, dochter van Hindrik Mensing en Elynna van Hagen, zie genealogie Mensing.
Huwelijk: Willem Wolters en Jantijn Mensinge, in het bekken 10 gld. 10 st.
Op 7-2-1776 wordt Jantien Mensink, vrouw van Willem Wolters begraven, Harmannus Mensink betaalt voor het laken.
Willem Wolters wordt in 1784 vermeld als opvolger van weduwe Wolters, in 1794 Willem Luinge (zoon van Jan Luinge en Annegien Wolters), in 1797 woont ook zijn vader Jan Luinge in dit huis.
Op 23-7-1792 wordt Willem Wolters begraven, in het bekken ruim 16 gld. (Zwager) Popke Martinus betaalt voor het laken. In 1793 wordt de 30ste penning betaald over zijn erfenis, begroot op 2800 gld.
3. Wolter Wolters (zie VIb), geboren 1727, overleden 1799 in Peize, begraven 14-1-1799.
4. Annegien Wolters (zie VIc), overleden 1796 in Peize, begraven 8-1-1796.
5. Hillegien Wolters (zie VId), geboren in Peize, overleden 1804 in Peize, begraven 10-4-1804.
6. Barelt Wolters (zie VIe), geboren 1734 in Peize, overleden 2-11-1812 in Groningen.
7. Harm Wolters, geboren 1736, overleden 13-4-1814 in Peize.
Gehuwd 12-3-1786 in Peize met Tjoukien Harms, geboren 1750 in Peize, overleden 4-10-1812 in Peize, dochter van Harm Klaasen en Roelfien Baving, zie genealogie Baving.
Huwelijk: Harm Wolters en Touijke Harmens.
Harm Wolters, in 1797 in Peize boer, 63 jaar, gehuwd, geen kinderen, in 1807 wever. Hij wordt dan vermeld als bewoner en eigenaar van het huis waar eerder Harm Klaasen woonde en dat in 1832 eigendom is van de erven Harm Jans Freriks (eerste echtgenoot van Annegien Harms Baving, zuster van Tjoukien). Bij overlijden geen naam echtgenote vermeld.
Tjoukien Harms is bij overlijden weveresse, gehuwd, naam echtgenote niet vermeld. Aanname dat zij met deze Harm Wolters is getrouwd.
Harm Wolters en Harm Jans Freriks zijn medemombers over de kinderen van Jan Huberts en Margien Harms.
In 1813 woont Harm Wolters op nummer 68 bij Jan Hindriks Bakker, getrouwd met Marchien Ebbinge, dochter van Margaretha Wolters.
Memorie van Successie:
Harm Wolters is overleden in het huis van Jan Hindriks Bakker. De erfgenamen zijn Roelf Ebbinge, Marchien Ebbinge, huisvrouw van Jan Hindriks Bakker, Jantien Ebbinge, huisvrouw van Allerd Luinge, Willem Luinge, Aaltien Luinge, Roelf Popkes (Mulder) te Peize, Martinus Popkes, Martinus Wolters te Rolde, Jantien Wolters, huisvrouw van Lambert Sleurman te Helpen (Helpman), Albertien Wolters, huisvrouw van Jan Boddeveld te Haren, Helena Wolters te Haarlem in Holland en Marchien Wolters, huisvrouw van Poul Ellens te Groningen.
Dit zijn allen kinderen van de reeds overleden drie broers en vier zusters, namelijk Wolter Wolters gehuwd geweest met Geugien Martinus met de kinderen Martinus Wolters, Jantien Wolters, Albertien Wolters en Helena Wolters; Willem Wolters gehuwd geweest met Jantien Mensing, geen kinderen; Bareld Wolters gehuwd geweest met Sara Hindriks met als kind Marchien Wolters; Margaretha Wolters gehuwd geweest met Hindrik Ebbinge met de kinderen Roelf Ebbinge, Marchien Ebbinge en Jantien Ebbinge; Annegien Wolters gehuwd geweest met Jan Luinge met de kinderen Willem Luinge en Aaltien Luinge; Hilligien Wolters gehuwd geweest met Popke Martinus met de kinderen Roelf Popkes en Martinus Popkes en tenslotte Grietien Wolters gehuwd geweest met Jan Boerma geen kinderen.
Opvallend is dat hierbij de al overleden Roelof Luinge ontbreekt, die eerder wel erfgenaam was van Grietje Wolters en ook zijn eerste echtgenote Marchien Popkes ontbreekt. Hun kinderen delen blijkbaar niet in de erfenis.
De erfenis bestaande uit verschillende landerijen en obligaties bedraagt in totaal ongeveer 4000 gld. Alle erfgenamen of hun echtgenoten tekenen de aangifte, behalve Helena Wolters, die zich laat vertegenwoordigen en Paul Ellens. Roelf Popkes gebruikt de naam Mulder en Martinus Popkes de naam Gritter.
8. Grietje Wolters, geboren 1740 in Peize, overleden 4-2-1808 in Peize, begraven 8-2-1808.
Gehuwd 5-12-1762 in Peize met Jan Buirema, overleden 1798 in Peize, begraven 5-9-1798, zoon van Jasper Buirema en Jantien Gerrits, zie genealogie Buirema.
Huwelijk: Jan Buirma en Grietijn Wolters.
Op 5-9-1798 wordt Jan Buirma begraven, zijn weduwe betaalt voor het laken. Ook geeft Grietien Wolters nog 10 gld. aan de armen vanwege het testament van haar overleden man Jan Buirma.
Grietien Wolthers wordt in 1797 vermeld als weduwe, 57 jaar.
Grietien Wolters wordt begraven op 8-2-1808. Op 15-2-1808 betaalt Roelof Ebbinge voor het laken over de weduwe van Jan Buirma.
Memorie van Successie:
Grietje Wolthers weduwe van wijlen Jan Buirma. De erfgenamen zijn de broers Harm en Barelt Wolthers en verder kinderen van broers en zusters: Roelof Ebbinge, Aldert Luinge, J.H. Bakker (daarboven tussen geschreven nom. uxoris Jantien Ebbinge, nom. uxoris Marchien Ebbinge), Roelof Luinge, Willem Luinge, Aaltien Luinge, Martinus en Roelof Popkes, Martinus, Roelof, Albertien, Jantien, Lientien en Grietien Wolthers, respectievelijk woonachtig te Peize, Oldemolen, Rolde, Haren, Amsterdam, Brielle en Hoek van Holland en Groningen.
Bij de vaste goederen is 3/5 van een huis en hof op Lauwenhek onder Peize, nr. 7, later doorgestreept, mogelijk omdat dit of een deel aan de erfgenamen van Jan Buirma toekomt.
In 1810 ontvangt de diaconie van Peize 177 gld. van de erfenis van Jan Buirma t.b.v. de weduwe van Jasper Buirma.
 
Vc  Lambert Wolthers, overleden 30-5-1736 in Vries, zoon van Roelof Wolters (zie IVe).
Lambert Wolters is schulte van Vries 1691-1722.
In het Haardstedenregister van Vries van 1691 wordt onder Bunne vermeld: luitenant Wolters, hebbende een ambt. Dat betreft waarschijnlijk vader Roelof Wolters met het schulte-ambt van zijn zoon. In 1695 wordt vermeld: de schults Wolters, hebbende een ambt.
De goedschatting van 1694 (OSA 818) vermeldt: De Heer Schults Wolters of desselfs Heer vader.

Waar eerder is gedacht dat de familierelatie van zoon Harm Jan Wolters met Johanna Wolters, waarvan hij in 1767 mede-erfgenaam is, moest worden gezocht via de vader van Johanna Wolters, Wolter Allerts, is dat nu waarschijnlijk via haar moeder Henderika Kiers ten Berge, een halfzuster van Roelof Wolters.

In 1698 geeft de scholts van Vries, Lambert Wolters aan dat zijn zuster is overleden, op 9-10-1699 wordt de erfenis voor hem en consorten wegens moederlijk goed begroot op 1200 gld.
Zie ook Genealogie Hilbing en Huizen van Stand, Huis te Bunne. Joannes Wolthers, broer van de schulte Lambert Wolthers koopt in 1700 het Huis te Bunne. In 1735 geeft Harm Jan Wolthers de erfenis aan van zijn oom.

Gehuwd (1) met Aaltje Oldenhuis, overleden 1700 in Vries (of eerder), dochter van Tijmen Oldenhuis en Aaltien Nijenhuis, eerder getrouwd met Hindrik Buiting, zoon van Harmen Buiting en Jantien Huising.
Gehuwd (2) 26-11-1702 in Gasselte met Gesina Hilbing, geboren 1677 in Gasselte, gedoopt 2-2-1677, overleden 23-7-1723 in Vries, dochter van Jan Hilbing en Frederica Buining.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Harm Jan Wolthers (zie VIf), geboren 1703 in Vries, overleden 1778 in Vries.
2. Johanna Wolthers, overleden 1741 in Vries. Op 26-9-1741 geeft de schulte Wolters van Vries de erfenis aan van zijn zuster Johanna Wolters, begroot op 9000 gld. en betaalt daarvan de 30ste penning 300 gld.
Aanname dat Johanna een dochter is uit het tweede huwelijk van Lambert Wolthers.
 

Generatie VI

VIa  Margaretha Wolters, geboren 1721, overleden 1804 in Peize, begraven 18-2-1804, dochter van Roelof Wolters (zie Vb) en Marchien Willems.
Gehuwd (1) 20-7-1748 in Peize met Hindrik Berniers, overleden 1751 in Peize, zoon van Bernier Everts en Grietien Hindriks Hoogstrate, zie genealogie ~Bernier Everts.
Huwelijk: Hijnderk Beniers en Magriet Wolters, in het bekken 6 gld. Op 24-3-1751 wordt Hindrik Berniers begraven. Op 1-5-1751 betaalt de vrouw van Frerik Luinge voor het beste laken over Hindrik Berniers.
Gehuwd (2) 17-6-1753 in Peize met Hindrik Ebbinge, geboren 1720, overleden 1774 in Peize, begraven februari 1774, zoon van Steven Ebbinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Hindrik Ebbinge en Margrieta Wolters, in het bekken 6 gld.
In februari 1774 wordt Hindrik Ebbinge begraven, in het bekken ruim 13 gld. Margreta Wolthers betaalt voor het laken over haar man Hindrik Ebbinge.
Margaretha Wolters is in 1797 weduwe, boerin, 76 jaar met bij haar wonend Roelof Ebbinge 40 jaar met 2 kinderen. Zij is een zuster van o.a. Annechien Wolters, getrouwd met Jan Luinge. In 1801 is Roelof Ebbinge medemomber over de kinderen van Roelof Luinge, z.v. Jan Luinge en Annechien Wolters. Ook erven de kinderen van zuster Grietje Wolters.
Op 18-2-1804 wordt de weduwe van Hindrik Ebbinge, Margareta Wolters begraven, in het bekken ruim 15 gld. R. Ebbinge betaalt voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Jantien Ebbinge, geboren 3-3-1754 in Peize, overleden 11-10-1826 in Peize, zie genealogie Ebbinge (3).
2. Roelf Ebbinge, geboren 1759 in Peize, overleden 13-10-1815 in Peize, zie genealogie Ebbinge (3).
3. Margien Ebbinge, geboren 9-9-1762 in Peize, overleden 25-2-1838 in Peize, zie genealogie Ebbinge (3).
 
VIb  Wolter Wolters, geboren 1727, overleden 1799 in Peize, begraven 14-1-1799, zoon van Roelof Wolters (zie Vb) en Marchien Willems.
Gehuwd 9-8-1750 in Peize met Geugien Martinus Kransen, geboren in Peize, dochter van Martinus Engberts en Grietje Popken, zie genealogie Mulder.
Huwelijk: Wolter Wolters en Guijgin Martijnus, in het bekken 6 gld.
In 1757 zijn Wolther Wolthers en Geugijn Martinus 360 gld. schuldig aan koopman Barent Meijer uit Groningen wegens geleverde winkelwaren.
Het Haardstedenregister van Peize vermeldt Wolter Wolters in 1754 als koopman en in 1764 als timmerman. In 1774 komt hij niet voor en woont dan vermoedelijk in Leek, waar in 1775 zoon Engbert wordt gedoopt. In 1784 woont hij weer in Peize in een klein huisje.
In 1797 is Wolter Wolters 70 jaar en woont dan bij Jannes Ebbinge aan de Kerkstraat.
Op 14-1-1799 wordt Wolter Wolters begraven. Roelf Luinge betaalt voor het laken over Wolter Wolters.
Martinus, Roelof, Albertien, Jantien, Lientien en Grietien Wolthers, o.a. in Rolde, Haren, Amsterdam, Brielle en Hoek van Holland (niet duidelijk is wie waar precies) worden in de memorie van successie 1808 genoemd als erfgenamen van Grietje Wolters in Peize en zijn vermoedelijk kinderen van Wolter Wolters en Geugien Martinus Kransen.
In 1814 bij het overlijden van Harm Wolters worden als (nog levende) kinderen van Wolter Wolters en Geugien Martinus genoemd Martinus Wolters te Rolde, Jantien Wolters, huisvrouw van Lambert Sleurman te Helpen (Helpman), Albertien Wolters, huisvrouw van Jan Boddeveld te Haren, Helena Wolters te Haarlem in Holland.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Wolters.
2. Grietien Wolters.
3. Magdalena Wolters (zie VIIa), geboren 3-10-1762 in Peize, overleden 11-10-1821 in Haarlem.
4. Albertje Wolters (zie VIIb), geboren 1766 in Peize, overleden 1-12-1840 in Zuidhorn.
5. Jantien Wolters, geboren 1770 in Peize, overleden 5-3-1845 in Groningen.
Gehuwd 13-5-1804 in Haren met Lambert Jans Sluurman, geboren 3-4-1766 in Haren, gedoopt 5-4-1766, overleden 14-3-1852 in Groningen, zoon van Jan Jans Sluurman en Trientje Hindriks.
Huwelijk: Lammert Jans en Jantje Wolters van Peijze.
In 1814 wonend in Helpman, Groningen, op dat moment vallend onder de burgerlijke gemeente Haren.
Mannelijke Bevolking Haren 1814 (microfiches bij het bevolkingsregister):
Lammert Sleurman (gelezen als Hureman), geboren 3-4-1766 (en in de gemeente geboren), tuinman, wonend Helpman, nummer A1.
6. Martinus Wolters (zie VIIc), geboren 25-6-1771 in Peize, gedoopt 30-6-1771, overleden 20-9-1848 in Rolde.
7. Engbert Wolters, geboren 1775 in Leek, gedoopt Midwolde 2-4-1775.
 
VIc  Annegien Wolters, overleden 1796 in Peize, begraven 8-1-1796, dochter van Roelof Wolters (zie Vb) en Marchien Willems.
Gehuwd 16-6-1754 in Peize met Jan Luinge, geboren 1727 in Peize, overleden 1800 in Peize, begraven 18-2-1800, zoon van Roelof Luinge en Aaltien Peling, zie genealogie Luinge (4).
Huwelijk: Jan Luinge en Anneghien Wolters, in het bekken 6 gld.
Huwelijksafkondiging in Roderwolde: Jan Luinge van Peize en Annigjen Wolters, laatst gewoond hebbende te Roderwolde, getrouwd te Peize 16-6-1754.
Op 8-1-1796 wordt Annegien Wolters, vrouw van Jan Luinge begraven.
Omstreeks 1800 wordt hij oude Jan Luinge genoemd, in 1801 is er sprake van de erven Jan Luinge wanneer hij wordt genoemd als buurman (eigenaar) van verkochte landerijen of huizen.
Op 18-2-1800 wordt Jan Luinge begraven. Roelof Luinge betaalt voor het laken over zijn vader Jan Luinge.
Jan Luinge Roelofs koopt in 1757 stukken land in Peize van verschillende personen (aangifte 40ste penning).
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Jan Luinge, 70 jaar, oud-boer, ongehuwd (weduwnaar) en Willem Luinge, 33 jaar, boer, gehuwd met 3 kinderen, blijkbaar als opvolger van zijn schoonmoeder weduwe Roelof Wolthers, die op dezelfde plaats wordt vermeld van 1764 tot 1774.
Daarvoor woont Jan Luinge in een boerderij aan de Roderweg ten oosten van de Schipdijk, waar vanaf 1804 zijn zoon Roelof Luinge woont en in 1807 de kinderen van Jan Luinge eigenaren zijn. In 1742, Register van Nieuwe Huizen, met ook bestaande huizen, wordt Jan Tonnijs vermoedelijk bij dit huis vermeld als meier van R. Luinge en consorten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Luinge, geboren 19-6-1757 in Peize, overleden 24-12-1823 in Peize. Op 12-3-1796 legt Jan Willinge, scholtus van Peize vast dat Aaltien Luinge, meerderjarige dochter van Jan Luinge en Annigje Wolters, onlangs overleden, heeft te kennen gegeven dat zij bij de aanstaande scheiding van de boedel tussen haar vader en haar broers zij zich niet bekwaam acht de scheiding naar vereiste te verrichten en ook haar vermogens niet vertrouwde om haar aandeel te administreren, weshalve zij begeerde haar onder de curatele van enige hare vrienden te begeven waar toe zij had verkozen met goedvinden van haar vader, gelijk dezelve ook voor mij heeft verklaard Roelf Luinge in het Peizerwold als administrerende welke deze post bij provisie zo lang tot de scheidingen zijn geschied op zich heeft genomen, Allert Ebbinge en Harm Wolthers als medecuratoren, welke zulks voor mij Scholtus hebben aangenomen en bij mangel van een landregtelijken eed voor curatoren den mombaren eed voor mij scholtus hebben afgelegd. Er wordt geen inventaris of rekening ingeschreven. De curatelestelling wordt beindigd op 10-2-1802 waarbij het meerdere ontvangen dan uitgegeven bedrag van 7 gld. en 14 stuivers aan Aaltien wordt overhandigd. Ondertekenaars zijn dan Roelof Luinge (als hoofdcurator), Harm Wolters, Aldert Ebbinge, Aaltien Luinge, Roelef Luinge en Willem Luinge (de hoofdcurator Roelof Luinge en medecurator Aldert Ebbinge zijn respectievelijk zoon en schoonzoon van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge).
2. Roelf Luinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 23-3-1809, zie genealogie Luinge (4).
3. Willem Luinge, geboren 21-8-1763 in Peize, overleden 24-2-1852 in Peize, zie genealogie Luinge (4).
4. Roelf Peling Luinge, overleden 1787 in Peize, begraven 14-4-1787. Op 14-4-1787 wordt Roelf Peling Luinge begraven. Jan Luinge betaalt voor het laken over zijn zoon.
 
VId  Hillegien Wolters, geboren in Peize, overleden 1804 in Peize, begraven 10-4-1804, dochter van Roelof Wolters (zie Vb) en Marchien Willems.
Gehuwd 10-6-1759 in Assen met Popke Martinus, geboren 1732 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 6-3-1809, zoon van Martinus Engberts en Grietje Popken, zie genealogie Mulder.
Huwelijk: Popke Martinus, van Peijsen en Hilligje Wolthers, van Peijsen.
Op 10-4-1804 wordt de vrouw van Popke Martines begraven, in het bekken ruim 9 gld. Popke Martines betaalt voor het laken. Op 6-3-1809 wordt Popke Martines begraven. Op 29-3-1809 betaalt Roelof Popkes voor het laken over zijn vader Popke Martines.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Popkes Mulder, overleden 1798 in Peize, begraven 25-9-1798, zie genealogie Mulder.
2. Martinus Popkes, geboren 11-4-1760 in Assen, gedoopt 13-4-1760, overleden 12-6-1821 in Rolde, zie genealogie Mulder.
3. Roelof Popkes, geboren 1761 in Assen, gedoopt 15-11-1761, overleden 1761 in Assen, begraven 28-11-1761. Getuige bij de doop is Geugje Martinus. Op 28-11-1761 wordt een kind van Poppe Martijnes Gritter begraven, aanname dat het deze Roelof betreft.
4. Roelf Popkes Mulder, geboren 11-2-1765 in Peize, overleden 16-10-1857 in Peize, zie genealogie Mulder.
5. Engbert Popkes, overleden 1777 in Peize, begraven 5-4-1777. Op 5-3-1777 wordt Engbert, zoon van Popke Martijnes begraven, in het bekken ruim 4 gld.
 
VIe  Barelt Wolters, geboren 1734 in Peize, overleden 2-11-1812 in Groningen, zoon van Roelof Wolters (zie Vb) en Marchien Willems.
Gehuwd 20-12-1781 in Groningen met Saartje Jans, geboren 1753 in Kalkwijk, gedoopt Hoogezand 27-5-1753, overleden 26-8-1844 in Groningen, dochter van Jan Aaldrix en Saartje Geuchjes.
Huwelijk: Barelt Wolters van Peijse en
Saartje Jans van het Hogezand, pro qua Aaldrik Jans als broeder.
Barelt Wolters bij overlijden 78 jaar, voerman, geboren te Peize, zoon van Wolter Wolters, echtgenoot van Saartien Abels.
Wonende buiten de A-poort.
Saartje Jans bij overlijden 91 jaar, geboren te Hoogezand, weduwe van Jans Wolters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Wolters, geboren 1786 in Groningen, gedoopt 5-4-1786.
2. Marchien Wolters, geboren 1788 in Groningen, gedoopt 6-6-1788, overleden 9-4-1823 in Winschoten.
Gehuwd 7-12-1806 in Groningen met Paulus Ellens, geboren 9-12-1786 in Leeuwarden, gedoopt 29-12-1786, overleden 10-11-1825 in Groningen, zoon van Johannes Ellens en Klaaske Roukes.
Huwelijk: Paulus Ellens en Margien Wolters, beide van Groningen, pro qua Bareld Wolters als vader.
Dochter Klaaske, geboren 25-3-1807 in Groningen trouwt in 1833 met Jan Jacobs Bakker, geboren 1801 in Groningen. Paulus Ellens heeft dan als beroep commies (opm. bij de akte: grootouders van de bruid vermeld).
 
VIf  Harm Jan Wolthers, geboren 1703 in Vries, overleden 1778 in Vries, zoon van Lambert Wolthers (zie Vc) en Gesina Hilbing.
Harm Jan Wolters is schulte van Vries 1722-1775, zie Huizen van Stand, Woltershuis in Vries. Tot 1729 wordt het schultambt waargenomen door zijn vader.
Gehuwd 13-4-1738 in Peize met Anna Christina Ketel, geboren in Peize, overleden 1795 in Vries, dochter van Lucas Ketel en Gesina Anna Willinge, zie genealogie Ketel.
Omstreeks 1779 wordt een groot aantal oudere leningen aan of van H.J. Wolters ingeschreven in Vries. Een borgstelling in 1778 bij de aanstelling van Lucas Wolthers als schatbeurder wordt gedaan door A.C. Ketel, weduwe van schulte Harm Jan Wolthers en P. Ketel, schulte van Eelde en in 1779 is er een lening van A.C. Ketel, weduwe Wolthers en zoons Lambert en Lucas.
In 1780 leent schulte (Lambert) Wolthers 950 gld. van weduwe predikant L. Schukking, die deze had verkregen uit de publieke verkoping van eikenbomen, maar blijkbaar niet afgedragen. Borgen zijn P. Ketel, A. van Groenenberg en A. Huidekoper, dus de oom en zwagers.
In 1793 lenen A.C. Ketel, wed. H. Jan Wolthers en kinderen, Lammert Wolthers, schulte van Vries, Lucas Wolthers en Johanna Aleida Wolthers 400 gld. In 1798 is nog een lening van L. Wolthers en huisvrouw, waarbij J.A. Wolthers zich voor (haar) broeder mede borg stelt.
In 1807 verkopen juffr. A.G. Wolthers, weduwe A. van Groenenberg en oud schulte L. Wolthers mede namens zijn zuster Gesina Frederika Wolthers, weduwe A. Huidekoper te Hoogeveen enige landerijen.
Ook in 1807 verkopen oud schulte L. Wolthers en zijn oom oud schulte P. Ketel te Peize een deel van een behuizing en landerijen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambert Wolthers, geboren 1739 in Vries, gedoopt 15-3-1739.
2. Gesina Frederica Wolthers, geboren 1741 in Vries, gedoopt 29-1-1741, overleden 24-5-1813 in Hoogeveen.
Gehuwd 18-3-1775 in Vries met Anne Huidekoper, geboren 1730 in Harlingen, overleden 3-8-1799 in Hoogeveen, begraven 8-8-1799, zoon van Jan Annes Huidekoper en Fokje Oldaens, eerder getrouwd 27-3-1757 in Menaldum met Hijcke Gerbens Quader, overleden 1773 in Hoogeveen, begraven 29-1-1773, dochter van Gerben Quader.
Huwelijk: Anne Huijdekooper van Hoogeveen en Geziena Frederika Wolthers van Vries.
3. Anna Gesiena Wolthers (zie VIId), geboren 1742 in Vries, gedoopt 21-10-1742, overleden 11-5-1815 in Eelde.
4. Johanna Aleida Wolthers, geboren 1744 in Vries, gedoopt 21-6-1744.
5. Johanna Aleida Wolthers, geboren 1745 in Vries, gedoopt 5-12-1745.
6. Lambert Wolthers, geboren 1748 in Vries, gedoopt 21-1-1748, overleden 12-6-1811 in Vries. Schulte van Vries 1775-1793.
Gehuwd 29-7-1787 in Vries met IJkien Jans Hillebrands, geboren 1761 in Oudemolen, gedoopt Vries 19-4-1761, overleden 25-10-1810 in Vries, dochter van Jan Hindriks Hillebrands en Harmtje Hindriks Stenneveld.
Huwelijk: Lambert Wolthers, Scholtes van Vries, Banherscholtes van Noordenvelt en IJkien Jans Hillebrands, beide van Vries.
IJke Jans Hindriks overleden te Vries 25-10-1810.
7. Lucas Wolthers, geboren 1750 in Vries, gedoopt 6-7-1750.
8. Christina Anna Wolthers, geboren 1752 in Vries, gedoopt 5-11-1752.
9. Lucas Wolthers, geboren 1755 in Vries, gedoopt 13-4-1755. Schultengerechten Vries Inv. 242, borgstelling:
Jan Oortwijn, de schatbeurder van Vries is overleden. Lucas Wolters wordt in zijn plaats schatbeurder. A.C. Ketel, wed. van schulte Harm Jan Wolters en P. Ketel schulte van Eelde stellen zich borg voor het bedrag van 5000 gulden. Vries, 14-4-1778.
Het schatbeurderschap wordt reeds in 1782 overgedragen aan Roelof Koops.
 

Generatie VII

VIIa  Magdalena Wolters, geboren 3-10-1762 in Peize, overleden 11-10-1821 in Haarlem, dochter van Wolter Wolters (zie VIb) en Geugien Martinus Kransen.
Gehuwd 8-8-1784 in Haarlem met Hendrik Matthijssen, geboren 1750 in Diepenheim, gedoopt 28-12-1750, overleden 16-3-1803 in Haarlem, Kruisweg, begraven Noorderbegraafplaats 21-3-1803, zoon van Harmannus Matthijssen en Aleida ten Raa, eerder getrouwd met Johanna Barendina Willink.
Gegevens meest afkomstig van Fenny Keller-Mathijsen:
"Den zestienden dag der maand October van 't jaar achttienhonderd-een-en-twintig, ten twaalf uren op den middag. Acte van overlijden van Magdalena Wolters, overleden den Elfden dezer, ten vijf uren, des morgens oud negenenvijftig jaren, wonende en overleden in de Kinderhuisstraat W. 5 No. 433 van beroep bovenmoeder in 't Diaconiehuis, geboren te Peijzen in Drente (den 3e October 1762), weduwe van Hendrik Matthijssen, nalatende kinderen, doch geene vaste goederen".
Zij vermeldt bovendien: "Bij de aangifte van de geboorte van Zwaantien Elizabeth, geboren te Borger op 12.06.1840 (dochter van zoon Hendrik Matthijssen en Aaltien Heideman) wordt als een van de aangevers Aaldert Stevens, neef, genoemd. Deze Aaldert Stevens was gehuwd met Hendrikje Wolters, dochter van Martinus Wolters, molenaar te Rolde en Aaltien Jans Timmer."
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertus Matthijssen, geboren 1785 in Haarlem, gedoopt 2-3-1785.
2. Alida Matthijssen, geboren 28-4-1785 in Haarlem, gedoopt 3-5-1786, overleden 2-12-1833 in Herwijnen.
Gehuwd 8-1-1815 in Haarlem met Josephus Hubertus, geboren 1790 in Roosendaal (NB), gedoopt (RK) 8-11-1790, overleden 22-7-1851 in Dieren, zoon van Joseph Hubertus en Barbara de Bruijn, hertrouwd 3-5-1834 in Herwijnen met Maria van Schenkhof, geboren 10-4-1810 in Lienden, dochter van Henrina van Schenkhof.
Josephus Hubertus is bij eerste huwelijk dragonder carabinier bij het 1e regiment te Haarlem. Bij hertrouwen kommies belastingen, bij overlijden landbouwer.
3. Johannes Matthijssen, geboren 5-11-1789 in Haarlem, gedoopt 11-11-1789.
4. Gezina Matthijssen, geboren 9-8-1794 in Haarlem, gedoopt 31-8-1794.
5. Hendrik Matthijssen, geboren 12-8-1798 in Haarlem, gedoopt 15-8-1798, overleden 13-2-1873 in Anloo. Korenmolenaar.
Gehuwd 25-4-1833 in Anloo met Aaltien Heideman, geboren 2-5-1809 in Anloo, gedoopt 7-5-1809, overleden 22-2-1848 in Anloo, dochter van Klaas Jans Heideman en Zwaantje Hendriks.
6. Albertus Matthijssen, geboren 23-1-1802 in Haarlem, gedoopt 3-2-1802, overleden 9-6-1857 in Schoten (bij Haarlem). Employ bij de hoofdinspecteur van het middelbaar en lager onderwijs.
Voor De Wilde zie Beknopte parenteel van Jan de Wilde en Jeanette de Ligny (Ted Brouwer).

Gehuwd (1) 6-5-1829 in Haarlem met Anna de Wilde, geboren 22-7-1800 in Harderwijk, gedoopt 3-8-1800, overleden 24-11-1836 in Haarlem, dochter van Hermanus de Wilde en Catharina Margaretha van Dasselaar.
Gehuwd (2) 18-4-1838 in Haarlem met Catharina Hermanna de Wilde, geboren 10-4-1811 in Harderwijk, gedoopt 18-4-1811, overleden 24-10-1862 in Haarlem, dochter van Hermanus de Wilde en Catharina Margaretha van Dasselaar.
Dispensatie verleend bij het huwelijk door koning Willem II.
 
VIIb  Albertje Wolters, geboren 1766 in Peize, overleden 1-12-1840 in Zuidhorn, dochter van Wolter Wolters (zie VIb) en Geugien Martinus Kransen.
Gehuwd 10-5-1789 in Haren met Jan Jacobs Boddeveld, geboren 1756 in Paterswolde, in de Venne, gedoopt Eelde 28-11-1756, overleden 5-2-1830 in Zuidhorn, zoon van Jacob Jans Boddeveld en Hillegje Jans.
Huwelijk: Jan Jacobs van Paterwolde en Albertjen Wolters van Peize.
Albertien Wolters wordt in 1808 genoemd bij de erfgenamen van Grietje Wolters in Peize.
In Zuidhorn als Bodeveld.
Albertje Wolters is bij overlijden vroedvrouw. Jan Jacobs Boddeveld bij overlijden als Bredeveld (genlias).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegien Jans Boddeveld, geboren 1790 in Onnen, gedoopt 1-8-1790.
2. Geugien Boddeveld, geboren 1791 in Haren, gedoopt 27-11-1791, overleden 25-12-1877 in Groningen.
Gehuwd 26-3-1815 in Haren met Jacob Abels Venema, geboren 1793 in Zuidlaarderveen, overleden 10-12-1848 in Helpman, Haren, zoon van Abel Lucas Venema en Aaltje Roelfs Zwiers.
3. Hillegien Jans Boddeveld, geboren 1793 in Haren, gedoopt 17-11-1793, overleden 15-6-1871 in Zuidhorn.
Gehuwd (1) 7-5-1815 in Haren met Derk Heuving, geboren 1795, overleden 23-8-1821 in Haren, zoon van Lammert Roelofs Heuving en Jantien Derks Holthuis.
Gehuwd (2) 23-12-1826 in Haren met Jan Jurjens Hofman, geboren 10-12-1797 in Veendam, overleden 23-1-1869 in Zuidhorn, zoon van Jurjen Jans Hofman en Anna Zelhuisen.
4. Grietje Jans Boddeveld, geboren 1796 in Haren, gedoopt 17-1-1796.
5. Jakob Jans Bodeveld, geboren 1798 in Haren, gedoopt 26-8-1798, overleden 17-12-1866 in Groningen.
Gehuwd (1) 24-1-1823 in Zuidhorn met Sijtske Geerts Brongers, geboren 31-10-1796 in Zuidhorn, gedoopt 13-11-1796, overleden in Noordhorn, Zuidhorn, dochter van Geert Jans Brongers en Trijntje Hindriks.
Gehuwd (2) 21-3-1833 in Zuidhorn met Metje Klazens Oosterhuis, geboren 1797 in Noordhorn, overleden 3-1-1874 in Groningen, dochter van Klaas Meints Oosterhuis en Franktje Jans.
6. Wolter Jans Bodeveld, geboren 1801 in Haren, gedoopt 11-1-1801, overleden 9-9-1878 in Zuidhorn.
Gehuwd 19-5-1825 in Zuidhorn met Aaltje Helmholt, geboren 1801 in Lagemeeden, gedoopt Oostwold (Leek) 12-4-1801, overleden 9-2-1883 in Zuidhorn, dochter van Andries Louwes Helmholt en Grietje Aljes.
 
VIIc  Martinus Wolters, geboren 25-6-1771 in Peize, gedoopt 30-6-1771, overleden 20-9-1848 in Rolde, zoon van Wolter Wolters (zie VIb) en Geugien Martinus Kransen.
Gehuwd 3-1802 in Westerbork met Aaltje Jans Timmer, geboren 9-3-1778 in Westerbork, gedoopt 15-3-1778, overleden 30-1-1843 in Rolde, dochter van Jan Roelofs Timmer en Hendrikje Ebbinge, zie genealogie Ebbinge.
Huwelijksafkondiging: Martinus Wolters en Aaltien Jans (drenlias: intekendatum niet volledig).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Wolters, geboren 26-3-1804 in Oudemolen, gedoopt Vries 2-4-1804, overleden 23-3-1867 in Laaghalen, Beilen, woonplaats Westerbork.
2. Hinderkien Wolters, geboren 1805 in Oudemolen, gedoopt Vries 8-12-1805, overleden 22-1-1861 in Borger.
3. Marchien Wolters, geboren 1810 in Rolde, gedoopt 14-10-1810, overleden 16-5-1860 in Rolde.
 
VIId  Anna Gesiena Wolthers, geboren 1742 in Vries, gedoopt 21-10-1742, overleden 11-5-1815 in Eelde, dochter van Harm Jan Wolthers (zie VIf) en Anna Christina Ketel.
Overleden op 73, 55 jaar, wed. van Albert Groenenberg, brouwer, ovl. te Groningen, ouders Harm Jans Wolters en Anna Christina Ketel, overleden te Vries. Aangifte door schoonzoon Jan Albert Eldert, wever, en Lucas Jans Nienhuis, wever, nabuur.
De leeftijd moet te jong zijn.

Gehuwd 3-1-1779 in Vries met Arnoldus van Groenenberg, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 29-9-1734, overleden in Groningen, zoon van Egbertus van Groenenberg en Zwaantje Selhuizen, eerder getrouwd 3-3-1762 in Groningen met Elisabeth Oortwijn, geboren 1733 in Vries, gedoopt 6-9-1733, overleden 1775 in Groningen, begraven 14-5-1775, dochter van Lambert Oortwijn en Megtelina Geertruida Dassen.
Huwelijksafkondiging in Groningen 12-12-1778: Arnoldus van Groenenbergh van Groningen en Anna Gesina Wolthers van Vries, getrouwd 3-1-1779 te Vries, ds. Willinge, Pred. te Gieten. Hiervan adtestatie gepasseert.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Christina van Groenenberg (zie VIIIa), geboren 12-4-1780 in Groningen, gedoopt 12-4-1780, overleden 5-9-1853 in Peize.
2. Gesina Groenberg (zie VIIIb), geboren 1782 in Groningen, gedoopt 15-5-1782, overleden 13-12-1844 in Eelde.
 

Generatie VIII

VIIIa  Anna Christina van Groenenberg, geboren 12-4-1780 in Groningen, gedoopt 12-4-1780, overleden 5-9-1853 in Peize, dochter van Arnoldus van Groenenberg en Anna Gesiena Wolthers (zie VIId).
Gehuwd (1) 26-4-1807 in Rolde met Jan Engberts, geboren 16-11-1778 in Peize, gedoopt 6-12-1778, overleden 18-8-1827 in Peize, zoon van Jan Engberts en Anna Alberts, zie genealogie Engberts (1).
Huwelijk: Jan Engberts van Peize en Anna Christina van Groenenberg, van Groningen. Ook afkondiging in Assen.
Gehuwd (2) 17-2-1836 in Peize met Popke Barelds Bakker, geboren 20-9-1777 in Peize, gedoopt 21-9-1777, overleden 8-8-1841 in Peize, zoon van Bareld Barelds Bakker en Zwaantien Roelfs, zie genealogie Bakker (2), eerder getrouwd 1-7-1810 in Peize met Hinderkien Jans Talens, geboren 1769 in Peize, overleden 15-12-1812 in Peize, dochter van Jan Arends Talens en Hillechien Alberts, zie genealogie Talens.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Anna Gezina Engberts, geboren 23-5-1808 in Peize, gedoopt 29-5-1808, overleden 19-6-1871 in Norg. Doopnaam Anna Gezina, bij overlijden als Anna Engberts, dochter van Jan Engberts, geboren Peize 23-5-1808.
2. Anna Engberts, geboren 1810 in Eelde, gedoopt 11-11-1810, overleden 26-12-1812 in Paterswolde.
3. Arnoldus Engberts, geboren 3-4-1816 in Paterswolde, overleden 1-1-1851 in Peize.
 
VIIIb  Gesina Groenberg, geboren 1782 in Groningen, gedoopt 15-5-1782, overleden 13-12-1844 in Eelde, dochter van Arnoldus van Groenenberg en Anna Gesiena Wolthers (zie VIId).
Gehuwd 10-9-1809 in Eelde met Jan Alberts Elders, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 9-4-1786, overleden 28-7-1859 in Eelde, zoon van Albert Jans Elders en Geesje Roelfs.
Huwelijk: Jan Alberts en Gesina van Groenberg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Jans Elders, geboren 1810 in Eelde, gedoopt 5-8-1810, overleden 18-10-1853 in Hemmen, Haren.
Gehuwd 16-3-1833 in Haren met Grietje Lenses Holtman, geboren 14-11-1804 in Haren, gedoopt 2-12-1804, overleden 4-7-1866 in Hemmen, Haren, dochter van Lens Berends Holtman en Jaapkien Hindriks.
2. Aaltien Elders, geboren 22-1-1815 in Eelde, overleden 15-1-1864 in Eelde.
 

Index
Genealogie Wolthers