U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Ebbinge

Generatie I

Ia  Harmen Ebbinge, geboren 1560, overleden 1640 in Peize (na 1636).
Harmen Ebbinge met zijn kinderen is in 1630 eigenaar van een erf in Peize, dat in de grondschatting wordt gesteld op twee volle plaatsen. Er wonen 9 personen in het huis (impost op het gemaal). De plaats in de lijst komt overeen met de plaats waar ook later de ettenfamilie Ebbinge wordt vermeld, in 1832 zijn de erven Roelof Gelmers eigenaren.
Herman Ebbinge is Ette Noordenveld 1613-1636.
Kinderen:
1. Barelt Ebbinge (zie IIa), geboren 1590.
 

Generatie II

IIa  Barelt Ebbinge, geboren 1590, zoon van Harmen Ebbinge (zie Ia).
Ette Noordenveld 1650-1665. Zie ook Genealogie Snethlage in Ned. Patriciaat 63. In 1665 wordt hij opgevolgd door Dubbelt Willinge.
Etten met de naam Ebbinge omstreeks deze periode:
Herman Ebbinge 1613-1636
Barelt Ebbinge 1650-1665 (opgevolgd door Dubbelt Willinge)
Steven Ebbinge 1667-1669
Frerick Ebbinge 1669-1674

Gehuwd met Jansje Wichers Schuiringe.
Kinderen deels speculatief. De vermelde leeftijden zijn indicaties. Eerder zijn de hier opgevoerde kinderen Barelt en Marchien Ebbinge geplaatst als kinderen van zoon Wicher Ebbinge, maar aannemelijker is dat Barelt Ebbinge een broer is van Trijntje en Wicher Ebbinge omdat kinderen van beiden erven van de Wicher Ebbinge die in 1725 overlijdt (zoon van Barelt Ebbinge).

In 1636 worden Harmen Ebbinge en zijn zoon Barelt Ebbinge en consorten aangeklaagd wegens het wegnemen van hopstaken.
Barelt Ebbinge wordt vermeld in de Grondschatting 1646 en 1654 met 5/4 waardeel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Ebbinge (zie IIIa).
2. Wicher Ebbinge (zie IIIb), geboren 1620.
3. Wemeltien Ebbinge (zie IIIc), geboren 1630, overleden 1712 in Peize, begraven 31-12-1712.
4. Barelt Ebbinge (zie IIId), geboren 1635, overleden 1698 in Peize, begraven 13-9-1698.
5. Harmen Ebbinge (zie IIIe), geboren 1640, overleden 1711 in Peize, begraven 16-10-1711.
6. Frerik Ebbinge, overleden 1650 in Peize (voor 1653). Frerik Ebbinge wordt genoemd als overleden broer van Trijntje Ebbinge in het proces voor de Etstoel vanwege de erfenis van haar eerste echtgenoot Abel Bavinge.
7. Marchien Ebbinge (zie IIIf), geboren 1645.
 

Generatie III

IIIa  Trijntje Ebbinge, dochter van Barelt Ebbinge (zie IIa) en Jansje Wichers Schuiringe.
Gehuwd (1) 26-8-1644 in Peize (huwelijkscontract) met Abel Bavinge, overleden 1650 in Peize (tussen 1646 en 1654), zoon van NN Bavinge, zie genealogie Baving, eerder getrouwd met Jantje Grevinge.
In 1654 wordt een zaak voor de Etsoel aangespannen door Albert Allershoff en consorten als mombers over de zoon van wijlen Abel Bavinck en wijlen Jantjen Grevinge tegen Johannes Sneetlage, predikant te Peize wegens zijn tegenwoordige huisvrouw Trijntjen Ebbinge over de erfenis van Abel Bavinck. De zoon zou universeel erfgenaam zijn van zijn vader, maar de verweerder beroept zich op het huwelijkscontract tussen Abel Bavinck en Trijntjen Ebbinge, waaruit zou blijken dat zij mede-erfgename is. In een vervolgzaak in 1657 wordt de zoon vermeld als Jan Abels en als datum van het huwelijkscontract 26-8-1644. Er is sprake van een moltpacht geschonken door Barelt Ebbinge en de erfenis van Frerijck Ebbinge, broer van Trijntje Ebbinge.
Gehuwd (2) 1653 in Peize met Johannes Snetlage, geboren 21-2-1609 in Tecklenburg, overleden 21-12-1672 in Peize, zie genealogie Snetlage, eerder getrouwd met NN NN, overleden 1652 in Peize.
In 1728 eist richter Ludolphus Helperi van Farmsum een deel van de erfenis van Wicher Ebbinge. Zijn overleden vrouw was een dochter van dominee Samuel Sneetlage en dus een nazaat van Trijntje Ebbinge. De aangeklaagde is Frerik Ebbinge. Het gaat vermoedelijk om Wicher, zoon van Barelt Ebbinge en NN Spolts, die in 1725 wordt begraven en waarvan in 1727 het aantal van 14 erfgenamen wordt vermeld, waarvan 2 in het Gorecht.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Margaretha Snetlage, geboren 1653, overleden 1707 in Peize, begraven 15-7-1707, zie genealogie Snetlage.
2. Wemeltien Snetlage, zie genealogie Snetlage.
3. Wilhelmus Snetlage, geboren 1654 in Peize, overleden 1731 in Westerbork, zie genealogie Snetlage.
4. Samuel Snetlage, geboren 14-7-1666 in Peize, overleden 10-3-1690 in Peize, begraven 21-3-1690. Gegevens uit Ned. Patriciaat 1977, Snethlage. Predikant van Peize 1684.
Diaconieboek Peize, ontvangsten voor de armen 21-3-1690: Doe onse Pastoer begraven is in dat becken geweest 5 gld. 11 st. 7 d.
De opvolger van Samuel Snetlage als predikant van Peize is Hieronijmus Thermoij, die trouwt met zijn weduwe en wordt beroepen naar Farmsum in 1709.
Op 30-11-1728 eist Ludolphus Helperi, richter te Farmsum voor zich en als voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Catharina Euphemia Sneetlage, dochter van dominee Samuel Sneetlage zijn deel van de erfenis van Wicher Ebbinge op grond van het recht van representatie volgens huwelijkscontract van de ouders.
Deze eis wordt uiteindelijk na twee jaar afgewezen.

Lidmatenlijst Farmsum 1721:
22. De E. Ludolphus Helperi Redger van Farmsum en desselfs huijsvrouwe
23. Catharina Euphemia Sneetlage (obijt 1728)

Gehuwd met Johanna Hebelia Halfwassenius, overleden 1729 in Farmsum, begraven 22-3-1729, hertrouwd 17-10-1697 met Hieronijmus Thermoij.
 
IIIb  Wicher Ebbinge, geboren 1620, zoon van Barelt Ebbinge (zie IIa) en Jansje Wichers Schuiringe.
Gehuwd met Roelfien Willems, overleden 1700 in Peize, begraven 21-12-1700, dochter van Willem NN.
Wicher Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1672 met 3 paarden, waar in 1691-1694 Frerick Ebbinge wordt vermeld.
Op 29-4-1699 geeft Frerick Ebbinge van Peize aan dat zijn moeder van haar overleden zuster Jantien Willems een plaatsje met enige landerijen heeft geërfd, na aftrek van schulden begroot op 1300 gld.
Op 21-12-1700 wordt Roelfien Willems begraven, in het bekken 6 gld. 16 st. 6 d.
Op 25-12-1700 betaalt Fredrick Ebbinge voor het laken over zijn moeder Roelfien Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Ebbinge (zie IVa), geboren 1650 in Peize, overleden 1730 in Peize (na 1724).
2. Jantien Ebbinge, overleden 1699 in Peize, begraven 10-1-1699. Bij de begrafenis wordt 6 gld. 5 st. 1 d. in het bekken gedaan. Frerick Ebbinge betaalt voor het laken over Jantien Ebbinge. Zij kan ook de weduwe zijn van Hindrik Ebbinge, in 1672 vermeld in het Haardstedenregister van Peize.
 
IIIc  Wemeltien Ebbinge, geboren 1630, overleden 1712 in Peize, begraven 31-12-1712, dochter van Barelt Ebbinge (zie IIa) en Jansje Wichers Schuiringe.
Op 8-9-1711 wordt Wemeltien Ebbinge begraven, in het bekken 6 gld. 19 st. 7 p. Harmen Ebbinge wordt 8 dagen later begraven, in het bekken 8 gld. 10 st. 13 p. Er wordt 24-10-1711 betaald voor het laken over Harmen Ebbinge en zijn dochter. Echter deze Wemeltien Ebbinge moet omstreeks of voor 1640 zijn geboren omdat haar zoon Roelof Luinge reeds in 1687 trouwt. Harmen Ebbinge lijkt dan te jong als vader.
Op 31-12-1712 wordt de weduwe van Reinder Wolters begraven, in het bekken 6 gld. 6 st. 1 p. en wordt betaald voor het laken.
Aanname dat dit deze Wemeltien Ebbinge is. De Wemeltien Ebbinge die in 1711 is overleden is dan wel de dochter van Harmen Ebbinge.
Zie ook bij Frerik Ebbinge. In de kwartierstaat Van Batenburg in het Kwartierstatenboek I van Gen. Ver. Prometeus Delft worden Wicher Ebbinge en Wemeltien Willem Willinge genoemd als ouders van Frerik Ebbinge, waarvan de zoon Jan Ebbinge ette is van 1725-1752.

Gehuwd (1) met Reinder Wolters, geboren 1615, overleden 1680, zoon van Wolter Allerts en Catharina Luinge, zie genealogie Wolthers, eerder getrouwd met NN NN.
Opvallend is dat Wemeltien Ebbinge vrijwel steeds onder eigen naam wordt vermeld. Wemeltien Ebbinge betaalt vanaf 1689 en mogelijk al eerder rente over een kapitaal van 250 gld. geleend uit de armenkas dat in 1694 samen met Roelef Luinge wordt afgelost (Hervormde Gemeente Peize inv. 58).
Daarna betaalt zij vele jaren een rentebedrag van 1 gld. 17 st., dat na haar overlijden door zoon Roelof Luinge wordt betaald.
In 1708 is er een zaak voor de Etstoel tussen Henrica Kiers, weduwe van de scholts Wolter Allerts en haar kinderen tegen de verwalter Roelof Luinge neffens Wemeltien Ebbinge, laatst weduwe van Roelof Land en haar zoon Roelof Luinge Noort en haar dochter, blijkbaar uit een eerder huwelijk. Wemeltien Ebbinge en Roelof Luinge lijken te wonen waar in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 weduwe Reinder Wolters wordt vermeld en waar later de kleinzoon van Roelof, ook Roelof Luinge Noord geheten, woont. Reinder Wolters is mogelijk evenals Allert Wolters een zoon van Wolter Allerts en Catharina Luinge. Roelof Luinge zou dan vernoemd kunnen zijn naar de vader van Catarina Luinge.
Op 7-12-1694 lossen Wemeltien Ebbinge en Roelof Luinge 250 gulden af van een lening van de diaconie.
Uit Drentse Rechtsbronnen, Willekeuren etc. door J. Heringa cs, p. 167, met als bronvermelding afschrift Collectie Oldenhuis Gratama nr. 511: In 1708 bij de verkoop van een gedeelte van de Hiddinge en Woldse Slag is Roelof Luinge Noort een van de ondertekenaars als volmacht van de kluftgenoten. Bij de eigenaren zijn o.a. schults Allert Reinder Wolthers en Jan Schuiringe cs. en de verwalter schults cs.
Archief Overcingel:
481 Akte van overdracht door Roelof Luinge Noord, namens zichzelf, zijn zuster Trijntje Luinge en zijn kinderen aan Hindericus Homan en Lucas Homan en diens vrouw Lammegien Homan van een stuk hooiland in het Peizer Oosterbroek genaamd de Beelde, 1720; met in dorso akte van overdracht van de helft van dit land aan Jan Jansen en zijn vrouw Jantien Jansen, 1721.
Mogelijk heeft hij met de opbrengst de nog uitstaande lening van de diaconie afgelost.

Gehuwd (2) 1675 in Peize (of eerder) met Roelof Land, overleden 1685 in Peize (1685 of iets eerder), zoon van Barelt Land en Martjen Roelofs, zie genealogie Land (1), eerder getrouwd met Abeltien Doens, dochter van Doe Arens, zie genealogie ~Doe Arens.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelof Luinge, overleden 1726 in Peize, begraven 21-11-1726, zie genealogie Luinge (1).
2. Trijntje Luinge.
 
IIId  Barelt Ebbinge, geboren 1635, overleden 1698 in Peize, begraven 13-9-1698, zoon van Barelt Ebbinge (zie IIa) en Jansje Wichers Schuiringe.
Gehuwd 1665 in Peize (voor 1670) met NN Spolts, dochter van Otto Spolts en Barber Willems.
Barelt Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1672 en in 1691-1694 met 3 paarden.
Op 13-9-1698 wordt Barelt Ebbinge begraven, in het bekken 6 gld. 17 st.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wicher Ebbinge, overleden 1725 in Peize, begraven 25-8-1725. Volgens het huwelijkscontract tussen Bernier Reinders Cluivinge en Jantien Spolts in 1670 is Barelt Ebbinge een zwager van Jantien Spolts, dochter van Otto Spolts en Barber Willems. Bij het huwelijkscontract van zoon Otto Cluiving met Jeichien Homan in 1703 is Wicher Ebbinge een neef van Otto Cluiving. Bij het afsluiten van het huwelijkscontract van Reinder Cluiving in 1713 is hij niet aanwezig.

Wicher Ebbinge is boekhouder van de armenkas van de Diakonie van Peize in 1697.
Op 25-8-1725 wordt Wicher Ebbinge begraven, in het bekken 10 gld. 13 st. 4 d. Reinder Luinge betaalt voor het laken.

In 1727 betaalt Ette Barelt Homan te Eext vanwege de erfenis van Wigger Ebbinge te Peize voor hem en nog 13 erfgenamen, waarvan 2 in het Gorecht, de 40ste penning over 2800 gld (Barelt Homan was getrouwd met Hilletje Cluiving, dochter van Jantje Spolts en dus een nicht van Wicher Ebbinge).
Andere neven en nichten (niet vermeld) die mogelijk in aanmerking komen zijn van de Spolts kant Otto en Reinder Cluiving, Grietje Cluiving (overleden) of haar kinderen bij Jan Baving, verder van de Ebbinge kant Marchien en Jantje Schuiringe, dochters van Marchien Ebbinge (Barelt Ebbinge was als broer aanwezig bij haar huwelijk met Barelt Schuiringe en later hoofdmomber over haar dochters), Frerik Ebbinge, zoon van Wicher Ebbinge, kinderen of kleinkinderen van Trijntje Ebbinge en Johannes Snethlage, waaronder in elk geval Wilhelmus Snethlage, die dan nog in leven is en mogelijk ook Wemeltien Snethlage of haar kinderen, die indien nog in leven waarschijnlijk in Haren wonen en mogelijk zijn bedoeld met de 2 erfgenamen uit het Gorecht. Verder mogelijk ook Roelof Luinge Noord, die een zoon is van Reinder Wolters en Wemeltien Ebbinge en in 1725 nog in leven is (Reinder Luinge is zijn zoon) Er zijn nog meer mogelijke neven of nichten of hun kinderen, waarvoor mogelijk niet steeds het recht van reperesentatie geldt zoals blijkt uit de volgende rechtszaak:
In 1728 eist richter Ludolphus Helperi van Farmsum een deel van de erfenis van Wicher Ebbinge. Zijn (in 1728) overleden vrouw was een dochter van dominee Samuel Sneetlage, en vanwege het recht van representatie medegerechtigd tot de erfenis van Wicher Ebbinge. De aangeklaagde is Frerik Ebbinge. Volgens de verweerder voldeed het huwelijkscontract (van Samuel Snethlage en zijn echtgenote) niet aan de eisen. De eis wordt afgewezen.
 
IIIe  Harmen Ebbinge, geboren 1640, overleden 1711 in Peize, begraven 16-10-1711, zoon van Barelt Ebbinge (zie IIa) en Jansje Wichers Schuiringe.
Harmen Ebbinge wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1672 en 1691-1694. In 1742 woont waarschijnlijk op dezelfde plaats weduwe Bareld Ebbinge en later kinderen van Bareld Ebbinge. Weduwe Bareld Ebbinge bewoont dan een schuur met aangebouwde keuken die eerder hoorde bij een ander huis, vermoedelijk huis nummer 20 in 1812, dan bewoond door weduwe Gerard Kosters en gelegen aan de westzijde van de Kerkstraat. Het huis van de Ebbinges, dat vermoedelijk hier achter heeft gestaan, is dan al afgebroken (nummer 21 wordt in 1812 overgeslagen).
Hij is vermoedelijk de Harmen Ebbinge die van 1688 - 1692 een lening heeft bij de armenkas en in 1701 boekhouder is.
Er wordt op 24-10-1711 betaald voor het laken over Harmen Ebbinge en zijn dochter. Dit is mogelijk Wemeltien Ebbinge die op 8-9-1711, een week voor Harmen Ebbinge wordt begraven, in het bekken 6 gld. 19 st. Bij de begrafenis van Harmen Ebbinge wordt 8 gld. 10 st. in het bekken gedaan.
In 1715 zijn de e. Bartelt en Freek Ebbinge mombers over de kinderen van salige Harm (of Jan) Ebbinge. Zij betalen dan rente aan de diaconie (Hervormde Kerk Peize inv. 59). Mogelijk zijn dit resp. een broer en een zoon van Wicher Ebbinge.
In 1732 geven Barelt Ebbing, Grietje Ebbinge, Jeichje Ebbinge en Jantje Ebbinge, wed. van Barelt Conraads de erfenis aan van Roelofje Ebbinge. Zij was getrouwd met Berent Lohuis tot Groningen. De erfenis, bestaande uit enig vastgoed te Peize bedraagt 1400 gld. Apart geeft Jantje Ebbinge, wed. Barelt Conraads nog op de erfenis van haar zoontje Harmen Barelts van 200 gld.
Kinderen:
1. Bareld Ebbinge (zie IVb), geboren 1680, overleden 1738 in Peize, begraven 22-5-1738.
2. Grietje Ebbinge, geboren 1685.
3. Jeichje Ebbinge, geboren 1690.
4. Jantje Ebbinge (zie IVc), overleden 1765 in Peize, begraven 6-11-1765.
5. Roelofje Ebbinge, overleden 1732 in Groningen.
Gehuwd (1) 13-9-1722 in Peize met Hilbrand Staal, zoon van Hindrik Staal en Marchien Kruimans, zie genealogie Staal (1), eerder getrouwd 11-9-1701 in Peize met Roelfien Garbrands, overleden 1721 in Peize, begraven 7-3-1721.
Huwelijk: Hijlbrant Stael en Roelefijn Ebbenge, in het bekken 3 gld.
Gehuwd (2) 28-4-1727 in Groningen met Berend Lohuis.
Huwelijk: Berent Lohuijs, commissaris der trekschuiten buiten de A poort, van Eemsbuijren en Roelefjen Ebbinge van Peize, weduwe Hillebrand Staal.
 
IIIf  Marchien Ebbinge, geboren 1645, dochter van Barelt Ebbinge (zie IIa) en Jansje Wichers Schuiringe.
Gehuwd 19-5-1666 in Groningen (afkondiging) met Barelt Schuiringe, geboren 1645 in Groningen, gedoopt 19-6-1645, overleden 1704 in Peize, zoon van Jan Schuiringe en Geertruid Harmens, zie genealogie Schuiringe (2), hertrouwd 1676 in Peize (of eerder) met Abeltjen Ebbinge, dochter van Steven Ebbinge en Lummechjen Wolters, zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijksafkondiging in Groningen: Barelt Schuirinck, waervoor Hindrick Peppinck als neve en Marrigien Ebbinge van Peis, waervoor Barelt Ebbinge als broeder.
In 1687 verzoekt Barelt Schuiringe aan de Etstoel om de mombers over zijn beide dochters bij zijn eerste vrouw Marchien Ebbinge van hun taak te ontheffen en zelf hun administratie te laten doen. De dochters zijn 21 en 20 jaar oud. Na de mombers gehoord te hebben beslist de Etstoel om aan de beide vorige mombers Barelt Ebbinge en Jan Schuiringe toe te voegen Barelt Schuiringe en Frerik Ebbinge.
In 1696 procederen Marchien en Jantje Schuiringe, inmiddels meerderjarig en vertegenwoordigd door hun vader Barelt Schuiringe tegen hun vroegere hoofdmomber Barelt Ebbinge vanwege het beheer over hun goederen waaronder een halve plaats in Roden.
In 1742 wordt weduwe Roelof Schuringe (Jantje Schuiringe) genoemd als eigenares van het huis van Roelof Schuiringe of Haange in 1646, dus van haar schoonvader Jan Schuiringe Haange en van het huis van Barteld Schuiringe en broeder Jan Schuiringe in 1646, dat in 1742 wordt verhuurd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Schuiringe, geboren 1667 in Peize, overleden 1704 in Peize, begraven juli/augustus 1704, zie genealogie Schuiringe (2).
2. Jantje Schuiringe, geboren 1668 in Peize, overleden 1754 in Peize, begraven 19-7-1754, zie genealogie Schuiringe (2).
 

Generatie IV

IVa  Frerik Ebbinge, geboren 1650 in Peize, overleden 1730 in Peize (na 1724), zoon van Wicher Ebbinge (zie IIIb) en Roelfien Willems.
Gehuwd met Gesien Hiddinge, overleden 1724 in Peize, begraven 20-3-1724, dochter van Jan Hiddinge en Jantien Schuiringe.
Bij het begraven van Gesien, vrouw van Freek Ebbinge wordt 9 gld. 7 st. 1 d. in het bekken gedaan. Op 2-4-1724 betaalt Freek Ebbinge voor het laken over zijn vrouw.
In 1742 (OSA 858 Nieuwe Huizen) is sprake van Ette J. Ebbinge en broeder.
Drents Archief, Archief Ebbinge:
2 Akte van verkoop door Harmen Ebbinge voor hemzelf en als gemachtigde van Wicher Ebbinge en de secretaris L. Nijsingh aan Frederick Ebbinge en zijn vrouw Geesin Hiddinge van een kamp genaamd de Oosterkamp, ten westen van de es, en een stukje land bij de Wiehorst (onder Peize), 1702.
8 Akte van verkoop door Marten Blokbarger en zijn vrouw Albertyn Stevens te Peize aan de ette J. Ebbinge en zijn vrouw Harmanna Tabingh voor de ene helft en aan Wicher Ebbinge en Albertyn Ebbinge voor de andere helft van hun huis, hof en hoppeland (onder Peize), 1737. De kwartierstaat Van Batenburg in het Kwartierstatenboek I van de Gen. Ver. Prometeus Delft vermeldt (zoon) Jan Ebbinge verm. geboren Peize 1678, ouders Frederik Ebbinge en Grietje Hidding en grootouders Wicher Ebbinge en Wemeltien Willem Willinge.
In het Drents Genealogisch Jaarboek 2003, p.230 staat een verhaal over familiiewapens op zegels van o.a. Ebbinge, die door Jan Buisman Ebbinge, achterkleinzoon van de gelijknamige Jan Buisman Ebbinge, die weer een achterkleinzoon is van de predikant Lambertus Ebbinge, aan het Drents Archief zijn geschonken. Het familiewapen heeft de vorm van een hakenkruis (swastika) en komt al in de 18de eeuw voor.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Ebbinge (zie Va), geboren 1690 in Peize (ongeveer 1690?), overleden 1760 in Peize, begraven in de kerk.
2. Wicher Ebbinge, overleden 1774 in Peize, begraven in de kerk 13-12-1774. In 1764 schenkt Wigcher Ebbinge aan zijn neef de Ette F. Ebbinge 1/4 portie van "de plaatse tot Peijse so tans door de comparant neffens sijn Edels zusteren wordt bewoondt en gebruikt". De plaats doet in de grondschatting ruim 12 gld., een zeer hoog bedrag.
3. Albertien Ebbinge, overleden 1769 in Peize, begraven in de kerk 23-3-1769. Op 23-3-1769 wordt Albertien Ebbinge in de kerk van Peize bijgezet. De ontvangsten in het bekken bedragen ruim 13 gld. Ette (Frederikus) Ebbinge betaalt voor het laken.
 
IVb  Bareld Ebbinge, geboren 1680, overleden 1738 in Peize, begraven 22-5-1738, zoon van Harmen Ebbinge (zie IIIe).
Gehuwd 26-3-1708 in Peize met Grietien Jannes, geboren 3-8-1686 in Westerbork, gedoopt 8-8-1686, overleden 1758 in Peize (tussen 1754 en 1759), dochter van Jannes Joesten en Aaltien Hindriks Altinge.
Huwelijk Peize 26-3-1708 Barelt Ebbinge en Grietien Jannes, in het bekken 5 gld. 13 st. Ook afkondiging in Westerbork op 11-3-1708, Barelt Ebbinge van Peize en Grietje Joannis van Bork, getrouwd te Peize.
Grietien bij de doop als dochter van Jannes Timmerman. Bij de doop van zuster Heltien wordt als vader vermeld Jannes Joestens timmerman.
22-5-1738 wordt Baarelt Ebbinge begraven, in het bekken 5 gld. 17 st. 4 d. Zijn weduwe betaalt voor het laken. In het Haardstedenregister van Peize 1742 staat hij nog vermeld met 2 paarden, in 1754 zijn weduwe, maar in het Register van Nieuwe Huizen (waarin ook bestaande huizen) wordt in de eerste lijst van 1742 al wed. Bareld Ebbinge vermeld.
Op 16-2-1759 wordt de wed. Grietijn Ebbinge begraven. Op 19-6-1759 betaalt Joest Ebbinge voor het laken.
In het Haardstedenregister 1764 wordt vermeld Joest Ebbinge, in 1774 Joest en A. Ebbinge, in 1784 en 1794 Albert Ebbinge, daarna Jannes Ebbinge (zoon van Doe Ebbinge).
Op 29-12-1754 verkopen Grietje Jans, weduwe van Barelt Ebbinge en haar zoons Doe, Joest en Barelt Ebbinge, mede caverende voor Jannes, Hindrik, Wichger en Albert Ebbinge 2 matten hooiland aan de schulte J. Willinge (Schultengerechten Peize inv. 249, ingeschreven 1756). In 1759 verkopen Jannes, Doe, Hindrik, Joest, Barelt, Albert en Wigcher Ebbinge, erfgenamen van hun vader Barelt Ebbinge en Grietje Willems verschillende goederen. Het huis met hof wordt aangekocht door mede-erfgenaam Joest Ebbinge. Jannes Ebbinge woont dan in Groningen. Wigger Ebbinge is schoolmeester in Kropswolde (Schultengerechten Peize inv. 248, ingeschreven 1761).
Hier ontbreekt zoon Harm in Westerbork, waarvan de kinderen later wel worden genoemd in de volgende akte, samen met kinderen van Doe Ebbinge en dochter Grietje van Wicher Ebbinge.
In 1777 schenkt Joest Ebbinge zijn vierde deel van de ouderlijke goederen aan zijn broer Albert Ebbinge.
Drents archief, archief Ebbinge:
13 Akte van verkoop door Jan Roelofs, Jannes Harms, Hindrik Harms van Westerbork, mede als gemachtigde van Jan Harms en van Grietien Harms Ebbinge van Drouwen, Hindrik Jansen van Westerbork, Willem van Zalen namens zijn vrouw Grietje Ebbingen van Weiwerd, Lambert Ebbinge van Eelde en Jannes Ebbinge van Peize aan Bartelt Ebbinge te Westervelde van een half hooiland in Broekenweeren (onder Peize), 1799.
Ook verkopen zij in 1799 het huis waar Albert Ebbinge gewoond heeft aan Jannes Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Ebbinge (zie Vb).
2. Jannes Ebbinge, overleden 1772 in Groningen.
Gehuwd 17-11-1739 in Groningen met Annegjen Hindriks, geboren in Eelde?, overleden 1778 in Groningen, dochter van Hindrik Roelfs.
Huwelijk: Jannes Ebbinge van Peize en Annegjen Hindricks van Eelde, p.q. Hindrick Roelfs als vader.
Verhuur van lijklakens Groningen 6-4-1772: Jannes Ebbing, heeft gewoond buiten Dra poort, Annigin Hinderks zijn nagelaten huisvrouw.
Breukdodenboek Groningen 13-3-1778: Annegien Hindriks, wed. van Jannes Ebbing, buiten A poort.
3. Doe Ebbinge (zie Vc), geboren in Peize.
4. Hindrik Ebbinge (zie Vd).
5. Joest Ebbinge, overleden 1778 in Peize, begraven 24-2-1778. Op 24-2-1778 wordt Joest Ebbinge begraven. Albert Ebbinge betaalt voor het laken over zijn broer Joest Ebbinge.
6. Barelt Ebbinge, overleden 1771 in Peize, begraven 11-16-1771. Op 11-16-1771 wordt Baerelt Ebbinge begraven, Joest Ebbinge betaalt voor het laken.
7. Albert Ebbinge, overleden 1797 in Peize, begraven 4-12-1797. Op 4-12-1797 wordt Albert Ebbinge begraven, in het bekken bijna 4 gld. J. Ebbinge betaalt voor het laken over Albert Ebbinge. Dit zal zijn Jannes, de zoon van broer Doe Ebbinge.
8. Wicher Ebbinge (zie Ve), geboren in Peize, overleden 1785.
 
IVc  Jantje Ebbinge, overleden 1765 in Peize, begraven 6-11-1765, dochter van Harmen Ebbinge (zie IIIe).
Gehuwd (1) in Peize met Bareld Schuiringe, overleden 1713 in Peize, zoon van Jan Schuiringe Haange en Ameltien Homan, zie genealogie Schuiringe (2).
Op 21-11-1765 worden in Peize de goederen van Bareld Schuiringe door de erfgenamen publiek verkocht, zoals door Jantien Ebbinge, laatst weduwe van Bareld Conraads in lijftucht genoten.
De erfgenamen zijn Albert Cuik van Haren voor hem en zijn zoon, dr. R? Warmolts, Luite Pouwels, Jan Pouwels voor hem en als hoofdmomber over het nagelaten kind van Ameltje Pouwels, F. Hammink, alsmede A. Lunsche, Jan Luinge Azoon, Jan Luinge Rzoon (Albert Schuring Lunsche getrouwd met Johanna Bolhuis, kleindochter van Roelof Schuiringe, Jan Allerts Luinge is getrouwd met Geesien Luinge, met broer Jan Roelofs Luinge kleinkinderen van Roelof Peling, halfbroer van Bareld Schuiringe).
Jonge Bareld Schuiringe wordt in het Haardstedenregister van Peize 1691-1694 vermeld met 4 of 3 paarden, vermoedelijk op dezelfde plaats als waar later Barelt Conraads en Koenraad Barelds wonen (Roderweg noordzijde).

Gehuwd (2) 9-12-1714 in Peize met Barelt Conraads, overleden 1724 in Peize, begraven 9-2-1724, zoon van Conraad Gerrits en Roelofje Schuiringe, zie genealogie Bakker (2).
Barelt Conraads is schoolmeester van Peize van 1696-1724.
Weduwe Barelt Conraats wordt vermeld in het Haardstedenregister 1742 en 1754, in 1764 en 1774 Conraad Barelts, in 1784 weduwe Conraad Barelts.
In 1732 geven Barelt Ebbinge, Grietje Ebbinge, Jeichje Ebbinge en Jantje Ebbinge, wed. van Barelt Conraads de erfenis aan van Roelofje Ebbinge. Zij was getrouwd met Berent Lohuis tot Groningen. De erfenis, bestaande uit enig vastgoed te Peize bedraagt 1400 gld. Apart geeft Jantje Ebbinge, wed. Barelt Conraads nog op de erfenis van haar zoontje Harmen Barelts van 200 gld.
In 1765 koopt Conraad Barelts de halve behuizing van de erfgenamen van Bareld Schuiringe, die zijn moeder blijkbaar in lijftucht had bezeten.
Op 6-11-1765 wordt wed. Barelt Conraats begraven, in het bekken ruim 13 gld. Frerik Gelmers betalt voor het laken over zijn (schoon)moeder en geeft nog 25 gld aan de diaconie vanwege het testament tussen Jantien Conraats en haar (eerste) man Barelt Schuiringe.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Koenraad Barelds, overleden 1779 in Peize, 1779, begraven oktober 1779, zie genealogie Bakker (2).
2. Harm Barelts, overleden 1732 in Peize.
3. Marchien Barelds, overleden 1781 in Peize, begraven 6-3-1781, zie genealogie Bakker (2).
 

Generatie V

Va  Jan Ebbinge, geboren 1690 in Peize (ongeveer 1690?), overleden 1760 in Peize, begraven in de kerk, zoon van Frerik Ebbinge (zie IVa) en Gesien Hiddinge.
Gehuwd 15-9-1730 in Peize met Hermanna Tabingh, overleden 1789 in Peize, begraven in de kerk 12-1-1789, dochter van Lammert Tabingh en Jannetje Wijntjes.
Huwelijksafkondiging in Assen: Jan Ebbinge, van Peize en Hermanna Tabingh, van Assen, getrouwd in Peize 15-9-1730.
Jan Ebbinge is Ette voor het Noordenveld 1725-1752.
Op 13-11-1760 wordt de oud Ette J. Ebbinge begraven, in het bekken ruim 19 gld. Zijn weduwe betaalt voor het laken en Ette F. Ebbinge geeft 2 gouden ducaten (10 gld. 8 st.) aan de armen vanwege het testament van zijn vader en moeder.
Op 12-1-1789 wordt H. Tabing, wed. Ebbing begraven.
8 Akte van verkoop door Marten Blokbarger en zijn vrouw Albertyn Stevens te Peize aan de ette J. Ebbinge en zijn vrouw Harmanna Tabingh voor de ene helft en aan Wicher Ebbinge en Albertyn Ebbinge voor de andere helft van hun huis, hof en hoppeland (onder Peize), 1737
Drents Archief, Collectie Diversen, toegang 0294, inv. 388:
Akte van verkoop door F. Snethlage, predikant te Leens, namens zijn moeder J. Ebbinge en als volmacht van E. Lubberts en diens broer J. Lubberts en van Harmanna en Bouwina Ebbinge, aan L. Ebbinge, predikant te IJhorst van de Bodel Dijken te Groningen, de ondergrond van het bosje achter de keuterij van Hindrik Doens en deze keuterij zelf, alsmede de bijbehorende hof en het hoppeland, 1798; met dorsale aantekeningen van doorverkoop door Ebbinge aan B. Dijken, 1802.
In 1749 geeft Ette Ebbinge van Peize de erfenis aan van zijn zusters zoon, op het Hogeveen verstorven en betaalt de 30ste penning over 3500 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frederikus Ebbinge (zie VIa), geboren 1731 in Peize (na 1730), overleden 1789 in Peize, begraven in de kerk 7-7-1789.
2. Johanna Ebbinge (zie VIb), geboren in Peize, overleden 29-5-1800.
3. Lamberdina Ebbinge (zie VIc).
4. Lambertus Ebbinge (zie VId), geboren 8-11-1746 in Peize, overleden 1-5-1837 in Meppel.
5. Henrica Ebbinge, overleden 1787 in Peize, begraven 16-6-1787.
Gehuwd met Jan Hemsing Baving, overleden 15-4-1797 in Peize, begraven 17-4-1797, zoon van Lucas Baving en Johanna Hemsing, zie genealogie Baving, hertrouwd 31-7-1788 in Peize met Marchien Gelmers, geboren 1767 in Peize, overleden 15-12-1812 in Wehe, Leens, dochter van Bareld Gelmers en Jeichien Lunsche, zie genealogie Gelmers.
In 1775 kopen de Hr. J. Hemsink Bavinge en juffr. Henrica Ebbinge een plaats in Peizerwold van de Hr. Luitenant Th. Alberthoma, die hij eerder heeft gekocht van wijlen Allert Bavinge.
Op 16-6-1787 wordt Hijnderika Ebbinge, vrouw van H.J. Hemsing begraven. Op 7-8-1787 betaalt Jan Hemsing Baving voor het begraven van zijn vrouw in de kerk te Peize (Hervormde Gemeente Peize, inv. 101). Op 13-10-1787 geeft de Heer J. H. Baving de erfenis aan van zijn E. vrouw, begroot op 3000 gld. (OSA 1025, Collaterale Successie Peize).
In de momberrekening over Jan Ebbinge, zoon van Ette Frederikus Ebbinge en Margaretha Lubbers is sprake van inkomsten op 20-11-1798 van verkochte goederen van de lijftucht van Bavinge, eenderde en (maal) eenvierde deel, 207 gld. De overleden echtgenote is blijkbaar ook een dochter van Jan Ebbinge en Hermanna Tabingh. Dit klopt met het gegeven dat de drie kinderen van Frederikus Ebbinge en Margaretha Lubbers bij de inventarisatie in 1789 eenvijfde van de mandelige goederen bezitten en eenvierde van de erfenis van hun grootmoeder (Hermanna Tabingh), die in 1789 is overleden. Ook betaalt J. H. Baving in 1789 de kosten voor het begraven in de kerk van Hermanna Tabingh.
Op 17-4-1797 wordt Jan Baving begraven, in het bekken ruim 36 gld. zijn weduwe betaalt voor het laken en betaalt nog 14 gld. aan de diaconie vanwege een testament tussen J. Baving en zijn eerste vrouw.
 
Vb  Harm Ebbinge, zoon van Bareld Ebbinge (zie IVb) en Grietien Jannes.
Gehuwd met Lammechien Maats, geboren 28-12-1719 in Eursinge, gedoopt Westerbork 31-12-1719, dochter van Johannes Maats.
Bij de dopen van de kinderen wordt tot 1752 alleen de vader Harmen Ebbinge opgegeven, daarna als ouders Harmen Barelts en Lammegijn Maets. De dopen van Jannes en Hendrik zijn niet gevonden, mogelijk omdat in de periode november 1745 tot 1750 het doopboek van Westerbork matig is bijgehouden.
De naam Lammechien Joostens wordt vermeld bij het overlijden van zoon Hendrik. Er is echter geen Joost Maats gevonden als vader in het doopboek van Westerbork. Overigens wordt Lammechien vermeld als Lammechien Maats (of Maets).
Harm Barelds komt voor in het Haardstedenregister van Westerbork in 1742, 1754 en 1764, in 1774 en 1784 zijn weduwe.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barelt Ebbinge, geboren 1742 in Westerbork, gedoopt 25-2-1742.
2. Hendrikje Ebbinge (zie VIe), geboren 23-3-1744 in Westerbork, gedoopt 29-3-1744, overleden 8-1-1828 in Westerbork.
3. Jannes Ebbinge, geboren 20-8-1745 in Westerbork, overleden 23-9-1828 in Westerbork.
Gehuwd 7-10-1770 in Beilen (afkondiging) met Aaltje Helprigs, geboren 1744 in Breustinge (Brunstinge), gedoopt Beilen 20-9-1744, overleden 13-2-1820 in Westerbork, dochter van Helprig Egberts en Grietje Egberts Mulders.
Huwelijksafkondiging: Jannes Harms, van Westerborg en Aeltjen Helprigs, beiden wonende te Breustinge.
4. Hendrik Ebbinge, geboren 18-12-1749 in Westerbork, overleden 11-1-1818 in Westerbork.
Gehuwd (1) 13-5-1780 in Westerbork met Annegien Tijmes, overleden 1800 in Westerbork, begraven 26-8-1800.
Huwelijk: Hendrik Harmens en Annegijn Tijmes.
Aanname dat dit het eerste huwelijk is van Hendrik Ebbinge. Er zijn geen kinderen gevonden.
Op 26-8-1800 wordt Annegijn Tijms begraven.

Gehuwd (2) 3-1802 in Westerbork met Aaltien Hendriks, geboren 15-11-1772 in Westerbork, gedoopt 22-11-1772, overleden 7-1-1836 in Westerbork, dochter van Hendrik Jans en Jeigien Willems.
Huwelijk: Hendrik Harms, weduwnaar en Aaltien Hendriks.
Bij het overlijden van respectievelijk Hendrik Ebbinge en Aaltien Hendriks wordt geen echtgenoot vermeld. Aanname dat de in 1836 overleden Aaltien Hendriks de weduwe is van Hendrik Ebbinge.
In 1803 wordt dochter Lammegien gedoopt, in 1804 zoon Hendrik. Bij het huwelijk in 1829 van Hendrik Ebbinge, zoon van Hendrik Ebbing en Aaltien Hendriks is de vader overleden (Westerbork).
5. Grietje Ebbinge, geboren 1751 in Westerbork, gedoopt 18-7-1751, overleden in Drouwen?.
6. Jan Ebbinge, geboren 1753 in Westerbork, gedoopt 25-3-1753.
7. Jantje Ebbinge, geboren 1754 in Westerbork, gedoopt 13-5-1754, overleden 8-3-1829 in Orvelte, Westerbork. Bij overlijden als geboortedatum 10-6-1749.
Gehuwd met Hendrik Harders, geboren 5-10-1741 in Zweeloo, overleden 18-9-1822 in Orvelte, Westerbork, zoon van Jan Harders en Marchien Jans.
Hendrik Harders in het doopboek van Westerbork als Hendrik Scheper. Kinderen geboren te Orvelte vanaf 1777.
8. Jan Ebbinge, geboren 1756 in Westerbork, gedoopt 19-9-1756.
 
Vc  Doe Ebbinge, geboren in Peize, zoon van Bareld Ebbinge (zie IVb) en Grietien Jannes.
Gehuwd 30-4-1758 in Peize met Harmtien Eleveld, overleden 1790 in Peize, begraven 6-11-1790, dochter van Lambert Roelofs Eleveld en Jesina Gerrits, zie genealogie Eleveld.
Huwelijk: Doe Ebbinge en Harmtien Elevelt.
Op 6-11-1790 wordt de vrouw van Doe Ebbing begraven. Jans Ebbinge betaalt voor het laken over zijn moeder.
In 1778 betaalt Doe Ebbinge, vermoedelijk uit de erfenis van broer Joest, 13 gld. terug aan de diaconie, die hij in 1774 had geleend om een koe te kunnen kopen. In 1784 woont Doede Ebbinge in een diaconiehuisje bij de Roderweg als keuter. Blijkbaar betaalt hij wel huur, maar is er toch een huurachterstand. Op 19-6-1799 betalen Lammert Doens van Paterwolde en Bareld Doens van Westervelde ieder ongeveer 11 gld. aan de diaconie van Peize als "aandeel van de huishuur herkomstig van hun overleden vader".
Barelt Ebbinge van Westervelde en Jannes Ebbinge van Peize zijn medemombers bij het hertrouwen van Lammert Ebbinge in 1798.
Doe Ebbinge is medemomber over Jan Eleveld, waarover Jan Buirema hoofdmomber is. Vermoedelijk is deze Jan Eleveld een zoon van Gerrit Eleveld en dus een kleinzoon van Lambert Eleveld.

Drents Archief, Archief Luinge:
8 Akte van verkoop door Jannes, Doe, Hinderik, Joest, Barelt, Albert en Wigger Ebbinge, kinderen en erfgenamen van Barelt Ebbinge en zijn vrouw Grietje Willems, aan Roelof Luinge Noort van een staakhoop hoppeland bij Hiddinge steege en een half mat hooiland achter Bargenbrink (onder Peize), 1761
Drents archief, archief Ebbinge:
13 Akte van verkoop door Jan Roelofs, Jannes Harms, Hindrik Harms van Westerbork, mede als gemachtigde van Jan Harms en van Grietien Harms Ebbinge van Drouwen, Hindrik Jansen van Westerbork, Willem van Zalen namens zijn vrouw Grietje Ebbingen van Weiwerd, Lambert Ebbinge van Eelde en Jannes Ebbinge van Peize aan Bartelt Ebbinge te Westervelde van een half hooiland in Broekenweeren (onder Peize), 1799.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Doedes (zie VIf), geboren 1759 in Lieveren, gedoopt Roden 1-1-1759, overleden 25-2-1809 in Bunne, Vries.
2. Lammert Doewes Ebbinge (zie VIg), geboren 1760 in Roden, gedoopt 7-12-1760, overleden 4-11-1808 in Eelde.
3. Jannes Doewes Ebbinge (zie VIh), geboren 1763 in Lieveren, gedoopt Roden 1-8-1763, overleden 1809 in Peize, begraven 30-1-1808.
4. Grietien Doewes Ebbinge, geboren 1767 in Roden, gedoopt 3-5-1767.
 
Vd  Hindrik Ebbinge, zoon van Bareld Ebbinge (zie IVb) en Grietien Jannes.
Gehuwd 27-6-1743 in Groningen met Jacomina Jans.
Huwelijk: Hindrick Ebbinghe van Peize, ruiter Compagnie Col. Buijs en Jacomina Jansen van Oterdum.
Aangenomen als Lidmaat in Weiwerd 14 oktober 1756: Jacomijna Jans, huisvrouw van Hinderk Barels vulgo Drent.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barelt Hindriks Ebbing (zie VIi), geboren 1744 in Groningen, gedoopt 6-3-1744, overleden 25-5-1814 in Nieuw-Scheemda, Scheemda.
 
Ve  Wicher Ebbinge, geboren in Peize, overleden 1785, zoon van Bareld Ebbinge (zie IVb) en Grietien Jannes.
Gehuwd 21-5-1752 in Zuidlaren met Jeigje Egberts Buiter, dochter van Egbert Jans Buiter en Hilligje Harms.
Ook huwelijksafkondiging in Kropswolde 7-5-1752. Zie ook de genealogie Buiter.
Wicher Ebbinge is schoolmeester in Kropswolde.

Groninger Archieven 730, Gerecht van Selwerd en Sappemeer:
Beschikkingen over de verdeling tussen schuldeisers van de opbrengst van verkopen bij executie, met bijlagen en retroacta.
inv. 213. schoolmeester Wijcher Ebbinge en zijn vrouw Jeigien Egberts, 20 okt 1758, met retroactum 15 mei 1755.
In 1785 verkoopt de weduwe van W. Ebbinge een huis en hof te Zuidlaren aan Harm Jans Wever voor 30 gld. (aangifte 40ste penning).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbert Ebbinge, geboren 19-1-1755 in Kropswolde, gedoopt 26-1-1755.
2. Hillegien Ebbinge, geboren 31-1-1758 in Kropswolde, gedoopt 5-2-1758.
3. Egbert Ebbinge, geboren 12-2-1761 in Kropswolde, gedoopt 20-2-1761, overleden 3-5-1849 in Kleinemeer, Sappemeer. Bij overlijden 89 jaar, geboren Kleinemeer, weduwnaar van Trijntje Jans Bok.
Gehuwd 25-12-1788 in Hoogezand met Trijntje Jans Bok, geboren 1753 in Sappemeer, gedoopt 21-1-1753, overleden 2-2-1833 in Kleinemeer, Sappemeer, dochter van Jan Harms Bok en Geertje Berends, eerder getrouwd 14-5-1775 in Hoogezand met Melchert Joseph Crasser, geboren 1749 in Hoogezand, gedoopt 19-10-1749, zoon van Jozeph Crasser en Hindrikje Claassen van Huffen.
Huwelijk: Geert Wichers Ebbing en Trientje Jans van Sappemeer.
Huwelijksafkondiging Sappemeer 6-12-1788: Egbert Wicchers Ebbing van Kropswolde en Trijntje Jans van Sappemeer, attestatie naar Hoogezand.
4. Grietjen Ebbinge, geboren 1764 in Kropswolde, gedoopt 19-2-1764, overleden 29-8-1805 in Schildwolde.
Gehuwd 11-2-1798 in Schildwolde met Willem van van Zalen, geboren 10-5-1741 in Schildwolde, overleden 19-2-1826 in Schildwolde, zoon van Andreas van Zalen en Frouke Uden.
Willem van Zalen is schoolmeester in Schildwolde. Grietje is overleden 29-5-1805 volgens het ledematenregister.
5. Jan Coops Ebbinge, geboren 1766 in Kropswolde, gedoopt 30-8-1766. Doopnaam Jan Coops.
 

Generatie VI

VIa  Frederikus Ebbinge, geboren 1731 in Peize (na 1730), overleden 1789 in Peize, begraven in de kerk 7-7-1789, zoon van Jan Ebbinge (zie Va) en Hermanna Tabingh.
Gehuwd 9-9-1761 in Peize met Margaretha Lubbers, geboren 10-9-1738 in Beerta, gedoopt 14-9-1738, overleden 1786 in Peize, begraven in de kerk, 12-6-1786, dochter van Johannes Lubbers en Bouwina Cornelis Kimminga.
Huwelijk: Ette Ebbinge en zijn bruid, in het bekken ruim 10 gld.
Frerick Ebbinge is ette van Noordenveld 1756-1788, daarvoor Jan Ebbinge 1725-1752. In 1742 en 1754 wordt Ette J. Ebbinge op de plaats vermeld waar in 1764 zijn weduwe en zoon Ette F. Ebbinge woont, Ette (F.) Ebbinge eveneens in 1774 en 1784, in 1797 en 1812 schoonzoon Roelof Gelmers.
Op 12-6-1786 wordt M. Lubberts, de vrouw van Ette Ebbinge begraven. Ette Ebbinge betaalt voor het laken. Op 6-7-1789 wordt Ette F. Ebbinge begraven, in het bekken het relatief lage bedrag van 10 gld. (bij de bijzettingen in de kerk als datum 7-7-1789).
Op 9-7-1789 worden in Peize mombers aangesteld omdat Ette F. Ebbinge, weduwnaar van mejuffr. Margaretha Lubberts is overleden. Er zijn drie minderjarige kinderen, Hermanna, Bouwina en Jan Ebbinge. Hoofdmomber is dominee L. Ebbinge van de IJhorst, medemombers zijn de heer Professor Th. Lubberts uit Groningen en dominee J. Snetlage van Coevorden met daarbij de E. Allerd Ebbinge van Peize, daartoe verzocht (dus geen naaste familie), die de benoeming aanneemt onder conditie dat indien het toezicht over de goederen hem te zwaar valt, hij zich mag terugtrekken. Dit omdat hij de enige van de mombers is die in Peize woont. Bij de goederen is o.a. een behuizing met een keuterwoning in het zuideinde van Peize. Verder eenvijfde deel van goederen die nog mandelig zijn met de moei (tante), ooms, neven en nichten van de pupillen en mandelige goederen die de pupillen voor een vierde deel hebben geërfd van hun grootmoeder (Hermanna Tabingh), namelijk een halve plaats te Ballo en het Gasthuis te Assen. Waarschijnlijk wordt met een van de ooms die eenvijfde van de mandelige goederen bezit Jan Hemsing Baving bedoeld, wiens vrouw Henrica Ebbinge in 1787 kinderloos is overleden en waarvan hij de lijftucht bezit.
In 1796 gaat Bouwina trouwen met R. Gelmers en wordt dus meerderjarig. Reinder Luinge (getrouwd met Hermanna) wordt dan medemomber i.p.v. Allert Ebbinge, die bedankt. In 1802 is de laatste rekening over Jan Ebbinge. In 1798 is 207 gl. ontvangen wegens verkochte goederen van de lijftucht van Bavinge 1/3 & 1/4 (dus 1/12) en betaalt de weduwe Baving nog het restant van de lijftucht 16 gld. 13 st.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hermanna Ebbinge (zie VIIa), geboren 2-12-1768 in Peize, overleden 19-6-1837 in Peize.
2. Bouwina Ebbinge (zie VIIb), geboren 1772 in Peize, gedoopt 6-9-1772, overleden 14-2-1812 in Peize.
3. Jan Ebbinge, geboren 1775 in Peize, gedoopt 4-6-1775, overleden 24-3-1867 in Peize. Jan Ebbinge Fz. is in 1832 eigenaar van huis nr. 8 bij het Louwenhek (begin Brusselseweg), waar hij in 1812 al woonde. In 1825 woont hij in één van de huizen nr. 82 naast de kerk.
 
VIb  Johanna Ebbinge, geboren in Peize, overleden 29-5-1800, dochter van Jan Ebbinge (zie Va) en Hermanna Tabingh.
Gehuwd 27-10-1753 in Groningen (afkondiging) met Wilhelmus Snetlage, geboren 1729 in Westerbork, gedoopt 25-5-1729, overleden 29-5-1781 in Zwijndrecht, zoon van Johannes Snetlage en Roeloffien ten Heuvel, zie genealogie Snetlage.
Huwelijksafkondiging in Groningen: Wilhelmus Snetlage, van Westerburg, predikant te Odoorn en Johanna Ebbinge, van Peize, p.q. Eppo Wiltes als oom.
Wilhelmus Snethlage is predikant in Odoorn, in 1761 in Zwijndrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hermanna Snethlage, geboren 1755 in Odoorn, overleden 24-3-1845 in Leens.
2. Johannes Snethlage, geboren 1757 in Odoorn, overleden 9-11-1840 in Pieterburen, Eenrum. Johannes Snethlage wordt in 1810 predikant te Pieterburen, na daarvoor in Leer werkzaam te zijn geweest. Met hem en zijn echtgenote komt ook zijn zuster Harmanna over van Leer.
Gehuwd met Ignatia Maria Hofstede, geboren 1757 in Assen, gedoopt 21-8-1757, overleden 8-9-1826 in Pieterburen, Eenrum, dochter van Wolther Hendrik Hofstede en Maria Cos.
3. Fredericus Snethlage, geboren 1759 in Odoorn, overleden 13-7-1825 in Den Andel. Fredericus Snethlage is bij overlijden 65 jaar. Ned. Patriciaat 63, 1977 geeft als schatting van de geboorte juli/aug 1759 (het doopboek van Odoorn is verloren gegaan).
In 1783 wordt hij predikant in Peize om in 1785 naar Leens te vertrekken (lijst van predikanten in het doopboek van Peize).
Ledematenboek Leens: 1785 Den 26 Junij ben ik Fredericus Snethlage Eccles. (tot hier toe geweest te Peize) in het Heilig dienstwerk hier ter plaatse bevestigd...

Gehuwd 26-3-1786 in Roden met Aaltje Baving, geboren 1756 in Peize, overleden 13-11-1826 in Baflo, dochter van Lucas Baving en Johanna Hemsing, zie genealogie Baving.
Huwelijksafkondiging te Leens, 26-03-1786: Fredericus Snethlage, Predikant te Leens tr Aaltje Bavinge, "na driemalige kondiging attestatie gegeeven na Rhoden in 't Landschap Drenthe alwaar zij op den zelvden dag zijn gecopuleert". In 1804 vertrekken Fredericus Snethlage en Aaltje Baving naar Ditzum. Predikant Fredericus Snethlage treedt in 1813 op als oom en voogd van de bruid Johanna Jeddina Baving en woont dan in Den Andel, gemeente Baflo.
Op 19-1-1828 wordt door notaris H. Hagenouw Brongers te Winsum de notariële akte opgemaakt van de publieke veiling van vaste goederen uit de erfenis van Aaltje Baving en Fredericus Snethlage. Als erfgenamen van Aaltje Baving zijn aanwezig Lucas Baving, landbouwer te Norg, Johanna Christoffora Gasinjet, geassisteerd door haar echtgenoot Jonkheer Vitus Valerius van Cammingha, grietman van Leeuwarderadeel, wonende te Huisum, Richard Bisschop, negotiant te Leeuwarden en Lucretia Johanna Bisschop te Amsterdam. Voorts zijn aanwezig Johannes Snethlage, predikant te Pieterburen en Hermanna Snethlage te Pieterburen als erfgenamen van Fredericus Snethlage en tenslotte Catharina Johanna Wilhelmina van Glockman als moeder en voogdes, geassisteerd door haar echtgenoot mr. Hendrik Tonckens, burgemeester van de gemeente Eelde als mede voogd over de minderjarige Lodewijk Carel Ferdinant Gasinjet, zoon van wijlen Gijsbertus Carel Ferdinant Gasinjet en Catharina Johanna Wilhelmina van Glockman (met dank aan Sietse Dijk voor deze informatie).
4. Johanna Snetlage, geboren 22-12-1761 in Zwijndrecht.
5. Roelina Adriana Snetlage, geboren 16-4-1766 in Zwijndrecht. Roelina Adriana Snethlage wordt op 25-6-1785 aangenomen als lidmaat in Leens, afkomstig van Peize. Zij zal de huishouding hebben verzorgd van haar broer Fredericus, die op dezelfde dag in Leens wordt bevestigd als predikant. Na het huwelijk van Fredericus vertrekt zij op 19-9-1786 naar Coevorden, vermoedelijk naar de andere broer Johannes, die daar dan predikant is.
6. Christina Maria Snetlage, geboren 30-3-1768 in Zwijndrecht.
7. Albertus Snetlage, geboren 4-3-1770 in Zwijndrecht.
8. Maria Christina Snetlage, geboren 6-3-1772 in Zwijndrecht.
9. Hendricus Lambertus Snetlage, geboren 5-2-1774 in Zwijndrecht, gedoopt 16-2-1772.
 
VIc  Lamberdina Ebbinge, dochter van Jan Ebbinge (zie Va) en Hermanna Tabingh.
Gehuwd 1-2-1758 in Peize met Cornelius Lubbers, geboren 3-6-1733 in Beerta, gedoopt 7-6-1733, zoon van Johannes Lubbers en Bouwina Cornelis Kimminga.
Huwelijksafkondiging Groningen 14-1-1758: Cornelius Lubbers van de Beerta en Lamberdina Ebbinge van Peijse, p.q. Fredericus Ebbinge als broeder. Hiervan attestatie gepasseerd naar Peize.
Huwelijk Peize: E. K. Lubbers en de E. L Dina Ebbinge.
Bij de doop van de kinderen wonend in de Gelkingestraat. Cornelius Lubbers is bierbrouwer volgens de overlijdensakte van zoon Eppo Wiltes. De naam Eppo Wiltes is waarschijnlijk afkomstig van de zijde van de Ebbinges. Bij het huwelijk van Johanna Ebbinge, zuster van Lamberdina in 1753 is Eppo Wiltes getuige als oom (getrouwd in 1716 met Janna Tabingh).
In mei 1770 wordt in Peize een zoon van brouwer Lubbers begraven. Ette (Frederikus) Ebbinge betaalt voor het laken. Dit zou Theodorus kunnen zijn, die echter pas in december wordt bijgezet in de kerk (of dat er toen is betaald?).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bouwina Lubbers, geboren 1759 in Groningen, gedoopt 25-3-1759.
Gehuwd 21-11-1790 in Groningen met Bernard Dijken, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 13-9-1752, overleden 22-12-1824 in Groningen, zoon van Dietert Dijken en Anna Cock, hertrouwd 21-12-1796 in Appingedam met Sjabbina Stenhuis, geboren 1766 in Farmsum, gedoopt 1-1-1767, overleden 2-1-1855 in Groningen, dochter van Henricus Stenhuis en Itjen Cornelis Hoeksema.
Huwelijk: Bernard Dijken, Pedel dezer Academie en Bouwina Lubbers, beide van Groningen, pro qua Johannes Franciscus Lubbers als broeder.
2. Johannes Franciscus Lubbers, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 5-10-1760.
3. Eppo Wiltes Lubbers (zie VIIc), geboren 1761 in Groningen, gedoopt 25-12-1761, overleden 13-10-1825 in Wehe, Leens.
4. Harmanna Lubbers, geboren 1763 in Groningen, gedoopt 2-12-1763.
5. Theodorus Lubbers, geboren 1763 in Groningen, gedoopt 2-12-1763, overleden 1770 in Peize, begraven in de kerk 11-12-1770.
 
VId  Lambertus Ebbinge, geboren 8-11-1746 in Peize, overleden 1-5-1837 in Meppel, zoon van Jan Ebbinge (zie Va) en Hermanna Tabingh.
Lambertus Ebbinge, predikant, bij overlijden 90 jaar.
Ds. L. Ebbinge te IJhorst wordt vermeld in het genealogiedeel bij het Archief Ebbinge, Drents Archief, toegang 0289. Volgens Vrijwillige Rechtsspraak Elburg 1796-1800 (www.streekarchivariaat.nl) is Jacob Wijnne in 1799 geld schuldig aan ds. Lambert Ebbinge van IJhorst wegens achterstallige landpacht.
Hij wordt ook vermeld in het kwartierstatenboek I van de Gen. Ver. Prometeus Delft, kwartierstaat Van Batenburg, waaruit meerdere gegevens zijn gehaald. De gegevens zijn mogelijk verkregen via het familieboek Van der Sluis. Een nazaat Jan Buisman Ebbinge trouwt in 1867 Opsterland met Geeske Piers van der Sluis.

Gehuwd 30-5-1774 in Wilsum (Overijssel) met Stijntje Top, geboren 1753 in Elburg, gedoopt 15-2-1753, overleden 31-3-1846 in Meppel, dochter van Johan Top en Jantje Nieuboer.
Stijntje Top, bij overlijden als Steijntje Top, 93 jaar, geboren te Elburg, d.v. Johan Top en Jantje Nieuboer, weduwe van Lambertus Eppinge.
Streekarchivariaat Noord-West Veluwe, Protocollen van Elburg inv. nr. 137:
Een erfmagescheid gemaakt tussen Lambertus Ebbinge en Stijntje Top echtel. ten eenre en H.A.Wijnne en Hermina Top echtel. ten andere zijde over het versterf van onze ouders Johan Top en Jantje Nieuwboer in leven echtel.enz. enz. get 30 nov 1793 geregistr. 18 april 1807.
Naamsaanneming 1812 Staphorst: Lambertus Ebbinge, Johannes Ebbinge 35 jaar, Hermanus Ebbinge 33 jaar, Lambert Wicher Ebbinge 31 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Ebbinge, geboren 1776 in Wilsum, overleden 24-10-1841 in Meppel. Medicinae doctor.
2. Hermannus Ebbinge (zie VIId), geboren 1-11-1778 in Wilsum bij Kampen, overleden 24-4-1822 in Groningen.
3. Lambert Wicher Ebbinge (zie VIIe), geboren 1780 in Wilsum, overleden 15-1-1864 in Groningen.
 
VIe  Hendrikje Ebbinge, geboren 23-3-1744 in Westerbork, gedoopt 29-3-1744, overleden 8-1-1828 in Westerbork, dochter van Harm Ebbinge (zie Vb) en Lammechien Maats.
Gehuwd 28-5-1767 in Westerbork met Jan Roelofs Timmer, geboren 19-6-1739 in Westerbork, gedoopt 21-6-1739, overleden 10-4-1818 in Westerbork, zoon van Roelof Hendriks Timmer en Hillegien Geerts.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Timmer (zie VIIf), geboren 9-3-1778 in Westerbork, gedoopt 15-3-1778, overleden 30-1-1843 in Rolde.
 
VIf  Bareld Doedes, geboren 1759 in Lieveren, gedoopt Roden 1-1-1759, overleden 25-2-1809 in Bunne, Vries, zoon van Doe Ebbinge (zie Vc) en Harmtien Eleveld.
Bareld Doedes is bij overlijden gehuwd, nalatende 3 kinderen. Ook (zoon) Klaas Barelds overlijdt in Bunne. In 1798 woont hij nog in Westervelde, in 1805 in Bunne. Hij is dan resp. medemomber over de kinderen van zijn broer Lammert Doewes Ebbinge en van zijn zwager Warmolt Willems.
Uit Prof. A. Blaauw, Westervelde, een drentse buurschap, huis K5: Bareld Doedes is opvolger van zijn schoonvader Klaas Roelfs. Na de eeuwwisseling woont hier Geert Girbes (die volgens Gesteldheid Inwoners van Drenthe in 1807 al in het huis woont).

Gehuwd (1) 21-5-1786 in Norg met Hendrikje Klasens, geboren 1760 in Westervelde, gedoopt Norg 2-3-1760, dochter van Klaas Roelfs en Jantje Everts.
Gehuwd (2) 8-5-1791 in Norg met Hillechien Willems, geboren 22-2-1750 in Peize, overleden 1-10-1825 in Bunne, Vries, dochter van Willem Warmels en Roelofje Janssen, zie genealogie ~Warmelt Willems.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Klaas Barelds, geboren 1787 in Westervelde, gedoopt Norg 25-2-1787, overleden 4-5-1810 in Bunne, Vries.
2. Jantje Barelds, geboren 1790 in Westervelde, gedoopt Norg 31-1-1790.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Willem Barelds, geboren 1792 in Westervelde, gedoopt Norg 22-4-1792, overleden 22-7-1865 in Westervelde.
Gehuwd 4-5-1822 in Norg met Jantje Harms Boer, geboren 5-4-1794 in Norg, gedoopt 13-4-1794, overleden 28-8-1863 in Westervelde, Norg, dochter van Harm Klasens en Grietje Egberts, zie genealogie ~Joost Swiers.
4. Doede Barelds, geboren 1794 in Westervelde, gedoopt Norg 2-2-1794, overleden 11-4-1866 in Norg.
Gehuwd 11-5-1833 in Norg met Geertje Jans de Groot, geboren 31-3-1803 in Assen, gedoopt 3-4-1803, overleden 31-5-1862 in Norg, dochter van Jan Hendriks de Groot en Eijtje Jans.
 
VIg  Lammert Doewes Ebbinge, geboren 1760 in Roden, gedoopt 7-12-1760, overleden 4-11-1808 in Eelde, zoon van Doe Ebbinge (zie Vc) en Harmtien Eleveld.
In 1798 in Eelde Lambert Ebbinge gehuwd, 3 kinderen.
In 1807 Lambert Ebbinge met 3 inwonende kinderen.
Bij overlijden 50 jaar, 6 kinderen uit 2 huwelijken.

Gehuwd (1) 19-3-1786 in Eelde met Roelfien Lammerts Pleiter, geboren 1762 in Eelde, aan de Hooiweg, gedoopt 29-8-1762, overleden 1794 in Peize, begraven 25-1-1794, dochter van Lammert Hendriks Pleiter en Vennegje Berends.
Huwelijk: Lammert Doewes en Roelfien Lammerts.
Op 25-1-1794 wordt in Peize de vrouw van Lammert Does begraven.
In 1799 betaalt Lammert Doens van Paterwolde aan de diaconie van Peize naast een deel van de huishuur die zijn overleden vader was verschuldigd ook een bedrag van 11 gld. voor het onderhoud van zijn kinderen.
In 1798 worden vanwege het hertrouwen van Lambert Ebbinge van Eelde met Harmtien Jans van Eelde mombers benoemd over de kinderen Harmtien, Annegien en Lambert. Mombers zijn Lambert Lamberts van Paterswolde, Berent Lamberts van Eelde, Barelt Ebbinge van Westervelde en Jannes Ebbinge van Peize. Lambert Ebbinge heeft geen goederen.

Gehuwd (2) 6-5-1798 in Eelde met Harmtien Jans, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-6-1768, overleden 17-3-1854 in Yde, Vries, dochter van Jan Jochems Kalkoven en Hendrikje Janssen.
Huwelijk: Lammert Douwes, van Peize en Harmtien Jans.
Harmtien Jans is bij overlijden 85 jaar, weduwe van Lambert Ebbing, ouders onbekend. Aanname dat zij de dochter is van Jan Jochems Kalkoven en Hendrikje Janssen omdat dit de enige Harmtien is in Eelde die in aanmerking komt en vanwege de naam van de dochter Hinderkien.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harmtien Lammerts Ebbinge, geboren 30-12-1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-12-1786, overleden 1-6-1833 in Eelde.
Gehuwd 2-8-1824 in Eelde met Jacob Siegers Snijder, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 14-2-1796, overleden 10-7-1855 in Tynaarlo, Vries, zoon van Gerrit Harms Snijder en Maria Jacobs Siegers, hertrouwd 30-4-1842 in Anloo met Harmtien Jans Ebbinge, geboren 1800 in Peize, gedoopt 23-2-1800, overleden 26-9-1856 in Tynaarlo, Vries, dochter van Jannes Doewes Ebbinge (zie VIh) en Willemtien Barelds Dekker.
2. Annechien Lammerts Ebbinge, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-2-1789, overleden 15-4-1843 in Eelde.
Gehuwd 20-6-1813 in Eelde met Gerrit Roelofs Bekkering, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 4-2-1787, overleden 12-8-1857 in Glimmen, Haren, zoon van Roelof Gerrits Bekkering en Jantien Jans Bekkering.
Bij het huwelijk wordt Annegien vermeld als Annegien Lammerts Pleiters, d.v. Lambert Does Pleiter en Roelfien Lammerts.
Bij overlijden zoon Roelf in 1814 (3 weken oud) op nummer 9 wordt als moeder vermeld Annegien Lamberts Pleiter.
Bij huwelijk dochter Roelfien in 1846 weer als Annegien Ebbinge.
Ook bij het huwelijk in 1854 in Haren van zoon Roelof, geboren in 1815 met Ida Harms wordt als moeder vermeld Annechien Lamberts Pleiter.
3. Lambert Lammerts Ebbinge, geboren 12-9-1791 in Peize, gedoopt 25-9-1791.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Hinderkien Lammerts Ebbinge, geboren 15-3-1800 in Eelde, gedoopt 23-3-1800, overleden 1-4-1878 in Yde.
Gehuwd 23-3-1824 in Vries met Hindrik Jannes Hofstee, geboren 10-9-1797 in Vries, gedoopt september 1797, overleden 13-10-1855 in Yde, zoon van Jannes Egberts Hofstee en Trijntje Remmelts Hofstee.
5. Doegien Lammerts Ebbinge, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 2-1-1803, overleden 18-2-1879 in Onnen, Haren. Bij overlijden als Dougien Ebbinga.
Gehuwd 24-9-1830 in Haren met Jan Harms, geboren 1800 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 8-6-1800, overleden 26-8-1861 in Glimmen, Haren, zoon van Harm Jans Harms en Trientien Roelfs.
6. Jan Lammerts Ebbinge, geboren 1804 in Eelde, gedoopt 22-4-1804, overleden 6-1-1833 in Eelde.
 
VIh  Jannes Doewes Ebbinge, geboren 1763 in Lieveren, gedoopt Roden 1-8-1763, overleden 1809 in Peize, begraven 30-1-1808, zoon van Doe Ebbinge (zie Vc) en Harmtien Eleveld.
Gehuwd 8-5-1791 in Peize met Willemtien Barelds Dekker, geboren 8-6-1767 in Peize, overleden 15-2-1850 in Peize, dochter van Bareld Derks Dekker en Marchien Jacobs, zie genealogie Dekker (1), hertrouwd 3-5-1815 in Eelde met Hindrik Lammerts, geboren 15-12-1765 in Eelde, gedoopt 29-12-1765, overleden 28-10-1825 in Peize, zoon van Lammert Jans en Aaltien Jans, zie genealogie Lammerts.
Huwelijk: Jannes Ebbing en Willemtijn Barels.
Jannes Ebbinge woont in 1797 in Peize als arbeider, 39 jaar, gehuwd met 3 kinderen op de plaats waar eerder Joost en Albert Ebbinge en daarvoor Bareld Ebbinge wonen. In 1807 wordt hij vermeld met 5 inwonende kinderen.
In 1809 verkoopt Willemtien Barelds, weduwe van Jannes Ebbinge het huis nr. 20 met hof aan (buurman) Gerard Costers voor 365 gld.
Op 3-6-1794 wordt een kind van Jannes Does begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Doe Ebbinge, geboren 4-11-1791 in Peize, gedoopt 6-11-1791, overleden 17-12-1867 in Peize.
Gehuwd 13-11-1817 in Peize met Roelfien Jakobs Brink, geboren 19-2-1789 in Leek, gedoopt Midwolde 8-3-1789, overleden 16-2-1852 in Peize, dochter van Jakob Roelfs Brink en Hinderkien Meines van der Broek.
2. Bareld Ebbinge, geboren 1793 in Peize, gedoopt 22-12-1793.
3. Margien Ebbinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 3-5-1795, overleden 11-1-1871 in Peize.
Gehuwd 8-4-1820 in Peize met Jacobus Adrianus Hindriks, geboren 8-2-1792 in Bergen op Zoom, overleden 9-2-1874 in Peize, zoon van Hindrik Gerrits Hindriks en Angenieta de Bel, eerder getrouwd 28-4-1811 in Groningen met Cornelsien Cornelis, geboren 1786 in Groningen, overleden 2-9-1815 in Groningen.
4. Bareld Ebbinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 24-3-1869 in Peize.
Gehuwd (1) 7-5-1825 in Norg met Anna Jacobus Huizing, geboren 1798 in Dwingeloo, gedoopt 14-1-1798, overleden 4-9-1838 in Peize, dochter van Jacobus Huizing en Aaltje Harms Boer.
Gehuwd (2) 19-11-1842 in Peize met Sjoukje Bezema, geboren 25-1-1810 in Roderwolde, gedoopt 4-2-1810, overleden 20-3-1856 in Peize, dochter van Klaas Geerts Beuzema en Aaltien Roelofs Hofman, zie genealogie Beuzema.
5. Harmtien Jans Ebbinge, geboren 1800 in Peize, gedoopt 23-2-1800, overleden 26-9-1856 in Tynaarlo, Vries. Bij huwelijk geboortedatum 23-2-1800, bij overlijden geboortedatum 12-1-1801.
Gehuwd (1) 20-5-1825 in Vries met Jannes Walraven Nessing, geboren 28-12-1793 in Vries, gedoopt 19-1-1794, overleden 22-7-1840 in Schipborg, Anloo, zoon van Walraven Nessing en Jantien Jannes.
Gehuwd (2) 30-4-1842 in Anloo met Jacob Siegers Snijder, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 14-2-1796, overleden 10-7-1855 in Tynaarlo, Vries, zoon van Gerrit Harms Snijder en Maria Jacobs Siegers, eerder getrouwd 2-8-1824 in Eelde met Harmtien Lammerts Ebbinge, geboren 30-12-1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-12-1786, overleden 1-6-1833 in Eelde, dochter van Lammert Doewes Ebbinge (zie VIg) en Roelfien Lammerts Pleiter.
6. Grietien Jans Ebbinge, geboren 1802 in Peize, gedoopt 11-4-1802, overleden 10-7-1873 in Tynaarlo, Vries.
Gehuwd 27-9-1830 in Vries met Jan Warners Veendijk, geboren 12-7-1805 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-7-1805, overleden 3-5-1886 in Tynaarlo, Vries, zoon van Warner Eitens Veendijk en Egberdina Jans Meijer.
7. Jacob Ebbinge, geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 4-7-1832 in 's-Gravenhage, akte Vries. Bij overlijden geboren Peize, 27 jaar, schutter, zoon van Jan Ebbinge en Berendina Barels.
8. Albert Ebbinge, geboren 1806 in Peize, gedoopt 23-2-1806, overleden 20-6-1890 in Borger.
Gehuwd 25-1-1839 in Borger met Aaltje Spijkman, geboren 23-1-1812 in Borger, overleden 27-1-1854 in Borger, dochter van Jan Spijkman en Roelfien Roelofs Deuring.
 
VIi  Barelt Hindriks Ebbing, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 6-3-1744, overleden 25-5-1814 in Nieuw-Scheemda, Scheemda, zoon van Hindrik Ebbinge (zie Vd) en Jacomina Jans.
Barelt Hindriks Ebbinge van Weiwerd komt in 1799 voor bij de kinderen en kleinkinderen van Bareld Ebbinge en Grietien Jannes die dan het ouderlijk huis in Peize verkopen aan Jannes Ebbinge.
Gehuwd (1) 19-5-1782 in Weiwerd met Maike Aapkes, geboren 1752 in Weiwerd, gedoopt 9-4-1752, dochter van Aapke Jacobs en Nieske Jans.
Huwelijk: Barelt Hindriks van Weiwerd en Maike Aapkes van Weiwerd.
Zoon Hindrik geboren voor het huwelijk.
Maike is vermoedelijk een dochter van Aapke Jacobs en Nieske Jans, mogelijk gedoopt als Martje op 9-4-1752. Aapke Jacobs is vermoedelijk Aapke, zoon van Jacob Henriks en Maje, gedoopt Weiwerd 23-2-1720.

Gehuwd (2) 4-11-1787 in Weiwerd met Witske Alberts, overleden 1805 in Weiwerd, begraven 19-11-1805.
Huwelijk: Barelt Hindricks van Weiwerd en Witske Alberts van Zoutkamp.
Dochter Jacomina Barelts, geboren 23-12-1787 in Weiwerd trouwt in Delfzijl in 1818 met Dirk Buurt en in 1827 met Klaas Roelfs Mik.
Bij haar eerste huwelijk wordt zij vermeld als Jacomina Barelts, dochter van Barelt Hindriks, overleden te Nieuw-Scheemda 25-5-1814 en van Witske Alberts, overleden te Weiwert, begraven 19-11-1805.
Bij het tweede huwelijk en bij haar overlijden wordt haar achternaam vermeld als Tjabring, waarschijnlijk omdat haar vader bij overlijden ook met deze naam wordt vermeld: Bareld Hindriks Tjabring, arbeider, 57 jaar, weduwnaar van Wiske Alberts.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Barelds Ebbing (zie VIIg), geboren 1777 in Weiwerd, gedoopt 8-5-1777, overleden 15-1-1830 in Appingedam.
2. Adriaan Barelds Ebbing, geboren 14-11-1783 in Weiwerd, gedoopt 23-11-1783.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jakomina Barelds Ebbing, geboren 1787 in Weiwerd, gedoopt 23-12-1787, overleden 28-3-1833 in Delfzijl.
Gehuwd (1) 2-10-1818 in Delfzijl met Dirk Buurt, geboren 1784 in Amsterdam, gedoopt 30-6-1784, overleden 14-3-1826 in Delfzijl, zoon van Abraham Buurt en Jacoba van Dalen.
Gehuwd (2) 26-1-1827 in Delfzijl met Klaas Roelfs Mik, geboren 17-4-1797 in Wildervank, zoon van Roelf Jans Mik en Teetje Hessels, hertrouwd 28-11-1833 in Delfzijl met Aaltje Huis.
4. Aafke Barelds Ebbing, geboren 1792 in Weiwerd, gedoopt 18-3-1792.
 

Generatie VII

VIIa  Hermanna Ebbinge, geboren 2-12-1768 in Peize, overleden 19-6-1837 in Peize, dochter van Frederikus Ebbinge (zie VIa) en Margaretha Lubbers.
Gehuwd 23-8-1789 in Peize met Reinder Luinge, geboren 23-11-1765 in Peize, overleden 12-1-1831 in Peize, zoon van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
Huwelijk: Reijnder Luinge en Harmanna Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Luinge, geboren 22-7-1790 in Peize, gedoopt 25-7-1790, overleden 10-2-1828 in Peize.
Gehuwd 6-9-1822 in Peize met Roelefje Hindriks Hagenauw, geboren 1799 in Peize, gedoopt 22-9-1799, overleden 30-11-1822 in Peize, dochter van Hindrik Harms Hagenauw en Klazina Klazens Kruims, zie genealogie Hagenauw.
2. Margaretha Luinge, geboren 15-5-1792 in Peize, gedoopt 20-5-1792, overleden 25-11-1869 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
3. Frerik Luinge, geboren 12-2-1797 in Peize, gedoopt 19-2-1797, overleden 4-12-1880 in Peize.
4. Jan Luinge, geboren 30-6-1799 in Peize, gedoopt 7-7-1799, overleden 31-5-1876 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
5. Hillina Luinge, geboren 12-10-1802 in Peize, gedoopt 17-10-1802, overleden 24-9-1842 in Peize, zie genealogie Luinge (1).
6. Hinderika Luinge, geboren 24-11-1804 in Peize, gedoopt 2-12-1804, overleden 31-7-1852 in Peize.
Gehuwd 21-11-1840 in Peize met Frederikus Gelmers, geboren 17-2-1803 in Peize, gedoopt 27-2-1803, overleden 9-8-1850 in Peize, zoon van Roelof Gelmers en Bouwina Ebbinge (zie VIIb), zie genealogie Gelmers.
7. Jantien Luinge, geboren 1809 in Peize, gedoopt 2-4-1809, overleden 8-10-1811 in Peize.
 
VIIb  Bouwina Ebbinge, geboren 1772 in Peize, gedoopt 6-9-1772, overleden 14-2-1812 in Peize, dochter van Frederikus Ebbinge (zie VIa) en Margaretha Lubbers.
Gehuwd 1-5-1796 in Peize met Roelof Gelmers, geboren 28-10-1770 in Peize, overleden 24-1-1829 in Peize, zoon van Bareld Gelmers en Jeichien Lunsche, zie genealogie Gelmers.
Huwelijk: Roelf Gelmers en Bouwina Ebbinge.
Huwelijksafkondiging Groningen 9-4-1796: Roelf Gelmers van Peize en Bouwina Ebbinge van Peize, p.q. Reinder Luinge als zwager.
Op 19-5-1802 wordt een kind van Roelf Gelmers begraven, in het bekken ruim 5 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Gelmers, geboren 13-8-1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 21-5-1878 in Peize, zie genealogie Gelmers.
2. Margaretha Gelmers, geboren 1801 in Peize, gedoopt 8-2-1801.
3. Frederikus Gelmers, geboren 17-2-1803 in Peize, gedoopt 27-2-1803, overleden 9-8-1850 in Peize.
Gehuwd 21-11-1840 in Peize met Hinderika Luinge, geboren 24-11-1804 in Peize, gedoopt 2-12-1804, overleden 31-7-1852 in Peize, dochter van Reinder Luinge en Hermanna Ebbinge (zie VIIa), zie genealogie Luinge (1).
4. Jeichien Gelmers, geboren 24-10-1805 in Peize, gedoopt 3-11-1805, overleden 2-11-1844 in Peize, zie genealogie Gelmers.
5. Johannes Gelmers, geboren 1808 in Peize, gedoopt 21-2-1808, overleden 2-4-1854 in Peize.
6. Margaretha Gelmers, geboren 18-8-1810 in Peize, gedoopt 2-9-1810, overleden 27-11-1874 in Peize.
 
VIIc  Eppo Wiltes Lubbers, geboren 1761 in Groningen, gedoopt 25-12-1761, overleden 13-10-1825 in Wehe, Leens, zoon van Cornelius Lubbers en Lamberdina Ebbinge (zie VIc).
E.W. Lubbers wordt in 1796 predikant van Wehe en Zuurdijk als opvolger van Meinardus Vinkers. Bij overlijden 63 jaar, nalatende een kind.
In 1753 is een Eppo Wiltes getuige als oom van de bruid bij het huwelijk van Wilhelmus Snethlage en Johanna Ebbinge, uit welk huwelijk Fredericus Snethlage, die trouwt met Aaltje Baving en dus een zwager is van Marchien Gelmers. Johanna's broer Fredericus Ebbinge is getrouwd met Margaretha Lubbers.

Gehuwd 26-4-1802 in Peize met Marchien Gelmers, geboren 1767 in Peize, overleden 15-12-1812 in Wehe, Leens, dochter van Bareld Gelmers en Jeichien Lunsche, zie genealogie Gelmers, eerder getrouwd 31-7-1788 in Peize met Jan Hemsing Baving, overleden 15-4-1797 in Peize, begraven 17-4-1797, zoon van Lucas Baving en Johanna Hemsing, zie genealogie Baving.
Huwelijk: Dominee Lubberts en Margien Gelmerts, in het bekken 20 gld.
Predikant E.W. Lubberts wordt in 1807 vermeld als eigenaar van goederen, die eerder aan Jan Hemsing Baving cs. behoorden. Bij de verkoop van een huis in Eelde in 1802 wordt hij vermeld als echtgenoot van Margien Gelmers. Ook is hij getuige bij het huwelijk van Johanna Jeddina Baving. Bij het overlijden van Marchien Gelmers wordt als beroep vermeld pastoorsvrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelius Theodorus Lubbers, geboren 21-7-1804 in Wehe, gedoopt 12-8-1804, overleden 15-9-1859 in Ulrum. Predikant in Ulrum.
Gehuwd (1) 28-6-1837 in Ulrum met Trijntje Klasens van Zwol, geboren 25-12-1813 in Ulrum, overleden 30-12-1841 in Ulrum, dochter van Klaas Jochums van Zwol en Stijntje Sijgers Bos.
Gehuwd (2) 7-2-1855 in Ulrum met Klasina Wierenga, geboren 11-10-1831 in Ulrum, overleden 11-7-1910 in Wehe, Leens, dochter van Jakob Kornelis Wierenga en Grietje Klasens van Zwol.
 
VIId  Hermannus Ebbinge, geboren 1-11-1778 in Wilsum bij Kampen, overleden 24-4-1822 in Groningen, zoon van Lambertus Ebbinge (zie VId) en Stijntje Top.
Apotheker.
Gehuwd 9-11-1801 in Groningen met Wilhelmina Helena Lange, geboren 4-11-1772 in Groningen, gedoopt 8-11-1772 (Lutherse kerk), overleden 28-11-1851 in Groningen, dochter van Johan Herman Lange en Catharina Wilhelmina Genesa Stuven.
Huwelijk: Hermannus Ebbinge van Wilsum in Overijssel en Wilhelmina Helena Lange van Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambertus Ebbinge, geboren 28-9-1801 in Groningen, overleden 10-3-1888 in Meppel.
2. Johan Hermann Ebbinge, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 13-10-1802, overleden 4-8-1866 in Peize.
3. Christina Catharina Ebbinge, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 27-1-1805, overleden 30-5-1843 in Meppel.
4. Bernhard Philip Ebbinge, geboren 1807 in Groningen, gedoopt 27-12-1807, overleden 18-11-1878 in Groningen.
5. Johan Wilhelm Everhard Ebbinge, geboren 1810 in Groningen, gedoopt 19-8-1810, overleden 21-12-1889 in Ooststellingwerf.
 
VIIe  Lambert Wicher Ebbinge, geboren 1780 in Wilsum, overleden 15-1-1864 in Groningen, zoon van Lambertus Ebbinge (zie VId) en Stijntje Top.
Gehuwd 16-7-1808 in Groningen (afkondiging) met Elisabeth Alingh, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 20-7-1781, overleden 5-12-1846 in Groningen, dochter van Willem Alingh en Lucia Helena Dijck.
Huwelijksafkondiging: Lambert Wijcher Ebbinge van Wilsen, 2de Lieutenant onder de Gewapende Burgermacht alhier en Elizabeth Alingh van Groningen.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambertus Ebbinge, geboren 1809 in Groningen, gedoopt 28-5-1809.
2. Willem Ebbinge, geboren 1811 in Groningen, gedoopt 17-3-1811, overleden 5-7-1812 in Groningen.
 
VIIf  Aaltje Jans Timmer, geboren 9-3-1778 in Westerbork, gedoopt 15-3-1778, overleden 30-1-1843 in Rolde, dochter van Jan Roelofs Timmer en Hendrikje Ebbinge (zie VIe).
Op 15-3-1778 wordt in Westerbork een dochter gedoopt van Jan Roelofs en Hindrikje Harmens.
Gehuwd 3-1802 in Westerbork met Martinus Wolters, geboren 25-6-1771 in Peize, gedoopt 30-6-1771, overleden 20-9-1848 in Rolde, zoon van Wolter Wolters en Geugien Martinus Kransen, zie genealogie Wolthers.
Huwelijksafkondiging: Martinus Wolters en Aaltien Jans (drenlias: intekendatum niet volledig).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Wolters, geboren 26-3-1804 in Oudemolen, gedoopt Vries 2-4-1804, overleden 23-3-1867 in Laaghalen, Beilen, woonplaats Westerbork.
2. Hinderkien Wolters, geboren 1805 in Oudemolen, gedoopt Vries 8-12-1805, overleden 22-1-1861 in Borger.
3. Marchien Wolters, geboren 1810 in Rolde, gedoopt 14-10-1810, overleden 16-5-1860 in Rolde.
 
VIIg  Hindrik Barelds Ebbing, geboren 1777 in Weiwerd, gedoopt 8-5-1777, overleden 15-1-1830 in Appingedam, zoon van Barelt Hindriks Ebbing (zie VIi) en Maike Aapkes.
Bij overlijden als Hindrik Barelds Ebbing, z.v. Meike Opkes.
Gehuwd (1) 24-5-1801 in Appingedam (afkondiging) met Pieterke Freerks, geboren 8-10-1765 in Wagenborgen, gedoopt 13-10-1765, overleden 14-8-1813 in Appingedam, dochter van Freerk Hindriks en Vrouwke Pieters, eerder getrouwd 14-3-1786 in Appingedam met Steven Benedictus, geboren 1763 in Appingedam, gedoopt 25-12-1763, zoon van Abram Benedictus en Marieke Lubberts.
Huwelijksafkondiging: Hindrik Baarels van Weiwert en Pieterke Vreeks, weduwe van Steeven Benediktus, van Appingedam.
Op 23-5-1801 wordt de inventaris opgemaakt van Steven Benedictus en Pieterke Freerks te Appingedam.
Pieterke Freerks laat bij overlijden 4 voorkinderen na en 2 kinderen bij de echtgenoot.

Gehuwd (2) met Lammegien Harms Rowaan, geboren 1788 in Opwierde, overleden 12-12-1850 in Appingedam, dochter van Harm Rowaan en Maria Lammerts.
Geboorteaangifte van de kinderen Harm en Maike door Hindrik Barelds Ebbing, die verklaart dat hij de vader is en de moeder Lammegien Harms Rowaan. Zij waren dus niet getrouwd en dit verklaart waarom bij overlijden van Hindrik Barelds Ebbing geen echtgenote wordt vermeld en bij het trouwen van Lammegien Harms Rowaan in 1830 geen overleden echtgenoot. Harm is in het geboorteregister opgenomen onder de naam Rowaan, Maike onder Ebbing. Harm is later niet teruggevonden.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Frouke Hindriks Ebbing, geboren 1802 in Appingedam, gedoopt 24-1-1802.
2. Jan Hindriks Ebbing, geboren 13-3-1804 in Appingedam, gedoopt 25-3-1804.
3. Marten Hindriks Ebbing, geboren 24-9-1806 in Appingedam, gedoopt 5-10-1806, overleden 5-10-1813 in Appingedam.
4. Vrouwke Hindriks Ebbing, geboren 17-10-1808 in Appingedam, gedoopt 6-11-1808, overleden 23-1-1871 in Appingedam.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Harm Rowaan, geboren 7-3-1816 in Appingedam.
6. Maike Hindriks Ebbing, geboren 4-5-1817 in Appingedam, overleden 25-11-1866 in Farmsum, Delfzijl.
 

Index
Genealogie Ebbinge