U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Luinge (1)

Generatie I

Ia  Roelof Luinge, overleden 1726 in Peize, begraven 21-11-1726, zoon van Reinder Wolters en Wemeltien Ebbinge, zie genealogie Wolthers.
Roelof Luinge Noord en zijn zuster Trijntje Luinge zijn kinderen van Wemeltien Ebbinge blijkens een rechtszaak in 1708. In het Haardstedenregister 1691-1694 wordt Wemeltien Ebbinge vermeld als weduwe Reinder Wolters. Reinder Wolters is vermoedelijk een zoon van Wolter Allerts en Catharina Luinge. Na het overlijden van Wolter Allerts rond 1620 hertrouwt Catharina Luinge met Jan Schuiringe, schulte van Peize, overleden rond 1640.
Aangezien gebleken is dat ook Allert Wolters, de andere zoon van Wolter Allerts en Catharina Luinge, een zoon Roelof Luinge heeft, zie Luinge (2), is het waarschijnlijk dat Reinder Wolters ook de vader is van deze Roelof Luinge, gezien ook de namen van de zonen Reinder en Wolter.

Gehuwd 19-6-1687 in Peize met Jantien Busch, geboren 1663 in Westerbork, gedoopt 8-10-1663, overleden 1711 in Peize, begraven 23-5-1711, dochter van Jacob Busch en Roelofjen ?.
Huwelijksafkondiging in Westerbork: Roelf Luinge, van Peijse en Jantien Busch, jd. van Westerbork, getr. tot Peijse 19-6-1687.
Op 23-5-1711 wordt Jantien Bos begraven, in het bekken 8 gld. 18 st. 8 p., op 25-5-1711 betaalt Roelof Luinge voor het laken over zijn vrouw.
Jantien Busch is dus niet getrouwd met de verwalter-schulte Roelof Luinge zoals in de Genealogie Luinge (Spint Arwt'n 1973 en 1974) is verondersteld. Deze is al in 1709 overleden.
Uit deze genealogie: "Jantien Busch was een dochter van Jacob Busch en Roelofjen en gedoopt in Westerbork 8 okt. 1663. Van dezelfde ouders werd gedoopt in 1661 Jacob Derks. We vinden dan in Groningen (1) op 15 apr. 1700: Roelof Luinge, woonachtig tot Peise en Wybe Jacobs woonachtig tot Dwingelo als voor 2/3 parten mede-erfgenamen van wijlen Derk Jacobs die gehuwd geweest was met Tryntien Helprichs. (Derk Jacobs wordt olde oom genoemd)."
Huwelijk Groningen 11-1-1624: Derck Jacobs, deurwaarder van 't Oldambt en de deugdzame dochter Trijntien Helprichs absent, haar vader de E. Helprich Rolefs daarvoor caveert.
In januari 1706 leent Wemeltien Ebbinge, weduwe van Reinder Wolters, met haar zoon Roelef Luinge en haar dochter Trijntien Luinge een bedrag van 100 gld. van de armenkas (Hervormde Gemeente Peize inv. 58, uitgaven).
Op 24-11-1709 betaalt Roelf Luinge rente over 100 gld. en over 36 gld. (diaconieboek Peize inv. 58). Ook in 1710 Roelof Luinge. In 1711 wordt hij Roelof Luinge Noord genoemd. Hij betaalt met tussenpozen tot 1720.
Op 23-11-1726 betaalt Reinder Luinge voor het laken over zijn vader Roelef Luinge, die is begraven 21-11-1726, in het bekken 10 gld. 11 st. 1 d.
In 1742 (Register van Nieuwe Huizen) zijn de kinderen van Roelof Luinge eigenaar van een huis waar later de zoon van Reinder woont, ook Roelof Luinge Noord geheten. In een tweede lijst van 1745 wordt Roelof Vlieghuis genoemd als meier van de zoon van Reinder Luinge. De vermoedelijke eigenaar in 1646 was Roelof Berens of Reinder Wolters. Roelof Berens is mogelijk de Roelof Berens die in de grondschattingslijst van 1630 achteraan wordt vermeld als meier van de schulte Jan Schuiringe. In het Haardstedenregister 1691-1694 wordt weduwe Reinder Wolters genoemd als hoofdbewoonster. Dit zal de reden zijn dat Roelof Luinge niet apart wordt vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Luinge, overleden 1731 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 19-1-1731: Barelt Luink vrijgezel, voerman buiten A-Poort.
Op 23-3-1732 geeft Remmelt Luinge te Peize de erfenis aan van zijn broeder Barelt Luinge, begroot op 250 gld. Aanname dat i.p.v. Remmelt bedoeld is Reinder Luinge.
Uit de Genealogie Luinge:
Barelt woont in Groningen buiten de A-poort en is voerman.
(Groningen IIIX) 2 febr. 1731, heeft hij op rente genomen van de koopman Harm Scholtens en vrou Meinje 500 Car. gld. Het lijkt waarschijnlijk, dat hij in het huis woonde dat zijn broer Jacob in 1753 verkoopt. Barelt is overigens in 1732 al ovl. blijkens een verkoop door zijn zuster Roelfyn.
2. Jacob Luinge (zie IIa), overleden 1738 in Groningen.
3. Reinder Luinge (zie IIb), overleden 1734 in Peize, begraven 23-6-1734.
4. Wolter Luinge (zie IIc), overleden 1745 in Amsterdam? (tussen 1742 en 1750).
5. Roelfien Luinge (zie IId).
6. Hilligjen Luinge (zie IIe), overleden 1728 in Peize.
7. Jantien Luinge, overleden 1716 in Peize, begraven 31-3-1716. Op 31-3-1716 wordt het dochtertje Jantien van Roelof Luinge begraven.
Op 5-4-1716 betaalt Reijner Luinge voor het laken over zijn zuster.
 

Generatie II

IIa  Jacob Luinge, overleden 1738 in Groningen, zoon van Roelof Luinge (zie Ia) en Jantien Busch.
Jacob Luinge is potten- en pijpenbakker aan de Pottebakkersrijge te Groningen.
Breukdodenboek Groningen 14-2-1738: Jacob Luing aan Pottebacker rijge, de wed. hiet Sijmentje Wijbes.

Gehuwd (1) 20-5-1722 in Groningen met Marchien Willems Woldendorp, geboren 1699 in Groningen, bij de A-poort, gedoopt 19-11-1699, overleden 1731 in Groningen, dochter van Willem Alberts en Aaltje Hindriks.
Huwelijk: Jacob Luinge van Peize en Margien Willems Woldendorp van Groningen, p.q. Ulphart Jans.
Aanvankelijk wonend buiten de A-poort, vanaf 1730 aan de Pottebakkersrijge.
Breukdodenboek 26-10-1731: Margien Woldendorp, huisvr. van Jacob Luinge, pottebakker, an de Pottebakkersrijge.
Dopen uit de Genealogie Luinge. Jantje, die blijkbaar ook een dochter is, is daar niet vermeld.
Uit de Genealogie Luinge: (Protocol van verzegelingen Gron IIIX)
10 okt. 1729 Jannes Jansen en Wyberich Jans ehel. beneffens Frerik Smit en Tryntjen Jans ehel. te samen caverende voor haar meedeconsorten verkocht aan : Jacob Luiningh en Marchjen Woldendorp ehel. twee kamers met een bliekveltt aan de pottenbakkersryge voor 600 Car. gld.
17 jan. 1730 Hindrik Folkers en Regint Cloosters ehel. verkocht aan: Jacob Luining en Margjen Woldendorp een behuizinge met een hofjen en zomerhuisjen daar achter, op de pottenbakkersryge voor 1300 Car. gld. en een silveren lepel van een ducaat weerdig.
2 febr. 1731 de Ed. Jacob Luiningh en Marghje Woldendorp ehel. schuldig ann de koopman Harm Scholtens en zijn vrouw Meenje, 775 Car. gld.
8 Okt 1732 Jacob Luining als vader, Albert Woldendorp, Reinder Luining en Hendrik Woldendorp als voogden over de drie minderjarige kinderen van Jacob Luining en Margjen Woldendorp.
13 febr. 1733 Jacob Luiningh en Sybentje Wybes verkocht aan de Olderman Jan Richters, een woning buiten de A-poort aan de ZZ van t Hoendiep voor 650 Car. gld. (vermoedelijk is dit het huis van broer Bareld).

Gehuwd (2) 7-10-1732 in Groningen met Sibentje Wijbes, geboren 1703 in Uithuizen, gedoopt 29-7-1703, dochter van Wijbe Mindels en Diewerke Pieters.
Huwelijk: Jacob Luinge van Peize en Sibenje Wijbes van Usquert, p.q. Pieter Wijbes als broeder. Ook afkondiging in Usquert.
In 1713 worden Wijbe Mindels en Dewerke Pieters zijn huisvrouw aangenomen als lidmaten in Usquert met attestatie van Uithuizen.

Genealogie Luinge: Sibentje Wiebes van Usquert werd lidmaat te Usqert 25 dec. 1725 als jonge dochter. Vertrekt van daar naar Groningen, huwt Jacob Luinge en komt op 7 okt. 1742 te Usquert terug, van Saaxumhuizen als vrouw van Cornelis Meertens, wed. Jacob Luinge.

Echter de tekst "en Sybenje Wybes wed. Jac. Luininghs" is later bijgeschreven en van een huwelijk is waarschijnlijk geen sprake geweest zoals blijkt uit het huwelijkscontract tussen Cornelis Meertens en Trijntje Wiersema, waarin hij wordt genoemd als weduwnaar van Jantje Fokkes (Groninger Archieven, Inventaris van het archief van de familie Reinders, 1633-1865, inv. 76 Huwelijkscontract tusschen Cornelis Mertens, weduwnaar van Jantjen Fockes, en Trijntjen Wyrsemaals, 30-8-1743).
Een zoon van Cornelis Meertens, Focke, trouwt later wel met haar dochter Trijntje.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jantje Luinge, geboren 1723 in Groningen, gedoopt 27-7-1723.
Gehuwd 30-6-1743 in Anloo met Roelf Coops, geboren 1717 in Anloo, gedoopt 14-3-1717, zoon van Lucas Jannes en Geesje Koops.
Huwelijk: Roelf Coops van Anloo en Jantje Luinge van Groningen.
Huwelijksafkondiging Groningen 1-6-1743: Roelf Coops van Anloo, Landschap Drenth en Jantjen Luinghe van Groningen, p.q. de Commissaris Woldendorp als voormond.
Roelf gedoopt als Roelof Koops, z.v. Lucas en Geesjen. Geesje Koops, weduwe van Lukas Jannes hertrouwt in 1736 in Anloo met Harm Janssen. Er worden mombers aangesteld over de kinderen Harmen en Roelof.
Kinderen gedoopt in Groningen, waaronder Albert Woldendorp, Geesje en Lucas, adres Herestraat/voor Herepoort.
2. Willem Luinge, geboren 1726 in Groningen, gedoopt 7-7-1726.
3. Roelf Luinge, geboren 1727 in Groningen, gedoopt 7-8-1727.
4. Willem Luinge, geboren 1728 in Groningen, gedoopt 30-9-1728.
5. Roelf Luinge, geboren 1730 in Groningen, gedoopt 9-9-1730.
6. Willem Jacobs Luinge (zie IIIa), geboren 1731 in Groningen, gedoopt 14-10-1731, overleden 1803 in Groningen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
7. Wijbe Luinge, geboren 1733 in Groningen, gedoopt 22-7-1733.
8. Diewertje Jacobs Luinge, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 12-12-1734, overleden 23-4-1802 in Baflo.
Gehuwd 14-12-1760 in Usquert met Pieter Jacobs Woest, geboren 1734 in Rottum, gedoopt 31-1-1734, zoon van Jacob Duijrts en Geertjen Peters.
Doopnaam Pieter: Peter Jacobs Woest.
Kinderen geboren in Baflo.

Genealogie Luinge: (uit grafschriften in stad en lande) kerkhof Baflo: 1802 den 23 apr. overleed de Eerbare Dieuwertje Jacobs Luning, wed. van de Ed. Pieter Jacobs Soest te Baflo op Hielkemaheert en ligt hier begraven.
Hier rust het stoflijk deel van onze waarde moeder
zij was in onze jeugd een trouw hoeder
Zy zocht gena by God om in den borg verheugd
Gewasschen door zyn bloed een eeuwig heil t aanschouwen
Wy hebben tot haar eer voor hare liefde en deugd
Al wenend op dit graf dit opschrift doen uithouwen.
9. Roelof Luinge, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 13-7-1736.
10. Trijntje Jacobs Luinge (zie IIIb), geboren 1737 in Groningen, gedoopt 23-9-1737.
 
IIb  Reinder Luinge, overleden 1734 in Peize, begraven 23-6-1734, zoon van Roelof Luinge (zie Ia) en Jantien Busch.
Gehuwd 1-6-1727 in Peize met Jantien Gelmers, dochter van Gelmer Gelmers en Jeichien Bavinge, zie genealogie Gelmers.
Gelmer Gelmers betaalt voor het laken bij de begrafenis van Reinder Luinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Luinge (zie IIIc), geboren 1730 in Peize (1730 of later), overleden 1788 in Peize.
 
IIc  Wolter Luinge, overleden 1745 in Amsterdam? (tussen 1742 en 1750), zoon van Roelof Luinge (zie Ia) en Jantien Busch.
Wolter Luinge is koster en schoolmeester in Peize. Lijst van schoolmeesters (van Peize) in het Drents Genealogisch Jaarboek 1994: Wolter Luinge 22-3-1724, op 5-9-1736 Roelof Lunsing (Lunsche), daarvoor Barelt Conraedts 30-7-1696.
Gehuwd 2-6-1726 in Peize met Grietje Schuiringe, geboren 1700 in Peize (na 1695), overleden 1753 in Peize, dochter van Barelt Schuiringe en Roelefje Hindriks, zie genealogie Schuiringe (3).
Drents Archief, NH kerk Peize
121 Akte van verkoop en overdracht door Doe Bavinge en Margijn Schuiringe en door de voogden over Grietje Schuiringe aan Wolter Luinge en zijn vrouw Hendrikje Schuiringe van hun ouderlijk huis c.a. 1724; afschrift (Wolter Luinge uit familie Luinge2).
In 1735 verkoopt Jacob Luinge te Groningen aan zijn broers Reinder en Wolter, schoolmeester, met diens vrouw Grietijn Schruringe zijn aandeel in het ouderlijk huis.
Archief Luinge:
7 Akte van verkoop door Martinus Engberts als hoofdmomber en Tj. Gelmers en Harm Claesen als mombers over de twee kinderen van Wolter Luinge en Grietyn Schuiringe, door Jan Pieters namens zijn vrouw Oegyn Luinge en door Roelfyn Luinge aan Roelef Luinge Reinderszoon van hun aandeel in de Noortsche plaetse (te Peize), uitgezonderd het aandeel in de graven in de kerk en het waardeel, 1757
Archief Staal:
1 Akte van overdracht door Jan Pieters, Barelt Roelfs en Sagcharieas Wigbolts als mombers over hun "innocente" zwager Roelef Luinge aan Floris Stael van een akker, genaamd de Langeakker, 1759
Archief Popkes:
11 Akte van overdracht door Gelmer Gelmers als gemachtigde van zijn moeder Jeichyn Lunsche, weduwe van de ette B. Gelmers te Peize; Trijntyn Ebbinge, weduwe van Conraad Barelts; Jantje Luinge, weduwe van Barelt Roelfs; en Pieter Jans als gemachtigde van zijn moeder Oegyn Luinge, weduwe van Jan Pieters te Peizerwolt, aan Popke Martinus van een huis en hof bij de kerk te Peize, een pand in de Heerewerk, een pand in de Hoijdijk, een half dagwerk veen achter de kerk en nog een portje turfveen, 1791.
Zie ook de aanvulling in Spint Arwt'n 1974, blz. 114: In 1735 verzoekt Jacob Luinge van Groningen aan de Etstoel om curatoren aan te stellen over Grietien Schuiringe en haar minderjarige kinderen omdat zijn broer Wolter Luinge, nadat deze enige tijd met zijn vrouw Grietien Schuiringe in onenigheid heeft geleefd, is vertrokken naar Amsterdam met het voornemen niet terug te komen. Grietien Schuiringe ondersteunt het verzoek, maar in 1736 verzoeken Gerrit Conraats en Reiner Wolters te Peize en Sicco Gerbrants te Luttekewolde het curatorschap over Grietien Schuiringe zelf op te heffen. Jacob Luinge en Grietien Schuiringe zullen op de volgende lottingsdag worden gehoord en zij verzoekt dan ook om het curatorschap op te heffen omdat dit een vergissing was. Jacob Luinge is accoord, mits hij de kosten (van de eerste rechtszaak) vergoed krijgt.
In 1742 koopt Grietien Schuiringe, vrouw van Wolter Luinge voor 110 gld. van de mombaren over de kinderen van wijlen Jacob Everts en Jantien Henderiks te Peize hun ouderlijk huis, gelegen achter aan de brink op pastoriegrond.
Op 19-11-1753 betaalt Martinus Engberts voor het laken over Grietien Schuiringe.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Luinge, geboren 1728 in Peize.
Gehuwd 22-5-1757 in Peize met Barelt Roelfs, overleden 24-3-1790 in Peize, begraven 1-4-1790, zoon van Roelef Barelts en Jantien NN, zie genealogie Eitens.
Huwelijk: Barelt Roelfs en Jantijn Lunge, in het bekken 4 gld.
Op 1-4-1790 wordt Barelt Roelfs begraven, zijn weduwe betaalt voor het laken en geeft nog 5 gld. 5 st. aan de armen wegens een testament.
Jantien Luinge geeft in 1790 de erfenis aan van haar man Barelt Roelfs, overleden 24-3-1790, waarvan zij de lijftocht krijgt. Vanwege de "grootheid van de houdnegotie in Groningerland" kan nog geen inventaris worden gegeven.
Kort daarvoor in 1789 hebben Albert Jans (Eilander) en Talligje Harms (Staats) een huis en hof in Peize gekocht van Barelt Roelfs, Eithe Roelfs, Roelof Willems, Hinderik Roelfs, allen te Peize en van de erven van Aaltje Roelefs te Groningen voor 1100 gld.
Jantien Luinge woont in 1797 op de plaats waar van 1764 tot 1784 Barelt Roelfs, timmerman wordt vermeld en is dan 69 jaar, boerin, weduwe zonder kinderen. Mogelijk is zij iets jonger, want in 1757 lijkt zij nog minderjarig.
In 1802 verkopen zij en Roelof Eitens de plaats aan Berend Ensing. Het overlijden van Jantien Luinge is niet gevonden bij de ontvangsten van de armenkas bij begrafenissen.
2. Roelfien Luinge.
Gehuwd 24-4-1757 in Midwolde (Leek) met Zacharias Wigbolts Hazenberg, geboren 1727 in Leek, gedoopt 23-3-1727, zoon van Wigbolt Berends en Tetje Sacharias.
Huwelijk: Zacharias Wigbolts van de Leek en Roelfke Luinings van Peijze. Ook afkondiging in Grijpskerk.
Bij het huwelijk van zoon Wolter in 1809 in Niekerk/Oldekerk/Faan wordt als familienaam Hazenberg opgegeven en als plaats van afkomst Peize. Mogelijk is hij daar geboren. Bij overlijden in 1841 is hij 81 jaar.
Zie ook Nakomelingen van Berend Hazenberg (Jaap Niemeijer).
3. Oegien Luinge (zie IIId), geboren 1731 in Peize, overleden 1810 in Peize, begraven 3-9-1810.
4. Roelof Luinge, overleden 1760 in Peize, begraven 1-7-1760. In 1754 verzoekt Martinus Engberts als hoofdmomber over de kinderen van wijlen Wolter Luinge en Grietje Schuiringe te Peize aan de Etstoel om enige goederen te mogen verkopen om te voorzien in het onderhoud van Roelof Luinge, ofschoon hij reeds meerderjarig is, maar last heeft van de vallende ziekte en niet in staat is zelf in zijn onderhoud te voorzien.
In 1757 wordt Roelof Luinge innocent genoemd.
Op 1-7-1760 wordt de E. Roelof Luinge, zoon van Wolter Luinge begraven. Op 2-7-1760 betaalt Barelt Roelofs voor het laken over zijn zwager Roelof Luinge.
In1761 verkopen Jan Pieters en Sacharias Wigbolts 2/3 van 2 mat hooiland aan hun zwager Barelt Roelfs, die hiervan al 1/3 bezit.
 
IId  Roelfien Luinge, dochter van Roelof Luinge (zie Ia) en Jantien Busch.
Gehuwd 20-7-1721 in Peize met Willem Barelts, overleden 1750 in Peize, zoon van Barelt Jansen.
Op 4-7-1722 betaalt Willem Barelts voor het laken over zijn vader Barelt Jansen.
De Genealogie Luinge vermeldt een verkoop van grasland in 1732 door Willem Barelts voor zijn vrouw Roelfijn Luinge aan hun zwager en broeder Reinder Luinge, dat Roelfijn Luinge heeft gerfd van haar ouders en haar broer Barelt Luinge en een overdracht bij stoklegging door Willem Barelts en Roelfijn Luinge van o.a. een boerenplaats, De Nieuwe Ren genaamd (moet zijn Nie Weren oftewel Nieuwe Wering, gelegen ten noorden van Peize bij het Peizerdiep) en een akte van 1750 waarin genoemd wordt Roelfijn Roelfs Luinge, weduwe van Willem Barelts, geassisteerd door Roelf Roelfs (de verkoop wordt tevens gedaan namens haar kind Jantien Willems, vrouw van Gerrit Meinders en door Barelt Willems).
Daarnaast is gevonden:
GA toegang 538 Families Lohman en Kijff, inv. 197: Akte van overdracht bij stoklegging door Willem Barelds en Roelefijn Luinge e.l. aan Harm Hinderik Harringa en Anna Hebelia van Buttinga e.l. van een boerenplaats, Nieuweren genaamd, gelegen onder Peize, benevens van landerijen, de halve kerkgraven, met drie vierendeel waardeel, het jacht- en visrecht enz, 1743. Met dorsale kwitantie d.a. 1735 (dus waarschijnlijk in 1735 aangekocht).
Daarnaast koopt het echtpaar Harringa-Van Buttinga in 1735 nog verschillende landerijen in de buurt van de Nie Weren van diverse personen in Peize en in 1741 een boerenplaats van Jan, Arent en Doede Doedens (akten aanwezig in hetzelfde archief).
Aangifte 40ste penning in 1750: Bartelt Bavinge tot Peijse als hoofdmombaar over het minderjarige kind van wijlen Reinder Luinge de 40ste penning van 300 gld. waarvoor dezelfde van de weduwe van Willem Barelts tot Leeuwarden en cons. heeft aangekoft een vijfde part van een plaats, huis en landerijen tot Peijse. Leeuwarden is mogelijk een verschrijving van Nie(uwe) Weren.
Op 12-4-1746 verschijnt Roelofje Luinge, weduwe van Willem Barelts tot Groningen voor de plaatsvervangend schulte van Peize en verklaart zij met haar minderjarige kinderen 100 gld schuldig te zijn aan het zoontje van haar broer Reinder Luinge volgens een obligatie van 1738 met daarbij nog 50 gld achterstallige rente. Zij wordt bijgestaan door haar neef Roelof Luinge. Bijgeschreven is dat de schuld op 20-6-1750 wordt afgelost met het aandeel in het huis.
Mogelijk nog een zoon is Roelof Luijnge, die in 1746 in Groningen als vrijgezel overlijdt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Willems.
Gehuwd 18-5-1746 in Groningen met Gerrit Meinders.
Huwelijk: Gerijt Meinders van Finsterwolde en Jantijn Willems van Peijse, pro qua Roelif Koops als neef. Roelf Koops is getrouwd met Jantien Luinge, dochter van Jacob Luinge.
Op 22-2-1747 wordt in Groningen zoon Meindert Tijes gedoopt.
2. Barelt Willems.
Gehuwd 4-6-1751 in Groningen met Jantien Pieters, dochter van Pieter Jans.
Huwelijk: Barelt Willems van Peise en Janthje Pieters, mede van Peise, pro qua Pieter Jans als vader.
Op 23-8-1752 wordt in Groningen dochter Roelfien gedoopt.
 
IIe  Hilligjen Luinge, overleden 1728 in Peize, dochter van Roelof Luinge (zie Ia) en Jantien Busch.
Gehuwd 28-11-1723 in Peize met Martinus Engberts, overleden 1782 in Assen, begraven 1-12-1782, zoon van Engbert Jans en Grietien Martinus, zie genealogie Mulder, hertrouwd 1730 met Grietje Popken, overleden 1780 in Assen, dochter van Popco Jepes en Geugien Jansen, zie genealogie ~Popco Jepes.
Gegevens uit de Genealogie Luinge (vermeld bij IIIe Roelef Luinge Noord):
Martinus Engberts, geb. ca. 1700, molenaar te Peize, begr. 1-12-1782 Assen, 1ste huw. 28-11-1723 Peize Hilligjen Luinge, geb. Peize, begr. 15-5-1728 Peize. 2e huw. van Martinus Engberts voor 1733.

Martinus Engberts is hoofdmomber over de kinderen van Wolter Luinge. Aanname dat zijn eerste echtgenote een zuster is van Wolter Luinge.
De ouders van Martinus Engberts zijn mogelijk genoemd in onderstaand document:
Drents Archief, Archief Luinge:
1 Verklaring door de mombers over Barteld, Willem Willems, Frerik en Roelof Luinge, nagelaten kinderen van Jacop Ebbinge, dat Jacop in 1711 aan Egbert Jans, Mulder te Peize, en zijn vrouw Grietyn Martinus een staakhoop hoppeland gelegen achter Wemelmoejenhof (te Peize) verkocht heeft en dat zij de kooppenningen ontvangen hebben, 1713 (de vier eerstgenoemden zijn de mombers en niet de nagelaten kinderen).
In 1754 verkoopt Martinus Engberts aan Roelof Luinge (Noord) een twaalfde part in een plaats tot Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Martinus, geboren 1724 in Peize, gedoopt Roderwolde 24-9-1724, overleden 1756 in Peize, begraven 23-4-1756, zie genealogie Mulder.
 

Generatie III

IIIa  Willem Jacobs Luinge, geboren 1731 in Groningen, gedoopt 14-10-1731, overleden 1803 in Groningen, zoon van Jacob Luinge (zie IIa) en Marchien Willems Woldendorp.
Gehuwd 4-4-1755 in Groningen met Stijntje Romeling, geboren 1726 in Noordbroek, gedoopt 23-6-1726, overleden 13-6-1807 in Groningen, dochter van Lubbertus Romeling en Anje Wibbes.
Huwelijk: Willem Luinge van Groningen en Stijntje Rommeling van Noordbroek, pro qua de deurwaarder Jan Witkop als zwager.
Huwelijkscontract Groningen 6-3-1755:
Willem Luinge en Stijntjen Roemeling.
Bruidegomszijde: Roelef Coops, zwager, Jantjen Luinge volle zuster, Hindrik Woldendorp, volle oom, Egbertijn Lammers, moei.
Bruidszijde: Jan Witkop, zwager, mede voor zijn vrouw Trijntjen Roemeling, volle zuster, C. Fuchs en desselfs vrouw Anna Maria Roemeling middels hand(schrijven) van 4-3-1755.
Breukdodenboek Groningen 6-10-1803: Willem Luinge.
Aangegeven lijken Groningen 23-6-1807: Stintje Rommelingh, vrou van wilen Willem Leunningh, oud 81 jaar, gewoond aan 't Vismarkt, (nalatende) 1 kind uit 1 huwelijk.
Gegevens stad Groningen van Genealogie Luinge:
Stijntjen Roemeling bij huwelijk van Noordbroek. Zij ovl. in het Jacobi en Annen gasthuis te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marrigjen Luinge, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 11-9-1757, overleden 21-10-1823 in Groningen.
Gehuwd 28-5-1783 in Groningen met Eltje Pannenborg, geboren 1753, overleden 28-10-1809 in Groningen.
Huwelijk: eltje Pannenborg van St. George Wold, in Oostfriesland en Margjen Luinge van Groningen, pro qua Willem Luinge als vader.
Bij de huwelijken van de kinderen als beroep van de vader koekbakker. Aangegeven lijken Groningen 1809: 28 October Eltje Pannenborg, man van Margge Luinge, 56 jaar, gewoond in de Heerstr., nalatende 5 kinderen uit 1 huwelijk.
2. Anna Jacoba Luinge, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 20-2-1760, overleden 1782 in Groningen, begraven 31-3-1782. Breukdoedenboek Groningen 31-3-1782: Anna Jacoba Luinge, A-kerkhof. Verhuur van lijklakens 31-3-1782: Anna Jacoba Luinge, dochter van Willem Luinge en vrouw an A Kerkhof.
 
IIIb  Trijntje Jacobs Luinge, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 23-9-1737, dochter van Jacob Luinge (zie IIa) en Sibentje Wijbes.
Gehuwd 15-2-1761 in Usquert met Fokke Cornelis Meertens, geboren 1734 in Westernieland/Saaxumhuizen, gedoopt 12-12-1734, overleden 20-11-1805 in Usquert, zoon van Cornelis Meertens en Jantje Fokkes, hertrouwd 1772 met Anje Pieters.
Onderstaande gegevens uit de Genealogie Luinge zijn maar ten dele juist. Zo is Cornelis Meertens gedoopt op 21-2-1701 in Warffum, niet in 1700 in Usquert.
Hij wordt in 1730 lidmaat in Usquert, afkomstig van Warffum. In 1742 keert hij terug naar Usquert en komt dan van Saaxumhuizen. In 1745 wordt Trijntje Wiersema, huisvrouw van Cornelis Meertens aangenomen als lidmaat in Usquert.
Zoon Fokke is gedoopt 12-12-1734 in Westernieland/Saaxumhuizen. In 1740 is in Usquert een andere Fokke gedoopt, z.v. Cornelis Fokkes en Frouke Jans.

Genealogie Luinge:
Fokke Cornelis Meertens is eigenaar en bewoner van de boerderij "Oostheem", later bewoond door zijn dochter Sybenie.
Fokke was een zoon van Cornellis Meertens geb. 21 febr. 1700 Usquert, die huwde 26 juli 1739 Usquert Frouke Jans en 3 okt. 1724 Jantje Fokkes van Warfum en sept. 1745 met Tryntje Wiersema.
Zoon Jacob Fokkes en ook de kinderen van zoon Cornelis Fokkes nemen in 1811 de naam Lu(i)nge aan van hun moeder en grootmoeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Fokkes, geboren 1761 in Usquert, gedoopt 8-11-1761.
2. Siebenje Fokkes Luinge, geboren 1763 in Usquert, gedoopt 23-10-1763. Doopnaam Sijbenje, later meestal als Sijmentje.
Gehuwd 26-12-1787 in Bedum met Pieter Klasens Kuiper.
3. Kornelis Fokkes Luinge (zie IVa), geboren 1766 in Usquert, gedoopt 29-6-1766.
4. Jacob Fokkes, geboren 1768 in Usquert, gedoopt 16-5-1768.
 
IIIc  Roelef Luinge, geboren 1730 in Peize (1730 of later), overleden 1788 in Peize, zoon van Reinder Luinge (zie IIb) en Jantien Gelmers.
Roelef Luinge Noord, is in 1754 niet en in 1755 wel mondig. Het laatste kan zijn wegens huwelijk of het bereiken van de 25-jarige leeftijd. In 1752 treden H. Gelmers en Barteld Bavinge op als hoofdmombers. In 1754 is Barteld Bavinge hoofdmomber.
Gehuwd 8-5-1757 in Peize met Hillina Ebbinge, dochter van Jan Ebbinge en Jeigien Luinge, zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Roelf Lunge en Helijna Ebbinge, in het bekken 6 gld. 11 st.
Op 19-4-1788 worden in Peize wegens het overlijden van Roelef Luinge N(oord), weduwnaar van Hillina Ebbinge mombers aangesteld over de nog onmondige zoons Reinder, die in november 1788 23 jaar wordt en Jan, die in oktober 1788 18 jaar wordt. Hoofdmomber is B. Ebbinge en medemombers zijn F. Gelmers, Jan Luinge en Hindrik Alberts. Uit de opsomming van de bezittingen blijkt dat de mombers Barteld Ebbinge en Frerik Gelmers ooms zijn van de pupillen.
Dochter Jantje is getrouwd met de meester Cornelis Steringa, dochter Jeigijn is getrouwd met Hermannus Hillebrants en dochter Jacomina is thans de bruid van R. Luinge, die tekent als Roelef Luinge. Er zijn vele goederen mandelig met o.a. Ebbinges. Op 12-2-1789 wordt aangetekend dat Jan Luinge AZ (Allertszoon?) in het voorjaar van 1788 medemomber is geworden en dat de drie zwagers van de pupillen waaronder R. Luinge, zoon van opgemelde medemomber een afkoop of scheiding van de ouderlijke vaste goederen wensen en omdat een schoonvader hierbij niet kan fungeren wordt alleen voor dit geval Roelof Ebbinge in zijn plaats als momber gevraagd.
Jan Luinge is dus Jan Luinge, zoon van Allert Luinge en Aaltien Luinge en getrouwd met Geessien Luinge. De vader van Geessien Luinge, Roelof Luinge en Aaltien Luinge zijn vermoedelijk broer en zus van Jeigien Luinge, de moeder van Hillina Ebbinge.
Frerik Gelmers, vermoedelijk de vader van ette Bareld Gelmers zal een broer zijn van Jantien Gelmers, de moeder van Roelof Luinge Noord en is dan eigenlijk oud-oom van de pupillen.
In 1789 is Reinder getrouwd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Luinge (zie IVb), geboren in Peize.
2. Jeigjen Luinge (zie IVc), geboren in Peize.
3. Jacomina Luinge, geboren 1763 in Peize, overleden 15-3-1814 in Peize.
Gehuwd 8-6-1788 in Peize met Roelof Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 4-11-1806 in Peize, begraven 13-11-1806, zoon van Jan Allerts Luinge en Geesien Luinge, zie genealogie Luinge (2).
Huwelijk: Roelof Luinge en Jakomina Luinge.
In 1797 is Roelof Luinge 43 jaar, gehuwd zonder kinderen.
Bij het overlijden van Roelof Luinge in Peizerwold is Jacomina Luinge zijn huisvrouw en krijgt zij de lijftucht, de erfgenamen zijn Allert Luinge, volle broer en Barteld, Jan en Allert Ebbinge, kinderen van een volle zuster (Aaltien Luinge).
De weduwe van Roelf Luinge betaalt 30 gld. wegens testament aan de armen.
De boerderij wordt daarna verhuurd aan Jannes Ensing. In 1812 woont Jacomina als weduwe Roelf Luinge in huis nr. 153, evenals Jannes Ensing. Willem Luinge woont iets zuidelijker op 154. In 1832 is Barteld Ebbinge eigenaar van de middelste van de drie boerderijen aan het Achterstewold en is Willem Luinge zijn zuiderbuurman.
4. Reinder Luinge (zie IVd), geboren 23-11-1765 in Peize, overleden 12-1-1831 in Peize.
5. Jan Luinge (zie IVe), geboren 8-10-1770 in Peize, overleden 9-2-1842 in Peize.
 
IIId  Oegien Luinge, geboren 1731 in Peize, overleden 1810 in Peize, begraven 3-9-1810, dochter van Wolter Luinge (zie IIc) en Grietje Schuiringe.
Gehuwd 16-5-1756 in Peize met Jan Pieters, overleden 1777 in Peize, begraven 21-5-1777, zoon van Pieter Wilkes en Gebke Jansen, zie genealogie Wilkens.
Huwelijk: Jan Peters en Oeggijn, in het bekken 6 gld.
In 1761 en in 1766 wordt een kind van Jan Pieters begraven. In januari 1770 wordt de jongste zoon van Jan Pieters begraven.
Jan Pieters wordt begraven op 21-5-1777, zijn weduwe betaalt voort het laken.
Jan Pieters wordt in 1764 en 1774 in Peize vermeld na Jan Luinge (Peizerwold, huidige Achterstewold), in 1784 zijn weduwe. In 1797 woont hier Oegien Wolthers, 66 jaar, weduwe met 4 kinderen en zoons Pieter Jans 43, Wolther Jans 26 en Jan Jans 24, in 1832 Willem Luinge, getrouwd met dochter Grietje Jans Wilkens.
Op 3-9-1810 wordt de weduwe van Jan Pieters begraven, in het bekken ruim 9 gld. Jan Pieters betaalt voor het laken over zijn moeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Jans Wilkens, geboren 4-12-1757 in Peize, overleden 17-2-1840 in Peize. Naamsaanneming 1812 in Peize Pieter Jans Wilkens met een zoon zuster. Waarschijnlijk was het de bedoeling het woord zoon door te strepen.
Gehuwd 12-9-1815 in Eelde met Annegien Harms Baving, geboren 10-12-1758 in Peize, overleden 1-12-1838 in Peize, dochter van Harm Klaasen en Roelfien Baving, zie genealogie Baving, eerder getrouwd met Harm Jans Freriks, geboren 1744 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 9-1-1808, zoon van Jan Freriks en Berentien Willems, zie genealogie Freriks.
2. Grietje Jans Wilkens, geboren 14-5-1770 in Peize, overleden 3-12-1844 in Peize, zie genealogie Wilkens.
3. Wolter Jans Wilkens, geboren 1772 in Peize, gedoopt 14-6-1772, overleden 1811 in Peize, begraven 4-7-1811. Op 4-7-1811 wordt Wolter Jans begraven, in het bekken ruim 12 gld. Op 27-7-1811 betaalt Pieter Jans voor het laken over zijn broer Wolter Jans.
4. Jan Jans Wilkens, geboren 1775 in Peize, gedoopt 2-4-1775, overleden 1802 in Peize, begraven 1-5-1802. Op 1-5-1802 wordt Jan Jans begraven, in het bekken ruim 6 gld. Op 19-12-1802 betaalt Pieter Jans voor het laken over zijn broer.
 

Generatie IV

IVa  Kornelis Fokkes Luinge, geboren 1766 in Usquert, gedoopt 29-6-1766, zoon van Fokke Cornelis Meertens en Trijntje Jacobs Luinge (zie IIIb).
Gehuwd 26-7-1801 in Usquert? met Anje Geerts Wiersema.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fokke Kornelis, geboren 16-8-1802 in Eenrum, gedoopt 5-9-1802.
2. Grietje Kornelis Luinge, geboren 20-12-1803 in Eenrum, gedoopt 8-1-1804, overleden 15-9-1832 in Wierhuizen, Eenrum.
Gehuwd 25-8-1823 in Baflo met Ulfert Elles Marringa, geboren 5-4-1799 in Rasquert, op Klein Marne (doopsgezind), overleden 22-9-1855 in Wierhuizen, Eenrum, zoon van Elle Ipes Marringa en Foske Luitjes Wiersum, hertrouwd 12-4-1839 in Eenrum met Anna Klaassens Zijlema, geboren 1815 in Winsum, dochter van Klaas Egberts Zijlema en Amke Hindriks Polman.
3. Trientje Kornelis Luinge, geboren 13-4-1806 in Eenrum, gedoopt 4-5-1806, overleden 20-9-1848 in Pieterburen, Eenrum.
Gehuwd 29-4-1825 in Baflo met Jan Klasens Wolthuis, geboren 1800 in Aduard, gedoopt 3-5-1800, overleden 28-10-1874 in Pieterburen, Eenrum, zoon van Ebenius Wolthuis en Martje Jans.
 
IVb  Jantje Luinge, geboren in Peize, dochter van Roelef Luinge (zie IIIc) en Hillina Ebbinge.
Gehuwd 28-11-1779 in Eelde met Cornelis Steringa, geboren 28-8-1757 in Eelde, gedoopt 30-1-1757, overleden 16-11-1830 in Eelde, zoon van Berend Jans Steringa en Jantje Cornelis Olthof, hertrouwd 3-6-1798 in Eelde met Freerkien Ebels, geboren 1757 in Bunne, gedoopt Vries 27-3-1757, overleden 11-1-1808 in Eelde, dochter van Jan Jans Ebels en Elizabeth Tiemens Odding, hertrouwd 2-6-1809 in Eelde met Katharina Steringa, geboren 19-3-1780 in Eelde, gedoopt 19-3-1780, overleden 14-1-1861 in Eelde, dochter van Hilbrant Steringa en Geertruid Jans Olthof.
Huwelijk: Cornelis Steringa en Jantje Luinge, van Peize.
Bij de doop van dochter Jantje: woonplaats Peize, schoolmeester te Eelde en Peize.
Momberaanstelling in 1798: kinderen Jantien, Roelf, Hillina en Berent Steringa. Mombers zijn Reinder Luinge en Jan Luinge uit Peize en Andries Harms en A.K. Bolhuis uit Eelde. Bij de bezittingen hoort een huis en hof te Eelde met 2 woningen, bewoond door Berent Geerts en door Kornelis Klaasens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Steringa, geboren 1781 in Peize, gedoopt Eelde 16-9-1781, overleden 20-6-1857 in Achtkarspelen.
Gehuwd 1-5-1808 in Eelde met Jan Roelfs Kuipers, geboren 1782, overleden 25-1-1858 in Achtkarspelen.
Huwelijk: Jan Roelfs Kuipers, schoolmeester te Twijzel en Jantien Steringa. Jantien Steringa woont in 1812 in Twijzel volgens de naamsaannneming.
Jantje Kornelis Steringa bij overlijden 75 jaar, gehuwd.
Jan Roelofs Kuipers bij overlijden 76 jaar, weduwnaar.
2. Roelof Steringa, geboren 1783 in Eelde, gedoopt 21-12-1783. Roelof Steringa wordt in 1812 vermeld bij de naamsaanneming naast zijn halfbroer met dezelfde naam.
De kinderen van Roelof Steringa en Grietje de Vries worden tevens vermeld bij de verkoping van huis 36 in 1834, waarbij ook de andere kinderen van Cornelis Steringa, Jantien en Helena Steringa met hun echtgenoten en Berend en Roelof Steringa worden vermeld.

Gehuwd 29-8-1811 in Dantumadeel met Grietje Dirks de Vries, hertrouwd met Sipke de Roos.
De volgende personen trouwen later in Dantumadeel, met familienaam Steringa en patroniem Roelofs: Jelske, Kornelis, Hillina, Grietje, Jacomina, Durk, Geertruida en Jantje.
Kornelis Roelofs Steringa overlijdt in 1879 in Leeuwarden, 67 jaar, gehuwd.
3. Hillina Steringa, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 11-3-1787, overleden 23-4-1845 in Groningen.
Gehuwd 12-3-1820 in Groningen met Albert Lammerts ten Veldhuis, geboren 15-5-1791 in Vlagtwedde, overleden 21-12-1841 in Groningen, zoon van Lammert Jans ten Veldhuis en Swaantje Bruins Treuning.
4. Berend Steringa, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 5-7-1789, overleden 18-1-1846 in Eelde.
Gehuwd (1) 6-7-1820 in Eelde met Jantien van der Molen, geboren 1792 in Vries, gedoopt 15-4-1792, overleden 25-2-1821 in Eelde, dochter van Hendrik Fake Booijs van der Molen en Jantien Jannes.
Gehuwd (2) 5-9-1823 in Eelde met Harmtien van der Molen, geboren 13-12-1795 in Vries, gedoopt 19-12-1795, overleden 7-2-1841 in Eelde, dochter van Hendrik Fake Booijs van der Molen en Jantien Jannes.
Gehuwd (3) 1-4-1842 in Eelde met Willemtien Beerda, geboren 24-6-1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-7-1798, overleden 19-2-1869 in Paterswolde, dochter van Koene Reints Beerda en Hinderkien Jans Bolhuis.
 
IVc  Jeigjen Luinge, geboren in Peize, dochter van Roelef Luinge (zie IIIc) en Hillina Ebbinge.
Gehuwd 14-11-1784 in Eelde met Hermannus Hilbrants, geboren 26-1-1755 in Eelde, gedoopt 2-2-1755, overleden 10-8-1831 in Eelde, zoon van Hilbrant Hilbrants en Alegonda Pothof.
Huwelijk: Hermannus Hilbrants en Jeigjen Luinge van Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Hilbrants, geboren 5-10-1785 in Eelde, gedoopt 9-10-1785, overleden 13-5-1854 in Vries.
Gehuwd 14-11-1812 in Vries met Albertus Koops, geboren 27-8-1771 in Vries, gedoopt 1-9-1771, overleden 29-6-1842 in Vries, zoon van Roelof Koops en Jantje Ottens Karstens.
2. Hillina Hilbrants, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 28-1-1787, overleden 6-7-1855 in Vries.
Gehuwd 12-6-1816 in Vries met Jan Janssen, geboren 25-6-1791 in Vries, gedoopt 3-7-1791, overleden 6-9-1863 in Vries, zoon van Christiaan Janssen en Jantien Luichies Hulshof.
3. Hilbrant Hilbrants (zie Va), geboren 28-12-1789 in Eelde, gedoopt 3-1-1790, overleden 31-10-1852 in Eelde.
4. Roelf Hilbrants, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 1-4-1793, overleden 12-2-1853 in Eelde.
Gehuwd 26-9-1818 in Eelde met Evien Deodatus, geboren 1796 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-12-1796, overleden 13-12-1872 in Paterswolde, Schelfhorst, dochter van Hendericus Deodatus en Marchien Jochems Westerhof, hertrouwd 10-3-1831 in Eelde met Lammert Aaldring, geboren 3-1-1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-1-1806, overleden 3-5-1860 in Paterswolde, zoon van Jan Willem Berends Aaldring en Marijke Lammerts.
Echtscheiding Assen 27-1-1829.
 
IVd  Reinder Luinge, geboren 23-11-1765 in Peize, overleden 12-1-1831 in Peize, zoon van Roelef Luinge (zie IIIc) en Hillina Ebbinge.
Gehuwd 23-8-1789 in Peize met Hermanna Ebbinge, geboren 2-12-1768 in Peize, overleden 19-6-1837 in Peize, dochter van Frederikus Ebbinge en Margaretha Lubbers, zie genealogie Ebbinge.
Huwelijk: Reijnder Luinge en Harmanna Ebbinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Luinge, geboren 22-7-1790 in Peize, gedoopt 25-7-1790, overleden 10-2-1828 in Peize.
Gehuwd 6-9-1822 in Peize met Roelefje Hindriks Hagenauw, geboren 1799 in Peize, gedoopt 22-9-1799, overleden 30-11-1822 in Peize, dochter van Hindrik Harms Hagenauw en Klazina Klazens Kruims, zie genealogie Hagenauw.
2. Margaretha Luinge (zie Vb), geboren 15-5-1792 in Peize, gedoopt 20-5-1792, overleden 25-11-1869 in Peize.
3. Frerik Luinge, geboren 12-2-1797 in Peize, gedoopt 19-2-1797, overleden 4-12-1880 in Peize.
4. Jan Luinge (zie Vc), geboren 30-6-1799 in Peize, gedoopt 7-7-1799, overleden 31-5-1876 in Peize.
5. Hillina Luinge (zie Vd), geboren 12-10-1802 in Peize, gedoopt 17-10-1802, overleden 24-9-1842 in Peize.
6. Hinderika Luinge, geboren 24-11-1804 in Peize, gedoopt 2-12-1804, overleden 31-7-1852 in Peize.
Gehuwd 21-11-1840 in Peize met Frederikus Gelmers, geboren 17-2-1803 in Peize, gedoopt 27-2-1803, overleden 9-8-1850 in Peize, zoon van Roelof Gelmers en Bouwina Ebbinge, zie genealogie Gelmers.
7. Jantien Luinge, geboren 1809 in Peize, gedoopt 2-4-1809, overleden 8-10-1811 in Peize.
 
IVe  Jan Luinge, geboren 8-10-1770 in Peize, overleden 9-2-1842 in Peize, zoon van Roelef Luinge (zie IIIc) en Hillina Ebbinge.
Gehuwd 3-5-1795 in Peize met Jeddina Gelmers, geboren 4-3-1773 in Peize, gedoopt 8-8-1773, overleden 21-3-1854 in Peize, dochter van Bareld Gelmers en Jeichien Lunsche, zie genealogie Gelmers.
Huwelijk: Jan Luinge en Jeddina.
Op 28-9-1803 en 6-10-1803 worden kinderen van Jan Luinge begraven, in het bekken beide keren ruim 5 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Luinge, geboren 1796 in Peize, gedoopt 17-7-1796, overleden 1796 in Peize, begraven 1-8-1796. Op 1-8-1796 wordt een kind van Jan Luinge begraven, in het bekken ruim 3 gld.
2. Jeigien Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 13-8-1797.
3. Roelof Luinge (zie Ve), geboren 1799 in Peize, gedoopt 13-10-1799, overleden 9-11-1851 in Peize.
4. Hillina Luinge, geboren 1802 in Peize, gedoopt 28-3-1802.
5. Jeigien Luinge (zie Vf), geboren 1804 in Peize, gedoopt 4-11-1804, overleden 2-8-1851 in Peize.
6. Bareld Luinge (zie Vg), geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 31-12-1863 in Peize.
7. Hendrikus Luinge, geboren 1809 in Peize, gedoopt 18-11-1809, overleden 18-7-1864 in Peize.
8. Gelmer Luinge, geboren 14-3-1812 in Peize, overleden 21-10-1874 in Peize. Grofsmid.
9. Hillina Jacomina Luinge, geboren 7-3-1817 in Peize, overleden 14-7-1868 in Roden.
 

Generatie V

Va  Hilbrant Hilbrants, geboren 28-12-1789 in Eelde, gedoopt 3-1-1790, overleden 31-10-1852 in Eelde, zoon van Hermannus Hilbrants en Jeigjen Luinge (zie IVc).
Uit Genealogie Luinge: Hilbrant Hilbrants, geb. 28 dec. 1789 Eelde, ged. 3 jan. 1790 Eelde, ber. gemeente ontvanger en gemeente secretaris van Eelde en Peize.
Gehuwd 28-12-1816 in Eelde met Froukien Groenwold, geboren 31-3-1799 in Eelde, gedoopt 7-4-1799, overleden 15-11-1847 in Eelde, dochter van Pieter Harms Groenwold en Jantien Andries Rutgers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmannus Hilbrants, geboren 13-6-1817 in Eelde, overleden 14-3-1894 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd (1) 18-8-1838 in Eelde met Grietje Hoenderken, geboren 20-6-1821 in Haren, Hoornschedijk, overleden 24-4-1856 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Reinder Cluiving Hoenderken en Janna van Bon, zie genealogie Lunsche (1).
Gehuwd (2) 16-5-1857 in Eelde met Hinderkien Rutgers, geboren 2-7-1832 in Paterswolde, overleden 22-1-1906 in Paterswolde, dochter van Willem Jans Rutgers en Trientien Beerda.
2. Pieter Harms Hilbrants, geboren 10-9-1818 in Eelde, overleden 5-2-1868 in Eelde.
 
Vb  Margaretha Luinge, geboren 15-5-1792 in Peize, gedoopt 20-5-1792, overleden 25-11-1869 in Peize, dochter van Reinder Luinge (zie IVd) en Hermanna Ebbinge.
Gehuwd 23-6-1815 in Eelde met Jan Ensink, geboren 20-10-1793 in Peize, gedoopt 27-10-1793, overleden 28-12-1867 in Peize, zoon van Jannes Ensing en Lipkien Kleises, zie genealogie Ensing (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jannes Ensink, geboren 22-4-1816 in Peize, overleden 10-11-1893 in Peize.
Gehuwd 30-5-1838 in Zuidlaren met Margien Strating, geboren 9-8-1815 in Zuidlaren, overleden 26-1-1853 in Peize, dochter van Geert Strating en Geertje Odding.
2. Reinder Ensink, geboren 6-1-1818 in Peize, overleden 10-2-1892 in Peize.
3. Lina Ensink, geboren 20-4-1820 in Peize, overleden 26-12-1889 in Peize.
4. Hermannus Ensink, geboren 12-3-1822 in Peize, overleden 15-6-1898 in Peize.
5. Hermanna Ensink, geboren 10-3-1824 in Peize, overleden 23-9-1851 in Peize.
6. Aaltien Ensink, geboren 5-8-1826 in Peize, overleden 25-3-1883 in Peize.
7. Roelof Ensink, geboren 15-5-1829 in Peize, overleden 28-4-1911 in Peize.
8. Geertien Ensink, geboren 4-4-1833 in Peize, overleden 12-12-1922 in Peize.
9. Frederika Ensink, geboren 15-2-1836 in Peize, overleden 21-5-1883 in Peize.
 
Vc  Jan Luinge, geboren 30-6-1799 in Peize, gedoopt 7-7-1799, overleden 31-5-1876 in Peize, zoon van Reinder Luinge (zie IVd) en Hermanna Ebbinge.
Gehuwd 25-5-1839 in Peize met Lammegien Zuideveld, geboren 23-3-1816 in Peize, overleden 18-1-1891 in Peize, dochter van Klaas Zuideveld en Geertien Ensink, zie genealogie Ensing (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hermanna Luinge, geboren 15-7-1840 in Peize, overleden 17-3-1929 in Peize.
2. Klaas Luinge, geboren 21-3-1843 in Peize, overleden 27-12-1913 in Peize.
3. Reinder Luinge, geboren 23-12-1845 in Peize, overleden 17-7-1871 in Peize.
4. Geertien Luinge, geboren 19-9-1848 in Peize, overleden 13-7-1860 in Peize.
 
Vd  Hillina Luinge, geboren 12-10-1802 in Peize, gedoopt 17-10-1802, overleden 24-9-1842 in Peize, dochter van Reinder Luinge (zie IVd) en Hermanna Ebbinge.
Gehuwd 12-7-1832 in Peize met Aldert Freriks Zuideveld, geboren 1795 in Peize, gedoopt 2-8-1795, overleden 12-4-1848 in Peize, zoon van Freerk Cornelis Zuideveld en Lammegien Klazen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Zuideveld, geboren 9-8-1833 in Peize, overleden 5-10-1883 in Steenbergen, Roden.
2. Hermanna Zuideveld, geboren 26-1-1835 in Peize, overleden 20-4-1836 in Peize.
3. Reinder Zuideveld, geboren 12-8-1838 in Peize, overleden 27-9-1910 in Peize.
4. Lambertus Zuideveld, geboren 14-10-1841 in Peize, overleden 8-7-1901 in Peize.
 
Ve  Roelof Luinge, geboren 1799 in Peize, gedoopt 13-10-1799, overleden 9-11-1851 in Peize, zoon van Jan Luinge (zie IVe) en Jeddina Gelmers.
Gehuwd 23-5-1827 in Peize met Fokkien Hagenauw, geboren 28-12-1804 in Peize, gedoopt 6-1-1805, overleden 24-1-1862 in Peize, dochter van Hindrik Harms Hagenauw en Klazina Klazens Kruims, zie genealogie Hagenauw.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeddina Luinge, geboren 24-6-1829 in Peize, overleden 6-11-1829 in Peize.
2. Hindrik Luinge, geboren 7-8-1830 in Peize, overleden 18-10-1830 in Peize.
3. Jeddina Luinge, geboren 17-3-1832 in Peize, overleden 23-3-1832 in Peize.
4. Klazina Luinge, geboren 20-2-1833 in Peize, overleden 9-1-1841 in Peize.
5. Jeddina Luinge, geboren 18-7-1834 in Peize, overleden 10-10-1834 in Peize.
6. Jan Luinge, geboren 31-3-1836 in Peize, overleden 7-2-1905 in Peize.
7. Hindrik Luinge, geboren 6-4-1838 in Peize, overleden 27-7-1838 in Peize.
8. Hindrik Luinge, geboren 22-11-1839 in Peize, overleden 1-5-1840 in Peize.
9. Klasina Luinge, geboren 2-1-1842 in Peize, overleden 27-4-1862 in Peize.
 
Vf  Jeigien Luinge, geboren 1804 in Peize, gedoopt 4-11-1804, overleden 2-8-1851 in Peize, dochter van Jan Luinge (zie IVe) en Jeddina Gelmers.
Gehuwd 18-5-1833 in Peize met Jan Garbrands Staal, geboren 14-6-1801 in Peize, gedoopt 21-6-1801, overleden 29-10-1874 in Peize, zoon van Garbrand Jans Staal en Jantien Eitens, zie genealogie Staal (2).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Staal, geboren 17-2-1834 in Peize, overleden 11-2-1922 in Peize.
2. Jeddina Staal, geboren 1-6-1836 in Peize, overleden 8-4-1837 in Peize.
3. Jan Staal, geboren 19-9-1838 in Peize, overleden 11-10-1920 in Groningen (akte Peize).
4. Garbrand Staal, geboren 18-10-1840 in Peize, overleden 7-1-1914 in Peize.
5. Roelof Staal, geboren 16-2-1844 in Peize, overleden 2-6-1845 in Peize.
6. Roelof Staal, geboren 6-2-1846 in Peize, overleden 8-7-1929 in Peize.
7. Geert Staal, geboren 4-6-1849 in Peize, overleden 5-5-1933 in Peize.
 
Vg  Bareld Luinge, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 31-12-1863 in Peize, zoon van Jan Luinge (zie IVe) en Jeddina Gelmers.
Gehuwd (1) 31-5-1839 in Peize met Jantien Lunsche, geboren 29-7-1813 in Peize, overleden 30-6-1842 in Peize, dochter van Roelof Lunsche en Janna Luinge, zie genealogie Lunsche (2).
Gehuwd (2) 23-5-1844 in Peize met Geesien Ensing, geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 21-3-1878 in Winschoten (akte Peize, elders overleden), dochter van Jannes Ensing en Lipkien Kleises, zie genealogie Ensing (1), eerder getrouwd 5-6-1824 in Peize met Jan Luinge, geboren 5-3-1799 in Peize, gedoopt 10-3-1799, overleden 6-10-1840 in Peize, zoon van Aldert Luinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Luinge (2).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelef Luinge, geboren 22-6-1841 in Peize, overleden 7-7-1866 in Peize. Roelof Luinge woont in 1850 bij zijn grootmoeder Janna Luinge.
 

Index
Genealogie Luinge (1)