U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Beerda

Generatie I

Ia  Reint Tekes Beerda.
Zie ook Parenteel Heine Roelfs (Beerda) van Kasper Schurer.

Gehuwd (1) met Trientien Roelfs, overleden in Hoornschedijk?, dochter van Roelof Koenes Huizinga en Ida Fekkes.
Trientien Roelfs is waarschijnlijk een zuster van Tjitske Roelofs Huizinga, getrouwd met Gosse Hindriks van der Veen en dus eveneens een dochter van Roelof Koenes Huizinga.
Groninger Archieven inv. 730 Gerecht van Selwerd Voogdijzaken akte 1311 Inventaris Reint Teekes en zijn vrouw Trientien Roelfs, 1788.
Doop Taeke, Westerbroek, Groningen, 16-2-1772: Theeke Render (verbeterd tot Reinder?), z.v. Reine Thekes (of Teekes) en Trijntje Roelefs.

Gehuwd (2) 24-8-1788 in Haren met Aaltje Jans Jongman, geboren 1755 in Eelde, Zuideind, gedoopt 6-4-1755, overleden 1-1-1825 in Paterswolde, dochter van Jan Geerts Jongman en Aaltien Hendriks Beerling, zie genealogie Jongman, hertrouwd 1809 in Haren? met Sijtze Johannes Veenema, geboren 1755 in Haren, gedoopt 16-2-1755, overleden 14-4-1821 in Hoornschedijk, Haren, zoon van Johannes Zijtses en Grietje Jans, zie genealogie Veenema.
Huwelijk: Reine Tekes, wedn. van Trientien Roelfs en Aaltien Jans, van Paterwolde. Bij de dopen van de kinderen als Rein(e).
In 1809 worden in Paterswolde mombers aangesteld over dochter Aaltien Reints, wanneeer Aaltien Jans als weduwe Reint Thekes gaat hertrouwen met Zijtse Johannes. Hoofdmomber wordt Gosse Hindriks te Paterwolde, aangehuwde oom van de pupil van vaderszijde (getrouwd met Tjitske Roelofs Huizinga, dochter van Roelof Koenes en Ida ?) en medemomber Harm Hindriks van Haren bij gebreke van verdere verwanten van vaderszijde, vermoedelijk Gosse en Harm van der Veen. De zonen van Reint Tekes uit zijn eerste huwelijk kwamen blijkbaar niet in aanmerking. Van moederszijde zijn als medemombers benoemd Roelof Jans (Jongman) van Eelde, volle oom en Willem Hindriks Beerling te Eelde, volle neef, de laatste is echter eerder een (halve) oom, tenzij Hindrik Willems Beerling is bedoeld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Taeke Reints Beerda (zie IIa), geboren 1772 in Westerbroek, gedoopt 16-2-1772, overleden 3-7-1846 in Dantumadeel.
2. Roelf Reints Beerda, geboren 1774 in Haren, gedoopt 28-8-1774.
3. Koene Reints Beerda (zie IIb), geboren 12-4-1777 in Haren, gedoopt 27-7-1777, overleden 12-4-1844 in Paterswolde.
4. Martje Reints Beerda, geboren 1780 in Scharmer, gedoopt 17-9-1780, overleden 4-3-1853 in Groningen.
Gehuwd 5-6-1808 in Groningen met Klaas Siersema, geboren 1783 in Groningen, gedoopt 13-4-1783, overleden 29-6-1820 in Groningen, zoon van Izebrand Siersema en Grietje Klaassens Ewolds.
Huwelijk: Claas Siertsema van Groningen en Matje Rings Tekes van Scharmer, p.q. Roelf Rings als broeder.
Kinderen van Klaas Siersema en Martje Reints worden in 1858 genoemd bij een verkoping van vermoedelijk de goederen van Geert Jans Arends en Aaltien Reints Beerda. Notaris A. Homan te Vries, 10 april 1858, aktenr. 40.
5. Roelf Reints Beerda (zie IIc), geboren 29-9-1783 in Haren, gedoopt 11-1-1784, overleden 1-10-1847 in Paterswolde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Jan Reints Beerda, geboren 1791 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 13-3-1791.
7. Aaltien Beerda, geboren 1796 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 15-5-1796, overleden 10-3-1858 in Paterswolde.
Gehuwd (1) 8-6-1817 in Eelde met Geert Jans Arends, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-4-1776, overleden 2-5-1849 in Paterswolde, zoon van Jan Arents en Geertje Geerts, zie genealogie Arends, eerder getrouwd 4-5-1800 in Eelde met Fennechien Wiebes, geboren 1778, overleden 27-4-1808 in Paterswolde, dochter van Wiebe Tjerks en Jantien Jans, zie genealogie ~Wiebe Tjerks, eerder getrouwd 26-11-1809 in Eelde met Siepke Johannes Fludhuis, geboren 1773 in Beerta, gedoopt 26-9-1773, overleden 20-2-1816 in Paterswolde, dochter van Johannes Hinricus Vlothuizen en Geertien Boeles.
Huwelijk: Geert Jans Arents, z.v. Jan Arents en Geertien Geerts Boer, wedn. van Siepke Johannes Fludhuis en Aaltje Reints, d.v. Reint Feikens en Aaltien Jans Jonkman, stedevader Sietse J. Venema.
Aaltje Beerda hertrouwt met Roelof Stel, wonend op de Schelfhorst (zie kadastrale kaart 1832), huwelijkscontract bij notaris A. Homan te Vries, inv. 0114.75, aktenr. 38. In de navolgende akte 40 (10-4-1858) worden een aantal goederen verkocht.
Na het overlijden van Aaltien in 1858 worden een aantal goederen verkocht. In de verkoopakte (notaris A. Homan te Vries, 10-4-1858) worden erfgenamen vermeld van zowel Geert Jans Arends als Aaltien Beerda.

Gehuwd (2) 17-5-1851 in Eelde met Roelof Hindriks Stel, geboren 1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-1-1797, overleden 4-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1, eerder getrouwd 1-5-1819 in Eelde met Annegien Meulman, geboren 1798 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 29-7-1798, overleden 18-5-1850 in Paterswolde, dochter van Willem Remmelts Meulman en Trientje Rinici van Theken, zie genealogie Meulman.
 

Generatie II

IIa  Taeke Reints Beerda, geboren 1772 in Westerbroek, gedoopt 16-2-1772, overleden 3-7-1846 in Dantumadeel, zoon van Reint Tekes Beerda (zie Ia) en Trientien Roelfs.
Lidmaten Grootegast (tussen 1800 ern 1802): met attestatie tot ons overgekomen Teke Reints Beerda. Hij wordt schoolmeester genoemd bij de doop van zoon Reint. Vermoedelijk is hij vertrokken in 1805:
26 okt. 1805 is de alhier beroepene schoolmeester
Jelle Fockens met zijn huisvrouw Anna Petronella Reits, met attestatie van Sappemeer overgekoomen.
In 1808 en 1809 worden weer nieuwe schoolmeesters vermeld.

Gehuwd 21-9-1800 in Warffum met Anje Julles Zuiderveld, geboren 1780, overleden 28-2-1850 in Dokkum.
Huwelijk: Teke Reints Beerda van Westerbroek en Anje Julles van Warffum.
Naamsaanneming 1812 (uit Tresoar): Beerda, Taeke Reins te Driesum, kinderen Jutte 10, Reise 6, Jacob 2.
Mairie Veenwouden, fol. 101.
Overlijdensakte: Take Reints Beerda, 74 jaar, geboren te Westerbroek, province Drenthe (dit moet zijn Groningen), schoolonderwijzer, wonende te Driesum, gehuwd met Anje Julles Zuiderveld, nalatende 4 kinderen.
Overleden te Dokkum: Antje Zuidveld, overleden 28 februari 1850, oud 70 jaar, weduwe. Aanname dat zij de weduwe is van Taeke Reints Beerda.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Julle Tekkes Beerda, geboren 5-1801 in Grootegast, gedoopt 28-6-1801, overleden 13-9-1875 in Kollumerland.
Gehuwd 18-5-1826 in Kollumerland met Sytske Willems de Boer.
2. Reint Tekkes Beerda, geboren 16-9-1804 in Grootegast, gedoopt 14-10-1804, overleden 11-7-1881 in Tietjerksteradeel. Uit De School Anno (http://www.deschoolanno.nl/Artikelen/artjrg06_10/art70102.htm):
...Reint Taekes Beerda te Suawoude werd na een langdurig conflict eveneens ontslagen. Hij kwam in botsing met dominee Hellendoorn Cramer. Daar Beerda tevens koster en voorzanger was, ontstond tussen de meester en de dominee een gespannen situatie. De onderwijzer wilde als goed gereformeerde geen gezangen zingen en als de predikant het woord verkondigde, zat Beerda met de handen voor de oren een boek te lezen. Bij een aantal inspectiebezoeken vond de schoolopziener de school gesloten. Daar kwam nog bij, dat Beerda als oefenaar voor de Afgescheidenen ging optreden. Naar aanleiding van een rechtzaak, waarbij Beerda werd beboet wegens het bijwonen van een verboden godsdienstige bijeenkomst, schreef de schoolopziener aan Beerda of hij niet begreep, dat hij op de verkeerde weg was. Hij moest zich als een goede koster en een brave schoolmeester gedragen. Het antwoord van Beerda was niet naar de zin van de schoolopziener. Deze ging nu tot de aanval over. In 1837 schreef hij aan het college van Gedeputeerde Staten of het niet tijd werd om Beerda het recht tot het geven van onderwijs te ontzeggen. Maar Gedeputeerde Staten gingen niet op dit verzoek in. Toen gooide de schoolopziener het over een andere boeg. Hij verweet Beerda dat hij kinderen op school toeliet, die niet gevaccineerd waren, hetgeen wettelijk was voorgeschreven. Een ander punt was zijn manier van straffen. De schoolopzieners wilden af van de ranselpedagogiek uit het verleden. Maar daar waren Beerda en zijn medestanders niet van gediend. Tenslotte vond de schoolopziener dat Beerda de zedelijke opvoeding niet bevorderde, omdat hij zich niet schaamde de leerlingen openlijk kinderen des toorns en van BeŽlzebub te noemen. Men ziet, hier zijn de posities van de beide strijdende partijen duidelijk afgebakend. De verlichte schoolopziener contra de gereformeerde schoolmeester. Twee werelden, die elkander niet begrepen, omdat ze elk op een andere geestelijke golflengte waren afgesteld. Daarbij stond de schoolopziener in de meest gunstige positie, wijl hij zich op de schoolwet van 1806 kon beroepen. Het werd voor meester Beerda buigen of barsten. En het laatste geschiedde. Op 7 februari 1839 werd op grond van vele wetsartikelen, waaronder de koepokinenting, Reint Taekes Beerda als schoolmeester van Suawoude ontslagen. Hij sleet zijn verder leven als een molenaar van een mosterdmolen.

Gehuwd 14-8-1824 in Tietjerksteradeel met Trijntje Jurjens van der Wal, dochter van Jurjen Andrys van der Wal en Dieuwke Annes.
3. Jacob Tekkes Beerda, geboren 12-3-1809 in Driesum, gedoopt 3-4-1809 (Dantumawoude, Driesum en Wouterswoude), overleden 1-3-1841 in Leeuwarden, wonende te Dantumadeel. Doop: Jacob. z.v. F.R. Beerda en Antje Jelles (Tresoar).
4. Jan Taekes Beerda, geboren 9-7-1813 in Driesum, Dantumadeel, overleden 4-6-1896 in Groningen.
5. Jurrien Gales Beerda, geboren 4-9-1817 in Driesum, Dantumadeel, overleden 1-2-1901 in Grootegast.
6. Trijntje Tekkes Beerda, geboren 2-10-1824 in Dantumadeel, overleden 24-3-1826 in Dantumadeel.
 
IIb  Koene Reints Beerda, geboren 12-4-1777 in Haren, gedoopt 27-7-1777, overleden 12-4-1844 in Paterswolde, zoon van Reint Tekes Beerda (zie Ia) en Trientien Roelfs.
Gehuwd 18-3-1798 in Eelde met Hinderkien Jans Bolhuis, geboren 1774 in Zuidlaren, gedoopt 25-9-1774, overleden 20-4-1852 in Paterswolde, dochter van Jan Pieters Bolhuis en Willemtien Jans Tiddens, zie genealogie Bolhuis.
Huwelijk: Koene Reints, van Hoornschedijk en Henderkien van Bolhuis, van Zuidlaren. Naamsaanneming 1812 (op 124): kinderen Jan 10, Reint 7, Willemtien 14, Trientien 11, Grietien 3.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willemtien Beerda, geboren 24-6-1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-7-1798, overleden 19-2-1869 in Paterswolde.
2. Trientje Koennes Beerda, geboren 7-2-1801 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 22-2-1801, overleden 11-7-1884 in Eelde.
Gehuwd 29-5-1824 in Eelde met Willem Jans Rutgers, geboren 27-6-1802 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-7-1802, overleden 19-5-1885 in Eelde, zoon van Jan Kornelis Rutgers en Gebke Geerts Westerborg, zie genealogie Rutgers.
3. Jan Bolhuis Beerda, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 7-8-1803.
4. Reint Beerda, geboren 22-4-1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-4-1806, overleden 1-7-1876 in Paterswolde.
Gehuwd 25-5-1833 in Eelde met Willemtien Kluivingh, geboren 27-7-1812 in Eelde, overleden 10-5-1871 in Paterswolde, dochter van Floris Kluivingh en Aaltje Jeronimus, zie genealogie Kluivingh.
5. Grietien Beerda, geboren 1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-5-1810, overleden 2-4-1813 in Paterswolde.
 
IIc  Roelf Reints Beerda, geboren 29-9-1783 in Haren, gedoopt 11-1-1784, overleden 1-10-1847 in Paterswolde, zoon van Reint Tekes Beerda (zie Ia) en Trientien Roelfs.
Gehuwd 21-5-1809 in Haren met Kornelsje Oenes, geboren 15-7-1780 in Hoogezand, gedoopt 2-9-1781, overleden 12-12-1835 in Eelde, dochter van Oene Germens Oenes en Geertruida Cornelis.
Huwelijk in Haren: Roelof Reins, van Haren en Cornelisje Oenes, van Hoogezand.
Naamsaanneming 1812 in Paterswolde, maar vertrokken voor de nummerbijschrijving: kinderen Geertruida 3, Trientje 1. In 1828 wonend in Haren aan de Hoornschedijk, nr. 23, als Roelf Reints Beerta, geboren Hoornschedijk, 45 jaar met Knelsien Oenes 48, geb. Hoogezand, kinderen Oene Roelfs 15, Hoornschedijk, Reint 13, Eelde, Tekke 6, Hoornschedijk, Geertruid, 19, Hillegien, 10, Margien 3.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertruida Beerda (zie IIIa), geboren 5-12-1809 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 18-12-1809, overleden 24-7-1888 in Eelde.
2. Trientje Beerda, geboren 24-10-1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-11-1811, overleden 13-5-1870 in Haren.
Gehuwd 30-1-1836 in Eelde met Berend Ax, geboren 1805 in Peize, gedoopt 23-6-1805, overleden 1-1-1878 in Haren, zoon van Nicolaas Ax en Lijsbeth Berends Antonie.
3. Oene Beerda, geboren 1813 in Haren, Hoornschedijk, overleden 30-11-1887 in Sauwerd, Adorp.
4. Reint Beerda, geboren 23-6-1816 in Paterswolde, overleden 23-1-1873 in Paterswolde. In 1850 op 148.
5. Hillegien Beerda, geboren 1818 in Haren, Hoornschedijk.
6. Tekke Beerda, geboren 1822 in Haren, Hoornschedijk.
7. Margien Beerda, geboren 1825 in Haren, Hoornschedijk.
 

Generatie III

IIIa  Geertruida Beerda, geboren 5-12-1809 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 18-12-1809, overleden 24-7-1888 in Eelde, dochter van Roelf Reints Beerda (zie IIc) en Kornelsje Oenes.
Gehuwd 30-3-1833 in Haren met Jan Harms, geboren 19-3-1808 in Haren, gedoopt 19-3-1808, overleden 29-5-1834 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Willem Jans Harms en Abeltjen Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kornelsien Harms, geboren 27-11-1833 in Paterswolde, overleden 29-11-1921 in Paterswolde.
 

Index
Genealogie Beerda