U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie De Sigers ther Borch

Generatie I

Ia  Reint de Sigers ther Borch.
Ette Noordenveld 1542-1550.
Gehuwd (1) met Eltike NN, overleden 22-12-1545 in Eelde.
De naam Elteke Waeijer als echtgenote van Reint de Sigers ther Borch is vermeld in De Nederlandse Leeuw 1959 met als bepaling van het overlijden van Reint en Elteke resp. voor en na 18-8-1573, waarbij verwezen wordt naar J. Westra van Holthe, De Ridderschap van Drenthe, blz. 99 noot 3. Echter de grafzerk in de kerk te Eelde toont Eltike Sigers overleden 1545, de dinsdag voor kerstmis.
Inmiddels is duidelijk geworden dat Eltike de eerste echtgenote is van Reint de Sigers ther Borch en dat zijn tweede echtgenote Anna Waaijer heet. De bekende kinderen zijn uit het tweede huwelijk. Zie B. van Dooren, Een nieuwe stammoeder voor het geslacht De Sigers ther Borch in Gens Nostra 56 (2001), p. 343.
Op de grafzerk van Eltike in de kerk van Eelde komen naast het wapen van De Sigers ther Borg de wapens voor van Addinge (of Ripperda) en Schaffer. Het wapen op het vierde hoekpunt is verloren gegaan.
Van Dooren suggereert als mogelijke ouders Omko Ripperda en Hinte, maar durft op grond van het feitenmateriaal geen definitieve uitspraak te doen. Anders Daae behandelt in een artikel in Kontakt juni 2004, p. 150 (het orgaan van de Stichting Ol Eel) de in de kerk aanwezige heraldische tekens en noemt als mogelijke ouders Derk Schaffer en Bywe Gaykinga, maar zegt erbij dat dit een hypothese is die nader onderzoek noodzakelijk maakt.

Gehuwd (2) met Anna Waaijer, overleden 1605 in Eelde (tussen 1602 en 1608), dochter van Johan Waeijer en Swane van Retbergen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Geert de Sigers ther Borch (zie IIa).
2. Eltike de Sigers ther Borch, overleden 8-12-1601 in Zeerijp.
Gehuwd met Writzer ten Holthe, overleden 1613, zoon van Johan ten Holthe en Margaretha Harkinge.
3. Geertruid de Sigers ther Borch.
Gehuwd met Johan van Besten, hertrouwd met Johanna de Mepsche, dochter van Geert de Mepsche en Hille Alberda.
 

Generatie II

IIa  Geert de Sigers ther Borch, zoon van Reint de Sigers ther Borch (zie Ia) en Anna Waaijer.
Gehuwd met Johanna de Mepsche, dochter van Geert de Mepsche en Hille Alberda, hertrouwd met Johan van Besten.
Meer kinderen zie Ned. Leeuw 1959.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reint de Sigers ther Borch (zie IIIa), overleden 1650 in Eelde (tussen 1648 en 1650).
 

Generatie III

IIIa  Reint de Sigers ther Borch, overleden 1650 in Eelde (tussen 1648 en 1650), zoon van Geert de Sigers ther Borch (zie IIa) en Johanna de Mepsche.
In 1643 verzoekt Reint de Sigers ther Borch toegelaten te worden tot de Ridderschap van Drenthe. In 1646 wordt zijn zoon Johan toegelaten, waardoor Ther Borch te Eelde wordt erkend als havezate.
Gehuwd 11-5-1606 in Groningen met Sciadde te Nansum, dochter van Taco te Nansum en Jeije Jarges.
Meer kinderen zie Ned. Leeuw 1959.
Ned. Leeuw 1959, p. 196: Rechterlijke Archieven Groningen IIIx 3, fol. 171. Akte van verkoop 1-5-1618 door Reint Sigers en Thiaede te Nansum, e.l. en Rixte te Nansum, zuster van Thiaede, kinderen en erfgenamen van Taco te Nansum en Jeije Jarges e.l. en van haar overleden halfzuster Teteke Itens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johan de Sigers ther Borch (zie IVa), overleden 1699.
 

Generatie IV

IVa  Johan de Sigers ther Borch, overleden 1699, zoon van Reint de Sigers ther Borch (zie IIIa) en Sciadde te Nansum.
Toegelaten tot de Ridderschap van Drenthe in 1646 voor Huis Ther Borch te Eelde, ette Noordenveld 1646-1680, assessor van de Etstoel 1681-1698, gedeputeerde tussen 1655 en 1698.
Gehuwd 27-10-1646 in Zwolle met Eva van Dedem, dochter van Herman van Dedem en Geertruid van Beinhem.
Meer kinderen geboren en jong overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Reint Gijsbert de Sigers ther Borch, overleden 1702. Uit De Nederlandse Leeuw 1959:
Geadmiteerd in de Ridderschap van Drenthe 9-10-1678, in 1689 voor de havezathe Vennebroek, later voor ther Borch, ette Noordenveld 1685-1701, in 1701 gekozen tot gedeputeerde om op te treden in 1703, overleden tussen 21-3-1702 en 13-6-1702.
In 1703 geven de Heer Gijsbert de Sigers ther Borgh en consorten de erfenis aan van hun broer de Heer Reint de Sigers ther Borgh, mede Gedeputeerde State deser Landschap, de erfenis wordt begroot op 15000 gld. Er wordt betaald voor 1/5 voor de Heer Major Herman de Sigers ther Borgh tot Vennebroek en voor 1/5 door Gijsbert als curator over de kinderen van wijlen de heer Major Tako de Sigers ther Borgh.
2. Herman de Sigers ther Borch, overleden 1719.
3. Taco de Sigers ther Borch (zie Va), geboren 1653, overleden 12-1692 in Leeuwarden.
4. Florentina Geertruida de Sigers ther Borch (zie Vb), geboren 1655 in Eelde, gedoopt Groningen 20-7-1655, overleden 11-1741 in Groningen.
5. Gijsbert de Sigers ther Borch (zie Vc), geboren 1662, overleden 1725.
6. Sciaddina Mechtelt de Sigers ther Borch (zie Vd), geboren 1664, overleden 1731 in Delfzijl, begraven 2-2-1731.
 

Generatie V

Va  Taco de Sigers ther Borch, geboren 1653, overleden 12-1692 in Leeuwarden, zoon van Johan de Sigers ther Borch (zie IVa) en Eva van Dedem.
Gehuwd 10-6-1677 in Groningen met Theodora Margareta Tamminga, geboren 1651, overleden 14-9-1690 in Leeuwarden, dochter van Swier Tamminga en Lewijna Elisabet Sloet.
Huwelijksafkondiging Groningen 19-5-1677: De Hr. Taco de Sighers ther Burgh, Capitain onder het regiment Guardes van sijne Hoocgeijt de Hr Prins van Nassau ps. en Juffer Theodora Margareta Tamminga, waervoor de Hr Stalmr Boldewijn Tamminga als Broeder.

GA Toegang 524 Families Van der Haer en Durleu Inv. 38-39 Akte van overdracht door Lewijna Elisabet Sloet wed. Tamminga (voor zich en namens haar schoonzoon en dochter Thaco de Sighers ter Borch en Theodora Margarita Tamminga e.l.), Willemina Hemmema wed. Tamminga (als voogdes over haar minderjarige zoon Swier Tamminga), David Constantin du Tour (namens zijn vrouw Albertina Tamminga) en Lewina Elisabet Tamminga aan Onno Tamminga en Barendina Renghers e.l., heer en vrouw tot Bellingeweer etc., van a. hun aandeel in 11/2 omgang in de rechtstoel van Obergum met annexe dorpen, invoegen het recht was verkregen door wijlen Onno Tamminga en Cecilia Beninga, in leven e.l.; b. hun nog ongescheiden drie collatiën te Saxumhuisen, waarvan één rustend op hun (verkopers) plaats aldaar en twee aangekocht van de provincie blijkens de doorstoken akte d.d. 8 februari 1657;-onder goedkeuring van de overdracht door Berent Gruijs, heer tot Lellens, jonker en hoveling, hoofdman in de hoge justitiekamer, als man van de medegerechtigde Cecilia Tamminga, 1687.

GA Toegang 1109 Familie Iddekinge Inv. 1014:
Akte van verkoop door Lowina Elisabeth de Sighers Terborgh, Eva Florentina de Sighers ther Borch, Pabo Alberda, Cecilia Wilmina de Sighers ther Borch aan Jan Reijnt de Sighers ther Borch van hun deel in een erf en havezate De Vennebroeck. Datering 1721.

De Ned. Leeuw 1959 vermeldt nog als kinderen Swier Boldewijn en Robert Frederik, vermeld in Statenarchief Groningen, Rekeningen ontv. generaal 1710, fol 427:
Lijfrente op Sweer Baudewijn de Sijgers, out 29 jaar, bet. tot versterfdag.
Robert Frederik de Sijgers, out 27 jaar, bet. tot versterfdag.
Voorts aangifte Coll. Successie Drenthe door gedepde De Sigers ther Borch op Vennebroek de erfenis van de vaendrig Jor. Robbert de Sigers ther Borch, groot 1600 gld. (fol. 1490).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Reint de Sigers ther Borch (zie VIa), geboren 1678 in Groningen, gedoopt 17-4-1678, overleden 10-3-1753 in Langweer, Friesland.
2. Lewina Elisabeth de Sigers ther Borch, geboren 1679 in Groningen, gedoopt 30-12-1679, overleden 1737 in Groningen. De Ned. Leeuw 1959 vermeldt dat Lewine Elisabeth in 1715 stiftsjuffer is van Dickninge.
Breukdodenboek Groningen 13-12-1737: Lewia Elisabeth de Sijgers Ther Borg in Nieuw Boteringe Straat.
3. Eva Florentina de Sigers ther Borch, overleden 1745 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 10-9-1745: Frelle Eva Florentia de Sijgers, dogter van de Hr. Sijgers Ter Borg.
4. Cecilia Willemina de Sigers ther Borch, geboren 1687 in Groningen, gedoopt 20-5-1687.
5. Sciaddina Geertruid de Sigers ther Borch (zie VIb), geboren 1689.
 
Vb  Florentina Geertruida de Sigers ther Borch, geboren 1655 in Eelde, gedoopt Groningen 20-7-1655, overleden 11-1741 in Groningen, dochter van Johan de Sigers ther Borch (zie IVa) en Eva van Dedem.
Doop: Florentina Geertruida, d.v. Jr. Johan de Sigers en Eva van Dedem, tot Eelde.
Gehuwd 26-6-1675 in Groningen (huwelijksafkondiging) met Bartholt Canter, geboren 1648 in Groningen, gedoopt 9-8-1648, zoon van Joachim Canter en Helena Wicheringe.
In 1703 procederen Florentina Geertruidt de Sijgers ter Borch, weduwe van de Hooftman Bartholt Canter en Capt. Alberda namens zijn echtgenote tegen Majoor Hermen de Sijgers ter Borch, Jr. Gijsbert de Sijgers ter Borch en de mombers over de kinderen van wijlen Majoor Taco de Sijgers ter Borch over de scheiding van de nagelaten goederen van wijlen hun broer en zwager Reijnt Gijsbert de Sijgers ter Borch, in leven Gedeputeerde Staat deser Landschap. Het gaat erover of het recht van afkoop van de broeders tegenover hun zusters in dit geval van toepassing is.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Canter (zie VIc), geboren 1678 in Groningen, gedoopt 17-4-1678, overleden 6-12-1725.
 
Vc  Gijsbert de Sigers ther Borch, geboren 1662, overleden 1725, zoon van Johan de Sigers ther Borch (zie IVa) en Eva van Dedem.
Gegevens uit Huizen van Stand en De Nederlandse Leeuw 1959.
Voor deze Gijsbert zijn nog drie Gijsberts geboren.

Gehuwd 31-3-1688 in Groningen (huwelijksafkondiging) met Geertruida Losecaet, dochter van Johan Losecaet en Sibilla Gruijs.
Huwelijk: Gijsbert de Sijgers ther Bork van Eelde en Geertruida Losekaet, p.q. d'Hr. Amptman Huigo van Nijeveen als neve. Hijr van attestatie gepasseert.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan de Sigers ther Borch, geboren 1689 in Groningen, gedoopt 3-3-1689.
2. Sibilla de Sigers ther Borch, geboren 1691 in Groningen, gedoopt 4-1-1691.
3. Johanna Sibilla de Sigers ther Borch (zie VId), geboren 1692 in Groningen, gedoopt 16-8-1692, overleden 1770 in Eelde (tussen 1764 en 1771).
4. Johan de Sigers ther Borch (zie VIe), geboren 1694 in Groningen, gedoopt 2-1-1694, overleden 1753 in Eelde (of eerder).
5. Eva Gijsberta Geertruida de Sigers ther Borch (zie VIf), geboren 1695.
6. Reindt Hermen de Sigers ther Borch, geboren 1696 in Groningen, gedoopt 20-3-1696.
7. Reint Hermen Taco de Sigers ther Borch, geboren 1697 in Groningen, gedoopt 26-11-1697, overleden 16-6-1766. De Ned. Leeuw 1959:
Benoemd tot kapitein 19 maart 1748, als baron vermeld in officiersboekjes. Statenarch. Gron. Rek. ontv. gen. 1767, fol. 358. Lijfrenten: Reind Harm Taco de Sygers ther Borgh 70 jaar. betaald tot de sterfdag 16 juni 1766.
8. Henriette Christina de Sigers ther Borch, geboren 1699.
Gehuwd 1743 met Rudolph Otto van den Clooster tot Rhebruggen, overleden 1753, eerder getrouwd 3-1-1717 in Ruinen (afkondiging) met Anna Margaretha van Echten.
De tweede echtgenote van Rudolph Otto van den Clooster wordt in De Nederlandse Leeuw 1959 Henriette Christina genoemd, verwijzend naar Statenarch. Gron. Ontv.-Gen. Rek. 1789, fol. 385. Lijfrenten: Henriette Christina de Sijgers ther Borgh, 90 jaar, bet. tot sterfdag 4 febr. 1789.
Bij de dopen van haar dochters in Ruinen komt zij voor als Gisberta Gerdina zonder familienaam. Een van deze dochters, Roelina Gijsbertina Gerdina van den Clooster heeft een dochter Henriette Christina, zodat dit wel de meest juiste naam zal zijn. In een rechtszaak in 1756 komt zij voor als mevrouw H.C. baronesse de Sigers ther Borgh douairiere van den Heer Clooster tot Rhebruggen.
In 1751 treedt de heer van Rhebruggen met anderen op als broer en zwager van de overste-luitenant J. de Sijgers ther Borgh met het verzoek deze onder curatele te stellen.
9. Hindrik Losecaet de Sigers ther Borch, geboren 1700 in Groningen, gedoopt 14-6-1700.
10. Dorothea Lamina de Sigers ther Borch, geboren 1701.
 
Vd  Sciaddina Mechtelt de Sigers ther Borch, geboren 1664, overleden 1731 in Delfzijl, begraven 2-2-1731, dochter van Johan de Sigers ther Borch (zie IVa) en Eva van Dedem.
Gehuwd met Derk Alberda, geboren 1665 in Groningen, gedoopt 27-10-1665, overleden 1736 in Delfzijl, begraven 22-8-1736, zoon van Pabo Alberda en Bouwina Smits.
In 1744 is een huis aan de Hooiweg in Eelde eigendom van de juffrouwen Alberda. In 1754 worden vaste goederen verkocht aan Wolter Jans van Eelde door de Freulens Alberda van Delfzijl.
Meer kinderen gedoopt in Groningen en Hoogezand.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bouwina Geertruid Alberda, geboren 1696 in Groningen, gedoopt 9-1-1696, overleden 1764 in Delfzijl, begraven 25-4-1764. Begraafboek Delfzijl: Froile Bouwijna Geertruida Alberda.
2. Pabo Alberda (zie VIg), geboren 1697 in Groningen, gedoopt 7-11-1697.
3. Eva Johanna Alberda, geboren 1699 in Groningen, gedoopt 28-3-1699.
4. Florentina Geertruid Alberda, geboren 1700 in Hoogezand, gedoopt 26-5-1700.
5. Johan Alberda, geboren 1701 in Hoogezand, gedoopt 4-7-1701.
 

Generatie VI

VIa  Jan Reint de Sigers ther Borch, geboren 1678 in Groningen, gedoopt 17-4-1678, overleden 10-3-1753 in Langweer, Friesland, zoon van Taco de Sigers ther Borch (zie Va) en Theodora Margareta Tamminga.
Gehuwd (1) 1713 in Gieten met Anna Maria van Dongen, overleden 10-10-1720, dochter van Cornelis van Dongen tot Oldengaarde en Anna Elisabeth van Echten.
Huwelijksafkondiging 3-12-1713 in Dwingelo met attestatie naar Gieten.
In De Nederlandse Leeuw: ook zoons Jan Reint en Cornelis Taco, waarschijnlijk vermeld in het huwelijkscontract met Anna Margreta van Borck. In 1723 doet de Heer Jan Reijnt de Sijgers ther Borgh aangifte Collaterale Successie wegens desselfs dogtertien de erfenis van zijn twee kinderties, hun nalatenschap 12000 gld.

Gehuwd (2) 12-12-1721 in Haren met Anna Margreta van Borck, geboren 1684 in Winsum, gedoopt 4-5-1684, dochter van Writzer van Borck en Allegonda Anna van Dompselaer.
Gehuwd (3) 3-1728 in Eelde met Eduarda Lucia van Haren, geboren 1693 in Leeuwarden, gedoopt 22-2-1693, overleden 6-3-1765 in Langweer, dochter van Willem van Haren en Frouck van Burmania, eerder getrouwd 20-8-1719 in Wolvega met Jan Canter (zie VIc), geboren 1678 in Groningen, gedoopt 17-4-1678, overleden 6-12-1725, zoon van Bartholt Canter en Florentina Geertruida de Sigers ther Borch (zie Vb).
Meer kinderen geboren in Langweer.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Theodora Elisabeth de Sigers ther Borch, geboren 1715, overleden 10-6-1747 in Anloo, Vennebroek.
Gehuwd 1-11-1744 in Langweer met Unico Evert Alberda, geboren 2-2-1714 in Zandeweer, Nijenstein, overleden 1-1794 in Groningen, zoon van Onno Tamminga Alberda en Josina Petronella Clant, hertrouwd 1748 in Meppel met Johanna Agnes van Dongen, geboren 1730 in Meppel, gedoopt 13-7-1730, dochter van Frederik Hendrik van Dongen en Eva Gijsberta Geertruida de Sigers ther Borch (zie VIf).
In 1750 geeft Baron de Sijgers ter Borg tot Langeweer de erfenis van zijn dochter aan, Mevr. Alberda geboren de Sigers ter Borg tot Vennebroek voor 15000 gld.
Kinderen uit het derde huwelijk:
2. Tako de Sigers ther Borch, geboren 1729 in Eelde, gedoopt Eelde 9-1-1729. Bij de doop: ouders Heer en Vrouw van Vennebroek te Paterwolde, dog woonagtig op de Borgh.
 
VIb  Sciaddina Geertruid de Sigers ther Borch, geboren 1689, dochter van Taco de Sigers ther Borch (zie Va) en Theodora Margareta Tamminga.
Gehuwd met Pabo Alberda (zie VIg), geboren 1697 in Groningen, gedoopt 7-11-1697, zoon van Derk Alberda en Sciaddina Mechtelt de Sigers ther Borch (zie Vd).
Op 18-10-1720 wordt in Delfzijl een dochtertje begraven van Hh. Wel Geb. Heer Pabo Alberda en Mevrouw N. Sijgers, Echt. woonachtig op Drenthe.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Pabo Alberda (zie VIg).
 
VIc  Jan Canter, geboren 1678 in Groningen, gedoopt 17-4-1678, overleden 6-12-1725, zoon van Bartholt Canter en Florentina Geertruida de Sigers ther Borch (zie Vb).
Gehuwd 20-8-1719 in Wolvega met Eduarda Lucia van Haren, geboren 1693 in Leeuwarden, gedoopt 22-2-1693, overleden 6-3-1765 in Langweer, dochter van Willem van Haren en Frouck van Burmania, hertrouwd 3-1728 in Eelde met Jan Reint de Sigers ther Borch (zie VIa), geboren 1678 in Groningen, gedoopt 17-4-1678, overleden 10-3-1753 in Langweer, Friesland, zoon van Taco de Sigers ther Borch (zie Va) en Theodora Margareta Tamminga.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Rixt Canter, geboren 1721 in Eelde. In 1754 wordt Rixt Canter door haar broer Jan Poppe André afgekocht van haar aandeel in het Huis ther Borch, door de Etstoel bepaald op 5150 gld.
2. Jan Poppe Andree Canter, geboren 1723 in Eelde, gedoopt 22-8-1723.
3. Willem Canter, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 30-9-1724.
4. Jan Canter, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 16-7-1726.
 
VId  Johanna Sibilla de Sigers ther Borch, geboren 1692 in Groningen, gedoopt 16-8-1692, overleden 1770 in Eelde (tussen 1764 en 1771), dochter van Gijsbert de Sigers ther Borch (zie Vc) en Geertruida Losecaet.
Gehuwd 23-11-1726 in Groningen (huwelijksafkondiging) met Sicco van Boekholt, geboren 1698 in Noordlaren, gedoopt 11-12-1698, overleden 1750 in Eelde (tussen 1745 en 1754), zoon van Jacob van Boekholt en Geertruida van Millinga, zie genealogie Boekholt.
Gegevens gedeeltelijk uit Huizen van Stand en De Nederlandse Leeuw 1959 (De Sigers ther Borch).
Huwelijksafkondiging: Sicco van Bockholt vaandrich in 't Regiment van de Colonel F.W. Lewe van Noortlaren en Johanna Sibilla de Sijghers Ther Borch van Eelde, pro qua de Hr. Reint Harm Taco de Sijghers Ther Borch als broeder, met belastinge tot Eelde.
Sicco van Boekholt en later zijn zoon Jacob en kleinzoon Sicco zijn de bewoners en eigenaren van het Huis te Eelde, gelegen tussen De Drift en de Hoofdweg. Het huis was daarvoor eigendom van de familie De Sigers Ther Borch.
Aanname dat Sicco van Boekholt de in 1690 in Noordlaren gedoopte Sicce is, z.v. vaandrig Jacob van Boeckhout en Geertruida van Millinga tot Noordlaren. Deze ouders worden ook vermeld in De Nederlandse Leeuw.
In 1771 verkopen de kinderen als erfgenamen van wijlen hun moeder het huis aan broer Lt. Jacob van Boekholt. Deze kinderen zijn N. en Mello van Boekholt en J. Meekhof en E.W. Lewe namens hun echtgenotes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Nicolaas van Boekholt, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 11-9-1729, overleden 6-1792 in Doesburg. Hr. J. van Boekholt doet aangifte van het overlijden van zijn broer Lt. Colonel N. van Boekholt juni 1792 in Doesburg.
2. Jacob van Boekholt, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 11-10-1807 in Eelde, zie genealogie Boekholt.
3. Gijsbert van Boekholt, geboren 1734 in Eelde, gedoopt 21-3-1734.
4. Geertruid van Boekholt, geboren 1736 in Eelde, gedoopt 16-9-1736.
Gehuwd 21-8-1768 in Makkinga, Ooststellingwerf met J. Meekhof, geboren in Makkinga?.
Huwelijk: secretaris H. Meekhoff van Makkinga en freule Geertruida van Boekholt van Eelde.
Huwelijksafkondiging Eelde 14-8-1768: J. Meekhof van Makkinga en Geertruuda van Boekhold.
5. Siccomina Johanna van Boekholt, geboren 1738 in Eelde, gedoopt 21-11-1738, zie genealogie Boekholt.
6. Jan Reint van Boekholt, geboren 1741 in Eelde, gedoopt 20-8-1741.
7. Mello van Boekholt, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 31-1-1745.
 
VIe  Johan de Sigers ther Borch, geboren 1694 in Groningen, gedoopt 2-1-1694, overleden 1753 in Eelde (of eerder), zoon van Gijsbert de Sigers ther Borch (zie Vc) en Geertruida Losecaet.
Van 1742-1748 luitenant-kolonel van het Regiment Oranje-Drenthe.
In 1753 wordt de boedel beschreven van wijlen overste luitenant de Sijgers ter Borgh. Er zijn diverse posten voor doodskosten aan ingezeten van Eelde en een bedrag van 6662 gld wegens een lening met rente van de Landschap Drenthe.

Gehuwd (1) 1724 met Ida Alegonda van Dongen, dochter van Rutger van Dongen en Rutgera van Loen.
Gehuwd (2) 12-7-1735 in Coevorden met Johanna Benedicta Clant, geboren 1707 in Coevorden, gedoopt 24-2-1707, overleden 28-12-1737 in Coevorden, dochter van Bartholt Clant en Maria Elisabeth von Schönleben.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geertruida de Sigers ther Borch, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 25-9-1726, overleden 1743.
2. Maria Elisabeth de Sigers ther Borch, geboren 1728.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Gijsbert de Sigers ther Borch (zie VIIa), geboren 1737 in Coevorden, gedoopt 12-12-1737, overleden 28-2-1812 in Laar, Graafschap Bentheim.
 
VIf  Eva Gijsberta Geertruida de Sigers ther Borch, geboren 1695, dochter van Gijsbert de Sigers ther Borch (zie Vc) en Geertruida Losecaet.
Gehuwd 1729 met Frederik Hendrik van Dongen, geboren 1703, overleden 1732, zoon van Cornelis van Dongen tot Oldengaarde en Johanna Angnis van Wijenhorst.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Agnes van Dongen (zie VIIb), geboren 1730 in Meppel, gedoopt 13-7-1730.
 
VIg  Pabo Alberda, geboren 1697 in Groningen, gedoopt 7-11-1697, zoon van Derk Alberda en Sciaddina Mechtelt de Sigers ther Borch (zie Vd).
Gehuwd met Sciaddina Geertruid de Sigers ther Borch (zie VIb), geboren 1689, dochter van Taco de Sigers ther Borch (zie Va) en Theodora Margareta Tamminga.
Op 18-10-1720 wordt in Delfzijl een dochtertje begraven van Hh. Wel Geb. Heer Pabo Alberda en Mevrouw N. Sijgers, Echt. woonachtig op Drenthe.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Doesk Alberda, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 11-2-1725.
2. Taco Sweer Alberda, geboren 1727 in Eelde, gedoopt 11-5-1727.
 

Generatie VII

VIIa  Gijsbert de Sigers ther Borch, geboren 1737 in Coevorden, gedoopt 12-12-1737, overleden 28-2-1812 in Laar, Graafschap Bentheim, zoon van Johan de Sigers ther Borch (zie VIe) en Johanna Benedicta Clant.
Gehuwd 1772 met Johanna Angenes Haasken, geboren 1751 in Coevorden, gedoopt 24-1-1751, overleden 1789 in Groningen, begraven 2-6-1789, dochter van Roelof Haasken en Maria Gesina Wessels.
Huwelijksafkondiging in Doesburg 1-8-1772, attestatie 17-8-1772.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan de Sigers ther Borch, geboren 1773 in Coevorden, gedoopt 21-5-1773, overleden 11-3-1814 in Wagenborgen.
Gehuwd 10-6-1804 in Lage met Gesina Sigers, geboren 23-3-1776 in Laar, Bentheim, overleden 23-5-1832 in Coevorden, dochter van Jan Gijsbert Sigers en Aleida Scholten ter Horst.
Kinderen geboren in Coevorden en Emlichheim.
2. Roelof de Sigers ther Borch, geboren 1775 in Nijmegen, gedoopt 9-7-1775, overleden 21-6-1867 in Groningen. Jonkheer Roelof de Sigers ther Borch koopt omstreeks 1820 het huis Lemferdinge in Paterswolde van Hindrik Uges. In 1861 vertrekt hij naar Groningen.
Zie ook Herstel van de adeldom De Sighers ther Borch door J. Belonje in Ons Waardeel 1989, pag. 53, waarin Roelof de Sigers ther Borch uitvoerig wordt beschreven.
3. Johanna Benedicta de Sigers ther Borch, geboren 8-8-1778 in Coevorden, gedoopt 9-8-1778, overleden 10-5-1851 in Coevorden.
Gehuwd 31-3-1797 in Laar met Willem van Voss, geboren 1-9-1766 in Hoorn, gedoopt 4-9-1766, overleden 15-12-1814 in Enkhuizen, zoon van Willem Hendrik van Voss en Agatha Zeeridder.
4. Cecilia Antoinetta Wilhelmina de Sigers ther Borch, geboren 1782 in Coevorden, gedoopt 16-10-1872, overleden 5-1804 in IJlst.
5. Sixtus Anthonius Galama de Sigers ther Borch, geboren 1786 in Groningen, gedoopt 19-11-1786, overleden 28-11-1786 in Groningen.
6. Maria Gezina de Sigers ther Borch, geboren 1789 in Groningen, gedoopt 24-5-1789, overleden 1859 in Amsterdam.
Gehuwd 22-4-1819 in Eelde met Sicco van Boekholt, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 20-6-1784, overleden 1867 in Haren, zoon van Jacob van Boekholt en Herminia Françoise Fockens, zie genealogie Boekholt.
Gescheiden Eelde 16-8-1833.
 
VIIb  Johanna Agnes van Dongen, geboren 1730 in Meppel, gedoopt 13-7-1730, dochter van Frederik Hendrik van Dongen en Eva Gijsberta Geertruida de Sigers ther Borch (zie VIf).
Gehuwd 1748 in Meppel met Unico Evert Alberda, geboren 2-2-1714 in Zandeweer, Nijenstein, overleden 1-1794 in Groningen, zoon van Onno Tamminga Alberda en Josina Petronella Clant, eerder getrouwd 1-11-1744 in Langweer met Theodora Elisabeth de Sigers ther Borch, geboren 1715, overleden 10-6-1747 in Anloo, Vennebroek, dochter van Jan Reint de Sigers ther Borch (zie VIa) en Anna Maria van Dongen.
Huwelijksafkondiging in Anloo 14-12-1748 met attestatie naar Meppel: Unico Everts Alberda, Heer van Vennebroek, Rentmeester van een Compagnie paarden tot Anlo en Freulin Johanna Agnis van Dongen tot Fledderinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Josina Petronella Alberda, geboren 26-9-1751 in Anloo, Vennebroek, overleden 18-1-1828 in Groningen.
Gehuwd 30-4-1775 in Anloo met Gerhard Lewe, geboren 1751 in Breda, gedoopt 7-10-1751, overleden 31-3-1793 in Groningen, zoon van Edzard Willem Lewe en Margaretha Josina Alberda van Dijksterhuis, zie genealogie Lewe.
Huwelijk: Gerhard Lewe, medelid ter vergadering der Heeren Staten der Provintie Stadt en Lande en Josina Petronella Alberda van Vennebroek.
Josina Petronella Alberda koopt in 1805 Nijenstein in Zandeweer, waarna de familie zich Lewe van Nijenstein noemt.
 

Index
Genealogie De Sigers ther Borch