U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Olthof

Generatie I

Ia  Albert Olthof.
Kinderen:
1. Jacobjen Alberts Olthof (zie IIa), overleden 1758 in Groningen.
2. Cornelis Alberts Olthof (zie IIb), overleden 1747 in Eelde (tussen 1744 en 1749).
3. Margien Alberts Olthof.
Gehuwd 12-6-1706 in Groningen (HC) met Sake Cornelis.
Huwelijkscontract Groningen 12-6-1706: Sacke Cornelis, pottebakker en Margien Alberts.
Bruidegomszijde: Jacob Geerts als zwager.
Bruidszijde: Cornelis Alberts Olthoff als broer.
N.B. Op 7-11-1693 trouwen in Groningen Jacob Geerts van Roden en Trijntijn Cornelis van Groningen, p.q. Saecke Cornelis als broeder en op 11-1-1714 de olderman Wigbolt Eelsingh van Winschoten en Ettijn Cornelis van Groningen, pro qua Saecke Cornelis als broer.
4. Roelina Alberts Olthof.
Gehuwd (1) met Allert Jans.
Gehuwd (2) 29-4-1708 in Farmsum (HC) met Hermannus Mercator.
Huwelijksafkondiging Delfzijl 29-4-1708 Hermannus Mercator, schrijf- en rekenmeester en voorzanger van de Nieuwe Kerk tot Embden en Rolina Alberts Oudhof, weduwe van Allart Jans tot Delfzijl. Attestatie gegeven na Embden 6 juni.
Huwelijkscontract Farmsum 29-4-1708:
Hermannus Mercator en Roelijna Alberts Olthoff.
Bruidegomszijde: B. Heddema, zwager en echtgenote Catharina Wiardi.
Bruidszijde: Cornelis Alberts Olthoff als broer, Albert Alberts als zwager, Roelijna Jans van Haren.
N.B. Albert Alberts ook bekend als Albert Cuijper (in Haren).
 

Generatie II

IIa  Jacobjen Alberts Olthof, overleden 1758 in Groningen, dochter van Albert Olthof (zie Ia).
Gehuwd met Roelef Beerling, zoon van NN Beerling, zie genealogie Beerling.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt weduwe Roelef Beerling vermeld onder Eelderwolde met 2 paarden. Zij is dan de enige bewoner in Eelderwolde die tevens eigenaar is. De overige boerderijen worden bewoond door meiers, meest van Otto Cluiving, de meest noordelijke (keuter)boerderij is eigendom van Mevrouw Nijsing Groningen.
In 1753 geeft Albert Beerlink van Eelderwolde de 40ste penning aan wegens de verkoop van het Blauwe Huis in Eelderwolde. Het huis wordt voor 3000 Car. gld. verkocht door Jacobjen Alberts Oldhof, wed. van Roelof Beerlink, aan de vrouw weduwe van wijlen Cornelis Hilbrants tot Eelde.
In een schuldbekentenis in 1752 (inv. 256, fiche 3) wordt deze verkoop in 1750 voor 3000 gld. vermeld met de namen van de kinderen van Jacobje Olthof, wed. Roelef Bierling te Eelderwolde: zonen Henricus, Albert en Roelof, Otto Heekema noie uxoris Grietje Bierling en Albert Olthof als hoofdmomber over de innocente dochter Roelina Bierling. Koopster is Elisabeth Dasse, wed. van Cornelis Hillebrants te Eelde. Albert Beerling en zijn kinderen wonen hierna in dit huis, dat na het overlijden van Elisabeth Dasse toevalt aan Albert Beerling en Elisabeth Hilbrants (in 1764 formeel overgedragen). De zoon van Albert Beerling, Roelof Beerling, is in 1807 eigenaar.
De hier vermelde kinderen zijn in 1752 tevens erfgenaam van Evert Beerling, waarbij zoon Roelof blijkbaar tot testamentair erfgenaam is benoemd.
Breukdodenboek Groningen 20-5-1758: Jacobje Albers, weduwe van Roelf Beerling, Gasth. van Lamm? str.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Beerling, zie genealogie Beerling.
2. Albert Beerling, zie genealogie Beerling.
3. Roelina Beerling, overleden in Groningen?, zie genealogie Beerling.
4. Roelof Beerling, geboren 1712, overleden 1794 in Roden, begraven 27-11-1794, zie genealogie Beerling.
5. Grietjen Beerling, overleden 1789 in Groningen.
Gehuwd 21-12-1735 in Groningen met Otto Hekema, geboren 1704 in Groningen, gedoopt 16-12-1704, overleden 1778 in Groningen, zoon van Jan Hekema en Anneye Ottens.
Huwelijk: Grietjen Beerling van Eelde en Otto Hekema van Groningen, getuige broer Albert Beerling.
Meerdere kinderen geboren.
Breukdodenboek Groningen 2-11-1778: Otto Hekema, man van Grietje Bierling, Brugstraat.
 
IIb  Cornelis Alberts Olthof, overleden 1747 in Eelde (tussen 1744 en 1749), zoon van Albert Olthof (zie Ia).
Cornelis Alberts woont in 1744 waarschijnlijk in huis 63, waar later Jan Cornelis Olthof woont. Dit huis is gelegen aan de Hoofdweg in Eelde tussen het Altinghuis, later dokterswoning en brouwer Hilbrants, later café Oud-Gemeentehuis.
In 1749 wordt de Etstoel toestemming verzocht om twee plaatsen te Roden te mogen verkopen. De plaatsen behoren voor de helft aan de kinderen van Hendericus Krijthe en voor de andere helft aan Albert Cornelis, Jantien Cornelis, vertegenwoordigd door echtgenoot Berent Roelofs, Jan Cornelis en de beide minderjarige kinderen van wijlen Jan Roelofs Wolters en Roelofien Cornelis van Eelde (echter alleen Roelofien Cornelis is dan overleden). Namens deze kinderen treden op hoofdmomber Albert Cornelis en medemombers Berent Roelofs, Gerrit Roelofs en Albert Wolters.
Voorts willen de partijen de nog ongescheiden ouderlijke goederen verdelen, zodat een partij het ouderlijke huis en annexen kan krijgen.
De laatste twee medemombers zullen hierbij optreden als onpartijdige vertegenwoordigers van de kinderen. Albert Wolters wordt hier vermeld als Hubert Wolters en verderop in de tekst als Hilbert Roelofs. Hubert Wolters lijkt zijn werkelijke naam te zijn.
Hoewel dus het verzoek wordt goedgekeurd wordt in 1750 hetzelfde verzoek nogmaals goedgekeurd waarbij ook de naam Hubert Wolters wordt gebruikt.
Dat Jantje, Jan, Albert en Roelefje allen kinderen zijn van Cornelis Olthof volgt voorts uit de latere momberaanstellingen over de kinderen van Jan en Jantje Olthof. In beide gevallen is Albert Cornelis Olthof hoofdmomber en is Jan Roelefs Wolters, getrouwd met Roelefje medemomber.
Kinderen:
1. Jantje Cornelis Olthof (zie IIIa), overleden 1760 in Eelde.
2. Jan Cornelis Olthof (zie IIIb), overleden 1750 in Eelde (tussen 1750 en 1754).
3. Albert Cornelis Olthof (zie IIIc), overleden 1785 in Eelde.
4. Roelefje Cnellis Olthof (zie IIId).
 

Generatie III

IIIa  Jantje Cornelis Olthof, overleden 1760 in Eelde, dochter van Cornelis Alberts Olthof (zie IIb).
Gehuwd (1) 5-6-1741 in Eelde met Berent Roelefs Bakker, overleden 1750 in Eelde, zoon van Roelef Berents en Etje Lauwes, zie genealogie ~Roelef Berents.
Huwelijk: Jantje Cnellis en Berent Roelofs.
Beerent Roelefs wordt in het haardstedenregister Eelde 1744 vermeld als keuter en backer voor Suirt Zakens en Pastor Alting, vermoedelijk een deel van huis 44, gelegen aan de Hoofdweg ten noorden van de kerk.
In 1753 klaagt de drost baron A.C. van Heiden de boerlieden van Eelde aan om onderling uit te maken wie de straat te Eelde moet repareren en onderhouden. Dit gedeelte van de straat stond bij de schouw op naam van wed. Berent Roelofs. De aangeklaagden vinden dat de schoolmeester Berent Steringa, getrouwd met de weduwe van Berent Roelofs, de advocaat L Nijsingh en Geert Berens als aankopers van de pastoriegoederen gelegen ten westen van de straat deze moeten onderhouden. De eigenaren van gronden aan de westzijde van de straat zouden deze volgens gebruik moeten onderhouden. Mr. Berent Steringa brengt daar tegenin dat zijn vrouw wel enige goederen van de pastorie heeft aangekocht, maar dat in de koopbrief van deze bepaling geen sprake is. Ook advocaat L. Nijsingh had deze bepaling niet in zijn koopcontract staan en de goederen zijn bovendien niet gelegen aan de westkant van de straat. Ook Geert Berens vindt dat de boerlieden dit maar moeten bewijzen, bovendien grenzen zijn goederen niet eens aan de straat en heeft hij daar ook geen uitgang op (zijn huis ligt aan de Kosterijweg). De uitspraak is dat Berent Steringa de straat moet onderhouden voor zover deze grenst aan zijn huis en dat hij de boete moet betalen. De anderen worden vrijgesproken omdat hun grond niet aan deze straat grenst.

Gehuwd (2) 20-5-1753 in Eelde met Berend Jans Steringa, overleden 1776 in Eelde, zoon van Jan Roelofs Steringa en Catarina Winters, zie genealogie Steringa, hertrouwd 7-6-1761 in Eelde met Geesje Abels, geboren 1734 in Westerlee/Heiligerlee, gedoopt 31-1-1734, overleden 1777 in Eelde, dochter van Abel Joestens en Cornelisje Arends.
Huwelijk: Berend Steringa, onderwijzer en Jantje Olthof, wed. B. Bakker.
Albert Cornelis Olthof is hoofdmomber over Cornelis Steringa (eindafrekening 29-12-1779, daarvoor zijn er scheidingsovereenkomsten met de mombers van halfzuster Geertruid Steringa).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelef Berends, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 11-3-1742.
2. Roelef Berends, geboren 1744 in Eelde, gedoopt 5-1-1744.
3. Roelefje Berends, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 16-5-1745.
4. Roelef Berends, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 17-12-1747, overleden 1770. In de mombereindrekening over Cornelis Steringa door Albert Cornelis Olthof in 1779 staan uitgaven in 1770 voor het collateraal (belasting wegens vererving in de zijlinie) van Roelf Berents nalatenschap aan de schulte Hiddingh.
Aangifte 30ste epnning 20-3-1771: Van brouwer Hibrandts van Eelde de 30ste penning van 1100 gld. waarop Albert Cornelis Olthof als hoofdmomber van de twee nagelaten kinderen van B. Steringa bij Jantje Olthof in echte verwekt, de nalatenschap van Roelof Berents een halfbroer van de pupille heeft begroot.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Cornelis Steringa, geboren 28-8-1757 in Eelde, gedoopt 30-1-1757, overleden 16-11-1830 in Eelde, zie genealogie Steringa.
6. Catharina Steringa, overleden 1772 in Eelde. Aangifte collaterale successie 17-11-1772: van de heer Gedeputeerde C.S. Nijsingh wegens A.C. Olthoff als hooftmomber over Cornelis Steringa de 30ste penning van 800 gld. waar op de nalatenschap van Catharijna Steringa heeft begroot.
Catharina is niet gevonden in het doopboek. Bij de aangifte van de nalatenschap van halfbroer Roelof Berents in 1771 is sprake van twee nagelaten kinderen van Berend Steringa en Jantje Olthof.
 
IIIb  Jan Cornelis Olthof, overleden 1750 in Eelde (tussen 1750 en 1754), zoon van Cornelis Alberts Olthof (zie IIb).


Gehuwd 5-5-1743 in Eelde met Catarina Janssens, overleden 1781 in Eelde (of eerder), dochter van Jan Hartlief, zie genealogie Hartlief3, hertrouwd 27-10-1754 in Eelde met Roelof Geerts, geboren 1728 in Eelde, gedoopt 24-5-1728, zoon van Jan Geerts.
Huwelijk: Jan Cornelis en Catarina Janssens.
A.C. Olthof is hoofdmomber over de kinderen van Jan Olthof en Catarina Janssens. Op 10-10-1770 wordt de rekening opgemaakt in verband met het huwelijk van de oudste pupil, Trijntje Olthof met Geert Everts (Kelder) van Peize. Hierbij worden vermeld als ouders wijlen Jan Olthof en Catrina Janssen, aan Roelof Geerts hertrouwd.
Medemombers zijn H. Harms (Harmen Groenewold), Jan Roelofs (Wolters) en Abel Jansen Hartlief.
In 1744 woont Jan Cornelis in een kamertien van Cornelis Hilbrants. Weduwe Jan Olthof wordt in 1754 vermeld voor Brouwer Hilbrants, in 1764 en 1774 Roelef Geerts. Dit zal het ouderlijk huis zijn van Jan Cornelis, dat in 1749 blijkbaar aan hem is toegevallen, zie bij vader Cornelis Alberts Olthof. Een andere Jan Cornelis en later weduwe Jan Cornelis wonen aan de Westerhorn.
In 1772 wordt weer de momberrekening opgemaakt in verband met het huwelijk van de jongste dochter Geertruid Olthof met Hilbrant Steringa. Medemombers zijn Jan Roelefs Wolthers, H. Harms (Groenewold) en Abel Jansen Hartelief.
Doop Trintjen: d.v. Jan Olthof en Katarina Jansens.
Doop Trientje: d.v. Jan Cornelis jr. en Caatje Abels.
Doop Cnellis: z.v. Jan Cnellis en Catarina Janssens.
Doop Geertruid: d.v. Jan Cornelis jr. en Catarina Janssen.
Uit deze namen en de namen van de medemombers kan worden vermoed dat de vader van Catarina Jan Hartlief (Abels) heet. Medemomber Harm Harms Groenwold heeft twee tantes met patroniem Abels en is mogelijk een neef van Catharina.
In 1781 verkopen Geert Kelder en Hilbrant Steringa namens hun echtgenotes als erfgenamen van Catharina Hartelief het huis in een publieke verkoping.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trintjen Jans Olthof, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 20-10-1743.
2. Trientje Jans Olthof, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 18-8-1745, overleden 2-12-1807 in Eelde. Bij overlijden als Trijntien Olthof, 62 en een half jaar.
Gehuwd 12-1770 in Peize met Geert Everts Kelder, geboren 21-2-1750 in Roderwolde, gedoopt 22-2-1750, overleden 27-9-1820 in Eelde, zoon van Evert Geerts Kelder en Eltje Hoijtjes, zie genealogie Kelder.
Huwelijk: Geer Eevers Kelder en Trintijn Jans Olthof.
Huwelijksafkondiging Eelde 2-12-1770: Geert Eduard Kelder, van Peize en Trijntje Janssen.
In 1807 en 1812 genoemd Geert Everts Kelder. Bij de naamsaanneming Eelde 1812 wonend op 19, geen kinderen. In 1807 woont hier alleen Geert Everts Kelder, geen inwonende kinderen, tevens eigenaar, in 1812 samen met Jan Roelofs Steringa. Geertruid, de zus van Trientje en haar man Hilbrant Steringa zijn hier 1774 hoofdbewoner en hun zoon Jan Roelofs Steringa is dat na Geert Everts Kelder, tevens eigenaar in 1832.
Memorie van Successie van Trijntje Olthof, aangifte door G.E. Kelder, echtgenoot: Naast hem zijn erfgenamen de zusters kinderen Jan Roelofs Steringa en Catharina Steringa. G.E. Kelder krijgt de volle eigendom van de aanwinsten en de tilbare goederen met de lijftucht van de erfachtige vaste goederen. Bij de aangewonnen vaste goederen is o.a. de helft van een huis met nummer 19, zwettende ten oosten aan de Lange Stege (de Lange Steeg die vanaf de huidige hoek Esweg/Korenbloemweg naar het zuiden loopt), ten zuiden aan de stege, ten westen aan de weg (de huidige Hoofdweg) en ten noorden aan Andries Harms (Rutgers, in 1807 eigenaar van huis 20 op de zuidelijke hoek met de Esweg).
Bij zijn overlijden laat Geert Everts Kelder al zijn goederen na aan zijn neef en nicht Jan Roelfs Steringa en Catharina Steringa.
3. Cnellis Jans Olthof, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 27-8-1747.
4. Geertruid Jans Olthof (zie IVa), geboren 1749 in Eelde, gedoopt 22-12-1749.
 
IIIc  Albert Cornelis Olthof, overleden 1785 in Eelde, zoon van Cornelis Alberts Olthof (zie IIb).
Albert Cornelis is schatbeurder in Eelde in 1742 en is dit tot 1782 wanneer op zijn voordracht zijn schoonzoon Abel Klasen Bolhuis wordt benoemd. Aanvankelijk tekent hij als Albert Cornelis, later meestal als A.C. Olthof.
In het Haardstedenregister van Eelde 1742 wordt bij Geert Eitens vermeld: "hoppekoper en zijn zwager schatbeurder woenende in een huis" (het deel voor "schatbeurder" is weggestreept, in 1744 wordt niets vermeld). In dit huis woont later Jeronimus Willems, schoonzoon van Albert Cornelis Olthof en ook in 1807 en 1832 is het huis in de familie, gelegen op de hoek van de Hoofdweg en de Esweg zuidzijde.
In november 1785 vindt de boedelscheidng plaats tussen de erfgenamen van de overleden schatbeurder A.C. Olthof (Vrijwillige Rechtspraak Eelde).

Gehuwd (1) 19-4-1739 in Eelde met Jantje Geerts Eitens, dochter van Geert Eitens.
Huwelijk: Albert Cornelis en Jantje Geerts.
Gehuwd (2) 6-6-1751 in Eelde met Anna Steringa, dochter van Jan Roelofs Steringa en Catarina Winters, zie genealogie Steringa.
Huwelijk: Albert Cornelis Olthof en Anna Steringa.
Doop dochter Catarina: d.v. Albert Cornelis Olthof en Anna Heringa, schatbeurder, uit de Westerhorn.
Doop Roelefje in 1759: d.v. Abert, schatbeurder en Anna Steringa.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geertruid Alberts Olthof, geboren 1740 in Eelde, gedoopt 13-3-1740, overleden 1782 in Eelde.
Gehuwd 26-4-1772 in Eelde met Jeronimus Willems, geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-1-1738, overleden 1793 in Eelde (tussen 1787 en 1794), zoon van Willem Jeronimus en Grietje Janssen, zie genealogie ~Jeronimus, hertrouwd 8-12-1782 in Eelde met Willemtje Willems, geboren 1753 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 2-5-1753, overleden 31-8-1828 in Eelde, dochter van Willem Jans Remmels en Aaltje Jans Hartlief, zie genealogie Remmels.
Huwelijk: Hieronimus Willems, van Glimmen en Geertruid Oldhof. Ook afkondiging in Noordlaren.
Aangenomen dat Geertruid Oldhof de dochter is van Albert Cornelis Olthof. Nicht Geertruid Jans Olthof is in dezelfde periode getrouwd met Hilbrant Steringa. De boerderij waar Jeronimus Willems woont (Haardstedenregister 1774 en 1784) op de hoek van de Hoofdweg en de Esweg zuidzijde is in 1807 eigendom van Andries Harms (Rutgers), getrouwd met Annigje Alberts Olthof, zuster van Geertruid Olthof. De boerderij wordt niet genoemd bij de bezittingen wanneer Willemtien Willems in 1796 hertrouwt met Harm Weeman.
Op 12-2-1784 geeft Jeronimus Willems de lijftucht aan van goederen van zijn overleden vrouw Geertruit Jans Olthof (Jans moet zijn Alberts), hoewel hij al op 8-12-1782 is hertrouwd. In de momberrekening van Hendrik Reinders in november 1786 staat voorts nog huishuur van 6 gld en aan schatbeurder Bolhuis huishuur 20 gld, verschenen mei 1786. Dit betreft vermoedelijk huis 63 waar Hendrik Reinders heeft gewoond en welk huis in 1789 door schatbeurder Bolhuis wordt verkocht.
2. Annigje Alberts Olthof (zie IVb), geboren 1742 in Eelde, gedoopt 18-3-1742, overleden 4-1-1819 in Eelde.
3. Hendrikje Alberts Olthof, geboren 1743 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 7-4-1743, overleden 8-1-1805 in Eelde.
Gehuwd 28-5-1775 in Peize met Abel Klaasen Bolhuis, geboren 1745 in Grootegast, gedoopt 14-3-1745, overleden 16-11-1805 in Eelde, zoon van Klaas Abels Bolhuis en Jantje Sipkes, eerder getrouwd 1-7-1770 in Peize met Grietien Everts, overleden 1772 in Peize, begraven 10-7-1772.
Huwelijk: de Meester Abel Bolhoes en Hijnderkin Olthof.
Huwelijksafkondiging Eelde 14-5-1775: Albert Bolhuis, van Grootegast en Hendrikje Olthof.
Abel Klaasen Bolhuis is schoolmeester in Peize vanaf 1768. Hij wordt in het Haardstedenregister van Peize vermeld in 1774, in 1775/1776 noteert hij de dopen gedurende de tijd dat de predikantsplaats vacant is.
In 1782 neemt hij het schatbeurdersambt in Eelde over van zijn schoonvader (borgstelling door de eerdere schatbeurder A.C. Olthof)en in 1785 wordt hij mede genoemd wanneer de kinderen van wijlen Albert Cornelis Olthof de erfenis verdelen. Schatbeurder A.C. Bolhuis en Hendrikje Olthof krijgen dan het huis ten oosten van het ouderlijke huis aan de Westerhorn.
Schatbeurder A. K. Bolhuis doet in 1805 aangifte van het overlijden van zijn vrouw op 8-1-1805 (geen naam vermeld). Andries Harms doet op 12-12-1805 aangifte van het overlijden van Abel Klaasen Bolhuis. Erfgenamen zijn zijn broer en 4 zusters woonachtig in Friesland en Groningerland. Kort daarvoor is de vermelding van de verkoop door de erfgenamen van Abel Klaasen Bolhuis en vrouw Hillegje Olthov van een "huis en hov" te Eelde aan Albert Harms Groenwolt voor 1714 gld. De naam Hillegje moet zijn Hendrikje.
4. Roelefje Alberts Olthof, geboren 1743 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 7-4-1743.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Catharina Alberts Olthof (zie IVc), geboren 1754 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 31-3-1754.
6. Cornelis Alberts Olthof, geboren 1757 in Eelde, gedoopt 17-4-1757, overleden 2-1-1819 in Eelde. Bij overlijden op 56: Kornelis Olthoff, z.v. Albert Kornelis Olthoff en Anna Steringa, geboren 27-8-1747. In 1797 vermeld als innocent, 42 jaar.
7. Roelefje Alberts Olthof, geboren 1759 in Eelde, gedoopt 30-12-1759, overleden 1777 in Eelde. In 1777 doet schatbeurder Albert Cornelis Olthof van Eelde aangifte van de nalatenschap van zijn dochter Roelofje. Erfgenamen zijn de overige kinderen.
 
IIId  Roelefje Cnellis Olthof, dochter van Cornelis Alberts Olthof (zie IIb).
Gehuwd met Jan Roelefs Wolters, overleden 1776 in Eelde (tussen 1774 en 1778), zoon van Wolter Huberts en Trijntje ?, zie genealogie ~Wolter Huberts, hertrouwd met Annegje Kriets.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cnelles Jans, geboren 1728 in Eelde, gedoopt 1-2-1728.
2. Wolter Jans Gortmaker, geboren 1733 in Eelde, gedoopt 3-5-1733, overleden 9-5-1813 in Eelde, zie genealogie ~Wolter Huberts.
 

Generatie IV

IVa  Geertruid Jans Olthof, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 22-12-1749, dochter van Jan Cornelis Olthof (zie IIIb) en Catarina Janssens.
Overleden voor 1797.
Gehuwd 26-4-1772 in Eelde met Hilbrant Steringa, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 26-6-1729, zoon van Jan Roelofs Steringa en Catarina Winters, zie genealogie Steringa.
Huwelijk: Hilbrant Steringa en Geertruid Olthof. Hilbrant Steringa is in 1797 weduwnaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelofs Steringa, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 10-12-1775, overleden 24-1-1842 in Eelde, zie genealogie Steringa.
2. Katharina Steringa, geboren 19-3-1780 in Eelde, gedoopt 19-3-1780, overleden 14-1-1861 in Eelde. Katharina Steringa woont in 1850 met Frederica Steringa, geboren in 1830 als dochter van haar stiefzoon Roelof Steringa en Maria Uges op nummer 19, bij de dochters van haar broer Jan Roelofs. Ook Jan Remmelts Meulman, getrouwd met Tetje Steringa, woont hier.
Gehuwd 2-6-1809 in Eelde met Cornelis Steringa, geboren 28-8-1757 in Eelde, gedoopt 30-1-1757, overleden 16-11-1830 in Eelde, zoon van Berend Jans Steringa en Jantje Cornelis Olthof (zie IIIa), zie genealogie Steringa, eerder getrouwd 28-11-1779 in Eelde met Jantje Luinge, geboren in Peize, dochter van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Alting (1), eerder getrouwd 3-6-1798 in Eelde met Freerkien Ebels, geboren 1757 in Bunne, gedoopt Vries 27-3-1757, overleden 11-1-1808 in Eelde, dochter van Jan Jans Ebels en Elizabeth Tiemens Odding, zie genealogie Ebels1.
Huwelijk: Kornelis Steringa en Katharina Steringa.
 
IVb  Annigje Alberts Olthof, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 18-3-1742, overleden 4-1-1819 in Eelde, dochter van Albert Cornelis Olthof (zie IIIc) en Jantje Geerts Eitens.
Bij overlijden op 56: d.v. Albert Olthoff en Jantien Eitens, geboren 15-3-1741, aangifte door schoonzoon Harm Oltkamp.
Gehuwd 4-5-1777 in Eelde met Andries Harms Rutgers, geboren 1741 in Eelde, gedoopt 9-4-1741, overleden 6-12-1812 in Eelde, zoon van Harm Jans Rutgers en Elzien Cornelis, zie genealogie Rutgers.
Doop Jantien: d.v. Andries Harms en Annegijn Alberts.
Andries Harms (Rutgers) staat in het Haardstedenregister vanaf 1784 als opvolger van schatbeurder Albert Cornelis Olthof. In 1807 is hij eigenaar en bewoner, in 1812 woont hier dochter Jantien Andries Rutgers (op nummer 56) met haar tweede echtgenoot Harm Oltkamp.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Andries Rutgers, geboren 1779 in Eelde, gedoopt 6-6-1779.
2. Jantien Andries Rutgers, geboren 3-5-1781 in Eelde, gedoopt 6-5-1781, overleden 19-2-1830 in Eelde, zie genealogie Rutgers.
3. Elsijn Andries Rutgers, geboren 1783 in Eelde, gedoopt 16-2-1783.
 
IVc  Catharina Alberts Olthof, geboren 1754 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 31-3-1754, dochter van Albert Cornelis Olthof (zie IIIc) en Anna Steringa.
Gehuwd 25-6-1780 in Roden met Roelof Willems, geboren 1743 in Paterswolde, gedoopt Eelde 20-10-1743, overleden 29-5-1813 in Roden, zoon van Willem Jeronimus en Grietje Janssen, zie genealogie ~Jeronimus.
Huwelijk in Roden: Roelf Willems van de Holthuisen en Catharina Albers Olthof van Eelde.
Catharina Olthof wordt lidmaat in Roden met attestatie van Eelde 21-6-1781.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Roelfs Holthuis, geboren 1782 in Roden, Holthuizen, gedoopt 22-12-1782, overleden 1-8-1837 in Roden, zie genealogie ~Jeronimus.
 

Index
Genealogie Olthof