U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Beerling

Generatie I

Ia  NN Beerling.
Het artikel "Bierling te Groningen (afkomstig uit Eelde)" van Petronella J. C. Elema in Gens Nostra oktober 2003 gaat eveneens uit van het testament en de verkoopakte zoals hieronder vermeld, maar bevat bovendien veel informatie uit stad-Groninger bronnen. Een aantal gegevens zijn hier overgenomen.

Doordat Evert Beerling in 1752 in Eelde kinderloos overlijdt en in een aantal aktes zijn erfgenamen worden vermeld, kan de conclusie worden getrokken dat de andere hier genoemde Beerlings allen broers of zusters zijn van deze Evert Beerling.

In 1746 maakt Evert Beerling te Paterswolde zijn testament op en benoemt tot zijn erfgenaam Roelof Beerling te Eelderwolde, zoon van zijn overleden broer met dien verstande dat deze na de dood van de erflater aan diens zuster Aaltien Beerling, weduwe van Derk Pieters of indien deze overleden is aan de armen te Eelde 200 gld., verder aan Rolina Beerling, dochter van de overleden broer 100 gld. zal uitkeren (SP242, Vrijwillige Rechtspraak Vries).
De overleden broer is Roelef Beerling, vader van o.a. Roelof en Rolina Beerling.
In een verkoopakte van 1754 worden de erfgenamen van Evert Beerling genoemd (Vrijwillige rechtspraak Eelde):
Hindrik Bierling te Eelde, Coob Roelefs, Jannes Leopold noie ux. Roelefje Derks van Groningen en mede caverende voor Allerd Derks, Albert Lammers noie ux. Fennegien Derks, Jurrien Jans noie ux Margaretha Derks, Pietertje Derks, Beerent Egberts noie ux Anna Derks, Hillegien Derks en Jacob Klaasen noie ux Ida Derks; Jan Jannes van Eelde voor hem zelfs en als hooftmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Arent Roelefs en Marie Hindriks en mede caverende voor zijn broer Roelf Jannes en zusters Annegien en Grietje Jannes, Roelef Arents voor hem zelfs en mede caverende voor zijn broer Hindrik Arents, Abraham Lodewijks Groenou noie ux Willemtje Maris van Groningen en Albert Bierling van Eelderwolde voor hemzelfs en mede caverende voor Henricus Bierling, Otte Hekema noie ux Grietje Bierling en Jacob Meuring noie ux Roelina Bierling van Groningen dewelke als erfgenamen van wijlen Evert Bierling verklaarden te hebben verkogt aan (mede-erfgenaam) Roelef Bierling van de Hoorn een akker ... voor 280 gld.
Omdat Roelef en Aaltje Beerling broer en zus zijn van Evert Beerling, moeten de erfgenamen die niet de naam Beerling of patroniem Derks hebben, kinderen zijn van een zuster of zusters van Evert Beerling. De erfgenamen van echtgenote Aaltien Berents hebben reeds geërfd in 1736.
Kinderen:
1. Evert Beerling, overleden 1752 in De Hoorn, Groningen.
Gehuwd met Aaltien Berents, overleden 1736 in Eelde.
Evert Beerling woont in 1744 in een huis aan de Hooiweg te Eelde, zie ook bij erfgenaam neef Roelof Beerling.
In 1736 erven Lucas Berents en de kinderen van Roelof Berents tot Eelde 1000 gld. van Aaltien Berents, getrouwd met Evert Beerling.
In 1754 geeft Roelof Beerlink van de Hoorn in het Gorecht voor hem en consorten de erfenis aan van Evert Beerlink mede op de Hoorn. Het deel van de erfenis binnen Drenthe wordt begroot op 996 gld.
2. Roelef Beerling (zie IIa).
3. Hendrik Beerling (zie IIb).
4. NN Beerling (zie IIc).
5. Aaltje Beerling (zie IId), overleden 1750 in (tussen 1747 en 1752).
 

Generatie II

IIa  Roelef Beerling, zoon van NN Beerling (zie Ia).
Gehuwd met Jacobjen Alberts Olthof, overleden 1758 in Groningen, dochter van Albert Olthof, zie genealogie Olthof.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt weduwe Roelef Beerling vermeld onder Eelderwolde met 2 paarden. Zij is dan de enige bewoner in Eelderwolde die tevens eigenaar is. De overige boerderijen worden bewoond door meiers, meest van Otto Cluiving, de meest noordelijke (keuter)boerderij is eigendom van Mevrouw Nijsing Groningen.
In 1753 geeft Albert Beerlink van Eelderwolde de 40ste penning aan wegens de verkoop van het Blauwe Huis in Eelderwolde. Het huis wordt voor 3000 Car. gld. verkocht door Jacobjen Alberts Oldhof, wed. van Roelof Beerlink, aan de vrouw weduwe van wijlen Cornelis Hilbrants tot Eelde.
In een schuldbekentenis in 1752 (inv. 256, fiche 3) wordt deze verkoop in 1750 voor 3000 gld. vermeld met de namen van de kinderen van Jacobje Olthof, wed. Roelef Bierling te Eelderwolde: zonen Henricus, Albert en Roelof, Otto Heekema noie uxoris Grietje Bierling en Albert Olthof als hoofdmomber over de innocente dochter Roelina Bierling. Koopster is Elisabeth Dasse, wed. van Cornelis Hillebrants te Eelde. Albert Beerling en zijn kinderen wonen hierna in dit huis, dat na het overlijden van Elisabeth Dasse toevalt aan Albert Beerling en Elisabeth Hilbrants (in 1764 formeel overgedragen). De zoon van Albert Beerling, Roelof Beerling, is in 1807 eigenaar.
De hier vermelde kinderen zijn in 1752 tevens erfgenaam van Evert Beerling, waarbij zoon Roelof blijkbaar tot testamentair erfgenaam is benoemd.
Breukdodenboek Groningen 20-5-1758: Jacobje Albers, weduwe van Roelf Beerling, Gasth. van Lamm? str.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Beerling (zie IIIa).
2. Albert Beerling (zie IIIb).
3. Roelina Beerling (zie IIIc), overleden in Groningen?.
4. Roelof Beerling (zie IIId), geboren 1712, overleden 1794 in Roden, begraven 27-11-1794.
5. Grietjen Beerling, overleden 1789 in Groningen.
Gehuwd 21-12-1735 in Groningen met Otto Hekema, geboren 1704 in Groningen, gedoopt 16-12-1704, overleden 1778 in Groningen, zoon van Jan Hekema en Anneye Ottens.
Huwelijk: Grietjen Beerling van Eelde en Otto Hekema van Groningen, getuige broer Albert Beerling.
Meerdere kinderen geboren.
Breukdodenboek Groningen 2-11-1778: Otto Hekema, man van Grietje Bierling, Brugstraat.
 
IIb  Hendrik Beerling, zoon van NN Beerling (zie Ia).
Gehuwd (1) met Aaltien Jansen.
Etstoel dl 42, f. 220, 25-6-1726: de mombers van de minderjarige kinderen van Hendrik Beerlinck en Aaltien Jansen verzoeken om goedkeuring van een eenkindscontract wegens het hertrouwen van de vader met Anneghien Jansen.
Gehuwd (2) met Annegje Janssens, dochter van Jan van Winde, zie genealogie Winde.
Doop Jan Winde, z.v. Hendriek Beerlinck en Annegje Wassen, doop Grietje, dochter van Hendrick Bierlang en NN.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Roelefs Beerling (zie IIIe).
2. Hindrik Beerling, overleden 1761 in Groningen (voor 1762).
Gehuwd (1) 19-3-1744 in Groningen met Margjen Roelfs, eerder getrouwd 30-5-1729 in Groningen met Wessel Gerrits.
Huwelijk: Hindrick Beerlinck van Eelde en Marghjen Roelfs van Gieten, weduwe van Wessel Gerrits, p.q. Hindrick Claassen als broer. Ook afkondiging in Eelde 15-3-1744, Hendrik Beerling en Marigje Roelefs van Gieten.
Gehuwd (2) 29-11-1759 in Groningen met Jacobje Gosses, geboren 1713 in Groningen, gedoopt 2-7-1713, dochter van Gosse Jans en Tietje Jans, eerder getrouwd 18-11-1737 in Groningen met Eite Geerts.
Huwelijk: Hindrik Bierling van Paterwolde onder Eelde en Jacobje Gosses wedw. van Eite Geerts van Groningen pro qua Theodorus Wilkens als swager.
P.J.C. Elema vermeldt dat in het huwelijkscontract van 23-11-1759 de ouders van bruidegom en bruid en de eerste echtgenoot van de bruid zijn vermeld en tevens de bruids voordochter Tietje in het 5de jaar, bij wijlen Marrichjen Roelofs. Zoals zij opmerkt is Tietje echter een dochter van Jacobje Gosses uit het huwelijk met Eite Geerts, gedoopt Groningen 7-1-1755.
Getuigen aan de zijde van de bruidegom zijn Jan Bierling en Jantjen Meertens als broeder en zuster. Ook worden vermeld, maar doorgestreept, Jan Geerts en Aaltje Jans als zwager en zuster, aangenomen dat met de laatsten zijn bedoeld Jan Geerts Jongman en Aaltje Hendriks Beerling.
3. Aaltien Hendriks Beerling (zie IIIf).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Jan Winde Beerling (zie IIIg), geboren 1724 in Eelde, gedoopt 11-6-1724.
5. Roelof Beerling (zie IIIh), geboren 1725 in Eelde, gedoopt 22-7-1725.
6. Grietje Beerling, geboren 1727 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-7-1727.
7. Willem Hendriks Beerling (zie IIIi), geboren 1730 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 30-4-1730, overleden in Eelde.
8. Evert Beerling (zie IIIj), geboren 1732 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-10-1732, overleden 1768 in Eelde (in 1769 of eerder).
9. Aaldert Beerling (zie IIIk), geboren 1742 in Eelde, gedoopt 13-5-1742.
 
IIc  NN Beerling, dochter van NN Beerling (zie Ia).
Gehuwd met Roelof Coops, zie genealogie ~Roelofs.
De hier vermelde kinderen of hun kinderen zijn allen erfgenamen van Evert Beerling, omstreeks 1752 overleden in Eelde. Vermoedelijk is hun moeder een zuster van Evert Beerling, aangezien de andere erfgenamen ook broers of zusters zijn of hun kinderen.
Cobe Roelefs treedt een aantal malen op als getuige als oom bij huwelijken in Groningen. Mogelijk is de vader Roelof Coops, die in 1691-1694 met 4 paarden wordt vermeld bij Paterswolde (Lemferdinge?).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Coob Roelefs, overleden in Groningen, zie genealogie ~Roelofs.
2. Arent Roelofs, overleden 1750 in Eelde (tussen 1744 en 1754), zie genealogie ~Roelofs.
3. Jannes Roelofs, zie genealogie ~Roelofs.
4. Margareta Roelefs, zie genealogie ~Roelofs.
 
IId  Aaltje Beerling, overleden 1750 in (tussen 1747 en 1752), dochter van NN Beerling (zie Ia).
Gehuwd met Derk Pieters.
Aaltje Beerling, weduwe van Derk Pieters wordt in 1746 bedacht in het testament van broer Evert Beerling (Vrijwillige Rechtspraak Vries). In 1744 woont Aaltje, weduwe van Derk Pieters bij Jan Evers Wever in Paterswolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelefje Derks (zie IIIl).
2. Allerd Derks.
3. Fennegien Derks (zie IIIm), geboren in Paterswolde?.
4. Margaretha Derks (zie IIIn).
5. Pietertje Derks.
6. Anna Derks (zie IIIo).
7. Ida Derks (zie IIIp).
8. Hillegien Derks.
 

Generatie III

IIIa  Hendrikus Beerling, zoon van Roelef Beerling (zie IIa) en Jacobjen Alberts Olthof.
Gehuwd met Jantje Blokbergen, overleden 1753 in Groningen, dochter van Marten Blokbergen en Albertje Stevens, zie genealogie Blokbergen.
In juli 1738 wordt de boedel van Henricus Beerlink grasvellig verklaard (Etstoel dl 45, f. 248). Oud schults W.A. Altingh krijgt 50 gld. uitgekeerd wegens achterstallige schattingen en Harmen Coops 5 gld. wegens pacht van de Menschen. De huurschuld over 2 jaar van 160 gld. aan Vrouw Weduwe Volckers kan niet in zijn geheel worden voldaan.
Bij de dopen van de kinderen in Groningen wonend op de Hoornschedijk.
Doop zoon Cornelis, z.v. Henrick Beerling en Jantien Martens, op de Hoornsedijk.
Verhuur van lijklakens Groningen 24-5-1753: Jantie Blokbergen, huisvrouw van Henderikus Beerlingh in de Jonkerenstr.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Hendrikus Bierling (zie IVa), geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 1781 in Groningen, lijklaken 26-10-1781.
2. Alberdina Hendrikus Beerling, geboren 1734 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-3-1734, overleden 10-9-1814 in Groningen. Bij overlijden als Alberdina Bierling, 81 jaar, geboren Eelde, weduwe van Hillebrand Jans.
Gehuwd 15-5-1765 in Groningen met Hillebrant Jans Geerts, geboren 1734 in Eelderwolde, Elsborg, gedoopt Eelde 25-4-1734 (eerste Paasdag), overleden 6-3-1807 in Groningen, zoon van Jan Geerts en Jeigje Geerts, zie genealogie ~Jan Geerts op Elsborg.
Huwelijk te Groningen: Hillebrand Jans van Eelderwolde en Alberdina Beerling meede van Eelderwolde, pro qua Roelof Bierling als oom.
Hilbrand Jans is getuige als volle oom bij het huwelijk van Bertruid Bierling in Groningen in 1782, dochter van Roelf Bierling en Tietje Jans, zie Gens Nostra 58, p. 510.
Groningen, aangegeven lijken 6-3-1807: Hillebrand Jans, man van Alberdina Bierling, oud 74 jaar, gewoond in Oosterpoorten Gasthuis.
3. Martinus Hendrikus Beerling, geboren 1736 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 7-10-1736.
4. Albert Hindrikus Beerling (zie IVb), geboren 1738 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 2-3-1738, overleden 1-4-1817 in Hoogkerk.
5. Cornelis Hendrikus Beerling, geboren 1740 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 11-9-1740.
6. Grietien Hendrikus Beerling, geboren 1743 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 22-9-1743.
7. Jantien Hendrikus Beerling, geboren 1746 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 22-4-1746.
 
IIIb  Albert Beerling, zoon van Roelef Beerling (zie IIa) en Jacobjen Alberts Olthof.
Gehuwd 10-6-1733 in Groningen met Elisabeth Hilbrants, overleden 1764 in Eelderwolde (voor 1764), dochter van Cornelis Hilbrants en Elizabeth Dassen, zie genealogie Hilbrants.
Huwelijk: Albert Beerling, van Eelderwolde en Elisabeth Hillebrants, van Eelde, p.q. Harmannus ten Oever als neef.
Voor 1750 zijn kinderen geboren in Groningen, Albert Beerling en Elisabeth Hilbrants wonend tegenover de A-kerk, daarna wonend in Eelderwolde.
In het Haardstedenregister staat Albert Beerling in 1754, 1764 en 1774 met 2 paarden en nering, evenals daarna zijn zoon Roelof Beerling, in 1784 nog genoemd samen met zijn zuster, dit kan zijn Jacobijn of Gebbina, maar w.s. niet Anna (te jong). In 1807 is Roelof Beerling tapper en tevens eigenaar, in 1812 huisnummer 157. Deze boerderij met gracht, mogelijk op dezelfde plaats als het huis van jonker Ripperda rond 1650, is in 1832 eigendom van Gerbrand Jans Staal en gelegen aan de Groningerweg tegenover de Ter Borchlaan. In 1694 was er al sprake van een herberg in Eelderwolde.
In 1764 sluit Albert Beerling met zijn minderjarige kinderen en zijn meerderjarige kinderen Elizabeth Beerling, getrouwd met Geert Wijbes en Jacobje en Froukje Beerling een lening, die door zoon Roelof Beerling omstreeks 1814 wordt verlengd, dan bedragend 1900 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Beerling (zie IVc), geboren 1734 in Groningen, gedoopt 23-7-1734.
2. Jacobijn Beerling, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 24-2-1736, overleden 26-4-1806 in Eelderwolde. Mogelijk Japkien Beerling, volgens begraafboek overleden 24-6-1806 in Eelderwolde, 70 jaar, ongehuwd. Er is ook een Jacobje Beerling geboren in 1730 in Eelderwolde, dochter van Roelof Beerling en Anna Blokbergen.
3. Cornelis Beerling, geboren 1738 in Groningen, gedoopt 26-1-1738.
4. Frouwke Beerling (zie IVd), geboren 1739 in Groningen, gedoopt 10-4-1739, overleden 1798 in Paterswolde?.
5. Ebeldina Jacoba Beerling, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 14-7-1741.
6. Ebeldina Jacoba Beerling, geboren 1745 in Groningen, gedoopt 21-2-1745, overleden 10-12-1816 in Groningen.
Gehuwd 15-2-1770 in Groningen met Derk Bakker, geboren in Norden, Oost-Friesland?.
Huwelijk in Groningen 15-2-1770: Derk Backer, van Norden in Oost-Friesland en Ebeldina Jacoba Beerlingh van Groningen, p.q. Otto Hekema als oom, met bel. te Eelde.
Afkondiging in Eelde 11-2-1770.
7. Kornelis Beerlings (zie IVe), geboren 1748 in Groningen, gedoopt 8-5-1748, overleden 19-12-1818 in Smallingerland.
8. Maria Beerling, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 17-12-1749, overleden 2-11-1835 in Hoogkerk.
Gehuwd (1) 24-8-1783 in Hoogkerk met Egbert Jans, geboren 1747 in Hoogkerk, gedoopt 16-4-1747, zoon van Jan Peters en Trientje Cornelis.
Huwelijk: Egbert Jans van Hoogkerk en Maria Bierling van Eelderwolde.
Ook afkondiging Eelde 13-7-1783: Egbert Jans van Hoogkerk en Maria Beerling.
Aanname dat het deze Egbert Jans betreft.

Gehuwd (2) 26-3-1786 in Hoogkerk met Barteld Harms Staal, geboren 1758 in Roderwolde, gedoopt 18-6-1758, zoon van Harmen Bartels Staal en Geesje Roelfs, eerder getrouwd 20-1-1782 in Roderwolde met Aaltje Jans.
Huwelijk: Barteld Harms van Roderwolde en Maria Beerling van Hoogkerk, wed. Egbert Jans.
9. Jacoba Henderika Beerling, geboren 1751 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 4-8-1751, overleden 1787 in Groningen.
Gehuwd 17-6-1785 in Groningen met Jan Hoving, geboren 1760 in Scheemda, gedoopt 13-7-1760, zoon van Philippus Jans en Menje Hindriks.
Huwelijk in Groningen: Jan Hoving van de Scheemda, dienaar aan deze Stads pondkamer (geschreven als pongkamer) en Jacoba Hinderika Beerling van Eelderwolde, pro qua Derk Bakker als zwager.
P.J.C. Elema (over Jan Hoving:) "Zijn ouders blijken uit het huwelijkscontract van 1785 (Groninger Archieven RA III ij, 17-5-1785)".
Breukdodenboek Groningen 30-10-1787: Jacoba Bierling, vrouw van J. Hoving, bij S. Jansboog aan 't Diep.
10. Gebbina Beerling, geboren 1753 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 25-4-1753, overleden 24-7-1837 in Hoogkerk.
Gehuwd 8-5-1785 in Eelde met Kornelis Geerts ter Borgh, geboren 3-6-1754 in Roden, gedoopt 7-7-1754, overleden 25-3-1823 in Eelderwolde, zoon van Geert Jans ter Borgh en Jeichien Eitens, zie genealogie Ter Borgh.
Huwelijk: Cornelis Geerts en Gebbina Beerling.
11. Roelof Beerling, geboren 1754 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 18-12-1754, overleden 18-3-1820 in Eelderwolde. Naamsaanneming 1812 op 157. Bij overlijden op 160, aangevers Jan (Hindriks) Rutgers, schoonbroeder en Wijndelt Geerts ter Borgh, neef.
12. Mechelina Anna Beerling, geboren 1756 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 23-7-1756.
13. Anna Mechelina Beerling, geboren 12-3-1763 in Eelderwolde, overleden 29-12-1823 in Eelderwolde.
Gehuwd 21-6-1801 in Groningen met Jan Hendriks Rutgers, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 1-5-1774, overleden 27-11-1838 in Eelde, zoon van Hindrik Harms Rutgers en Hinderika Jans Bouwman, zie genealogie Rutgers, hertrouwd 1-9-1826 in Eelde met Trientje Berends Nijdam, geboren 21-10-1796 in Haren, overleden 28-11-1828 in Eelderwolde, dochter van Berend Arends Nijdam en Alberdiena Sietses Nijdam, zie genealogie Nijdam.
Ondertrouwboek 6-6-1801: Jan Hindriks van Eelde en Anna Beerling van Eelderwolde, gecopuleerd op het raadhuis op 21-6-1801.
Trouwboek: Jan Hindriks en Anna Machdalena Beerling.
Anna bij overlijden als geboortedatum 12-3-1763, geboren in Eelderwolde. Ook mogelijk dat zij identiek is met de in 1756 gedoopte Mechelina Anna.
 
IIIc  Roelina Beerling, overleden in Groningen?, dochter van Roelef Beerling (zie IIa) en Jacobjen Alberts Olthof.
Roelina Beerling wordt in 1750 vermeld als innocente dochter van Jacobje Alberts Olthof, in 1755 wordt Jacob Meuring voor zijn vrouw Roelina Beerling te Groningen vermeld naast Albert Beerling en de andere kinderen als erfgenamen van Evert Beerling.
Gehuwd 28-11-1751 in Eelde met Jacobus Meurer, geboren in Den Briel of prov. Groningen?, overleden in Groningen?.
Huwelijk: Jacobus Meurer, van den Briel en Rolina Beerling.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Jacobs, geboren 1752 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 5-3-1752.
2. Roelof Jacobs, geboren 1753 in Groningen, gedoopt 7-11-1753. Bij de doop als ouders Jacobus Murren en Roelina Bierling, wonende in de Rozenstraat.
P.J.C. Elema vermeldt de opname van de achtjarige Roelef Jacobsz. in het diaconieweeshuis te Groningen op 1-6-1761, zoon van Jacobus Meuring die hem verlaten heeft en van Roelina Bierling die simpel is.
 
IIId  Roelof Beerling, geboren 1712, overleden 1794 in Roden, begraven 27-11-1794, zoon van Roelef Beerling (zie IIa) en Jacobjen Alberts Olthof.
Aangenomen dat Roelef Beerling, getrouwd met Anna Blokbergen, samen ouders van Jacobje, geboren in 1730 in Eelderwolde, een zoon is van Roelef Beerling en Jacobjen Alberts Olthof vanwege de naam van de dochter.
In 1754 geeft Roelof Beerlink van de Hoorn in het Goregt de erfenis aan van Evert Beerlink mede op de Hoorn geschat op 996 gld "voor zover in dese Landsschap gelegen". In een schuldverklaring van 1753 neemt Roelef Bierling van de Hoorn als testamentaire erfgenaam een schuld over van 200 gld. die Evert Beerling had aan de Diakonie van Eelde.
Mogelijk is dit Evert Beerling die in 1744 woont aan de Hooiweg in Eelde in een klein kamertien dat hoort bij een huis dat van hemzelf is en wordt gehuurd door Harm Jannes, vermeld met 2 paarden.
Harm Jacobs wordt in 1774 vermeld met 2 paarden. Dit is Harm Jacobs, overleden in 1775, zoon van Jacob Harms en Geesje Jannes op Oosterbroek en getrouwd met de eerder overleden Rolina Roelfs. In de momberrekening opgesteld door zijn broer Jannes Jacobs is een huurschuld over 2 jaar aan Roelf Beerling van 80 gld.
Roelef Beerling van Eelderwolde trouwt in 1746 met Jantje Kriet van Wijhorst (bij Roden). In 1802 verkopen de erfgenamen van Roelf Beerling en vrouwe Jantien Krijthe te Roden een huis aan Jan Meulman voor 2556 gld. Dit zal huis nummer 85 zijn, dat dus in 1744 eigendom was van Evert Beerling.
Begraafboek Roden: Roelf Bierling 27-11-1794, te Roden, 81 jaar en 9 mnd.

Gehuwd (1) met Anna Blokbergen, dochter van Marten Blokbergen en Albertje Stevens, zie genealogie Blokbergen.
Gehuwd (2) 27-9-1746 in Eelde met Jantje Krijthe, geboren 1725 in Weehorst, gedoopt Roden 10-6-1725, overleden 1802 in Roden, begraven 15-4-1802, dochter van Hindericus Krijthe en Jantien Lucas.
Huwelijk: Roelof Beerlingh, van Eelderwolde en Jantje Kriet, van Wijhorst. Wijhorst of Weehorst is gelegen tussen het Peizerdiep en de Oude Loop en daarmee oorspronkelijk behorend bij Roden, iets ten zuiden van de weg tussen Peize en Roden.
H. W. Assies vermeldt in Spint Arwt'n 1976 de verdeling van de erfenis van Hindericus Krijthe en Jantien Lucas onder hun 6 kinderen, waaronder Jantien Krijthe getrouwd met Roelof Bierling.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jacobje Roelefs Beerling, geboren 1730 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 13-8-1730.
 
IIIe  Jan Roelefs Beerling, zoon van Hendrik Beerling (zie IIb) en Aaltien Jansen.
Gehuwd (1) met Lummigjen Hindriks, overleden 1734 in Groningen.
Breukdodenboek Groningen 17-12-1734: Lummigjen Hindrix, vrouw van Jan Roelfs Bierling, koemelker.
Gehuwd (2) 19-1-1736 in Groningen met Jantje Meertens, geboren 1714 in Westerbroek, gedoopt 14-1-1714, dochter van Meerten Willems en Trijntien Jans.
Huwelijk: Jan Roelefs Beerling van Eelde en Jantjen Meertens van Westerbroek, p.q. Harmen Pieters als oom. Ook afkondiging in Engelbert.
Bij de dopen als woonadres Reitemakersrijge.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Hindrik Jans Beerling, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 25-4-1737. Gedoopt als Hindrik, z.v. Jan Hindriks Beerlink en Jantie Berends.
2. Trientien Jans Beerling, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 28-6-1739.
3. Meerten Jans Beerling (zie IVf), geboren 1742 in Groningen, gedoopt 25-4-1742, overleden 16-9-1823 in Groningen.
4. Jan Willems Beerling, geboren 1745 in Groningen, gedoopt 19-5-1745. Doopnaam Jan Willems.
Gehuwd 15-6-1768 in Groningen met Jantje Alberts Nieborg, geboren 15-2-1740 in Engelbert, gedoopt 21-2-1740, overleden 10-8-1814 in Westerbroek, Hoogezand, dochter van Albert Jans Nieborg en Annichje Meertens.
Huwelijk: Jan Jans Bierlingh van Groningen en Jantje Alberts Nieborgh van Engelbert pro qua Albert Nieborgh als vader.
Op 20-3-1785 wordt Jantien Alberts aangenomen als lidmaat in Westerbroek met attestatie van Groningen.
P.J.C. Elema: huwelijkscontract 26-5-1768 met de namen van wederzijdse ouders en als getuigen Meerten Jan Beerling en Martha Ganckema broer en schoonzuster, aan de bruidszijde de vader en stiefmoeder Margien Braams. Jan Bierling mogelijk overleden 7-7-1806, Hoogezand, 60 jaar, ongehuwd.
5. Trientje Jans Beerling (zie IVg), geboren 1747 in Groningen, gedoopt 2-4-1747.
6. Willem Jans Beerling, geboren 1751 in Groningen, gedoopt 28-7-1751, overleden 1791 in Groningen.
Gehuwd 19-5-1773 in Groningen met Jantje Groothuis, geboren 1746 in Groningen, gedoopt 13-2-1746, overleden 1805 in Groningen, dochter van Abraham Derks Groothuis en Annegien Tjeerds.
Huwelijk: Willem Bierling en Jantje Groothuis, beide van Groningen, pro qua Abraham Groothuis als vader.
Breukdodenboek Groningen 6-9-1791: Willem Bierling, man van Jantje Groothuis.
Breukdodenboek Groningen 19-6-1805: Jantje Groothuis
7. Roelof Jans Beerling, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 27-11-1754, overleden 16-6-1819 in Groningen.
Gehuwd 23-11-1786 in Groningen met Janna Roelfs.
Huwelijk: Roelf Beerling van Groningen en Janna Roelfs van Schilwolde, pro qua Hinderikus Lunsingh als daar toe versogt.
 
IIIf  Aaltien Hendriks Beerling, dochter van Hendrik Beerling (zie IIb) en Aaltien Jansen.
Hoewel bij het hertrouwen van dochter Aaltje Jans Jongman in 1809 als medemomber optreedt Willem Hindriks Beerling, volle neef (dit moet waarschijnlijk zijn Hendrik Willems Beerling), is Aaltien Hendrik Beerling waarschijnlijk een dochter uit het eerste huwelijk van Hendrik Beerling.
Gehuwd 19-4-1750 in Eelde met Jan Geerts Jongman, zie genealogie Jongman, eerder getrouwd 23-4-1741 in Eelde met Rolina Janssen.
Huwelijk: Jan Geerts en Aaltje Hendriks.
Eerste dochter Aaltje d.v. Jan Geerts en Aaltje Hendriks.
In het doopboek kinderen van Jan Jonkman en Aaltje Beerling of Hendriks (door elkaar).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Jongman, geboren 1751 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 31-1-1751.
2. Jantje Jans Jongman, geboren 1754 in Eelde, Zuideind, gedoopt 12-1-1754.
3. Aaltje Jans Jongman, geboren 1755 in Eelde, Zuideind, gedoopt 6-4-1755, overleden 1-1-1825 in Paterswolde, zie genealogie Jongman.
4. Hendrik Jans Jongman, geboren 1757 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-5-1757 .
5. Willem Jans Jongman, geboren 1758 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 31-12-1758.
6. Roelef Jans Jongman, geboren 1761 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 11-1-1761, overleden 1-9-1830 in Eelde. Bij overlijden wonend in huis 19, ten huize van Jan Roelfs Steringa, waar hij dus boerenknecht was, geboren 05-04-1770 met als ouders Jan Jongman en Aaltien Jans, aangifte door zijn neven Geert Arends, 53 jaar en Jan Arends, 50 jaar, waarschijnlijk aangetrouwde neven. Geert Jans Jonkman uit Peize, vader van Klazina Jonkman zou dan een broer zijn van Roelf en Aaltien Jongman.
Bij het overlijden van Aaltje Jans Jongman in 1825 is medeaangever broer Roelf Jongman, boereknecht, 62 jaar, dus geboren ong. 1763.
 
IIIg  Jan Winde Beerling, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 11-6-1724, zoon van Hendrik Beerling (zie IIb) en Annegje Janssens.
Gehuwd 5-12-1745 in Eelde met Geesje Jacobs, dochter van Jacob Boer en Derkje? ?, zie genealogie Boer3.
Huwelijk: Jan Hendriks en Geesje Jacobs. Bij de dopen van de kinderen en in het Haardstedenregister meestal als Jan Winde. Bij huwelijken van de kinderen in Groningen als Jan Beerling of Jan Winde Beerling.
Bij het overlijden van Derkien Bierling in 1829 in Groningen zijn als ouders vermeld Jan Bierling en Geessien Jacobs de Boer. Aanname dat Geessien evenals Jantje (gedoopt 1724) een dochter is van Jacob Boer aan de Hooiweg, geen moeder vermeld.
In 1796 verkoopt Jan Winde zijn huis in Eelde en vertrekt dan mogelijk naar de stad Groningen. Bij het overlijden van dochter Jantje in Groningen wordt vermeld dat haar ouders het laatst "alhier" hebben gewoond. Bij het overlijden van zoon Hendrik wordt vermeld dat zijn ouders zijn overleden in Sauwerd, maar dat lijkt minder betrouwbaar. Jan Bierling treedt in 1798 op als zwager na het overlijden van de weduwe van zijn broer Aldert Bierling. P.J.C. Elema vermeldt als mogelijke overlijdensgegevens: "Mons. J. Beerling voor Heerpoort, begraven Groningen 13-2-1807, licentgeld A Kerk (graf no. 160, Kerk) 2 gld. en luiden op 14-2-1807 3 gld.; het zijn hoge bedragen".
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegje Jans, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 4-6-1747.
2. Derkje Jans Beerling, geboren 1750 in Eelde, gedoopt 8-2-1750, overleden 5-4-1829 in Groningen. Bij overlijden wonend buiten de Herepoort, d.v. Jan Bierling en Geessien Jacobs de Boer, wonende te Eelde, weduwe van Roelf Hilbers.
Gehuwd 15-6-1774 in Groningen met Roelf Hilberts, geboren in Groningen?.
Huwelijk: Roelf Hilbers, van Groningen en Derkje Beerling, van Eelde, p.q. Jan Winde Beerling als vader.
3. Jacob Jans Bierling, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 10-12-1752, overleden 10-12-1811 in Sauwerd, Adorp.
Gehuwd 19-12-1802 in Sauwerd met Wendeltje Geerts Alting, geboren 1760 in Onstwedde, gedoopt 23-11-1760, overleden 8-6-1837 in Sauwerd, Adorp, dochter van Geert Geerts Alting en Janna Berends, eerder getrouwd 1780 met Albert Harms, hertrouwd 27-6-1818 in Adorp met Evert Klaassen Hofman, geboren 1757 in Menkeweer (bij Onderdendam), gedoopt 6-3-1757, overleden 6-12-1827 in Sauwerd, Adorp, zoon van Klaas Everts en Martje Jeltes.
Huwelijk: Jacob Jans van Eelde en Wendelke Geerts, weduwe van Albert Harms, van Sauwerd.
Jacob Jans Bierling bij overlijden 65 jaar, geen ouders vermeld.
4. Grietje Jans Beerling (zie IVh), geboren 1756 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 8-2-1756, overleden 2-8-1837 in Groningen.
5. Hendrik Jans Bierling, geboren 1759 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 3-6-1759, overleden 7-6-1824 in Sauwerd, Adorp.
Gehuwd 13-8-1786 in Wetsinge met Anje Jans, geboren 1766 in Wetsinge, gedoopt 12-10-1766, overleden 5-2-1822 in Sauwerd, Adorp, dochter van Jan Berends en Geertruid Jans.
Hindrik Jans bij huwelijk van Eelde. Gegevens gedeeltelijk uit Genealogie Bierling door Petronella J. C. Elema.
Huwelijkscontract: 26-07-1786, Wetsinge
Bruidegom Hindrik Jans Beerling
Bruid Anje Jans
Bruidegoms zijde Jan Beerling, volle vader
Bruidegoms zijde Derkje Jans Beerling, volle zuster
Bruidegoms zijde Jacob Jans Beerling, volle broer
Bruidegoms zijde Jantjen Jans Beerling, volle zuster
Bruids zijde Jan Berents, volle vader
Bruids zijde Aaltjen Berents, stiefmoeder
Bruids zijde Jan Jans, volle broer
Bruids zijde Klaas Jans, volle oom en voormond
Bruids zijde Anje Jans, aangetrouwde moei, vrouw van Klaas Jans
Bruids zijde Jan Leenderts, aangetrouwde oom en sibbe voogd
Bruids zijde Aaltjen Berents, volle moei, vrouw van Jan Leenderts
Bruids zijde Geertjen Jans, volle zuster
Bruids zijde Geert Geerts Zijl, vreemde voogd over de bruid en haar zuster Geertjen Jans
Bruids zijde Janna Jans, halfzuster
Bruids zijde Roelf Koops Beukinga, aangetrouwde halfbroer, man van Janna Jans
6. Jantje Jans Beerling (zie IVi), geboren 1762 in Eelde, gedoopt 7-3-1762, overleden 29-1-1839 in Groningen.
 
IIIh  Roelof Beerling, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 22-7-1725, zoon van Hendrik Beerling (zie IIb) en Annegje Janssens.
Doop niet gevonden, mogelijk N.N., z.v. Hendrick Beecling en N.N. 22-7-1725 of NN, z.v. Hendrik Beerling en Annegje Jans, 30-4-1730, Schelfhorst. De laatste datum past beter bij Willem Hendriks Beerling.
Gehuwd 27-5-1761 in Groningen met Cornelisjen Arents, geboren 1731 in Groningen, gedoopt 27-7-1731, dochter van Arent Jans en Grietje Lubbers.
Huwelijk: Roelf Bierling van Eelde en Cornelisje Arents van Groningen, p.q. Jan Jans als zwager.
P.J.C. Elema neemt aan dat deze Roelof Beerling een zoon is van Hendrik Beerling en Annegje Janssens. Er is tweemaal een kind gedoopt van dit echtpaar zonder dat de naam van het kind is vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annigje Beerling, geboren 1762 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 24-3-1762.
2. Arend Beerling, geboren 1763 in Helpman, gedoopt Groningen 16-12-1763.
3. Grietje Beerling, geboren 1765 in Groningen, overleden 27-9-1826 in Groningen. Gedoopt als Geertje.
 
IIIi  Willem Hendriks Beerling, geboren 1730 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 30-4-1730, overleden in Eelde, zoon van Hendrik Beerling (zie IIb) en Annegje Janssens.
Doop niet gevonden, mogelijk N.N., z.v. Hendrick Beecling en N.N. 22-7-1725 of NN, z.v. Hendrik Beerling en Annegje Jans, 30-4-1730, Schelfhorst. In 1797 ongeveer 67 jaar, dus dit laatste kan kloppen. In 1798 gehuwd met 2 kinderen.
Gehuwd 19-2-1758 in Eelde met Egbertien Alberts, geboren 1730 in Eelderwolde, Elsborg, gedoopt Eelde 22-1-1730, overleden in Eelde, dochter van Albert Roelofs en Wubbegje Roelefs, zie genealogie ~Albert Roelofs op Elsborg.
Huwelijk: Willem Hendriks en Egbertje Alberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Willems Beerling (zie IVj), geboren 1758 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 18-6-1758, overleden 1811.
2. Albert Willems Beerling, geboren 1759 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 25-10-1759.
3. Wubbechien Willems Beerling (zie IVk), geboren 1761 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 19-4-1761, overleden 20-9-1814 in Eelde.
4. Annegje Willems Beerling, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 2-2-1766.
 
IIIj  Evert Beerling, geboren 1732 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-10-1732, overleden 1768 in Eelde (in 1769 of eerder), zoon van Hendrik Beerling (zie IIb) en Annegje Janssens.
Gehuwd 19-12-1758 in Eelde met Roelefje Alberts.
Huwelijk: Evert Beerling en Roelefje Alberts.
Niet de Evert Beerling, die in 1744 aan de Hooiweg woont (te jong), mogelijk wel de Evert Beerling die in 1764 bij de Molenweg woont.
Op 28-11-1769 keurt de Etstoel van Drenthe het verzoek goed van Roelofje Alberts, weduwe van Evert Beerlingh te Eelde om een akker te mogen verkopen vanwege de schulden die rusten op de boedel van haar en haar minderjarige kinderen.
Roelefje Alberts is mogelijk een zuster van Jan Alberts Wever (Elders) of een halfzuster van Albert Jans van de Helmerdijk, zie bij dochter Annegje.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegje Everts Beerling, geboren 1759 in Eelde, gedoopt 4-3-1759 .
2. Albert Everts Beerling, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 21-9-1760. Doop: Albert, zoon van Lange Evert en Roelefje Alberts.
3. Annegje Everts Beerling (zie IVl), geboren 1763 in Eelde, gedoopt 13-2-1763, overleden 19-2-1809 in Eelde.
 
IIIk  Aaldert Beerling, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 13-5-1742, zoon van Hendrik Beerling (zie IIb) en Annegje Janssens.
Gehuwd 27-3-1768 in Eelde (afkondiging) met Marrichje van Slogteren, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 22-7-1734, overleden 1798 in Groningen, begraven 2-6-1798, dochter van Roelf van Slogteren en Cornelia Vriese.
Huwelijksafkondiging in Eelde: Aaldert Hendriks en Marigje van Slogteren, van Groningen.
P.J.C. Elema in Gens Nostra 58:
Marigje van Slogteren was voor haar huwelijk uit stad en provincie Groningen verbannen omdat zij enige onwettige kinderen had gekregen. In Eelde trouwde zij met Aldert Bierling en werd zoon Roelef geboren.
Nadat Marchje Bierling weer in Groningen was toegelaten verhuisde het gezin naar de stad.
Binnen 14 dagen na de dood van Marrichje richtten haar broer Ludolf van Slochteren en haar zwager Jan Bierling (als volle broer van wijlen Aldert Bierling) zich met een verzoek tot het stadsbestuur. Samen met de vrouw van M. van Slogteren en Jantje van Slogteren gesterkt met haar eheman Antoni Roodhart te samen als erfgenamen van wijlen de weduwe Aldert Bierling (dit waren de twee voorkinderen van Marchje) wilden zij graag de nagelaten boedel tot liquiditeit brengen "daarin wegens de absentie van de ene zoon van gem. weduwe, genaamt Roelf Bierling, die op het oorlogsschip is, niets kunnende doen zonder authorisatie...".
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Aalderts Bierling, geboren 1768 in Eelde, gedoopt 12-11-1768, overleden 9-3-1826 in Groningen.
Gehuwd 16-5-1802 in Groningen met Geessien Groothuis, geboren 1763 in Haren, gedoopt 1-5-1763, overleden 27-4-1822 in Groningen, dochter van Harm Mensens Egberts Groothuis en Wilmina Harms.
2. Annegje Beerling, geboren 1771 in Groningen, gedoopt 17-11-1771.
3. Hendrik Beerling, geboren 1773 in Groningen, gedoopt 18-8-1773, overleden 1792 in Groningen.
4. Annigjen Beerling, geboren 1776 in Groningen, gedoopt 5-6-1776 (tweeling).
5. Cornelis Beerling, geboren 1776 in Groningen, gedoopt 5-6-1776 (tweeling), overleden 1793 in Groningen.
 
IIIl  Roelefje Derks, dochter van Derk Pieters en Aaltje Beerling (zie IId).
Gehuwd 18-5-1740 in Groningen met Jannes Leopold, geboren in Hamburg?.
Huwelijk: Johan Joachim Leopold, van Hamburgh en Roelefje Derks, van Eelde, p.q. Cobe Roelfs als oom. Bij de dopen van de kinderen wonend aan de Schoolholm in Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Margareta Leopold, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 1-1-1741.
2. Martinus Leopold, geboren 1742 in Groningen, gedoopt 22-4-1742, overleden 13-3-1812 in Groningen.
3. Derk Hartwich Leopold, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 18-3-1744, overleden 1-11-1817 in Groningen.
Gehuwd 11-3-1798 in Groningen met Annegien Telkens.
Huwelijk: Derk Hartwig Leopold, Tambour onder de burger Canoniers en Anna Brurner, weduwe van wijlen Pieter Gerrits, beide van Groningen, pro qua Freerk Weuring als broeder.
4. Jan Hindrik Leopold, geboren 1746 in Groningen, gedoopt 6-3-1746, overleden 1796 in Winschoten, begraven 24-8-1796.
Gehuwd met Sieben Lubbartus Rentema, geboren 1755, overleden 7-10-1814 in Winschoten.
Overlijdensdatum uit huwelijksgegevens van zoon Hemmo. Aanname dat het dezelfde Jan Hindrik Leopold betreft.
5. Anna Agatha Leopold, geboren 1748 in Groningen, gedoopt 10-4-1748.
Gehuwd 15-5-1776 in Groningen met Hindericus Rassers.
Huwelijk: Henricus Rasser en Anna Agatha Leopold, beide van Groningen, pro qua Martinus Leopold als broeder.
6. Joachim Pieter Leopold, geboren 1750 in Groningen, gedoopt 22-3-1750.
7. Hendricus Leopold, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 23-8-1752, overleden 7-5-1825 in Groningen.
Gehuwd (1) 17-8-1800 in Groningen met Aaltje Nijhoff, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 24-10-1762, dochter van Jacob Jurjens Nijhoff en Grietje Jans.
Huwelijk: Hinderikus Leopold en Aaltje Nijhoff/Niehoff, beide van Groningen, pro qua Freerk Hofman als neef.
Gehuwd (2) 23-2-1806 in Groningen met Jantje Nijhoff, geboren 1765 in Groningen, gedoopt 20-8-1765, overleden 1-12-1826 in Groningen, dochter van Jacob Jurjens Nijhoff en Grietje Jans.
Op 2-11-1805 wordt in Groningen het voorgenomen huwelijk geproclameerd van Hinderikus Leopold en Jantje Niehoff. pro qua Freerk Hofman als neef, maar dit wordt volgens een notitie in de kantlijn ingetrokken omdat de bruid een zuster is van de eerste vrouw van de bruidegom en er niet om dispensatie is verzocht.
Op 23-2-1806 wordt het huwelijk alsnog voltrokken met in de kantlijn de mededeling dat dispensatie is verleend.
 
IIIm  Fennegien Derks, geboren in Paterswolde?, dochter van Derk Pieters en Aaltje Beerling (zie IId).
Gehuwd 11-5-1727 in Haren met Albert Lammers, geboren in Haren?.
Huwelijk: Albert Lammerts, van Haren en Fennegien Derks, van Paterswolde. Niet de Albert Lammers van Eelde die in 1724 lidmaat wordt in Haren en aldaar op 14-5-1724 trouwt als Albert Lambers van Paterwolde met Marchje Eghbers van Haren. Van dit echtpaar worden kinderen gedoopt in de periode 1725-1735.
Bij de dopen van hun kinderen wonend in Groningen, buiten de Heerepoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bougijn Alberts, geboren 1729 in Groningen, gedoopt 24-3-1729.
2. Hindrikje Alberts, geboren 1731 in Groningen, gedoopt 16-11-1731.
3. Jacob Alberts, geboren 1733 in Groningen, gedoopt 25-10-1733, overleden 27-1-1812 in Groningen. Mogelijk eerste huwelijk: Jacob alberts en Annigje Gilthuis, beide van Groningen, pro qua Jan Pieters Schilthuis als daar toe verzogt. Op 6-7-1768 wordt zoon Albert gedoopt,, woonplaats buiten de Herepoort.
Gehuwd 9-11-1800 in Groningen met Lammegien Jans Bos, geboren 1747 in Groningen, gedoopt 18-4-1747, overleden 23-6-1813 in Groningen, dochter van Jan Bos en Margien Geerts, eerder getrouwd 15-11-1768 in Groningen met Luppe Heijes Hardinga.
Huwelijk: Jacob Alberts en Lammegien Jans, wed. van Luppe Hardinga, beide van Groningen, pro qua Reurt Reinders als neef.
Bij de doop van Lammegien als vader Jan Buist, bij de andere kinderen Jan Bos.
4. Bougien Alberts, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 22-1-1736.
5. Derk Alberts, geboren 1740 in Groningen, gedoopt 17-1-1740.
 
IIIn  Margaretha Derks, dochter van Derk Pieters en Aaltje Beerling (zie IId).
Gehuwd (1) 19-5-1726 in Haren met Jan Janssen, geboren in Haren?.
Huwelijk: Jan Janssen, van Haren en Margaretha Derks, van Paterswolde.
Gehuwd (2) 21-11-1747 in Groningen met Jurrien Jans.
Huwelijk: Jurjen Jans van Velthuisen in Graafschap Benthem en Margrieta Jans wed. van Jan Jans van Potterwolde pro qua Jannes Leopold als swager.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Jans, geboren 1727 in Haren, gedoopt 16-2-1727.
 
IIIo  Anna Derks, dochter van Derk Pieters en Aaltje Beerling (zie IId).
Anna Derks wordt in 1732 lidmaat van Haren.
Gehuwd 2-5-1734 in Haren met Berent Egberts.
Huwelijk: Berent Egberts, van Haren en Anna Derks, van Paterswolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Derk Berends, geboren 1736 in Haren, gedoopt 2-12-1736.
2. Fennechien Berends, geboren 1739 in Haren, gedoopt 18-10-1739.
Gehuwd 25-5-1766 in Zuidlaren (afkondiging) met Bareld Engberts, geboren 1736 in Norg, gedoopt 29-1-1736, zoon van Engbert Jans en Evertje Andries.
Huwelijk: Barelt Engberts van Nörg en Fennechijn Berents.
Huwelijksafkondiging in Zuidlaren 25-5-1766: Barelt Engberts van Norg en Fennechijn Berents van Haren.
Barelt Engberts van Nörg wordt in 1763 lidmaat in Haren.
Op 13-12-1767 wordt in Haren dochter Anna gedoopt.
 
IIIp  Ida Derks, dochter van Derk Pieters en Aaltje Beerling (zie IId).
Gehuwd (1) 11-5-1742 in Groningen met Geert Geerts Roemers, overleden 1749 in Groningen.
Huwelijk: Geert Reumers, van Groningen en Ida Dercks, van Eelde, p.q. Albert Lammerts als zwager, met bel. tot Haren. Overigens meestal als Roemers. Wonend buiten de Herepoort.
Zoon Geert gedoopt als Geert, z.v. Geert Geerts en Ida Derks, buiten Herepoort (in allegroningers als moeder Jota Derks).
Geert Roemers is overleden voor de doop van zoon Hindrik.

Gehuwd (2) 9-4-1754 in Groningen met Jacob Klaasen.
Huwelijk: Ida Derks, weduwe Geert Roemers van Eelde en Jacob Claassen van Groningen, p.q. Albert Lammers als zwager.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Aaltien Roemers, geboren 1743 in Groningen, gedoopt 10-2-1743.
Gehuwd 13-12-1763 in Groningen met Pieter van Nijf.
Huwelijk: Pieter van Nijf, Tamboer in de Compagnie Guardes van de Prins Erfstadhouder en Aaeltje Roemers, beide van Groningen, pro qua Jacob Claessen als stiefvader.
2. Geert Roemers, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 15-11-1744.
Gehuwd 27-5-1770 in Scheemda met Fokkijn Fokkes, geboren 1748 in Midwolda, gedoopt 7-1-1748, dochter van Fokko Jans en Frouwe Rupsina.
Huwelijk: Geert Roemers van Groningen en Fokjen Fokkes van Midwolda.
3. Derk Roemers, geboren 1747 in Groningen, gedoopt 17-3-1747.
Gehuwd 19-5-1769 in Groningen met Lammigje Jacobs, geboren 1738 in Helpman, gedoopt Groningen 17-8-1738, dochter van Jacob Berents en Jantien Jans.
Huwelijk: Derk Geerts Roemers van Groningen en Lammigje Jacobs van Helpman, pro qua Jacob Berents als vader.
4. Hindrik Roemers, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 16-4-1749.
Gehuwd 22-4-1775 in Groningen (afkondiging) met Elisabeth Pennij, geboren 1740 in 's Gravenhage, overleden 16-3-1820 in Groningen.
Huwelijk: Hindrik Roemers van Groningen en Elisabeth Pennij van 's Graven Hage, pro qua de notariële hand van notaris Van Helden, met belastinge te 's Graven Hage. Hijr van adtestatie gepasseert.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Geesje Jacobs, geboren 1755 in Groningen, gedoopt 8-4-1755.
 

Generatie IV

IVa  Roelef Hendrikus Bierling, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 1781 in Groningen, lijklaken 26-10-1781, zoon van Hendrikus Beerling (zie IIIa) en Jantje Blokbergen.
Gehuwd 5-5-1762 in Groningen met Tietje Jans, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 29-9-1737, overleden 11-6-1816 in Groningen, dochter van Jan Pieters en Bartruid Leenders Nauta, hertrouwd 3-12-1782 in Groningen met Berend Gerrits Hamsing, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 19-5-1754, overleden 21-4-1808 in Groningen, zoon van Gerrit Berends Hamsing en Aafje Doekens.
Zie ook: Bierling te Groningen door Petronella J.C. Elema, Gens Nostra 58 (2003), p. 505.
Huwelijk: Roelf Bierling van Eelderwolde en Tietje Jans van Groningen, p.q. Harm Jurjens als stiefgrootvader.
Bij het hertrouwen van Tietje Jans in 1782 worden voogden aangesteld over haar minderjarige kinderen. Voormond is Albert Beerling, voogden zijn Leendert Heddes Nauta en Harm Roelfzema. De kinderen zijn Battruid 20, Roelf 18, Jantjen 15, Jan 13 en Harmtje 5 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bertruid Roelfs Bierling, geboren 1763 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 23-2-1763.
Gehuwd 8-3-1785 in Groningen met Cornelius Hindriks Waker, geboren 10-1-1764 in Muntendam, gedoopt 15-1-1764, zoon van Hindrik Tobias Waker en Beerta Cornelis Oorties.
Huwelijk: Cornelius Hindriks Waker van Muntendam en Bartruda Roelfs Beerling van de Horensche Dijk onder Groningen.
P.J.C. Elema vermeldt het huwelijkscontract (Groninger Archieven, RA III ij, 26-2-1785) waarbij aan de zijde van de bruidegom optreden moeder Beerta Oorties en aan de zijde van de bruid Berent Gerrits stedevader, Tietien Jans volle moeder, Albert Beerling volle oom en voormond, Hilbrant Jans oom, Leendert Heddes Nauta en Harm Roelfzema voogden.
2. Roelf Roelfs Bierling (zie Va), geboren 1765 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 4-9-1765.
3. Jantje Roelfs Bierling (zie Vb), geboren 1768 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 13-3-1768 , overleden 23-12-1827 in Groningen.
4. Jan Roelfs Bierling (zie Vc), geboren 1770 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 10-10-1770, overleden 21-1-1829 in Hoogkerk, akte Groningen.
5. Harm Roelfs Bierling, geboren 1773 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 17-10-1773.
6. Harmpjen Roelfs Bierling, geboren 1778 in Groningen, gedoopt 6-12-1778, overleden 19-4-1866 in Groningen.
Gehuwd (1) 30-4-1809 in Groningen met Geert Nicolaas Sterenberg, geboren 1783 in Hoogezand, gedoopt 9-3-1783, overleden 16-9-1826 in Groningen, zoon van Nicolaas Albartus Sterenberg en Meintje Geerts Bontekoe.
Huwelijk: Geert Nicolaas Sterenburg van 't Hogezandt en Harmtien Roelfs Bierling van Groningen, pro qua Nicolaas Sterenburg als daar toe verzogt.
Geert gedoopt als zoon van Nikolaas Albartus en Meintje Geerts.

Gehuwd (2) 16-4-1829 in Groningen met Assien Stevens van Dijk, geboren 24-9-1797 in Kampen, overleden 9-6-1841 in Groningen, zoon van Steven Berents van Dijk en Lubbegjen Jans Westerhof.
7. Hendricus Roelfs Bierling, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 12-8-1781. Woonplaats bij de doop: buiten Apoort aan 't Hoornsche Diep.
 
IVb  Albert Hindrikus Beerling, geboren 1738 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 2-3-1738, overleden 1-4-1817 in Hoogkerk, zoon van Hendrikus Beerling (zie IIIa) en Jantje Blokbergen.
Gehuwd 28-5-1783 in Groningen met Trientje Jans Beerling (zie IVg), geboren 1747 in Groningen, gedoopt 2-4-1747, dochter van Jan Roelefs Beerling (zie IIIe) en Jantje Meertens.
Huwelijk: Albert Beerling van de Horensedijk onder Groningen en Trijntje Beerling van Groningen pro qua Jan Beerling als vader.
P.J.C. Elema: Huwelijkscontract 3-5-1783, ouders van de bruidegom wijlen Hinderijkus Beerling en Jantjen Blokbergen, ouders van de bruid Jan Beerling en wijlen Jantjen Meertens. Getuigen aan de zijde van de bruidegom zijn zwager Hillebrand Jans en volle oom Roelf Bierling, aan de zijde van de bruid de vader en haar broers Meerten, Jan, Willem en Roelf Beerling.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Beerling, geboren 1785 in Groningen, Reitemakersrijge, gedoopt 23-1-1785.
2. Hinderikus Beerling, geboren 1790 in Groningen, buiten de A-poort, gedoopt 16-6-1790.
 
IVc  Elisabeth Beerling, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 23-7-1734, dochter van Albert Beerling (zie IIIb) en Elisabeth Hilbrants.
Gehuwd 20-6-1762 in Kropswolde met Geert Wiebes Westerborg, geboren 1733 in Veendam, gedoopt 25-12-1733, zoon van Wijbe Harms en Gebke Geerts.
Huwelijk: Geert Wijbes van Kropswolde en Elisabeth Bierling van Groningen.
Huwelijksafkondiging Groningen 29-5-1762: Geert Wijbes, van Cropswolde met att. van Cropswolde en Elisabeth Bierling, p.q. Albert Bierling als vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wijbe Geerts Westerborg, geboren 1763 in Kropswolde, gedoopt 15-6-1763.
2. Elisabeth Geerts Westerborg, geboren 1764 in Kropswolde, gedoopt 11-6-1764.
3. Gebke Geerts Westerborg (zie Vd), geboren 1766 in Kropswolde, gedoopt 12-1-1766, overleden 26-8-1837 in Paterswolde.
4. Albert Geerts Westerborg, geboren 1768 in Kropswolde, gedoopt 29-5-1768.
5. Elisabeth Geerts Westerborg, geboren 1771 in Kropswolde, gedoopt 1-4-1771.
 
IVd  Frouwke Beerling, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 10-4-1739, overleden 1798 in Paterswolde?, dochter van Albert Beerling (zie IIIb) en Elisabeth Hilbrants.
Gehuwd 28-3-1773 in Eelde met Harm Harms Groenwold, overleden 1781 in Paterswolde, zoon van Harm Peters en Annechien? Abels, zie genealogie Groenwold.
P.J.C. Elema vermeldt in Gens Nostra 58, p. 513 het huwelijkscontract van 12-3-1773 (in bezit van A. Brouwer te Ermelo, auteur van Het Geslacht Groenwold 1650-1994) tussen Harm Harms Groenwoldt en Froukien Beerling. Aan de zijde van de bruidegom treden op Catharina Harms wed. Crous, Steven Roelfs, nabuir van Albert Beerlingh bij afwezigheid van Margaretha Harms, aan de zijde van de bruid Albert Beerlingh, Geert Wijbes en Elijsebet Beerlingh, Jacobijn Beerlingh, Derk Bakker en Ebeldina Jacoba Beerlingh, Cornelis Beerlingh, Maria Beerlingh, Jacoba Henderijka Beerlingh, Rolijna Berents (bedoeld zal zijn Beerlingh), Roelff Beerlingh oom, H. Hilbrants oom, Otto Hekema oom, Sebijna Oorwijn weduwe Hilbrants (Gebbina Oortwijn), L. Hilbrants, Frederika van Bruggen volle nichten.
Harm Harms (Groenwold) wordt vaak vermeld als Harm Peters of als Broer (Pieter Harms en Broer).
Bij de dopen van zijn kinderen:
Peter Harms, 1775, z.v. Harmen Peters; Albert, 1776, z.v. Herman Peters Peters Groenewold; Albert Groenewold, 1778, z.v. Harmen Harmens.
Genoemd in het boek Een nieuwe kijk op het oude Eelde, waarin wordt geciteerd uit brieven van Gerhard Altingh, bewoner van Vennebroek, op p. 36:"...doopfeest van het kind van Bruer, thans genoemd Harm Groenwolt en Vrouwke, alwaar wij deftig onthaalt wierden, want Bruer laat zich de aap uit de mouw kijken..."; op p. 81:"Uit brief Alting voorjaar 1773: ...(smokkelzaak)...Bruer, van wie de waren quasi gekogt waren ... zodat de jonge vrouw op de 10e dag van haar Trouwen dit ongeluk heeft moeten ondergaan..."
Overlijden: in mei 1781 wordt Harm H. Groenewold vermeld bij een verkoping, in november 1781 wed. Groenewold.
In 1796 wordt bij transacties de naam vrouw Groenwold of weduwe Groenwold vermeld, in 1799 verkopen P. en A. Groenewold een huis in Eelde aan Frans Roelofs. In 1797 wed. Groenewolt, 56 jaar, in 1798 Albert Groenewold op dan nummer 111.
De familienaam wordt voor 1812 meestal geschreven als Groenewold, daarna als Groenwold.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Harms Groenwold, geboren 1775 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-5-1775, overleden 12-4-1808 in Eelde, zie genealogie Groenwold.
2. Albert Harms Groenwold, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-9-1776.
3. Albert Harms Groenwold, geboren 1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-2-1778, overleden 16-1-1824 in Paterswolde, zie genealogie Groenwold.
 
IVe  Kornelis Beerlings, geboren 1748 in Groningen, gedoopt 8-5-1748, overleden 19-12-1818 in Smallingerland, zoon van Albert Beerling (zie IIIb) en Elisabeth Hilbrants.
Bij overlijden als Kornelis Beerlings, 70 jaar, z.v. Albert Beerlings en Elizabet Roels.
Gehuwd 13-5-1787 in Oudega, Friesland met Aattje Hillebrands Noordwijk, geboren 17-9-1766 in Wijnjeterp, gedoopt 21-9-1766, overleden 13-6-1833 in Smallingerland, dochter van Hillebrand Sjoerds Noordwijk en Tieetske Popkes.
Huwelijk: Cornelis Beerling van Oudega en Aaltje Hillebrands van Oudega. Bij de dopen van de kinderen wordt de voornaam van de moeder meestal geschreven/gelezen als Akke.
Naamsaanneming 24-3-1812: Kornelis Alberts Beerlings, wonende te Oudega nr. 67, dochter Elisabeth, 22 jaar en zoon Hillebrand, 10 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Kornelis Beerlings, geboren 21-4-1789 in Oudega, gedoopt 17-5-1789, overleden 4-3-1866 in Smallingerland.
Gehuwd 22-5-1811 in Smallingerland met Meindert Jans Deelstra, geboren 24-10-1785 in Oudega, gedoopt 20-11-1785, overleden 15-4-1870 in Smallingerland, zoon van Jan Kornelis Deelstra en Aaltje Meinderts.
Naamsaanneming 24-3-1812: Meindert Jans Deelstra, wonende te Oudega nr. 68, vader Jan Kornelis Deelstra eveneens te Oudega is nog in leven.
2. Albert Kornelis Beerlings, geboren 13-1-1795 in Oudega, gedoopt 8-2-1795, overleden 30-4-1806 in Oudega. Albert Kornelis bij overlijden 11 jaar.
3. Hillebrand Kornelis Beerlings, geboren 16-11-1801 in Oudega, gedoopt 13-12-1801, overleden 17-9-1874 in Smallingerland.
Gehuwd (1) 26-1-1825 in Smallingerland met Eetske Jans Mulder, geboren 1803 in Midwolde, gedoopt Midwolde/Leek 13-3-1803, overleden 28-7-1833 in Smallingerland, dochter van Jan Hendriks Mulder en Wietske Hendriks.
Gehuwd (2) 1-11-1834 in Smallingerland met Jantje Jans Mulder, geboren 14-4-1813 in Burum, Kollumerland, dochter van Jan Hendriks Mulder en Wietske Hendriks.
4. Tjitske Kornelis Beerlings, geboren 11-12-1805 in Oudega, gedoopt 12-1-1806.
 
IVf  Meerten Jans Beerling, geboren 1742 in Groningen, gedoopt 25-4-1742, overleden 16-9-1823 in Groningen, zoon van Jan Roelefs Beerling (zie IIIe) en Jantje Meertens.
Mandemaker.
Gehuwd 13-1-1767 in Groningen met Martha Gankema, geboren 1745 in Groningen, gedoopt 19-9-1745, overleden 28-8-1824 in Groningen, dochter van Willem Gankema en Tietjen Jans.
Huwelijk: Meerten Beerling en Martha Ganckema, beide van Groningen, pro qua de Premier Clercq deeser Stads Secretarie A. Cost als swager.
Bij de dopen van de kinderen wonend aan de Brede Markt, bij de doop van Harmannus in de Oude Ebbingestraat.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Beerling, geboren 1767 in Groningen, gedoopt 4-12-1767, overleden 12-5-1841 in Groningen.
Gehuwd 12-8-1805 in Hoogkerk met Hillegien Everts, geboren 1778 in Groningen, gedoopt 28-10-1778, overleden 17-5-1840 in Groningen, dochter van Evert Gerrits en Jantje Klaassens.
Huwelijk: Jan Beerling en Hilligjen Everts, beide van Groningen, met attestatie.
Afkondiging in Groningen 20-4-1805: Jan Beerling en Hillegien Everts, pro qua Evert Gerrits als vader, beide van Groningen.
2. Titia Beerling, geboren 1771 in Groningen, gedoopt 29-12-1771, overleden 11-9-1813 in Groningen.
Gehuwd 11-5-1800 in Bedum met Gerhardus Geestman, geboren 1757 in Groningen, overleden 30-1-1828 in Groningen, zoon van Pieter Gijsselman en Anna Deelman.
Huwelijk: Gerardus Geestman en Tetsia Bierling, beide van Groningen, met attestatie van Groningen.
Huwelijksafkondiging in Groningen 26-4-1800: Gerardus Geestman en Tetsia Bierling, pro qua Meerten Bierling als vader, beide van Groningen.
3. Hindrik Beerling, geboren 1774 in Groningen, gedoopt 17-8-1774.
4. Willem Beerling, geboren 1777 in Groningen, gedoopt 25-4-1777.
5. Jantje Beerling, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 27-7-1781.
6. Harmannus Beerling, geboren 1783 in Groningen, gedoopt 27-06-1783.
 
IVg  Trientje Jans Beerling, geboren 1747 in Groningen, gedoopt 2-4-1747, dochter van Jan Roelefs Beerling (zie IIIe) en Jantje Meertens.
Gehuwd 28-5-1783 in Groningen met Albert Hindrikus Beerling (zie IVb), geboren 1738 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 2-3-1738, overleden 1-4-1817 in Hoogkerk, zoon van Hendrikus Beerling (zie IIIa) en Jantje Blokbergen.
Huwelijk: Albert Beerling van de Horensedijk onder Groningen en Trijntje Beerling van Groningen pro qua Jan Beerling als vader.
P.J.C. Elema: Huwelijkscontract 3-5-1783, ouders van de bruidegom wijlen Hinderijkus Beerling en Jantjen Blokbergen, ouders van de bruid Jan Beerling en wijlen Jantjen Meertens. Getuigen aan de zijde van de bruidegom zijn zwager Hillebrand Jans en volle oom Roelf Bierling, aan de zijde van de bruid de vader en haar broers Meerten, Jan, Willem en Roelf Beerling.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Albert Hindrikus Beerling (zie IVb).
 
IVh  Grietje Jans Beerling, geboren 1756 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 8-2-1756, overleden 2-8-1837 in Groningen, dochter van Jan Winde Beerling (zie IIIg) en Geesje Jacobs.
Grietje bij overlijden 81 jaar, geboren te Eelde, dochter van Jan Bierling en Geessien Jacobs, weduwe van Roelf Bierling.
Gehuwd (1) 29-6-1786 in Groningen met Jacob Klaassen, geboren in Haren?.
Huwelijk: Jacob Claassen van Haren en Grietjen Beerling van Eelde, getuige Jan Beerling als vader.

Gehuwd (2) 26-10-1790 in Groningen met Roelf Roelfs Bierling (zie Va), geboren 1765 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 4-9-1765, zoon van Roelef Hendrikus Bierling (zie IVa) en Tietje Jans.
Huwelijk: Roelf Beerlink van Hoornschedijk en Grietje Jans Beerlink van Eelde, wed. Jacob Klaassen, getuige Jan Beerlink als vader.
Wonend buiten de Herepoort.
Kinderen uit het tweede huwelijk: zie bij Roelf Roelfs Bierling (zie Va).
 
IVi  Jantje Jans Beerling, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 7-3-1762, overleden 29-1-1839 in Groningen, dochter van Jan Winde Beerling (zie IIIg) en Geesje Jacobs.
Gehuwd 6-5-1791 in Groningen met Willem Hindriks van der Kamp, geboren 1753, overleden 21-7-1816 in Groningen.
Huwelijk: Jantje Jans Beerling van Eelde en Willem Hindriks van Groningen, getuige Jan Beerling als vader. Willem is bij overlijden moesker, 63 jaar, geen ouders vermeld.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fennechien Willems van der Kamp, geboren 1792 in Groningen, buiten de Herepoort, gedoopt 20-7-1792, overleden 11-5-1828 in Groningen.
Gehuwd 22-2-1818 in Haren met Derk Hassels, geboren 1788 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-12-1788, overleden 22-8-1829 in Groningen, zoon van Jan Hassels en Egbertien Derks, zie genealogie Hassels.
Kinderen geboren in Groningen.
 
IVj  Hendrik Willems Beerling, geboren 1758 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 18-6-1758, overleden 1811, zoon van Willem Hendriks Beerling (zie IIIi) en Egbertien Alberts.
Hendrik voor de geboorte van zoon Hendrik overleden. In 1807 Hinderk Beerling ten noorden van de kosterij, tevens eigenaar. In 1812 woont hier Roelof Hindriks Smilliger, getrouwd met Marchien Derks. Kinderen van Hendrik Beerling niet aangegeven bij de naamsaanneming.
Gehuwd 11-5-1794 in Eelde met Marchien Derks Arends, geboren 1770 in Zuidwolde (Groningen), gedoopt 16-12-1770, overleden 13-8-1838 in Eelde, dochter van Derk Arends en Fennechien Hindriks, hertrouwd 23-5-1812 in Eelde met Roelof Hindriks Smilliger, geboren 3-2-1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-2-1786, overleden 20-6-1866 in Paterswolde, zoon van Hindrik Hindriks en Annechien Roelofs, zie genealogie Smillinger.
Huwelijk: Hendrik Willems en Marchien Derks, van Zuidwolde.
Bij hertrouwen wordt de moeder van Marchien Derks vermeld als Fennigje Hindriks, overleden te Eelde. Dit klopt met het gegeven dat in 1804 Fennechien Roelofs wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde onmiddellijk na Hendrik Beerling. Zij woont vermoedelijk in hetzelfde huis. Op 9-12-1807 overlijdt in Eelde Fennegien Hinderks, 70 jaar, nalatende 2 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fennechien Beerling, geboren 24-6-1795 in Eelde, gedoopt 28-6-1795, overleden 5-1-1864 in Eelde.
Gehuwd 15-2-1817 in Eelde met Roelf Elders, geboren 2-1-1792 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-1-1792, overleden 18-1-1878 in Eelde, zoon van Albert Jans Elders en Geesje Roelfs, zie genealogie Elders.
Roelf Elders is in 1820 bakker op nr. 35 (overlijden zoon Markus), in 1850 bakker op nr. 4.
2. Egbertien Beerling (zie Ve), geboren 1803 in Eelde, gedoopt 13-11-1803, overleden 10-8-1853 in Paterswolde.
3. Hendrik Hendriks Beerling, geboren 1811 in Eelde, gedoopt 21-4-1811, overleden 27-7-1879 in Paterswolde.
Gehuwd 19-11-1836 in Eelde met IJke Zijlstra, geboren 1808 in Sneek, overleden 1855 in Paterswolde, dochter van Sipke Zijlstra en Maike Hendriks Terpsma.
 
IVk  Wubbechien Willems Beerling, geboren 1761 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 19-4-1761, overleden 20-9-1814 in Eelde, dochter van Willem Hendriks Beerling (zie IIIi) en Egbertien Alberts.
Lidmaten in Scharmer (www.menneglas.nl):
30-4-1799 is alhier met attestatie van Eelde als lidmaat angekomen en als zodanig voorgesteld de Eer. Wibbegien Willems.

Gehuwd 25-5-1788 in Eelde met Jacob Jans Keun, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 21-7-1757, overleden 15-12-1807 in Scharmer, zoon van Jan Jacobs Keun en Fokje Haijkens, zie genealogie Keun.
Huwelijk: Jacob Jans Keun, van Groningen en Wibbegijn Willems.
Naamsaanneming Eelde 1812 op 51: Wibbegien Willems, wed. Jacob Keun, kinderen Willem 19, Hendrik 16, Albert 13, Fokke 11, Jacob 9, Egbertien 22.
Overlijden te Scharmer van Jacob Jans Keun uit Gens Nostra 58 (2003), p.528, Bierling te Groningen door P.J. C. Elema:
Jacob Jans Teuns, veenbaas, man van Wibbegijn Willems, oud circum 50 jaren, hebbende hier verscheidende jaren gewoont en nagelaten zes kleine kinderen.
Wubbechien is overleden op nummer 55, aangifte door zoon Willem Jacobs Keun en nabuur Roelf Hindriks Smilliger.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Keun, geboren 1789 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 19-7-1789.
2. Egbertien Jacobs Keun, geboren 1791 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 25-9-1791, overleden 8-10-1871 in Noordlaren. Haren, zie genealogie Keun.
3. Willem Jacobs Keun, geboren 19-2-1794 in Eelde, gedoopt 23-2-1794, overleden 23-4-1868 in Paterswolde, zie genealogie Keun.
4. Hendrik Keun, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 20-3-1796.
5. Albert Jacobs Keun, geboren 1799 in Scharmer, gedoopt 5-5-1799 (tweeling), overleden 13-11-1848 in Paterswolde.
Gehuwd (1) 26-12-1825 in Eelde met Aaltien Jans Stel, geboren 1-7-1808 in Eelde, Helmerdijk, gedoopt 31-7-1808, overleden 1-2-1832 in Paterswolde, dochter van Jan Alberts Stel en Janna Jans Brink, zie genealogie Stel2.
Gehuwd (2) 14-12-1833 in Eelde met Jantien Geerts Enting, geboren 7-1-1801 in Zuidlaarderveen, gedoopt Zuidlaren 11-1-1801, overleden 1-2-1881 in Haren, dochter van Geert Lamberts Enting en Jacobjen Klaassens Hoving.
6. Harmannus Jacobs Keun, geboren 1799 in Scharmer, gedoopt 5-5-1799 (tweeling).
7. Fokke Keun, geboren 1801 in Scharmer, overleden 19-2-1873 in Eelde. Bij overlijden als geboortedatum 26-8-1803, in 1812 11 jaar, bij huwelijk in 1831 29 jaar, dus waarschijnlijk geboren omstreeks 1801.
Gehuwd 18-6-1831 in Eelde met Geertruid Pauwels van Komen, geboren 18-3-1809 in Scharmer, gedoopt 2-4-1809, overleden 1-12-1889 in Eelde, dochter van Willem Pauwels van Komen en Eva Keulder.
8. Jacob Jacobs Keun, geboren 10-4-1803 in Scharmer, overleden 31-7-1833 in Eelde, zie genealogie Keun.
 
IVl  Annegje Everts Beerling, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 13-2-1763, overleden 19-2-1809 in Eelde, dochter van Evert Beerling (zie IIIj) en Roelefje Alberts.
Gehuwd 22-4-1787 in Eelde met Hindrik Berends Holthuis, geboren 1758 in Roden, gedoopt 5-3-1758, overleden 13-12-1816 in Eelde, zoon van Berend Jacobs Holthuis en Mettien Eitens, zie genealogie Holthuis, hertrouwd 20-8-1809 in Eelde met Geesje Roelfs, geboren 1760 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-3-1760, overleden 17-11-1833 in Eelde, dochter van Roelof Philippus en Aaltje Jacobs, zie genealogie Van Bergen.
Huwelijk: Hendrik Berends, van Rhoon en Annegien Everts.
Annegje Everts is bij overlijden 46 jaar, 3 kinderen.
Bij het hertrouwen van Hindrik Berends in 1809 wordt als toeziend voogd aangesteld Jan Alberts van Helmerdijk, halve oom van de pupillen van moederszijde. Hij zou een halfbroer kunnen zijn van de moeder van Annegje, Roelefje Alberts.
Omgekeerd was Hindrik Berends medemomber over de kinderen van Jan Alberts.
Naamsaanneming Eelde 1812 op 76: kinderen Evert 21, Jacob 8, Roelfien 17.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Holthuis, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 1-2-1789, overleden 9-10-1807 in Eelde. Bij overlijden 18 jaar.
2. Evert Holthuis, geboren 20-9-1791 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-9-1791, overleden 14-2-1866 in Eelde. In 1816 bij het overlijden van zijn vader bakkersknecht.
Gehuwd 12-11-1817 in Eelde met Roelfien Pieters Arends, geboren 26-10-1795 in Roden, gedoopt 1-11-1795, overleden 10-12-1886 in Eelde, dochter van Pieter Roelfs Arends en Jantien Lamberts Kroon, zie genealogie ~Cornelis Jans.
3. Jacob Holthuis, geboren 1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-6-1794.
4. Roelfien Holthuis, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-9-1795, overleden 3-5-1856 in Eelde.
Gehuwd 16-5-1819 in Eelde met Hindrik Lammerts Bekkering, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 27-11-1791, overleden 19-11-1850 in Eelde, zoon van Lammert Roelfs Bekkering en Aaltien Hendriks Vorenkamp, zie genealogie Bekkering1.
5. Jacob Holthuis, geboren 1804 in Eelde, gedoopt 9-9-1804, overleden 14-1-1831 in Leuven, België. Bij overlijden (akte 12-4-1840, elders overleden) als Jacobus Olthuis, fuselier, z.v. Hindrikus Olthuis en Anagia Evers.
 

Generatie V

Va  Roelf Roelfs Bierling, geboren 1765 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 4-9-1765, zoon van Roelef Hendrikus Bierling (zie IVa) en Tietje Jans.
Johan Breukink, Varia:
Berent Hinderikus Vos, (geboorte adres: buiten de Heerepoort, ged. 15 jan 1784 Groningen, zoon van Hindrik Pieters Vos en Metje Berents Bakker
Ondertrouwd (kerk) 15 apr 1809 Gehuwd (kerk) 07 mei 1809 Groningen (pq Grietje Bierling wed. Roelf Bierling als moeder) met:
Geesje Jacobs Hofkamp
1) Hinderikus Berends Vos, geb. 22 mrt 1810 Groningen, ged. 30 mrt 1810, ovl. na 1892, tuinier, woonplaats(en): Groningen
Gehuwd 21 mrt 1833 {getuigen waren: Derk Mennes 44j, tuinier oomv.d. bruid in de 3e graad; Folkert Folkers 28j, wever aangehuwde oom v.d.bruid; Jan Bierling 40j, kastelijn en Roelf Bierling 34j, tuinier halve ooms v.d.bruidegom in de 3e graad. Volgens de diverse verklaringen van overlijdens waren de ouders en de grootouders van de bruid al overleden. de ouders van bruidegom } met:
Janjen Sijbrands, ged. 23 jul 1807 Groningen, ovl. na 1864, dochter van Sijbrand Hendriks en Margjen Alberts Mennes
Vlgs het bevolkingsregister 1860-1870 woonden ze: Heereweg no182

Gehuwd 26-10-1790 in Groningen met Grietje Jans Beerling (zie IVh), geboren 1756 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 8-2-1756, overleden 2-8-1837 in Groningen, dochter van Jan Winde Beerling (zie IIIg) en Geesje Jacobs, eerder getrouwd 29-6-1786 in Groningen met Jacob Klaassen, geboren in Haren?.
Huwelijk: Roelf Beerlink van Hoornschedijk en Grietje Jans Beerlink van Eelde, wed. Jacob Klaassen, getuige Jan Beerlink als vader.
Wonend buiten de Herepoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tietje Bierling, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 10-7-1791.
2. Jan Bierling, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 22-2-1793, overleden 18-11-1880 in Groningen.
Gehuwd (1) 13-11-1814 in Groningen met Aafien Hulscher, geboren 1795 in Groningen, gedoopt 8-9-1795, overleden 3-4-1829 in Groningen, dochter van Jan Hulscher en Hillechien Gerrits.
Gehuwd (2) 15-4-1830 in Groningen met Geesje Ottens, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 28-10-1803, overleden 19-12-1894 in Groningen, dochter van Folkert Jans Ottens en Engelina Pieters Takens, zie genealogie Takens.
3. Tietien Bierling, geboren 1795 in Groningen, gedoopt 27-11-1795, overleden 31-8-1814 in Groningen.
4. Roelof Bierling, geboren 1798 in Groningen, gedoopt 18-11-1798, overleden 10-11-1879 in Groningen.
Gehuwd 27-11-1823 in Groningen met Harmtien Bontekoe, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 20-11-1803, overleden 27-2-1871 in Groningen, dochter van Sikke Geerts Bontekoe en Jantje Roelfs Bierling (zie Vb).
 
Vb  Jantje Roelfs Bierling, geboren 1768 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 13-3-1768 , overleden 23-12-1827 in Groningen, dochter van Roelef Hendrikus Bierling (zie IVa) en Tietje Jans.
Gehuwd 7-4-1795 in Groningen met Sikke Geerts Bontekoe, geboren 1761 in Groningen, gedoopt 21-1-1761, overleden 15-9-1823 in Groningen, zoon van Geert Sikkes Bontekoe en Annigje Tonnis Campers, eerder getrouwd 6-7-1784 in Groningen met Geertje Jans, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 5-3-1756, dochter van Jan Lucas en Hinderica Karstens.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmtien Bontekoe, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 20-11-1803, overleden 27-2-1871 in Groningen.
Gehuwd 27-11-1823 in Groningen met Roelof Bierling, geboren 1798 in Groningen, gedoopt 18-11-1798, overleden 10-11-1879 in Groningen, zoon van Roelf Roelfs Bierling (zie Va) en Grietje Jans Beerling (zie IVh).
 
Vc  Jan Roelfs Bierling, geboren 1770 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 10-10-1770, overleden 21-1-1829 in Hoogkerk, akte Groningen, zoon van Roelef Hendrikus Bierling (zie IVa) en Tietje Jans.
Gehuwd (1) 20-5-1798 in Groningen met Naantje Egberts Kuipers, geboren 1779 in Wedde, gedoopt 1-1-1780, overleden 11-6-1814 in Groningen, dochter van Egbert Hindriks Kuipers en Trijntje Willems.
Huwelijk: Jan Bierling en Nantje Egberts Kuiper, beiden van de Horensche dijk, pro qua Jan Hindriks Kuiper als voormond.
Gehuwd (2) 31-5-1815 in Groningen met Stientje Jans, geboren 11-11-1785 in Obergum, overleden 3-12-1831 in Groningen, dochter van Jan Jans en Trientje Tjeerts.
P.J.C. Elema vermeldt de kinderen (allen behalve Jakob geboren aan de Hoornsedijk, Groningen:
Johanna 19-5-1816
Jan 13-11-1817
Jantien 7-11-1819
Harmpien 8-9-1823
Jakob 15-8-1826 (Appelstraat, Groningen)
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje Jans Bierling, geboren 1799 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 17-3-1799.
2. Tietje Jans Beerling, geboren 1801 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 26-4-1801, overleden 16-4-1883 in Groningen. Meestal als Tietje Beerlingh, ook in Groningen, omdat deze schrijfwijze bij de doop is gebruikt.
Gehuwd (1) 13-6-1839 in Groningen met Folkert Jannes Bakker, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 13-1-1797, overleden 21-8-1849 in Groningen, zoon van Jannes Gerrits Bakker en Margien Folkers Wieringa, eerder getrouwd 2-9-1816 in Hoogkerk met Grietje Derks Stel, geboren 1797 in Hoogkerk, gedoopt 5-2-1797, overleden 17-9-1835 in Hoogkerk, dochter van Derk Harms en Barber Jacobs Gerber.
Gehuwd (2) 26-4-1855 in Groningen met Hindrik Arends Elting, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 6-9-1797, overleden 18-11-1864 in Roderwolde, zoon van Arend Elting en Harmina Uitvlugt, eerder getrouwd 13-6-1823 in Peize met Geertien Alberts de Boer, geboren 18-9-1800 in Roderwolde, gedoopt 5-10-1800, overleden 2-3-1854 in Roderwolde, dochter van Albert Jans Boer en Anna Reinders Suurd.
3. Trijntien Jans Bierling, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 28-11-1802, overleden 3-12-1884 in Groningen.
4. Berendina Jans Bierling, geboren 1806 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 7-5-1806, overleden 12-6-1841 in Groningen.
Gehuwd 22-11-1840 in Groningen met Willem Bubenhagen, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 25-10-1805, overleden 14-7-1866 in Groningen, zoon van Johannes Bubenhagen en Grietje Luppes, eerder getrouwd 4-12-1828 in Groningen met Anna Folders, geboren 11-6-1798 in Emden, Oost-Friesland, overleden 12-1-1840 in Groningen, dochter van Pieter Folders en Hinrica Berends, hertrouwd 12-6-1842 in Groningen met Geesien Jans Eedens, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 28-11-1802, overleden 20-4-1873 in Groningen, dochter van Jan Dooijs Doedens en Aaltien Roelfs Doedens, zie genealogie Edens.
5. Jantien Jans Bierling, geboren 1808 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 31-8-1808, overleden 16-9-1811 in Groningen.
6. Egbert Jans Bierling, geboren 1811 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 8-5-1811, overleden 16-2-1880 in Groningen.
Gehuwd 7-6-1840 in Groningen met Harmanna Kanninga, geboren 5-5-1810 in Wildervank, gedoopt 27-5-1810, overleden 19-9-1881 in Groningen, zoon van Hermannus Kanninga en Geesien van der Veen.
7. Roelf Jans Bierling, geboren 1814 in Groningen, overleden 8-7-1866 in Groningen.
Gehuwd 22-3-1840 in Groningen met Marijke Egberts, geboren 1804 in Groningen, gedoopt 22-2-1804, overleden 20-2-1860 in Groningen, dochter van Jacob Egberts en Lougien Luitjes.
 
Vd  Gebke Geerts Westerborg, geboren 1766 in Kropswolde, gedoopt 12-1-1766, overleden 26-8-1837 in Paterswolde, dochter van Geert Wiebes Westerborg en Elisabeth Beerling (zie IVc).
Gehuwd 16-5-1790 in Eelde met Jan Kornelis Rutgers, geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-1-1765, overleden 30-3-1840 in Paterswolde, zoon van Kornelis Harms Rutgers en Mechelina Jans Thijs, zie genealogie Rutgers.
Huwelijk: Jan Cornelis en Gebke Geerts, van Foxhol. Naamsaanneming Eelde 1812: kinderen Kornelis 17, Geert 15, Willem 10. Ook genoemd Jan Kornelis Noord ter onderscheiding van zijn oom Jan Kornelis Harms (Bazuin).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kornelis Jans Rutgers, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-2-1795.
Gehuwd 2-7-1817 in Eelde met Jantien Weeman, geboren 7-11-1798 in Eelde, gedoopt 11-11-1798, overleden 27-9-1870 in Paterswolde, dochter van Harm Roelfs Weeman en Willemtje Willems, zie genealogie Weeman.
Kornelis Jans Rutgers is evenals andere leden van de familie timmerman.
Op 30-12-1817 aangifte overlijden zoon Harm in de jaarlijst, maar de akte staat niet op fiche.
In 1820 wonend op nr. 8, het huis van de moeder van Jantien Weeman.
2. Geert Jans Rutgers, geboren 11-9-1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-9-1797, overleden 23-6-1859 in Paterswolde.
Gehuwd 20-11-1819 in Eelde met Fennechien Huberts, geboren 1793 in Peize, gedoopt 23-2-1793, overleden 28-8-1856 in Paterswolde, dochter van Joost Huberts en Annegien Hindriks.
3. Willem Jans Rutgers, geboren 27-6-1802 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-7-1802, overleden 19-5-1885 in Eelde.
Gehuwd 29-5-1824 in Eelde met Trientje Koennes Beerda, geboren 7-2-1801 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 22-2-1801, overleden 11-7-1884 in Eelde, dochter van Koene Reints Beerda en Hinderkien Jans Bolhuis, zie genealogie Beerda.
 
Ve  Egbertien Beerling, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 13-11-1803, overleden 10-8-1853 in Paterswolde, dochter van Hendrik Willems Beerling (zie IVj) en Marchien Derks Arends.
Gehuwd 8-5-1830 in Eelde met Jan Geerts Nijdam, geboren 5-1-1803 in Paterswolde, overleden 3-9-1853 in Paterswolde, zoon van Geert Arends Nijdam en Aaltje Ates Pamma, zie genealogie Nijdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Nijdam, geboren 4-9-1830 in Paterswolde, overleden 9-3-1881 in Eelde.
 

Index
Genealogie Beerling